• Tartalom

18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet

18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról1

2017.06.18.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 27. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások címbe sorolt központi kezelésű előirányzatokra és

b) a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §2

1. melléklet a 18/2017. (VI. 16.) NFM rendelethez

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Al-
cím-
név

Jogcímcsop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

3

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

4

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

5

329639

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-
beruházásai, ingatlanvásárlásai

Az előirányzat ingatlanoknak az állam, vagy egyéb tulajdonosi jogkörgyakorló részére történő megvásárlását, létesítését, illetve részben vagy egészben az állam vagy egyéb tulajdonosi jogkörgyakorló tulajdonában álló ingatlanok felújítását szolgálja. Minden kiadást itt kell elszámolni, amely az ingatlan megszerzéséhez, létesítéséhez, felújításához kapcsolódik (ideértve az egyes kártalanítási kiadásokat, amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. ingatlan vételárat fizet meg), így különösen a vételárat, a kapcsolódó tervezési, terv-ellenőri, lebonyolítói, szakértői jellegű és régészeti munkák kiadásait. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

-

 

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.).

-

-

6

329628

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások

Az előirányzat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: a NET Zrt.) részére szolgál forrásul a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben (a továbbiakban: NET törvény) meghatározott ingatlanvásárlási feladatokhoz.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján történik

előleg nyújtása lehetséges

Teljesítésarányosan

-

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték.

MNV Zrt.

-

-

7

351506

 

 

 

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyiltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

 

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

8

358628

 

 

 

Dagály strandfürdő felújítása

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Dagály Strandfürdő felújításához szükséges létesítmény-fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

 

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

 

MNV Zrt.

-

-

9

358639

 

 

 

Balatonfüredi parkoló fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a balatonfüredi parkoló fejlesztéshez szükséges létesítmény-fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

 

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

 

MNV Zrt.

-

-

10

359051

 

 

 

Kompkikötő létesítése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a kompkikötő létesítéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

 

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

 

MNV Zrt.

-

-

11

352006

 

 

 

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Budapesti konferencia központ megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

 

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

12

352017

 

 

 

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításához szükséges projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

 

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

13

343995

 

 

 

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

Az előirányzat a Nemzeti Lovarda fejlesztését szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújthat az MNV Zrt. beruházási kiadásaira, beleértve az ingatlanok beszerzését, létesítését, felújítását, a kapcsolódó tervezési, terv-ellenőri, lebonyolítói, projektmenedzsmenti, szakértői jellegű és régészeti munkák kiadásait, továbbá a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, dologi kiadásokat. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

 

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

14

344717

 

 

 

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadásokat szolgálja, beleértve az ingatlanok beszerzését, létesítését, felújításukat, a kapcsolódó tervezési, koncepcióalkotási, terv-ellenőri, lebonyolítói, szakértői jellegű és régészeti munkák kiadásait, továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, dologi kiadásokat. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

15

359317

 

 

 

Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a ipari parkok kialakításához, fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak társasági forrásjuttatás útján.

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

16

359928

 

 

 

Hungexpo fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Hungexpo fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak társasági forrásjuttatás útján.

Az állam tulajdonában álló gazdasági társaság.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

17

278345

 

 

 

Egyéb eszközök vásárlása

Az előirányzat az ingatlannak nem minősülő, egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak, valamint készletek megszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra szolgál (ideértve az egyes kártalanítási kiadásokat, amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. ingóság vételárat fizet meg). A kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan ingóságok, gépek, berendezések, műkincsek, tenyészállatok vételárát, követelésvásárlások ráfordításait. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

18

367828

 

 

 

A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projekthez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

19

367839

 

 

 

A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

20

367840

 

 

 

A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások és -beruházások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlásokhoz és ~ beruházásokhoz kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

21

367851

 

 

 

Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

22

367862

 

 

 

Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

23

367873

 

 

 

Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és ~ beruházások megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

 

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

24

 

 

 

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

278412

 

 

 

Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek az állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által bérelt ingatlan vagyonelemek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosak és olyan ráfordításokra, melyek beruházásként nem vehetők figyelembe, nem aktiválhatók az érintett ingatlanra. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések alapján szállítói számlák kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

26

278423

 

 

 

Ingatlanok őrzése

Az előirányzat az MNV Zrt. portfóliójába tartozó közvetlen kezelésben lévő, illetve bérelt ingatlan vagyonelemek vagyonvédelmével, őrzésvédelmével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések alapján szállítói számlák kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

27

334240

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek a NET Zrt. által a NET törvény alapján megvásárolt ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosak és olyan ráfordítások, melyek beruházásként nem vehetők figyelembe, nem aktiválhatók az érintett ingatlanra.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján történik.

-

Részletekben, időarányosan

-

-

MNV Zrt.

-

-

28

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

29

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

30

296335

 

 

 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

Az előirányzat gazdasági társaság részesedésének megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésére, illetve törvényben szabályozott pótbefizetésére szolgál. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés befektetett vagy forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

31

348339

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés

Az előirányzat a NET Zrt. által az állam nevében megvalósított gazdasági társasági részesedés megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban végrehajtott készpénzes tőkeemeléséhez, illetve törvényben szabályozott pótbefizetéséhez nyújt fedezetet. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés befektetett-, vagy forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

NET Zrt.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

32

 

 

 

Állami tulajdonú társaságok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

296391

 

 

 

Az MNV Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.

MNV Zrt.

-

-

A kifizetést az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezése alapján a Magyar Államkincstár havonta egyenlő részletekben utalja

-

-

-

-

-

34

296357

 

 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok támogatását szolgálja. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok költségeinek megtérítése.

Az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Társaságtól, megállapodásoktól függően részletekben, vagy egy összegben

-

ingatlan és ingó jelzálog, bankszámlákra vonatkozó beszedési megbízás, árbevétel-engedményezés

MNV Zrt.

-

-

35

330017

 

 

 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása

Az előirányzat a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott és egyéb feladatainak támogatására szolgál.

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Megállapodástól függően részletekben.

-

bankszámlákra vonatkozó beszedési megbízás

MNV Zrt.

-

-

36

334251

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

Az előirányzat célja a NET Zrt. működési kiadásainak, illetve a megszerzett ingatlanokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű kiadásainak - különösen az ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos állapot-felmérési költségeknek, ügyvédi díjaknak és hatósági díjaknak - biztosítása.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján történik.

előleg nyújtása lehetséges

Megállapodástól függően részletekben (teljesítényarányos).

-

-

MNV Zrt.

-

-

37

360284

 

 

 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatására szolgál.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Megállapodástól függően részletekben, vagy egy összegben

-

ingatlan és ingó jelzálog, bankszámlákra vonatkozó beszedési megbízás, árbevétel-engedményezés

MNV Zrt.

-

-

38

349162

 

 

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása

Az előirányzat terhére kell elszámolni az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő összegét a visszafizetés elmaradásának – így különösen a kölcsön, követelés elengedésének, beszámításának vagy tőkévé alakításának – időpontjában. Itt számolható el továbbá a finanszírozási kiadásként nem kezelhető tulajdonosi kölcsön nyújtása.

A tulajdonosi kölcsön adósa.

-

-

A vissza nem térülő kölcsönök esetében kifizetés az ügyletről szóló szerződés, tulajdonosi döntés vagy más, a kifizetés jogalapját megteremtő dokumentum alapján, finanszírozási számlával szemben kerül rendelkezésre bocsátásra. A kölcsönnyújtás az Áht. 45. §-a szerint jóváhagyott kölcsönszerződés alapján történik.

-

-

MNV Zrt.

-

-

39

 

 

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások

40

278467

 

 

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) következményeként terhelő - jótállás és szavatosság címén - fizetési kötelezettségek forrását biztosítja.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

41

278478

 

 

Kezesi felelősségből eredő kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) következményeként terhelő - kezesi felelősségvállalásból eredő - fizetési kötelezettségek forrásául szolgál.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

42

278489

 

 

Konszernfelelősség alapján történő kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) következményeként terhelő - konszernfelelősségből eredő - fizetési kötelezettségek forrásául szolgál.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

43

278501

 

 

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása

Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek (beruházásokat is ideértve) teljesítését szolgálja. A környezetvédelmi programokból, hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket éves környezetvédelmi terv alapján kell meghatározni.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, többségi állami tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés, egyéb szerződés, megállapodás, hatósági előírás alapján

előleg nyújtása lehetséges

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet

-

-

MNV Zrt.

-

-

44

278545

 

 

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

Az előirányzat az állam kárpótlási jegyek életjáradékra váltásból adódó fizetési kötelezettségének forrásául szolgál.

Életjáradékra jogosultak köre.

-

-

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

45

278512

 

 

Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként - bírósági döntés alapján - terhelő fizetési kötelezettségek forrásául szolgál. Az államot elmarasztaló bírósági ítéletekben meghatározott kifizetendő összegek, a kapcsolódó megítélt perköltségek, eljárási díjak kifizetésére nyújt fedezetet.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás, bírósági kötelezés alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

46

278523

 

 

Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként terhelő fizetési kötelezettségek forrásául szolgál, melyek nem sorolhatók be a jogcímcsoport más jogcímei alá.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás, szerződés alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

47

 

 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

48

278589

 

 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

Az előirányzat egyrészt az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosainak történő visszaszolgáltatásával, restitúciójával kapcsolatos, a vagyontárgyak tulajdonjogának vizsgálatából, a megindított eljárásokban az állam képviseletéből adódó fizetési kötelezettségekre nyújt fedezetet. Az előirányzat másrészt azon kifizetésekre szolgál, melyek az MNV Zrt. vagyonkezelői, valamint tulajdonosi joggyakorlási tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányulnak és azok a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthetők. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által foglalkoztatott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjai, az állami tulajdonú részvények kezelésével kapcsolatos kiadások, hirdetmények költségei, reklám és propaganda kiadások, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai, hatósági díjak.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés, megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

49

278590

 

 

Eljárási költségek

Az előirányzat az MNV Zrt. által indított hatósági eljárások díjainak kifizetésére szolgál.

Hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Hatósági előírás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

50

282256

 

 

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

Az előirányzat az "Országleltár program" megvalósítását szolgálja. A kiadások között kerülnek elszámolásra a programot megvalósító közreműködő szervezetek támogatásai, a programhoz kapcsolódó vagyonelemek beszerzésével kapcsolatos kiadások is. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, többségi állami tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok.

-

-

Egyéb szerződés, megállapodás alapján, tőkeemelés

-

-

MNV Zrt.

-

-

51

282045

 

 

ÁFA elszámolás

Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt.-nek az állam nevében végzett tevékenységével kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek, továbbá a közös adószám miatt a saját vagyonát érintő tételekkel való elszámolás (vagyoni körök közötti rendezés) egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeget, a vagyoni körök közötti technikai rendezést, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő ÁFA fizetési kötelezettséget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV). MNV Zrt., mint gazdasági társaság.
Térítésmentes átadás-átvétellel érintett gazdasági társaság, önkormányzat.

-

-

ÁFA bevallás alapján a NAV felé és a MNV Zrt., mint gazdaság társaság felé történő rendezés (vagyoni körök közötti rendezés).
Térítés mentes átadás-átvétel esetén számla, vagy számlát helyettesítő okirat a gazdasági társaság, önkormányzat felé.

-

-

MNV Zrt.

-

-

52

278612

 

 

Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

Az előirányzat az MNV Zrt. által az állam nevében kibocsátott tőkepiaci instrumentumokhoz kapcsolódó kamatfizetések, a kapcsolódó banki, letétkezelői költségek teljesítését szolgálja.

A kötvények jogosultjai a tőkepiaci instrumentumok letétkezelőjén, a tőkepiaci tranzakcióban közreműködő teljesítési ügynökön keresztül.

-

-

Szerződés, megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

53

303280

 

 

Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet. Az előirányzaton a teljes támogatási összeg (önrész és támogatás) kerül elszámolásra. A pályázatok kedvezményezettje lehet az MNV Zrt., valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság is. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok esetében az önrész biztosítása támogatás formájában valósul meg. Az EU 100%-os intenzitású projektek előfinanszírozása szintén erről az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell végrehajtani.

A pályázattal érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés alapján

előleg nyújtása lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése. Támogatás esetén egy összegben, vagy részletekben (teljesítményarányosan)

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

54

278434

 

 

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzati jogcímhez nem kapcsolhatók. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjai, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásai, az állami örökléssel kapcsolatos kiadások, egyes kártérítési, kártalanítási kiadások (amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. nem ingó- vagy ingatlan vételárat fizet meg). A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés, megállapodás, hatósági előírás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

55

278645

Fejezeti tartalék

Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel.

-

-

-

Az előirányzat felhasználása fejezeten belüli átcsoportosítással történik a fejezeti tartalék éves költségvetési törvényben meghatározott felhasználási szabályai szerint

-

-

-

-

-

1

A rendeletet a 4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2018. október 11. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 3. §-át.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére