• Tartalom

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

2023.05.25.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA),

b) az Európai Szociális Alapból,

c) a Kohéziós Alapból,

d) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból,

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,

f) az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből,

g) a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapból és

h) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből

származó források terhére létrejött támogatási jogviszonyokban további kötelezettségek vállalására, továbbá a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az ERFA-ból származó, az Európai Területi Együttműködés programjaiból nyújtandó támogatásokra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. éves fejlesztési keret: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 41. § (1) bekezdése szerinti dokumentum,

2. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,

3. támogatói okirat: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 55. pontja szerinti okirat.

3. §1 (1)2 Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését.

(2)3 Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény eléri a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, akkor az államháztartásért felelős miniszter által megbízott igazságügyi szakértőnek kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését.

(3)4

4. §5 Ha a költségnövekmény jogszabályban meghatározott építőanyag vagy termék árának emelkedésével függ össze, amelynek alátámasztását a jogszabály szerint kérelmezték, akkor a költségnövekmény piaci árnak megfelelése szempontjából az építésgazdaságért felelős miniszter szakvéleménye irányadó.

5. §6

6. §7 Ha a költségnövekmény az éves fejlesztési keret elfogadását követően, de a támogatási döntés meghozatala előtt merül fel, a projekt éves fejlesztési keretben szereplő indikatív támogatási keretének módosítása vonatkozásában a 3. és 4. §-t alkalmazni kell.

6/A. §8 A Kormány a 3–6. §-ban foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell.

9. §9 A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet] megállapított 3. § (3) bekezdését a 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

10. §11 E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését12 követően benyújtott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szerződésmódosítási kérelmek esetén kell alkalmazni.

1

A 3. § a 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. §-át.

2

A 3. § (1) bekezdése a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdését a 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

6

Az 5. §-t a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6/A. §-t a 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2021. március 24.

11

A 10. §-t a 195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2023. május 25.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére