• Tartalom

19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet

19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosításáról1

2017.09.01.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (5) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 2–5. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet
[a továbbiakban: 1/2014. (I. 10.) BM rendelet] a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások
8/A. § A megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokat a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet alapján az országos tisztifőorvos, a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a járási hivatal rendeli el és biztosítja. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a hivatásos állomány azon tagját is figyelembe kell venni és védőoltásban kell részesíteni, aki
a) hastífuszos, diftériás, kanyarós, rubeolás, mumpszos, hepatitis-A beteg környezetében fertőzés veszélyének van kitéve,
b) tetanusz fertőzés veszélyének, veszettség expozíciójának van kitéve,
c) a szolgálatteljesítés helyére figyelemmel olyan védőoltással megelőzhető fertőző betegség veszélyének van kitéve, amely betegség halmozott előfordulását az országos tisztifőorvos, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal vezető főorvosa járványveszélyes helyzetnek vagy járványnak minősítette.”

2. § Az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 9. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A hivatásos állomány vonatkozásában a szolgálati beosztáshoz, illetve szolgálati feladatokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások
13. § (1) Ha a szolgálati beosztáshoz vagy egyes szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan a hivatásos állomány tagjának vagy egyes csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, a hivatásos állomány veszélyeztetett munkakörben dolgozó vagy veszélyeztetett szolgálati feladatot ellátó tagját a kockázat csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni. A 3. melléklet tartalmazza azokat a rendvédelmi szerveknél rendszeresített szolgálati beosztásokat vagy szolgálati feladatokat, ahol a (2) bekezdésben meghatározott megbetegedések megelőzése érdekében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 102. § (4) bekezdésében meghatározott rendben kötelező védőoltás elrendelésének van helye, valamint speciális védelmi intézkedések szükségesek.
(2) A rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos javaslatára a rendvédelmi szerv vezetője a kötelező védőoltást elrendeli
a) hastífusz,
b) hepatitis-A,
c) hepatitis-B,
d) kullancs-encephalitis,
e) a hivatásos állomány 40. életévet betöltött tagja vonatkozásában – emlékeztető oltásként – diftéria,
f) a hivatásos állomány 40. életévet betöltött tagja vonatkozásában – emlékeztető oltásként – tetanus
megbetegedések megelőzése érdekében.
(3) A rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos a kötelező védőoltás elrendelésére irányuló javaslatában megjelöli, hogy
a) a hivatásos állomány mely szolgálati beosztást betöltő vagy szolgálati feladatot ellátó tagjainak,
b) mely földrajzi területen
javasolja a kötelező védőoltás elrendelését.
(4) A rendészeti szakgimnáziumba vagy rendvédelmi szervhez történő jelentkezés esetén oltási könyv bemutatása szükséges.
14. § (1) A 13. §-ban foglaltakon túl szolgálati célból külföldre történő kiutazás esetén a hivatásos állomány tagja köteles a fogadó vagy az átutazás helye szerinti országok egészségügyi hatóságai által az át- és a beutazóktól megkövetelt fertőző betegségek elleni védőoltásnak magát alávetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védőoltás hiányában a hivatásos állomány tagja nem láthat el külszolgálatot.
14/A. § A kötelező védőoltás elrendelésére vonatkozó rendelkezések nem érintik a rendvédelmi szervek
a) valamely nem kötelező védőoltás felajánlására való jogosultságát, valamint
b) valamely védőoltás biztosítására vonatkozó, más jogszabályból eredő kötelezettségét.”

a) 11. alcím címében a „Védőoltásokkal” szövegrész helyébe a „Kötelezően elrendelt védőoltásokkal” szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében a „12–14. §-ban” szövegrész helyébe a „13. és a 14. §-ban” szöveg,

c) 12. alcím címében a „védőoltás” szövegrészek helyébe a „kötelezően elrendelt védőoltás” szöveg,

d) 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 16. § (2) bekezdésében a „kötelező” szövegrész helyébe a „kötelezően elrendelt” szöveg,

e) 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „védőoltás” szövegrész helyébe a „kötelezően elrendelt védőoltás” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelethez

1.     Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve azon szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye
1.1.     Szolgálati beosztások
1.1.1.     Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

 

A

B

C

D

E

F

 

Szolgálati beosztás

Hepatitis-A elleni
védőoltás

Hepatitis-B elleni védőoltás

Kullancs-encephalitis
elleni védőoltás

Diftéria elleni védőoltás
(40 év felett)

Tetanus elleni védőoltás
(40 év felett)

1.

járőr

+

+

+

+

+

2.

járőr (közterületi támogató)

+

+

+

+

+

3.

járőrvezető

+

+

+

+

+

4.

járőrvezető (közterületi támogató)

+

+

+

+

+

5.

járőrtárs

+

+

+

+

+

6.

járőrparancsnok

+

+

+

+

+

7.

határrendész

+

+

+

+

+

8.

főhatárrendész

+

+

+

+

+

9.

kiemelt főhatárrendész

+

+

+

+

+

10.

körzeti megbízott

+

+

+

+

+

11.

bűnügyi fogalmazó

 

+

 

 

 

12.

bűnügyi segédelőadó

 

+

 

 

 

13.

bűnügyi referens

 

+

 

 

 

14.

nyomozó

 

+

 

 

 

15.

nyomozótiszt

 

+

 

 

 

16.

főnyomozó

 

+

 

 

 

17.

kiemelt főnyomozó

 

+

 

 

 

18.

vizsgáló

 

+

 

 

 

19.

vizsgálótiszt

 

+

 

 

 

20.

fővizsgáló

 

+

 

 

 

21.

kiemelt fővizsgáló

 

+

 

 

 

22.

kutyavezető

 

+

+

 

+

23.

segédtechnikus

 

+

+

 

 

24.

technikus

 

+

+

 

 

25.

technikustiszt

 

+

+

 

 

26.

főtechnikus

 

+

+

 

 

27.

kiemelt főtechnikus

 

+

+

 

 

28.

helyszínelő

+

+

+

 

 

29.

helyszínelő és balesetvizsgáló

+

+

+

 

 

30.

szakoktató

 

+

+

 

 

31.

lőtérvezető

 

+

+

 

 

32.

hajóvezető

+

+

+

 

 

33.

motorcsónak-vezető

+

+

+

 

 

34.

hajóvizsgáló

+

+

 

 

 

35.

fogdaőr

+

+

 

 

 

36.

fogdafelügyelő

+

+

 

 

 

37.

kísérőőr

+

+

 

 

 

38.

kiemelt kísérőőr

+

+

 

 

 

39.

objektumőr

 

+

 

 

 

40.

kiemelt objektumőr

 

+

 

 

 

41.

tűzszerész

 

+

+

 

 

42.

helikoptervezető

 

+

+

 

 

1.1.2.     A Készenléti Rendőrségen az 1.1.1. pontban felsorolt szolgálati beosztásokon túl az alábbi szolgálati beosztások esetében is kötelező védőoltás elrendelésének van helye

 

A

B

C

D

E

F

 

Szolgálati beosztás

Hepatitis-A elleni
védőoltás

Hepatitis-B elleni védőoltás

Kullancs-encephalitis
elleni védőoltás

Diftéria elleni védőoltás
(40 év felett)

Tetanus elleni védőoltás
(40 év felett)

1.

osztályvezető
(HIG, REIG)

+

+

+

+

+

2.

osztályvezető-helyettes
(HIG, REIG)

+

+

+

+

+

3.

alosztályvezető
(HIG, REIG)

+

+

+

+

+

4.

alosztályvezető-helyettes
(HIG, REIG)

+

+

+

+

+

5.

csoportvezető
(HIG, REIG)

+

+

+

+

+

6.

kiképzésvezető

 

 

+

 

 

7.

szolgálatparancsnok
(HIG, REIG)

+

+

+

+

+

8.

csoportparancsnok
(HIG, REIG)

+

+

+

+

+

9.

őrparancsnok

+

+

 

 

 

10.

kiképző

 

 

+

 

 

11.

kutyavezető

+

+

+

 

+

1.1.3.     E melléklet alkalmazásában:
1.    HIG: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság, valamint Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
2.    REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság
1.2.     Szolgálati feladatok
A hivatásos állomány határrendészeti szolgálati feladatok ellátására átrendelt tagja részére az 1.1.1. pontban szereplő táblázat 7. sora, illetve a Készenléti Rendőrség vonatkozásában az 1.1.1. pontban szereplő táblázat
1. sora szerinti kötelező védőoltás elrendelésének van helye.
2.     A terrorizmust elhárító szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye
2.1.     Felderítési szakterületen:
1.    igazgató
2.    igazgatóhelyettes
3.    főosztályvezető
4.    főosztályvezető-helyettes
5.    osztályvezető
6.    osztályvezető-helyettes
7.    kiemelt főreferens
8.    kiemelt főelőadó
9.    főelőadó
10.    előadó
2.2.     Műveleti szakterületen:
1.    igazgató
2.    igazgatóhelyettes
3.    főosztályvezető
4.    főosztályvezető-helyettes
5.    főtanácsadó
6.    osztályvezető
7.    osztályvezető-helyettes
8.    kiemelt főelőadó
9.    műveleti tiszt 1
10.    műveleti tiszt 2
11.    műveleti tiszt 3
12.    főelőadó
13.    előadó
14.    műveleti-tiszthelyettes 1
15.    műveleti-tiszthelyettes 2
16.    műveleti-tiszthelyettes 3
17.    gépjárművezető 1
18.    gépjárművezető 2
19.    mentőorvos 1
20.    mentőorvos 2
21.    mentőtiszt 1
22.    mentőtiszt 2
23.    műveleti mentőápoló 1
24.    műveleti mentőápoló 2
25.    szolgálatparancsnok 1
2.3.     Személyvédelmi szakterületen:
1.    igazgató
2.    igazgatóhelyettes
3.    főosztályvezető
4.    osztályvezető
5.    osztályvezető-helyettes
6.    kiemelt biztonsági főtiszt
7.    biztonsági főtiszt
8.    lakásbiztosító 1
9.    lakásbiztosító 2
10.    biztonsági gépjárművezető 1
11.    biztonsági gépjárművezető 2
12.    biztonsági gépjárművezető 3
13.    személybiztosító 1
14.    személybiztosító 2
15.    kiemelt főreferens
16.    helyszínbiztosító 1
17.    helyszínbiztosító 2
18.    helyszínbiztosító 3
19.    kiemelt főelőadó
20.    segédelőadó 2
21.    csoportvezető
2.4.     Egészségügyi szakterületen:
1.    a szakorvosi feladatokat ellátó kiemelt főreferens
2.    a pszichológusi feladatokat ellátó kiemelt főreferens
2.5.     Ügyeleti és objektumvédelmi szakterületen:
1.    igazgató
2.    főosztályvezető
3.    főosztályvezető-helyettes
4.    osztályvezető
5.    szolgálatparancsnok 1
6.    szolgálatparancsnok 2
7.    objektumőr 1
8.    objektumőr 2
9.    objektumőr 3
10.    biztonsági gépjárművezető 1
11.    biztonsági gépjárművezető 2
12.    biztonsági gépjárművezető 3
13.    kiemelt főreferens
14.    ügyeletvezető
15.    segédelőadó 1
16.    segédelőadó 2
17.    segédelőadó 3
18.    csoportvezető
2.6.    Operatív technikai-informatikai szakterületen:
1.    osztályvezető
2.    technikus 1
3.    technikus 2
4.    technikus 3
3.    A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye
A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál kötelező védőoltás elrendelésének a Nemzeti Védelmi Szolgálat alapfeladatainak
– a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt feladatok – ellátására rendszeresített kiemelt főreferens és kiemelt főelőadó szolgálati beosztást betöltő, a műveleti szakterületen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány esetében van helye.
4.     A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye
A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
1.    az orvosi, szakorvosi tevékenységet folytató,
2.    a közegészségügyi, járványügyi tevékenységet folytató,
3.    az 1. és 2. pont szerinti tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi asszisztensi feladat ellátására rendszeresített
főosztályvezető, osztályvezető, kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, valamint referens szolgálati beosztások esetén Hepatitis-B elleni védőoltás elrendelésének van helye.
5.     A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

 

A

B

C

 

Szolgálati beosztás

Hepatitis-B elleni védőoltás

Kullancs-encephalitis
elleni védőoltás

1.

egészségügyi tevékenységet ellátó osztályon osztályvezető

+*

 

2.

szakorvos

+*

 

3.

diplomás ápoló

+*

 

4.

főápoló

+*

 

5.

szakápoló

+*

 

6.

vezető szakasszisztens

+*

 

7.

szakasszisztens

+*

 

8.

ápoló

+*

 

9.

körlet főfelügyelő

 

+

10.

főfelügyelő

 

+

11.

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

 

+**

12.

kutyatelep-vezető

 

+

13.

kutyavezető

 

+

Megjegyzések:
* Az egészségügyi képesítést adó oktatási intézmények tanulóit, hallgatóit a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján kötelezően védőoltásban részesítik, ezért a Hepatitis-B elleni védőoltást kizárólag a „JOHAN BÉLA” ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A BETEGELLÁTÁS SORÁN A VÉRREL ÉS TESTVÁLADÉKOKKAL TERJEDŐ VÍRUSFERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRŐL szóló tájékoztatója szerint a szakmai szabályoknak megfelelő esetben lehet elrendelni.
** Az elvégzett individuális biológiai kockázatbecslés eredménye alapján biztosítandó, ha a tevékenység a biológiai ágens expozíciójával jár.
6.     Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye
Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya esetében kötelező védőoltás elrendelésének van helye
1.     a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § a), e) és g) pontjában meghatározott feladatokat ellátó tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltők esetében,
2.     az orvosi, egészségügyi szakasszisztensi, munkabiztonsági felügyelői és tűzvédelmi felügyelői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,
3.     a lőkiképzői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében.
7.     A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál kötelező védőoltás elrendelésének van helye
1.     az alkalmazástechnikai, a környezettanulmányozói, a műveleti technikai, a műveleti kinológiai, a postaküldemény-ellenőrzési, a rádióforgalom-ellenőrzési, a rádiós üzemfenntartói, a technikai nyomkövetési, a területi rádiófelderítő, valamint az objektumvédelmi feladatokat ellátó hivatásos állomány esetében,
2.     az orvosi, egészségügyi szakasszisztensi, munkabiztonsági felügyelői és tűzvédelmi felügyelői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,
3.     a szolgálati feladataik során építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki és létesítménygazdálkodási tevékenységet végző hivatásos állomány esetében,
4.     a gépjárművezető-kiképzői feladatokat és a lőkiképzői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,
5.     azon szolgálati beosztást betöltők esetében, akik járványügyi kockázatnak kitett külföldi személyekkel személyes találkozással járó kapcsolatot tartanak.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére