• Tartalom
Oldalmenü

17/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról1

2017.07.01.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a)–g), i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyszíni ellenőrzés esetében az ellenőrzési jogosultságot a szerencsejáték-felügyeleti hatóság alkalmazottja a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által kiállított arcképes igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal, valamint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság vezetője által kiállított, az Szjtv. hatálya alá tartozó játékok ellenőrzésére jogosultságot biztosító megbízólevéllel köteles igazolni.”

2. § A Vhr. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az ajándéksorsolásról készített közjegyzői okirat egy hiteles példányát a végelszámolás elektronikus úton való előterjesztése esetén a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz az okirat kiállításától számított 5 napon belül kell benyújtani. A végelszámolás személyesen vagy postai úton való előterjesztése esetén a közjegyzői okiratot a végelszámolással együtt kell benyújtani.”

3. § A Vhr. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság játékkaszinó üzemeltetésére vonatkozó engedélyező határozatának mellékletét képezi a 10. számú melléklet szerinti tartalmi és formai elemeket tartalmazó működési engedély, amelyet a játékkaszinó bejáratánál jól látható módon ki kell függeszteni. A működési engedélyt, annak bármely okból történő megszűnésétől számított 8 napon belül a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére le kell adni.”

4. § A Vhr. 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szervező a szerencsejáték-felügyeleti hatóság jóváhagyásával a játékkaszinóban ajándéksorsolás, illetve egyéb, a forgalom növelése érdekében szervezett akció (promóció) keretében – a szerencsejáték eszközöknél felhasználható – a belépőzsetonoktól különböző meghatározott értékű ajándékzsetont bocsáthat a látogatók rendelkezésére, amelynek értéke a pénztárnál nem váltható be, és a bevételek elszámolásában befizetett tétnek minősül. Az erre vonatkozó kérelmet ajándéksorsolásonként, illetve promóciónként kell személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az akció kezdő és befejező időpontját, a személyenként biztosított ajándékzsetonok értékét és számát, az akció részletes leírását, valamint az ajándékzsetonok elszámolásának részletes szabályait.”

5. § A Vhr. 68. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A játékkaszinó a részvételi szabályzat változásait a módosítással egyidejűleg köteles benyújtani személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.”

6. § A Vhr. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogadás szervezésére jogosult kérelmező tevékenységének engedélyezése iránt kérelmet nyújt be személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság folyamatosan szervezett totalizatőri, illetve bukmékeri rendszerű fogadás (a továbbiakban együtt: fogadási formák) szervezésére adhat engedélyt.”

7. § A Vhr. 73/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság kártyaterem üzemeltetésére vonatkozó engedélyező határozatának mellékletét képezi a 15. számú melléklet szerinti tartalmi és formai elemeket tartalmazó működési engedély, amelyet a kártyaterem bejáratánál jól látható módon ki kell függeszteni. A kártyaterem működésének felfüggesztése vagy bármely okból történő megszűnése esetén a működési engedélyt a felfüggesztéstől vagy a megszűnés időpontjától számított nyolc napon belül a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére le kell adni.”

8. § (1) A Vhr. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Szjtv. 16. § (2) bekezdése szerinti, a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtott személyesen vagy postai úton bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a szervező nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), fizetési számlaszámát,
b) a sorsjegyek árát,
c) a kibocsátásra kerülő sorsjegyek darabszámát, a sorsjegyek egyedi azonosítására alkalmas jelzését (sorozat, sorszám stb.),
d) a sorsolásos játék nyereményalapját,
e) a sorsolásos játék nyerőosztályait, a nyeremények leírását és értékét, a nyeremény azonosításának, érvényesítésének és kifizetésének módját,
f) a sorsolás helyét, idejét és lebonyolításának szabályait.”

(2) A Vhr. 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Szjtv. 23. §-ában foglalt ajándéksorsolás szervezése esetén – legkésőbb annak meghirdetését megelőző tíz nappal – a szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus űrlapon) kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget. A bejelentést a szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A bejelentést elektronikus úton vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtani. Ezt követően a bejelentésben foglaltaktól eltérni a változtatás időpontját megelőző tíz nappal az említett formanyomtatványon benyújtott bejelentés teljesítésével lehet, azonban az eltérés a játékosok érdekeit nem sértheti.”

(3) A Vhr. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ajándéksorsolás végelszámolását a szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján közzétett formanyomtatvány (elektronikus űrlap) felhasználásával kell teljesíteni. A végelszámolást a szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A végelszámolást elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva személyesen vagy postai úton kell a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtani. A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás végelszámolásának a 22. § (5) bekezdésének a), c) és d) pontjában szereplő adatokat sorsolásonként elkülönítve kell tartalmaznia.”

9. § (1) A Vhr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A játékautomata üzemeltetésének nyilvántartás céljából történő bejelentését játékautomatánként a szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus űrlapon) kell teljesíteni. A bejelentést a szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A kérelmet elektronikus úton vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak benyújtani.”

(2) A Vhr. 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a játékautomata nyilvántartásba vételéről a 13. számú melléklet szerinti tartalmi és formai elemeket tartalmazó nyilvántartásba vételi igazolást állít ki a kérelmező részére.”

10. § A Vhr. 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igazgatási-szolgáltatási díjat fizetési számlára történő készpénzbefizetés vagy átutalás útján kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.”

11. § A Vhr.

c) 3. § (1) bekezdésében, 22. § (3) és (12) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 68. § (4) és (5) bekezdésében az „az állami adóhatóság” szövegrészek helyébe az „a szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében, 22. § (2) és (11) bekezdésében, 69. § (3) bekezdésében, 70. § (3) bekezdésében, 73. § (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében az „az állami adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak” szöveg,

e) 10. § (6) bekezdésében az „az állami adóhatóságnál” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál” szöveg,

h) 22. § (2) bekezdésében a „vonatkozó állami adóhatóság” szöveg helyébe a „vonatkozó szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szöveg,

i) 23. § (5) bekezdés a) pontjában az „a NAV Központi Irányításának” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak” szöveg,

j) 2. számú mellékletében az „állami adóhatóság:” szövegrész helyébe a „Szerencsejáték-felügyeleti hatóság:” szöveg,

k) 4. számú melléklet C) pont 4. alpont a) pontjában az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „A szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szöveg

lép.

12. § A Vhr.

lép.

13. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 17/2017. (VI. 30.) NGM rendelethez

A játékkaszinó üzemeltetésére szóló működési engedély tartalmi és formai elemei
A játékkaszinó üzemeltetésére szóló működési engedélyben a tartalmi és formai elemként szerepeltetni kell
a) a játékkaszinó működésére szóló engedély megnevezését,
b) Magyarország címerét,
c) a működési engedély szerencsejáték-felügyeleti hatóság által generált egyedi sorszámát,
d) a játékkaszinó I. vagy II. kategória szerinti besorolását,
e) a játékkaszinó közigazgatási címét,
f) a játékkaszinót üzemeltető szerencsejáték-szervező nevét (cégnevét), székhelyét,
g) a működési engedély érvényességének időtartamát,
h) a működési engedély kiállításának helyét és dátumát,
i) az engedélyező hatóság elnevezését, bélyegző lenyomatát, valamint az engedélyező hatóság vezetőjének aláírását és
j) szövegszerű utalást arra, hogy
ja) a működési engedély szigorú számadású nyomtatvány,
jb) a működési engedélyt, annak bármely okból történő megszűnésétől számított 8 napon belül, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére le kell adni,
jc) a működési engedélyt a játékkaszinó bejáratánál jól látható helyre kell kifüggeszteni, és
jd) a működési engedély másra nem ruházható át.”

2. melléklet a 17/2017. (VI. 30.) NGM rendelethez

A játékautomata nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás tartalmi és formai elemei
A játékautomata nyilvántartásba vételi igazolásban tartalmi és formai elemként szerepeltetni kell
a) az igazolás sorszámát,
b) Magyarország címerét és az igazolást kiállító hatóság elnevezését,
c) a játékautomata, mint az igazolás tárgyának megnevezését,
d) a játékautomata gyártási számát,
e) a játékautomata mérésügyi azonosító számát,
f) az igazolás érvényességének időtartamát,
g) az igazolás kiadásának dátumát,
h) az igazolást kiállító hatóság elnevezését, bélyegző lenyomatát, valamint a kiadmányozásra jogosult aláírását,
i) az e) és f) pontok szerinti adatok védelme érdekében az ezen adattartalmat letakaró fóliát.”

3. melléklet a 17/2017. (VI. 30.) NGM rendelethez

A kártyaterem üzemeltetésére szóló működési engedély tartalmi és formai elemei
A kártyaterem üzemeltetésére szóló működési engedélyben a tartalmi és formai elemként szerepeltetni kell
a) a játékkaszinó működésére szóló engedély megnevezését,
b) Magyarország címerét,
c) a működési engedély szerencsejáték-felügyeleti hatóság által generált egyedi sorszámát,
d) a kártyaterem közigazgatási címét,
e) a kártyatermet üzemeltető szerencsejáték-szervező nevét (cégnevét), székhelyét,
f) a működési engedély érvényességének időtartamát,
g) a működési engedély kiállításának helyét és dátumát,
h) az engedélyező hatóság elnevezését, bélyegző lenyomatát, valamint az engedélyező hatóság vezetőjének aláírását és
i) szövegszerű utalást arra, hogy
ia) a működési engedély szigorú számadású nyomtatvány,
ib) a működési engedélyt, annak bármely okból történő megszűnésétől számított 8 napon belül, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére le kell adni,
ic) a működési engedélyt a kártyaterem bejáratánál jól látható helyre kell kifüggeszteni, és
id) a működési engedély másra nem ruházható át.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.