• Tartalom

2017. évi CLXXXII. törvény

2017. évi CLXXXII. törvény

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2019.01.01.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. § (1)–(11)10

(12)11

(13)–(15)12

10. §13

11. §14

12. §15

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

13. §16

14. §17

15. § (1)–(2)18

(3)19

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

16. §20

17. §21

4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

18. §22

19. §23

20. §24

21. § (1)25

(2)–(5)26

22. §27

23. §28

24. §29

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

25. §30

26. § (1)–(2)31

(3)32

27. §33

6. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

28. §34

29. §35

7. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

30. §36

8. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

31. §37

32. §38

33. §39

34. §40

35. §41

36. §42

37. §43

38. §44

39. §45

40. §46

41. §47

42. § (1)48

(2)49

43. §50

9. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

44. §51

45. §52

46. §53

47. §54

10. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

48. §55

49. §56

11. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

50. §57

12. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény módosítása

51. §58

13. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

52. §59

53. §60

54. §61

55. §62

56. §63

57. §64

58. §65

59. §66

60. §67

61. §68

62. §69

63. §70

64. §71

65. §72

66. §73

67. §74

68. §75

69. §76

70. §77

71. §78

72. §79

14. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény módosítása

73. §80

15. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény módosítása

74. §81

16. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosítása

75. §82

17. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIII. törvény módosítása

76. § (1) Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ektvn.) 60. §-a a következő szöveggel lép hatályba.

60. § Az Ekpt. a következő „12/A. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre” alcímmel egészül ki:
„12/A. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre
18/A. § (1) A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) az 5. alcím szerinti bejelentések vizsgálata, hiánypótlásra felszólítás, a jogszabályszerű bejelentésre vonatkozó követelményeket nem teljesítő személy vagy szervezet tevékenységének felfüggesztése, a bejelentésre vonatkozó követelményeket nem teljesítő személyre vagy szervezetre vonatkozóan bírság kiszabása, végső soron a tevékenységtől való eltiltás,
b) nyilvántartás vezetése az egyéb kötöttpályás tevékenységeket végző személyekről és szervezetekről,
c) az egyéb kötöttpályás tevékenységet végző személyekről és szervezetekről felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos kormányrendeletben meghatározott részletes szabályoknak való folyamatos megfelelés ellenőrzése, a feltételek nem teljesítése esetén az érintett tevékenység felfüggesztése, megtiltása,
d) az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységek piacának nyomon követése, elemzése, értékelése
e) jogszabályban meghatározott adatgyűjtési, adatszolgáltatási feladatok ellátása,
f) a miniszter részére a miniszter által előírt adatszolgáltatások teljesítése,
g) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(2) A vasúti igazgatási szerv kérelemre induló eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat pénzforgalmi számláról történő átutalással kell megfizetni.
(3) Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személy vagy szervezet a vasúti igazgatási szerv feladatai ellátásához szükséges adatokat, iratokat átadja, a vasúti igazgatási szerv által meghatározott, ésszerű határidőn belül.
(4) A vasúti igazgatási szerv jogosult a bejelentésre kötelezett tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni.
(5) A vasúti igazgatási szerv hiánypótlási felhívást legfeljebb két ízben adhat ki.
(6) Az ügyintézési határidő a vasúti igazgatási szerv eljárásában hat hét.
(7) A vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti eljárásaiban hozott határozatait a honlapján közhírré teszi.
(2) Az Ektvn. 61. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az Ekpt. 13. „A hatósági ellenőrzés, bírság” alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
20/A. § (1) A tevékenység végzését szüneteltető személy vagy szervezet kivételével a 6. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet végző személynek vagy szervezetnek a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatban az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott részletes szabályoknak folyamatosan meg kell felelnie.
(2) Ha a vasúti igazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti személy vagy szervezet a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételnek nem felel meg, a vasúti igazgatási szerv a megfelelés igazolásáig, legfeljebb hat hónapra felfüggeszti a tevékenység folytatását, és ennek tényét az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában rögzíti.
(3) A vasúti igazgatási szerv a tevékenység folytatását megtiltja, és ennek tényét rögzíti az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában. Ha a személy vagy szervezet felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételek nem teljesítése a személy vagy szervezet által végzett valamennyi tevékenységet érinti, akkor a személyt vagy szervezetet törli, ha a személy vagy szervezet a feltételeknek való megfelelést a tevékenységet felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül nem igazolja.
(4) A 18/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bírság legmagasabb összege 500 ezer forint.”

18. Hatályba nem lépő rendelkezések

77. § (1) Nem lép hatályba a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény 17. § (2) bekezdés j) pontja.

(2) Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 494. § (3) bekezdése.

(3) Nem lép hatályba az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény 28. §-a.

19. Záró rendelkezések

78. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 21. § (1) bekezdése, a 26. § (1) és (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 50. § 2018. december 31-én lép hatályba.

79. § Ez a törvény az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2338 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXII. törvényhez83

2. melléklet a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXII. törvényhez84

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 11. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 61. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (1)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (13)–(15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 33–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 33–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 33–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 39–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 44–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 52–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 52–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 52–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 52–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 52–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 52–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 59–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére