• Tartalom

171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.07.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

az 1. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és g) pontjában, 21/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím és a 3. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, valamint a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím és a 4. melléklet tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–e) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/B. § (4) bekezdésében a „családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalával” szövegrész helyébe a „családtámogatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával” szöveg lép.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el
a) a kivételes nyugellátás-emeléssel és az egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyekben az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel,
b) a tartozás mérséklésére, elengedésére és a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő,
c) a foglalkoztatói adatszolgáltatással, a biztosítottak nyilvántartásba történő betekintési jogával, a kivonat készítésével és a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyéb ügyekben,
d) a Tny. 100. §-a szerinti hatósági ellenőrzések ügyében.”

(2) Az R1. 3. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A Központ nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként jár el)

d) a tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy a Központ írta elő.”

(3) Az R1. a következő 83. §-sal egészül ki:

83. § (1) A tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló kérelmet a Központ által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített, és az ONYF honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.
(2) A tartozás mérséklése, elengedése és a fizetési kedvezmény engedélyezése iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány és elektronikus űrlap tartalmazza
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
b) a kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlő körülmények megjelölését.”

(4) Az R1. a következő 97. §-sal egészül ki:

97. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. július 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

(5) Az R1.

a) 79. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek” szövegrész helyébe a „Központnak” szöveg,

b) 81. § (1) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a kincstár területi szervénél vezetett számlájára” szövegrész helyébe a „Központ számlájára” szöveg,

c) 81. § (2) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „Központ” szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R1.

a) 3. § (5) bekezdés a) pontjában, valamint b) pont bc) alpontjában az „és” szövegrész,

3. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 32. §-sal egészül ki:

32. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. július 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

a) az „általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

b) a „Budapest Főváros Kormányhivatala nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró VIII. Kerületi Hivatala” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg

lép.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (7g) bekezdéssel egészül ki:

„(7g) A Kormány a 11. § (10) és (12) bekezdésében, a 37/A. § (2) és (3) bekezdésében, a 38. § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 39. § (3) bekezdésben és a 43. § (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátására, valamint a 12/A. § (6) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti Európai Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: EU-Kártya) érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére történő kiadására Nógrád megye illetékességi területére kiterjedően egészségbiztosítási szervként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalát jelöli ki. A megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti illetékességi területen jár el.”

(2) Az R3. 50. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. július 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

(3) Az R3. 12/A. § (6) bekezdésében az „Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya)” szövegrész helyébe az „EU-Kártyát” szöveg lép.

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Cst. 2. § a), b), e) és f) pontja szerinti személy esetében családtámogatási ügyben – kivéve ha jogszabály másként rendelkezik vagy az ügyet jogszabály családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalta – első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal 13. számú melléklet szerinti családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatala jár el.”

(2) Az R4. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

31/A. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. július 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

6. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a fogyatékossági támogatás iránti eljárásban
a) első fokon eljáró fogyatékossági támogatási szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal 3. számú melléklet szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
b) másodfokon eljáró fogyatékossági támogatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: kormányhivatal)
jelöli ki.”

(2) Az R5. 4. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2b) A járási hivatal illetékességi területét a 3. számú melléklet határozza meg. A fogyatékossági támogatás iránti ügyben a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el. A Fot. 23. § (2) bekezdésében meghatározott személy esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala jár el.”

(3) Az R5. a következő 20/C. §-sal egészül ki:

20/C. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. július 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

7. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a Kormány döntése alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatali feladatokat Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala látja el. Ahol e jogszabály a feladatok tekintetében megyeszékhely szerinti járási hivatalt említ, azon Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát kell érteni.”

8. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 6/E. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

(2) Az R6. 6/E. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a földművelésügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt” szövegrész helyébe az „az agrárkár-megállapító szervként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szöveg lép.

9. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/L. § nyitó szövegrészében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg lép.

10. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az „állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg

lép.

11. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a fürdővízprofil a vízminőség hosszabb távú romlási trendjét vagy cianobaktériumok, illetve makroalgák elszaporodási tendenciáját mutatja, a járási hivatal – szükség szerint – megteszi az alábbi intézkedéseket:
a) meghatározza a felmerülő egészségkockázatot és az elfogadhatóságot,
b) feltárja és megszünteti az okokat, valamint
c) tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az eljárás során a járási hivatal a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzőt szakértőként igénybe veheti.”

(2) Az R7. 15. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (1) és (4) bekezdésének hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

(3) Az R7.

a) 6. § (1) bekezdésében a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

b) 7. § (7) bekezdésében a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg

lép.

12. A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Döntőbizottság ügyviteli és döntéselőkészítési feladatait – a Döntőbizottság iránymutatása mellett – a Titkárság látja el, amely a miniszter által vezetett minisztérium szervezetében működik. A Titkárságon foglalkoztatottak a minisztériummal állnak kormányzati szolgálati jogviszonyban.”

(2) Hatályát veszti az R8. 7. § (2) bekezdése.

13. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 38/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott, az érettségi vizsga vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint az Nkt. 32. § (2) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében, 88. § (6) bekezdésében, 93. §-ában,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés c) pontjában, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1) és (2) bekezdésében, 44. § (2a) bekezdésében, 50. § (8) és (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében,”

(foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.)

(2) Az R9. a következő 54. §-sal egészül ki:

54. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 38/A. (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

14. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

14. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,”

15. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) a következő 25. §-sal egészül ki:

25. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (2) és (4) bekezdésének hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

(2) Az R10.

a) 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg,

b) 8. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében az „10026005-00302845-00000000” szövegrész helyébe az „10026005-01040030-00000000” szöveg

lép.

16. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) a következő 27. §-sal egészül ki:

27. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 15. § (3c) bekezdésének, valamint 16. § (1) és (4) bekezdésének hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

(2) Az R11.

a) 15. § (3c) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

c) 16. § (4) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg

lép.

17. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 10. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik.”

(2) Az R12. 11. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal)

o) elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik.”

(3) Hatályát veszti az R12. 10. § (4) bekezdés h) pontja.

18. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha kormányrendelet a feladatellátásért felelős szervként, valamint eljáró hatóságként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát jelöli ki, a megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékességi területe a járási hivatal székhelye szerinti megyére terjed ki. Kormányrendelet a megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében ettől eltérően is megállapíthatja. Ha kormányrendelet a feladatellátásért felelős szervként, valamint eljáró hatóságként kijelölt fővárosi kerületi hivatalt jelöl ki, a fővárosi kerületi hivatal illetékességi területe Budapest fővárosra terjed ki. Kormányrendelet a kijelölt fővárosi kerületi hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében ettől eltérően is megállapíthatja.”

(2) Az R13. 10. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A kormánymegbízott)

e) jelöli ki a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perben a képviseletre jogosult személyt, ha a bírósági felülvizsgálattal érintett társadalombiztosítási határozatot elsőfokon a járási hivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal hozta, és a közigazgatási pert az elsőfokú döntést hozó szervvel szemben kell megindítani.”

(3) Az R13. a következő 14/A. alcímmel egészül ki:

„14/A. Tudástár
25/A. § (1) A miniszter az e §-ban meghatározottak szerint gondoskodik az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti tudástár (a továbbiakban: tudástár) kormányhivatalokra vonatkozó tudásanyagának kezeléséről.
(2) A tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni
a) a tudástár tartalmának feltöltéséről, az új és módosult ügykörökhöz kapcsolódó kiegészítéséről, módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, valamint
b) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.
(3) Ha egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.
(4) A tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának végleges módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.
(5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a hibát a miniszter – a szakminiszter egyidejű értesítése mellett – kijavítja.
(6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő három munkanapon belül gondoskodni. A tartalmi hiba kijavítására kizárólag a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor. Ha a tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és a szakminiszter között, a felek kötelesek egyeztetés keretében megkísérelni a vita rendezését.”

(4) Az R13. 25. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R13.

19. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

20. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/C. § (4) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

21. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest főváros területére terjed ki.”

22. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter áldozatsegítő szolgálatként eljárva)

a) az áldozatsegítési eljárásban érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás keretében személyre szabott tájékoztatást nyújt, és ennek érdekében megszakítás nélkül, folyamatosan működteti az erre a célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalat, továbbá az Áldozatsegítő Központban biztosítja a bűncselekmények áldozatai részére érzelmi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét,”

(2) Az R15. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően Budapest Főváros Kormányhivatala előtt 2017. január 1-jén folyamatban lévő jogi segítségnyújtási támogatási ügyekben valamennyi hatósági eljárást a 2016. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell lefolytatni.”

23. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 2. § (3) bekezdése a következő 29. és 30. ponttal egészül ki:

(Útügyi közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el)

„29. a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, vagy egyéb növényzet eltávolításának elrendelése,
30. a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet kivágásának elrendelése”

(során.)

(2) Az R16. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

25/A. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (3) bekezdés 29. és 30. pontjának hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

24. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

a) az agrárkár-megállapító szervként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatainak ellátására,”

(Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.)

(2) Az R17. 13. §-a a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként)

i) a megyei kormányhivatal borászati hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát,
j) a megyei kormányhivatal pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát”

(jelöli ki.)

(3) Az R17. 18. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az Éltv.)

d) 23/A. §-ában foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,
e) 62. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”

(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

(4) Az R17. 18. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Kormány a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény szerinti borászati termékek vonatkozásában az Éltv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et és a borászati hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.
(9) A Kormány a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti szeszes italok vonatkozásában az Éltv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et és a pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.
(10) A Kormány az egyéb alkoholos italok vonatkozásában az Éltv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, mint alkoholos italokat ellenőrző hatóságként a NÉBIH-et és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.
(11) A Kormány Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki a (8)–(10) bekezdés szerinti feladatok ellátásáért felelős borászati, pálinkaellenőrző, valamint alkoholos itakolat ellenőrző hatóságként.”

(5) Az R17. 42. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki)

e) a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Mgtpt.) 20. § (1) és (2) bekezdésében, 22. § (1), (2) és (5) bekezdésében

(foglaltak tekintetében.)

(6) Az R17. 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként – az Mgtpt. 7. § (3) bekezdésében, valamint 7/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a NÉBIH-et és a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.”

(7) Az R17. a következő 82. §-sal egészül ki:

82. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 18. § (1) bekezdés d) és e) pontjának hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

(8) Az R17.

a) 3. § (6) bekezdés d) pontjában az „e) pontja” szövegrész helyébe az „e), i) és j) pontja” szöveg,

b) 3. § (6) bekezdés f) pontjában a „42. § (4)” szövegrész helyébe a „42. § (2a), (4)” szöveg,

lép.

(9) Az R17. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(10) Hatályát veszti az R17.

25. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 12. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)

b) az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja, valamint az Eütv. 238. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására,”

(2) Hatályát veszti az R18. 9. § (3) bekezdésében a „ , valamint 238. § (3) bekezdése” szövegrész.

26. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 13. §-a és 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) A Kormány Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a Csongrád Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki az 1. § c) pontja szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró szervként, valamint
b) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos, és a 7. § (5) bekezdés d) pont de) alpontja szerinti
feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként.
(2) A Kormány Nógrád megye illetékességi területére kiterjedően a Nógrád Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalát jelöli ki az 1. § b) és c) pontja szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró szervként, valamint
a) a 7. § (5) bekezdés a) pontjában felsorolt feladatok közül a pénzbeli ellátásokkal, a baleseti táppénzzel, a baleset üzemiségének elbírálásával, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos,
b) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos,
c) a 7. § (5) bekezdés d) pont dd) alpontja szerinti adatszolgáltatás tekintetében a magánszemély megkeresésére történő jogviszony igazolás kiadásával kapcsolatos feladatok, és a 7. § (5) bekezdés d) pont de) alpontja szerinti, továbbá
feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként.
14. § A Kormány a 13. §-ban meghatározott feladatok tekintetében
a) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala jogszabályban meghatározott illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalát,
b) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Szentesi Járási Hivatala illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát,
c) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei, Pásztói és Salgótarjáni Járási Hivatala jogszabályban meghatározott illetékességi területén a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalát,
d) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi Járási Hivatala jogszabályban meghatározott illetékességi területén a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalát
jelöli ki.”

(2) Az R19. a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13. §-ának, valamint 14. §-ának hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

(3) Az R19. 7. § (3) bekezdés f) pontjában az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a) és d)–e)” szöveg lép.

27. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 3. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

i) a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdésében

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a fogyasztóvédelemért felelős minisztert jelöli ki.)

(2) Az R20. 3. § (4) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

p) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak,”

(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)

(3) Az R20. 3. § (4) bekezdése a következő q)–s) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

q) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak,
r) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak,
s) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak”

(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)

(4) Az R20. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdésben foglaltakkal megegyezően a Kormány
a) az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak,
b) a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 6. §-ában foglaltak,
c) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 8. §-ában foglaltak,
d) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak,
e) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 80. §-ában foglaltak,
f) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában foglaltak,
g) a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében foglaltak,
h) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak,
i) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdésében foglaltak,
k) a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak
tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.”

(5) Az R20. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (4) bekezdés b) pontjának, p)–s) pontjának, valamint 3. § (4a) bekezdésének hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.”

(6) Az R20. 3. § (4) bekezdés b) pontjában a „16/B. §-ában” szövegrész helyébe a „16/B. §-ában, az Fgytv. 2. § h) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás esetében 17/A. §-ában, 17/B. §-ában” szöveg lép.

28. A fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól szóló 450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

28. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól szóló 450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet.

29. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés c) pontjában a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szabályozásért felelős szakminiszter” szöveg lép.

30. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

31. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az 1/B. § (1) bekezdése szerinti ügyekben eljáró járási hivatalok és illetékességi területük

Sorszám

A

B

1.

Családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalok

Illetékességi terület

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Bólyi Járási Hivatal
Komlói Járási Hivatal
Mohácsi Járási Hivatal
Pécsi Járási Hivatal
Pécsváradi Járási Hivatal
Hegyháti Járási Hivatal
Sellyei Járási Hivatal
Siklósi Járási Hivatal
Szentlőrinci Járási Hivatal
Szigetvári Járási Hivatal

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bácsalmási Járási Hivatal
Jánoshalmai Járási Hivatal
Kalocsai Járási Hivatal
Kecskeméti Járási Hivatal
Kiskőrösi Járási Hivatal,
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatal
Kiskunmajsai Járási Hivatal
Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Tiszakécskei Járási Hivatal

4.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala

Bajai Járási Hivatal

5.

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Békéscsabai Járási Hivatal
Békési Járási Hivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Orosházi Járási Hivatal,
Sarkadi Járási Hivatal
Szarvasi Járási Hivatal
Szeghalmi Járási Hivatal

6.

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Gyulai Járási Hivatal

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Cigándi Járási Hivatal
Edelényi Járási Hivatal
Encsi Járási Hivatal
Gönci Járási Hivatal
Kazincbarcikai Járási Hivatal
Mezőcsáti Járási Hivatal
Mezőkövesdi Járási Hivatal
Miskolci Járási Hivatal
Putnoki Járási Hivatal
Sárospataki Járási Hivatal
Szerencsi Járási Hivatal
Szikszói Járási Hivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Tokaji Járási Hivatal

8.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala

Ózdi Járási Hivatal

9.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

10.

Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala

Budapest főváros

11.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrádi Járási Hivatal
Kisteleki Járási Hivatal
Makói Járási Hivatal
Mórahalmi Járási Hivatal
Szegedi Járási Hivatal
Szentesi Járási Hivatal

12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

13.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala

Dunaújvárosi Járási Hivatal

14.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Bicskei Járási Hivatal
Enyingi Járási Hivatal
Gárdonyi Járási Hivatal
Martonvásári Járási Hivatal
Móri Járási Hivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal

15.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Csornai Járási Hivatal
Győri Járási Hivatal
Kapuvári Járási Hivatal
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Pannonhalmi Járási Hivatal
Téti Járási Hivatal

16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala

Soproni Járási Hivatal

17.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Balmazújvárosi Járási Hivatal
Berettyóújfalui Járási Hivatal
Debreceni Járási Hivatal
Derecskei Járási Hivatal
Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Hajdúhadházi Járási Hivatal
Hajdúnánási Járási Hivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Nyíradonyi Járási Hivatal
Püspökladányi Járási Hivatal

18.

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Bélapátfalvai Járási Hivatal
Egri Járási Hivatal
Füzesabonyi Járási Hivatal
Hatvani Járási Hivatal
Hevesi Járási Hivatal
Pétervásárai Járási Hivatal

19.

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala

Gyöngyösi Járási Hivatal

20.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Jászapáti Járási Hivatal
Jászberényi Járási Hivatal
Karcagi Járási Hivatal
Kunhegyesi Járási Hivatal
Kunszentmártoni Járási Hivatal
Mezőtúri Járási Hivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Tiszafüredi Járási Hivatal
Törökszentmiklósi Járási Hivatal

21.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala

Esztergomi Járási Hivatal

22.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Kisbéri Járási Hivatal
Komáromi Járási Hivatal
Oroszlányi Járási Hivatal
Tatabányai Járási Hivatal
Tatai Járási Hivatal

23.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala

Balassagyarmati Járási Hivatal

24.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Bátonyterenyei Járási Hivatal
Pásztói Járási Hivatal
Rétsági Járási Hivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal
Szécsényi Járási Hivatal

25.

Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

Aszódi Járási Hivatal
Budakeszi Járási Hivatal
Ceglédi Járási Hivatal
Dabasi Járási Hivatal
Dunakeszi Járási Hivatal
Érdi Járási Hivatal
Gödöllői Járási Hivatal
Gyáli Járási Hivatal
Monori Járási Hivatal
Nagykátai Járási Hivatal
Nagykőrösi Járási Hivatal
Pilisvörösvári Járási Hivatal
Ráckevei Járási Hivatal
Szentendrei Járási Hivatal
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Szobi Járási Hivatal
Váci Járási Hivatal
Vecsési Járási Hivatal

26.

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Kaposvári Járási Hivatal
Marcali Járási Hivatal
Barcsi Járási Hivatal
Csurgói Járási Hivatal
Nagyatádi Járási Hivatal
Fonyódi Járási Hivatal
Siófoki Járási Hivatal
Tabi Járási Hivatal

27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Baktalórántházai Járási Hivatal
Csengeri Járási Hivatal
Fehérgyarmati Járási Hivatal
Ibrányi Járási Hivatal
Kemecsei Járási Hivatal
Kisvárdai Járási Hivatal
Mátészalkai Járási Hivatal
Nagykállói Járási Hivatal
Nyírbátori Járási Hivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal
Tiszavasvári Járási Hivatal
Vásárosnaményi Járási Hivatal
Záhonyi Járási Hivatal

28.

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Bonyhádi Járási Hivatal
Dombóvári Járási Hivatal
Paksi Járási Hivatal
Szekszárdi Járási Hivatal
Tamási Járási Hivatal
Tolnai Járási Hivatal

29.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Celldömölki Járási Hivatal
Körmendi Járási Hivatal
Kőszegi Járási Hivatal
Sárvári Járási Hivatal
Szentgotthárdi Járási Hivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Vasvári Járási Hivatal

30.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala

Pápai Járási Hivatal

31.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala

Tapolcai Járási Hivatal

32.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Ajkai Járási Hivatal
Balatonalmádi Járási Hivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal
Devecseri Járási Hivatal
Sümegi Járási Hivatal
Várpalotai Járási Hivatal
Veszprémi Járási Hivatal
Zirci Járási Hivatal

33.

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala

Nagykanizsai Járási Hivatal

34.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Keszthelyi Járási Hivatal
Lenti Járási Hivatal
Letenyei Járási Hivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Zalaszentgróti Járási Hivatal

2. melléklet a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A fogyatékossági támogatás iránti ügyekben eljáró járási hivatalok és illetékességi területük

Sorszám

A

B

1.

A fogyatékossági támogatás iránti ügyekben eljáró járási hivatalok

Illetékességi terület

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatala

Bólyi Járási Hivatal
Komlói Járási Hivatal
Mohácsi Járási Hivatal
Pécsi Járási Hivatal
Pécsváradi Járási Hivatal
Hegyháti Járási Hivatal
Sellyei Járási Hivatal
Siklósi Járási Hivatal
Szentlőrinci Járási Hivatal
Szigetvári Járási Hivatal

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bácsalmási Járási Hivatal
Jánoshalmai Járási Hivatal
Kalocsai Járási Hivatal
Kecskeméti Járási Hivatal
Kiskőrösi Járási Hivatal
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatal
Kiskunmajsai Járási Hivatal
Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Tiszakécskei Járási Hivatal

4.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala

Bajai Járási Hivatal

5.

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Békéscsabai Járási Hivatal
Békési Járási Hivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Orosházi Járási Hivatal
Sarkadi Járási Hivatal
Szarvasi Járási Hivatal
Szeghalmi Járási Hivatal

6.

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Gyulai Járási Hivatal

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Cigándi Járási Hivatal
Edelényi Járási Hivatal
Encsi Járási Hivatal
Gönci Járási Hivatal
Kazincbarcikai Járási Hivatal
Mezőcsáti Járási Hivatal
Mezőkövesdi Járási Hivatal
Miskolci Járási Hivatal
Putnoki Járási Hivatal
Sárospataki Járási Hivatal
Szerencsi Járási Hivatal
Szikszói Járási Hivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Tokaji Járási Hivatal

8.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala

Ózdi Járási Hivatal

9.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

10.

Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala

Budapest főváros

11.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrádi Járási Hivatal
Kisteleki Járási Hivatal
Makói Járási Hivatal
Mórahalmi Járási Hivatal
Szegedi Járási Hivatal
Szentesi Járási Hivatal

12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

13.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala

Dunaújvárosi Járási Hivatal

14.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Bicskei Járási Hivatal
Enyingi Járási Hivatal
Gárdonyi Járási Hivatal
Martonvásári Járási Hivatal
Móri Járási Hivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal

15.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Csornai Járási Hivatal
Győri Járási Hivatal
Kapuvári Járási Hivatal
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Pannonhalmi Járási Hivatal
Téti Járási Hivatal

16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala

Soproni Járási Hivatal

17.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Balmazújvárosi Járási Hivatal
Berettyóújfalui Járási Hivatal
Debreceni Járási Hivatal
Derecskei Járási Hivatal
Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Hajdúhadházi Járási Hivatal
Hajdúnánási Járási Hivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Nyíradonyi Járási Hivatal
Püspökladányi Járási Hivatal

18.

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Bélapátfalvai Járási Hivatal
Egri Járási Hivatal
Füzesabonyi Járási Hivatal
Hatvani Járási Hivatal
Hevesi Járási Hivatal
Pétervásárai Járási Hivatal

19.

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala

Gyöngyösi Járási Hivatal

20.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Jászapáti Járási Hivatal
Jászberényi Járási Hivatal
Karcagi Járási Hivatal
Kunhegyesi Járási Hivatal
Kunszentmártoni Járási Hivatal
Mezőtúri Járási Hivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Tiszafüredi Járási Hivatal
Törökszentmiklósi Járási Hivatal

21.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala

Esztergomi Járási Hivatal

22.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Kisbéri Járási Hivatal
Komáromi Járási Hivatal
Oroszlányi Járási Hivatal
Tatabányai Járási Hivatal
Tatai Járási Hivatal

23.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala

Balassagyarmati Járási Hivatal

24.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Bátonyterenyei Járási Hivatal
Pásztói Járási Hivatal
Rétsági Járási Hivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal
Szécsényi Járási Hivatal

25.

Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

Aszódi Járási Hivatal
Budakeszi Járási Hivatal
Ceglédi Járási Hivatal
Dabasi Járási Hivatal
Dunakeszi Járási Hivatal
Érdi Járási Hivatal
Gödöllői Járási Hivatal
Gyáli Járási Hivatal
Monori Járási Hivatal
Nagykátai Járási Hivatal
Nagykőrösi Járási Hivatal
Pilisvörösvári Járási Hivatal
Ráckevei Járási Hivatal
Szentendrei Járási Hivatal
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Szobi Járási Hivatal
Váci Járási Hivatal
Vecsési Járási Hivatal

26.

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Kaposvári Járási Hivatal
Marcali Járási Hivatal
Barcsi Járási Hivatal
Csurgói Járási Hivatal
Nagyatádi Járási Hivatal
Fonyódi Járási Hivatal
Siófoki Járási Hivatal
Tabi Járási Hivatal

27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Baktalórántházai Járási Hivatal
Csengeri Járási Hivatal
Fehérgyarmati Járási Hivatal
Ibrányi Járási Hivatal
Kemecsei Járási Hivatal
Kisvárdai Járási Hivatal
Mátészalkai Járási Hivatal
Nagykállói Járási Hivatal
Nyírbátori Járási Hivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal
Tiszavasvári Járási Hivatal
Vásárosnaményi Járási Hivatal
Záhonyi Járási Hivatal

28.

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Bonyhádi Járási Hivatal
Dombóvári Járási Hivatal
Paksi Járási Hivatal
Szekszárdi Járási Hivatal
Tamási Járási Hivatal
Tolnai Járási Hivatal

29.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Celldömölki Járási Hivatal
Körmendi Járási Hivatal
Kőszegi Járási Hivatal
Sárvári Járási Hivatal
Szentgotthárdi Járási Hivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Vasvári Járási Hivatal

30.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala

Pápai Járási Hivatal

31.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala

Tapolcai Járási Hivatal

32.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Ajkai Járási Hivatal
Balatonalmádi Járási Hivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal
Devecseri Járási Hivatal
Sümegi Járási Hivatal
Várpalotai Járási Hivatal
Veszprémi Járási Hivatal
Zirci Járási Hivatal

33.

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala

Nagykanizsai Járási Hivatal

34.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Keszthelyi Járási Hivatal
Lenti Járási Hivatal
Letenyei Járási Hivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Zalaszentgróti Járási Hivatal

3. melléklet a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az R14. 4. melléklet 1.2. pont 1.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.2. A regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal, illetve a területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal/Területi környezetvédelmi hatóság

Illetékességi terület
(megye)

2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar megye,
Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Csongrád megye

3.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye,
Vas megye,
Zala megye,
Fejér megye,
Tolna megye,
Veszprém megye,
Baranya megye,
Somogy megye,
Bács-Kiskun megye

4.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Budapest,
Pest megye,
Nógrád megye

4. melléklet a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. melléklet 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalok illetékességi területe
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalok illetékessége az alábbiakban meghatározott járások illetékességi területére terjed ki.)
„18. Veszprém megye
18.1. Devecseri Járási Hivatal
Ajkai járás
Devecseri járás
18.2. Pápai Járási Hivatal
Pápai járás
18.3. Tapolcai Járási Hivatal
Tapolcai járás
Sümegi járás
18.4. Veszprémi Járási Hivatal
Veszprémi járás
Balatonfüredi járás
Balatonalmádi járás
Várpalotai járás
Zirci járás”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére