• Tartalom

172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.01.03.

A Kormány

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4–13. §3

3. A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

14. §4

4. A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

15–16. §5

5. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

17. §6

6. A szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről szóló
363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18–19. §7

7. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

20. §8

8. A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

21–23. §9

9. A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával,
valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló
437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

24. §10

10. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 27. § 2018. január 3-án lép hatályba.

26. § (1) A 21. és a 22. § a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 23. § a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

27. § Hatályát veszti a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 4. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére