• Tartalom

2017. évi CLXXIX. törvény

2017. évi CLXXIX. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről1

2021.01.01.
I. Fejezet

A KÖZIGAZGATÁSI SZABÁLYSZEGÉSEK SZANKCIÓIHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

1. Tárgyi hatály

1. §2

2. Figyelmeztetés

2. §3

3. Közigazgatási bírság

3. §4

4. Elkobzás

4. §5

II. Fejezet

A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSJOG REFORMJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. §6

6. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

6. §7

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. §8

8. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

8. §9

9. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

9. §10

10. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

10. §11

11. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

11. §12

12. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

12. §13

13. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

13. §14

14. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

14. §15

15. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

15. §16

16. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

16. §17

17. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

17. §18

18. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

18. §19

19. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

19. §20

20. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

20. §21

21. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása

21. §22

22. Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény módosítása

22. §23

23. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

23. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Jogszabály e törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg.”

(2) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 23. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

23. § [A kizárási okok]
(1) Az ügy elintézéséből kizárt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, az eljárás egyéb résztvevője és a támogató.
(2) Az ügy másodfokú elintézéséből kizárt, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett.
(3) Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A hatóság nem válik kizárttá azért, mert a határozatban megállapított fizetési kötelezettség teljesítése az általa megjelölt számlára történik.
(4) A jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.
(5) Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok merül fel.”

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(8) Nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha
a) a döntés
aa) – központi hivatal kivételével – központi államigazgatási szerv vagy annak vezetője, vagy
ab) a Magyar Nemzeti Bank
hatáskörébe tartozik,
b) az ügy tárgya honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú építmény.”

(4) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 143. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kiadott jogerős hatósági döntéseket e törvény alkalmazásában véglegessé vált döntésnek kell tekinteni. E törvény alkalmazásában, ahol jogszabály
a) közigazgatási hatóság jogerős döntését említi, azon a hatóság végleges döntését,
b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt említi, azon e törvényt,
c) a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatát említi, azon közigazgatási pert,
d) belföldi jogsegélyt említ, azon megkeresést,
e) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását említi, azon a kérelem visszautasítását,
f) lefoglalást említ, azon lefoglalást, illetve zár alá vételt,
g) a döntés nyilvános közzétételét említi, azon a döntés közhírré tételét
kell érteni.”

24. §24

25. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a) 17. §-a a „hatáskörrel és illetékességgel” szövegrész helyett az „illetékességgel” szöveggel,

b) 20. § (1) bekezdése a „Magyarországon a” szövegrész helyett az „A” szöveggel,

c) 20. § (3) bekezdése a „nemzetiségi civil szervezet” szövegrész helyett a „nemzetiségi szervezet” szöveggel,

d) 24. § (4) bekezdése az „a hatáskör gyakorlójával vagy a” szövegrész helyett az „a” szöveggel,

e) 43. § (13) bekezdése az „az ügyet” szövegrész helyett az „az ügyet ez esetben is” szöveggel

lép hatályba.

24. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

26. § (1) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 92. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A bíróság a közigazgatási cselekményt – a közlésére visszamenőleges hatállyal – megsemmisíti, ha
a) a közigazgatási cselekmény semmis vagy jogszabályban meghatározott okból érvénytelen, vagy olyan lényeges alaki hiányosságban szenved, amely miatt nem létezőnek kell tekinteni,
b) a megelőző eljárás lényeges szabályainak megszegésével okozott jogsérelem a perben nem orvosolható,
c) a közigazgatási szerv cselekményét kizárólag az ügyben nem alkalmazható jogszabályi rendelkezésre alapította, vagy
d) a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának nincs helye.”

(2) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja az „az érdekelttel foglalkoztatásra” szövegrész helyett az „az érdekelttel – a költségvetési szerv kivételével – foglalkoztatásra” szöveggel lép hatályba.

25. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

27. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

III. Fejezet

EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK JOGRENDSZERBELI KOHERENCIÁT BIZTOSÍTÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

26. A Genfben 1925. évi február hó 19-én kötött „Nemzetközi ópiumegyezmény” becikkelyezéséről szóló 1930. évi XXXVII. törvénycikk. módosítása

28. §25

27. A Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, 1955. évi október hó 12-én kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 24. törvényerejű rendelet módosítása

29. §26

28. A Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 9. törvényerejű rendelet módosítása

30. §27

29. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXVI. törvény módosítása

31. §28

30. A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény módosítása

32. §29

31. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi LXVI. törvény módosítása

33. §30

32. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

34. §31

33. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

35. §32

34. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

36. §33

35. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

37. §34

36. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXX. törvény módosítása

38. § Nem lép hatályba a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXX. törvény

37. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló
2017. évi CXXXI. törvény módosítása

39. § Nem lép hatályba a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXI. törvény 4. §-a.

38. Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezése

40. §35

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. Felhatalmazó, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

41. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–15. §, a 17–22. §, a 34–37. § és a 41. § (4)–(6) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § és a 24. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(4)36

(5)37

(6)38

(7)39 2021. január 1. napján hatályát veszti

b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet,

c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet,

d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 39/2009. (XII. 30.) OKM rendelet,

e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet,

f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet,

g) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásáról szóló 82/2009. (XII. 30.) IRM rendelet,

h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet,

i) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet,

j) a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet.

(8)40 Ez a törvény 2021. január 2. napján hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 11. A törvény a 41. § (8) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.

2

Az 1. §-t a 41. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 41. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 41. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 41. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 41. § (4) bekezdését a 41. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 41. § (5) bekezdését a 41. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 41. § (6) bekezdését a 41. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 41. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a 2019: LXXXII. törvény 23. § a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 41. § (8) bekezdése a 2019: LXXXII. törvény 23. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére