• Tartalom

183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletről1

2020.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § és az 5. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szerencsejáték Felügyelet jogállása

1. § (1)2 A Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, piacfelügyeleti típusú központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv. A Felügyelet gazdasági szervezettel rendelkezik.

(2) A Felügyelet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. § A Felügyeletet elnök vezeti. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik.

3. § (1) A Felügyeletnél foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban állnak.

(2)3

2. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölése

4. § A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerinti szerencsejáték-felügyeleti hatóságként a Felügyeletet jelöli ki.

3. A Felügyelet feladatai

5. § (1) A Felügyelet ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatokat, így különösen

a) ellátja az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot,

b) eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási eljárásokban,

c) a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a betartását; kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás elleni mintaszabályzatot,

d) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben,

e) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat; kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket,

f) ellátja a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan feladatkörébe tartozó feladatokat.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatával összefüggésben büntetőeljárást kezdeményez, a megtett feljelentések alapján indult eljárásokat nyomon követi, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a nyomozóhatóság által meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megteszi.

(3)4

5/A. §5 A Felügyelet ellátja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat.

4.6

6. §

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8–9. §7

10. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalból (a továbbiakban: NAV) a NAV Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály elnevezésű önálló szervezeti egysége – a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – kiválik. A Kormány a kiválással érintett önálló szervezeti egységből az e rendelet kihirdetését követő nappal Szerencsejáték Felügyelet elnevezéssel központi hivatalként működő központi költségvetési szervet alapít.

(2) A Felügyelet – mint a NAV-ból kiválással létrejövő központi hivatalként működő központi költségvetési szerv – a NAV jogutódjának minősül a 4. és az 5. §-ban meghatározott feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

11. §8 A Grtv. 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak megsértése miatt 2020. január 1-jét megelőzően indult hatósági ügyekben az ügy indulásakor annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv jár el.

1

A rendeletet az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdését a 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 612. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja.

5

Az 5/A. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 172. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

6

A 4. alcímet (6. §-t) a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 613. §-a hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 172. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére