• Tartalom

19/2017. (IV. 24.) FM rendelet

19/2017. (IV. 24.) FM rendelet

egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról1

2017.04.25.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés g) pontjában, a (15) bekezdés a) pontjában, és a (8a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1–3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása

1. § Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az ÁNT-ben szereplő valamely tüzelőberendezés leállításra kerül, vagy kikerül az ÁNT hatálya alól, a részére megállapított egyedi kibocsátási mennyiséget az összkibocsátási mennyiségből törölni kell.”

2. § (1) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésének 17. pontjában a „2013. január 13.” szövegrész helyébe a „2013. január 7.” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésének 18. pontjában a „2013. január 13-tól” szövegrész helyébe a „2013. január 7-től” szöveg,

c) 12. § (3) bekezdésében az „az országos” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

d) 17. § (1) bekezdésében „720 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítményű” szövegrész helyébe a „300 MW névleges kimenő elektromos teljesítményű” szöveg,

e) 8. melléklet 1. pontja nyitó szövegrészében az „akkor tekintendő igazoltnak, ha” szövegrész helyébe az „akkor tekintendő igazoltnak, ha egy naptári éven belül” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 19. § (4) bekezdésében a „ha az számítással kellő pontossággal meghatározható, vagy” szövegrész.

2. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. indítási és leállási művelet: a szakaszosan változó tevékenységi fázisok kivételével olyan üzemeltetés, amelynek során egy tevékenységet üzemszerű működésbe hoznak vagy megszüntetnek, illetve egy készüléket vagy tartályt üzemkésszé tesznek vagy üresjáratba helyeznek;”

(2) Az R2. 2. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„20a. véggáz kibocsátás: helyhez kötött légszennyező pontforráson vagy szennyezőanyag csökkentő berendezésen át a levegőbe gázhalmazállapotban kibocsátott illékony szerves vegyület vagy más szennyező anyag kibocsátása;”

4. § Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az indítási és leállási műveletek során a létesítmény üzemeltetője minden alkalmas óvintézkedést megtesz a VOC-kibocsátás minimalizálása érdekében.”

5. § Az R2.

szerint módosul.

3. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5. hulladék-együttégető mű: minden elsődlegesen energiatermelés vagy anyagi termék előállítására szolgáló helyhez kötött vagy mobil műszaki létesítmény, amely alap- vagy kiegészítő tüzelőanyagként hulladékot használ, vagy amelyben a hulladékot ártalmatlanítás céljából termikusan kezelik, ideértve a hulladék oxidálását és más termikus kezelési eljárásokat, így különösen a pirolízist, az elgázosítást vagy a plazmaeljárásokat végző műveket, ha a kezelés során keletkező anyagokat a termikus eljárást követően elégetik;”

(2) Az R3. 2. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8a. kémény: az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kémény;”

7. § Az R3. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hulladékégető vagy hulladék-együttégető műben keletkező hőt a gyakorlati szempontból lehetséges mértékben hasznosítani kell.”

8. § (1) Az R3. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hulladék-együttégető műből származó levegőterhelés – a (3) és (4) bekezdésekben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 4. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeket.”

(2) Az R3. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A veszélyes hulladék együttégetését végző létesítményből származó levegőterhelés nem haladhatja meg a 3. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeket, ha a hulladék-együttégető műben a keletkező hő több mint 40%-a származik a veszélyes hulladék égetéséből.”

9. § Az R3. 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A veszélyes hulladéknak a hulladékégető vagy hulladék-együttégető műben történő átvétele előtt az üzemeltetőnek legalább az alábbi átvételi eljárásokat kell alkalmaznia:)

a) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendeletben, és a veszélyes áruk szállításáról szóló rendelkezések által megkövetelt dokumentáció ellenőrzése;”

10. § Az R3.

a) 2. § 3. pontjában a „hulladékégető művet” szövegrész helyébe a „hulladékégető művet vagy hulladék-együttégető művet” szöveg,

b) 25. § nyitó szövegrészében a „2013. január 13-át megelőzően” szövegrész helyébe a „2013. január 7-ét megelőzően” szöveg, a „2013. január 13. előtt” szövegrész helyébe a „2013. január 7. előtt” szöveg,

c) 4. melléklet 3.6. alpontjában a „2013. január 13-án” szövegrészek helyébe a „2013. január 7-én” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 19/2017. (IV. 24.) FM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet 2.1. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen tevékenységekhez tartozó alfolyamatok közül az alábbiak esnek e rendelet hatálya alá:)
c) rotációs mélynyomás: olyan nyomtatási eljárás, amely során
ca) forgó hengeres képhordozót használnak, amelynek a nyomtató felülete mélyebben helyezkedik el a nem-nyomtatandó részeknél;
cb) folyékony nyomdafestéket alkalmaznak, amely az oldószer párolgása útján szárad; és
cc) a mélyedések nyomdafestékkel vannak töltve, és a felesleget letisztítják a nem nyomtató felületrészekről, mielőtt a nyomtatandó anyag kapcsolatba kerülne a hengerekkel és felvenné a nyomdafestéket a mélyedésből (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);”
2. Az R2. 1. melléklet 2.1. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen tevékenységekhez tartozó alfolyamatok közül az alábbiak esnek e rendelet hatálya alá:)
e) rotációs szitanyomás: olyan rotációs nyomtatási tevékenység, amely során
ea) a nyomdafesték a nyomtatandó felületre egy porózus képhordozó formán keresztülnyomva jut, amelynek a nyomtatandó részei nyitottak (áteresztik a festéket), míg a nem nyomtatandó területrész le van zárva (nem engedi át a festéket);
eb) csak olyan folyékony festéket használnak, amelyet elpárologtatással szárítanak ki; és
ec) a rotációs nyomtatás azt jelenti, hogy a nyomtatandó anyag egy hengerről és nem külön ívenként kerül a gépbe (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);”

2. melléklet a 19/2017. (IV. 24.) FM rendelethez

Az R2. 3. melléklet 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. Számítógépes tervező (CAD) vagy egyéb, ezzel pontosságát tekintve egyenértékű eredményt adó módszert kell alkalmazni a többi felhasznált részegység vagy alkatrész felületének vagy a létesítményben festett termék teljes felületének a kiszámítására.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére