• Tartalom

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről1

2021.01.01.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Szabályzat szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § A Szabályzat hiteles francia nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §2 (1) A Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi belvízi szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.

5. § A Szabályzatban szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

7. §3 Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez4

2. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez5

3. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez


A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzatban foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter
a) Részt vesz a Szabályzattal kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot – az illetékes miniszterekkel egyetértésben – kialakítja.
b) Az ADN Megállapodás 7. cikke alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat – a Szabályzat 7. osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével – ideiglenesen a Szabályzat előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát.
c) Amennyiben a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről. A Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról gondoskodik.

2. A hajózási hatóság
Ellátja a Szabályzatban meghatározott,
a)6 a 8.2 fejezet szerinti képzéssel és nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat;
b) a veszélyes árut szállító hajók jóváhagyási bizonyítványának kiállításával kapcsolatos hatósági feladatokat.

3. A katasztrófavédelmi hatóság
Ellátja a Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

4.7 A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a Szabályzatban meghatározott, a 8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással és képesítő bizonyítványokkal kapcsolatos feladatokat.
1

A rendeletet a 386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2021. július 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 8. §-át.

2

A 4. § a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § a) pontjával megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontjával megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet 2. pont a) alpontja a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 3. melléklet 4. pontját a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére