• Tartalom

19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet

19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról1

2018.02.12.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 3. melléklet tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló
31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása

1–7. §2

2. A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosítása

8–9. §3

3. Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása

10. § Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden aeroszol terméken vagy – ha ez a legfeljebb 150 ml töltéstartalmú aeroszol termék esetében annak kis méretei miatt nem megvalósítható, akkor – a ráhelyezett címkén fel kell tüntetni jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon a következő adatokat:
a) a forgalomba hozatalért felelős nevét és címét vagy védjegyét,
b) a „3” (fordított epszilon) jelet, amely tanúsítja, hogy az aeroszol termék megfelel e rendelet előírásainak,
c) a töltet gyártási tételét azonosító kódot,
d) nettó tartalom mennyiségét tömegben és térfogatban megadva,
e) tartalmától függetlenül a 3. melléklet táblázatában megadott és részletezett figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatokat, valamint piktogramokat,
f) ha az aeroszol termék a 4. mellékletben szereplő kritériumok alapján nem minősül tűzveszélyesnek, a »Figyelem« szót, valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) I. melléklet 2.3.1. táblázatában az aeroszolok 3. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemeket,
g) ha az aeroszol termék a 4. mellékletben szereplő kritériumok alapján tűzveszélyesnek minősül, a »Figyelem« szót, valamint a CLP rendelet I. melléklet 2.3.1. táblázatában a tűzveszélyes aeroszolok 2. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemeket,
h) ha az aeroszol termék a 4. mellékletben szereplő kritériumok alapján rendkívül tűzveszélyesnek minősül, a »Veszély« figyelmeztetést, valamint a CLP rendelet I. melléklet 2.3.1. táblázatában a tűzveszélyes aeroszolok 1. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemeket,
i) ha az aeroszol termék fogyasztási cikk, a CLP rendelet IV. melléklet 1. rész 6.1. táblázatában előírt, a P102 óvintézkedésre vonatkozó mondatot,
j) a működtetésre vonatkozó bármely kiegészítő óvintézkedést, amely felhívja a fogyasztók figyelmét a termék sajátos veszélyeire; ha az aeroszol termékhez külön használati utasítást mellékelnek, ez utóbbinak szintén tükröznie kell az említett óvintézkedéseket.”

11. § Az R3. 13. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

e) a 75/324/EGK tanácsi irányelvnek az aeroszoladagolók megengedett nyomásának felső határértéke tekintetében és címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2016. november 21-i 2016/2037/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

12. § Az R3. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása

13–16. §4

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § és a 9. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10–12. § és a 2. melléklet 2018. február 12-én lép hatályba.

18. § (1) Ez a rendelet

a) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést, valamint

b) a 75/324/EGK tanácsi irányelvnek az aeroszoladagolók megengedett nyomásának felső határértéke tekintetében és címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2016. november 21-i 2016/2037/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést

szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i 2015/2403/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 19/2017. (VII. 12.) NGM rendelethez5

2. melléklet a 19/2017. (VII. 12.) NGM rendelethez

Az aeroszol csomagolás elemeinek előírásai

 

Jellemző

Fém palack

Szilánkvédett üveg és nem szilánkokra törő
vagy repedő műanyag palack

Egyéb üveg és műanyag palack

a.

b.

c1.

c2.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

1.

Névleges térfogat
(ml)

50–1000

Névleges térfogat
(ml)

50–80

< > 80–160

< > 160–220

Névleges térfogat
(ml)

50–70

< > 70–150

2.

Belső nyomás (bar)

Cseppfolyó- sított gáz vagy gázkeverék

amely levegővel érintkezve
20 °C hőmérsékleten és
1,013 bar légköri nyomás mellett tűzveszélyes tartománnyal

Gáz tömeg szerinti részaránya a töltetben
20 °C-on*

20%

3,5

3,2

2,8

Gáz tömeg szerinti részaránya a töltetben
20 °C-on*

20%

1,5

1,5

3.

nem rendelkezik

rendelkezik

50%

2,8

2,5

2,1

50%

1,5

1,5

4.

13,2 bar
50°C-on

12 bar
50 °C-on

80%

2,5

2,2

1,8

80%

1,25

1,0

5.

Sűrített gáz

15 bar
50 °C-on

9 bar 50 °C-on

Nem engedélyezett

6.

Nyomás alatt oldott gáz

8 bar 50 °C-on

8 bar 50 °C-on

7.

Deformációs vizsgálati nyomás
20° C-on
(±5 °C) (bar)

Csepp- folyósított gáz

Töltéskori 50 °C-on,
6,7 bar-nál kisebb belső nyomásnál legalább 10 bar

≥10 bar

A belső nyomás 1,5-szerese, de legalább 12 bar.

8.

Sűrített gáz

A belső nyomás 1,5-szerese, de legalább 12 bar.

Nem engedélyezett

9.

Nyomás alatt oldott gáz

Töltéskori 50 °C-on, 6,7 bar vagy nagyobb belső nyomásnál a belső nyomás 1,5-szerese

A belső nyomás 1,5-szerese, de legalább 12 bar.

A belső nyomás 1,5-szerese, de legalább 12 bar.

10.

A folyékony fázis aránya a névleges töltőtérfogathoz
50 °C-on

0,90

<0,90

0,90

Megjegyzés:
* Az itt nem szereplő gáz részarányokhoz tartozó nyomás határértékeket extrapolációval, illetve interpolációval kell meghatározni.

3. melléklet a 19/2017. (VII. 12.) NGM rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 13. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére