• Tartalom

2017. évi CLXXXVI. törvény

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról1

2023.09.28.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

2. §7

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

3. §8

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

4. §9

5. §10

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

6. §11

5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

7. §12

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

8. § (1)13

(2)14

7. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

9. §15

8. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

10. §16

9. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

11. §17

10. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

12. §18

11. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

13. §19

14. §20

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

15. § (1)–(4)21

(5)22

16. §23

17. §24

13. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

18. §25

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

19. §26

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

20. § (1)27

(2)28

16. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

21. §29

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

22. §30

18. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

23. §31

24. §32

25. §33

19. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

26. §34

20. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

27. §35

28. §36

29. §37

21. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

30. §38

22. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

31. §39

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

32. § (1)40

(2)41

(3)42

(4)43

(5)44

24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

33. §45

25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

34. §46

35. §47

36. §48

37. §49

38. §50

39. §51

40. §52

41. §53

42. § A Ctv.

1–23. 54
24–25. 55
lép.

43. §56

26. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

44. §57

27. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

45. §58

28. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

46. §59

47. §60

29. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény módosítása

48. §61

49. §62

30. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

50. §63

31. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

51. §64

52. §65

32. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

53. §66

54. §67

55. §68

33. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

56. §69

34. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

57. §70

58. §71

59. §72

60. §73

35. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló

2010. évi CXXVI. törvény módosítása

61. §74

36. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

62. §75

37. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

63. §76

38. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

64. §77

65. §78

66. §79

39. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

67. §80

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

68. §81

69. §82

70. §83

71. §84

72. §85

73. §86

74. §87

75. §88

41. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

76. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 42. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

42. § [Kérelem teljes eljárásban való elbírálása]
Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.”

(2) Az Ákr. 116. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek, ha törvény a fellebbezést kizárja.”

42. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

77. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény (a továbbiakban: Ákr. módtv.) 135. § (16) bekezdésének a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95. § (1) bekezdését módosító rendelkezése a „kijelölt másodfokú szerv” szövegrész helyett a „helye fellebbezésnek” szöveggel lép hatályba.

(2) Az Ákr. módtv. 141. § (6) bekezdésének a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „döntést” szövegrész helyett a „döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, és azt” szöveggel lép hatályba.

(4) Az Ákr. módtv. 248. § (3) bekezdésének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónap” szövegrész helyett „két hónap. Az önkormányzat jegyzőjének döntése ellen nincs helye fellebbezésnek” szöveggel lép hatályba.

(5) Az Ákr. módtv. 444. § a) pontjának a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 4. § (2) bekezdését módosító rendelkezése az „Az (1) bekezdés szerinti szakértői vélemény beszerzése érdekében a szakértői bizottság tagjait” szövegrész helyett a „Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait” szöveggel lép hatályba.

(6) Az Ákr. módtv. 444. § c) pontjának a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20. § (4a) bekezdését módosító rendelkezése az „A (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény beszerzése érdekében a szakértői bizottság tagjait” szövegrész helyett az „Az ellenőrzés során szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait” szöveggel lép hatályba.

78. § Nem lép hatályba az Ákr. módtv.

11. 196. §-a,

18. 492. §-a.

43. Záró rendelkezések

79. § (1)89 Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) és (5) bekezdés, a 15. § (5) bekezdése, a 30. §, a 34–41. §, a 42. § 1–23. pontja, a 43. §, a 45–47. §, az 50. §, valamint a 64–66. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4)90 Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27–29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5)91 A 32. § (1)–(4) bekezdése 2024. október 1-jén lép hatályba.

80. § E törvény

a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 32. § (1) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

41

A 32. § (2) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

42

A 32. § (3) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

43

A 32. § (4) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

44

A 32. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42. § 1–23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 42. § 24–25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 57–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 57–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 57–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 57–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 79. § (1) bekezdése a 2018: CXXIII. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

90

A 79. § (4) bekezdése a 2018: CXXIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

91

A 79. § (5) bekezdését a 2018: CXXIII. törvény 9. §-a iktatta be, szövege a 2022. évi LXXV. törvény 19. §-ával megállapított, a 2023. évi LXI. törvény 17. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére