• Tartalom

18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról1

2017.07.01.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (3) bekezdésében és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya
b) – ha a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti adó-visszaigénylésre jogosult a Jöt. 53. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában meghatározott személy, szervezet – a Jöt.12. § c) pontjának
végrehajtására terjed ki.”

2. § (1) A PM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében meghatározott személy, szervezet általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) alóli mentességre való jogosultságát (a továbbiakban: áfa-mentességre jogosított személy, szervezet), továbbá a Jöt. 53. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában meghatározott személy, szervezet a jövedéki adó, dohánygyártmány esetében pedig a jövedéki adó és az áfa (a továbbiakban együtt: jövedéki adó) visszaigénylése iránti jogosultságát (a továbbiakban: jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet) – kérelmére – a fogadó állam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kiállított okirattal igazolja.”

(2) A PM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben említett okirat kötelező adattartalma – ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – a következő:]

b) az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet, a jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet (a továbbiakban együtt: feljogosított személy, szervezet) neve és a kiküldetés helye szerinti államban található állandó tartózkodási helyének, kirendeltségének, telephelyének, irodájának vagy székhelyének címe, a kiküldetés helye szerinti államban található állandó tartózkodási hely, kirendeltség, telephely, székhely hiányában állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe,”

3. § A PM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A kérelemmel együtt a mentességi igazolás eredeti példányát is be kell nyújtani, kivéve, ha a mentességi igazolás hatályosságából más következik. Utóbbi esetben a mentességi igazolást a hatályossága alatt elegendő csak egyszer, az első alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idő alatt az adó visszaigénylése iránti jog Áfa tv.-ben és Jöt.-ben meghatározott feltételei változatlanul teljesülnek.
(3) A magyarországi kiküldetés (akkreditálás) mentességi igazolásban jelzett időtartamának lerövidülése esetén a 3. § (1) és (2) szerinti hatóság – a rendelkezésére álló információk alapján – a mentességi igazolást visszavonja és erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.”

4. § A PM rendelet 9. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésen kívül a kérelemnek tartalmaznia kell még a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okiratok szerinti részletezésben a következő adatokat is:]

h) vendéglátóipari szolgáltatás esetén – ha az a diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet által rendezett fogadás – a résztvevők száma főben kifejezve.”

5. § A PM rendelet

1. 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a „hatályosságának” szöveg,

2. 3. § (1) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

3. 4. §-ában az „Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség)” szövegrész helyébe az „Európai Unió” szöveg,

4. 4. §-ában az „a Közösség” szövegrész helyébe az „az Európai Unió” szöveg,

5. 5. § (3) bekezdésében az „érvényessége” szövegrész helyébe a „hatályossága” szöveg,

6. 6. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés g) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,

7. 8. § (1) bekezdésében, 13. § (1)–(3) bekezdésében, 14. §-ában, 15. § (1) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (2) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóság” szöveg,

8. 9. § (2) bekezdés f) pontjában az „adatok és” szövegrész helyébe az „adatok,” szöveg,

9. 9. § (2) bekezdés g) pontjában a „jövedéki adó” szövegrész helyébe a „jövedéki adó, és” szöveg,

10. 9. § (3) bekezdés b) pontjában az „eredeti példánya” szövegrész helyébe a „számát tartalmazó irat” szöveg,

11. 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „Jöt. 47/A. és 47/B. §-ában” szövegrész helyébe a „Jöt.-ben a feljogosított személy, szervezet számára” szöveg,

12. 11. §-ában az „a Közösség” szövegrészek helyébe az „az Európai Unió” szöveg,

13. 17. § (2) és (3) bekezdésében az „adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóságnak” szöveg,

14. 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „Jöt. 47/A. és 47/B. §-ával” szövegrész helyébe a „Jöt.-tel” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a PM rendelet

1. 9. § (2) bekezdés f) pontjában az „alapja és” szövegrész,

2. 13. § (2) bekezdésében a „postai úton” szövegrész.

7. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére