• Tartalom

180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról

2023.01.01.

A Kormány

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A nemzetbiztonsági szolgálatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4) bekezdésben foglaltak alapján – tevékenységükhöz kapcsolódóan – az 1. melléklet szerinti közzétételi listában meghatározott adatokat közzéteszik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §1

4. §2

1. melléklet a 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A

B

C

1.

Adat

Frissítés

Megőrzés

2.

A nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja (amennyiben a szolgálat honlapja tartalmazza, a vármegyei kirendeltség címe, elérhetősége)3

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépítése igazgatósági (ennek hiányában szervezeti egység) szintig, továbbá a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek, a törvényben meghatározott feladataik rögzítésével

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és helyettesei neve, szolgálati beosztása, rendfokozata

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

Amennyiben van, a nemzetbiztonsági szolgálaton belüli ügyfélkapcsolati iroda elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A nemzetbiztonsági szolgálat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A

B

C

1.

Adat

Frissítés

Megőrzés

2.

A nemzetbiztonsági szolgálat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával

3.

Amennyiben van, a nemzetbiztonsági szolgálat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Negyedévente

Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával

4.

A nemzetbiztonsági szolgálatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos külső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával

5.

A nemzetbiztonsági szolgálatra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

7.

A nemzetbiztonsági szolgálat működésével, tevékenységével kapcsolatos, az állampolgárok tájékoztatásául szolgáló közlemények, információk

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot
1 évig archívumban tartásával

III. Gazdálkodási adatok

A

B

C

1.

Adat

Frissítés

Megőrzés

2.

A költségvetési törvényben szereplő, az adott nemzetbiztonsági szolgálatra vonatkozó költségvetési cím alatt található adatok

A változásokat követően azonnal

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább
10 évig archívumban tartásával

1

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet I. részében foglalt táblázat A:2 mezője a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 258. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére