• Tartalom

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről1

2020.01.01.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” és „B” Melléklete kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az ADR „A” és „B” Mellékletének szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § Az ADR „A” és „B” Melléklete hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §2 (1) Az ADR „A” és „B” Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.

5. § Az ADR „A” és „B” Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

7. §3 Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez4

2. melléklet a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez5

3. melléklet a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez6


A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter
a) Részt vesz az ADR „A” és „B” Mellékletével kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot – az illetékes miniszterekkel egyetértésben – kialakítja.
b) Az ADR Megállapodás 4. cikk 3. pontja alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat – az ADR „A” Mellékletének 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével – ideiglenesen az ADR „A” és „B” Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát.
c) Amennyiben a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről. A Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról gondoskodik.
2. A közlekedési hatóság
Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,
a) a veszélyes áruk közúti alagutakban való szállításának korlátozásával;
b) a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;
c) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;
d) a veszélyes árukat szállító járművek - szakhatóság bevonásával történő - típusjóváhagyásával, időszakos vizsgálatával és a jóváhagyási igazolás kiadásával;
e) a nem az ADR 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának engedélyezésével
kapcsolatos hatósági feladatokat.
2/A. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,
a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával;
b) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat.
3. Az atomenergia-felügyeleti szerv
Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.
4. A bányafelügyelet
Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,
a) az ADR „A” Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat és
b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.
5. A katasztrófavédelmi hatóság
Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,
a) a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében;
b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
6. A műszaki biztonsági hatóság
Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,
a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal;
b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával;
c) az EX/II és EX/III konténerek jóváhagyásával;
d) az aeroszolcsomagolásokkal és
e) a hegesztéssel
kapcsolatos hatósági feladatokat.
7. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság
Ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.
8. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.
1

A rendeletet a 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2021. július 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 8. §-át.

2

A 4. § a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére