• Tartalom

2017. évi CXCI. törvény

2017. évi CXCI. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról1

2020.01.01.

1. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

2. §3

3. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény módosítása

3. §4

4. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

5. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

7. §8

6. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

8. §9

7. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

9. §10

8. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

10. §11

9. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

11. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) E törvény hatálya nem terjed ki
a) a szabálysértési eljárásra,
b) a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra,
c) az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra,
d) a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárásra,
e) a versenyfelügyeleti eljárásra, és
f) a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)–(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra.”

10. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2017. évi L. törvény módosítása

12. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 475. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(7) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 112. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a feladatkörébe tartozó ügyben az Ákr. 65. §-át azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az irat eredeti vagy közhiteles másolati példányának, illetve hiteles fordításának benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.
(4) A szanálási feladatkörében eljáró MNB hatósági eljárásában az Ákr. 61. §-át és 76. §-át nem kell alkalmazni.”?”

13. § Nem lép hatályba a Módtv.

11. Az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény módosítása

14. § Nem lép hatályba az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény 78. §-a, 81. §-a és 87. § b) pontja.

12. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–10. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

16. §12 (1) A Magyar Nemzeti Bank – ideértve annak szerveit is – (a továbbiakban: MNB), a hatáskörébe tartozó döntések ellen 2018. január 1-jét megelőzően indított, jogerősen még el nem bírált bírósági eljárásban – ide nem értve a felülvizsgálati eljárást –, valamint az e perek kapcsán indított perújítás során a keresetlevélben állított, valamint az MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az eljárást befejező határozat meghozataláig eljárást indíthat.

(2) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárásának megindításáról – a jogsérelem pontos megjelölésével – haladéktalanul értesíti a bíróságot és az ügyfelet. Az MNB az eljárásban kizárólag az értesítésben megjelölt jogsérelmek orvoslása érdekében szükséges eljárási cselekményeket végezhet. A bíróság eljárását az MNB eljárásának befejezéséig felfüggeszti.

(3) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárása során a megtámadott döntést annak megsemmisítése vagy visszavonása helyett, a hatályvesztés időpontjának pontos megjelölésével hatályon kívül helyezheti. Ez esetben a hatályon kívül helyezés időpontjára tekintettel – azzal megegyező időpontban – hozza meg új döntését, kivéve, ha az új döntés meghozatala okafogyottá vált. A döntéseket az MNB egybefoglalhatja.

(4) Az MNB (3) bekezdés szerinti döntései a megtámadott döntéshez képest

a) kötelezettséget nem tehetnek terhesebbé,

b) nem állapíthatnak meg a megtámadott közigazgatási döntésben foglalt kötelezettségen túli egyéb kötelezettséget,

c) nem állapíthatják meg a megtámadott közigazgatási döntésben foglalt magatartáson túli egyéb magatartás jogellenességét, valamint

d) nem vonhatnak el vagy korlátozhatnak jogosultságot.

(5) Ha a megtámadott döntés fizetési kötelezettséget ír elő, az új döntésben az MNB akként rendelkezhet, hogy a fizetési kötelezettség megfizetettnek tekintendő a megtámadott döntés folytán teljesített fizetési kötelezettség erejéig.

(6) Az MNB a jogsérelem orvoslása érdekében hozott döntéséről haladéktalanul értesíti a bíróságot. Az értesítéshez csatolni kell a döntés másolatát.

(7) Ha az MNB a jogsérelem orvoslása érdekében indított eljárást harminc napon belül nem fejezi be, erről és a megtett eljárási cselekményekről tájékoztatja a bíróságot. A tájékoztatás tartalma alapján vagy annak elmaradása esetén a bíróság az eljárást folytathatja. Ha az MNB a felfüggesztő végzés közlésétől számított harminc napon belül nem ad tájékoztatást, a bíróság az eljárást folytatja. A tájékoztatás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(8) A bíróság az MNB-nek a jogsérelem orvoslására tett cselekményére tekintettel nyilatkozattételre hívja fel a felperest. Ha a felperes nyilatkozata szerint a cselekmény a kereseti kérelemnek nem tesz eleget, a felperes a keresetét a jogsérelem orvoslása érdekében tett cselekményre is kiterjesztheti.

(9) Ha a felperes a bíróság által meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, és a jogsérelem orvoslása érdekében tett cselekmény a kereseti kérelemnek eleget tett, a bíróság az eljárást megszünteti, és az alperest a felperes perköltségének megfizetésére kötelezi. Az eljárás részben való megszüntetése folytán az MNB-t terhelő költségek megfizetéséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt.

(10)13

17. §14 Az MNB hatáskörébe tartozó döntések ellen 2018. január 1-jét követően indított közigazgatási perben – ide nem értve a felülvizsgálati eljárást –, valamint az e perek kapcsán indított perújítás esetén a keresetlevélben állított, valamint az MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az eljárást befejező határozat meghozataláig eljárást indíthat, amely során a 16. § (2)–(5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

18. §15 (1) Az MNB-nek a döntés saját hatáskörben történő visszavonása esetén a 16. § (2)–(3) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(2) A 16. § (2)–(5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jogosult az MNB a döntés közlésétől számított egy éven túl, de legkésőbb öt éven belül a döntés saját hatáskörben történő módosítására vagy visszavonására.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. §-t a 2018: IV. törvény 1. §-a iktatta be.

13

A 16. § (10) bekezdését a 2019: CXXVII. törvény 251. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 17. §-t a 2018: IV. törvény 1. §-a iktatta be.

15

A 18. §-t a 2018: IV. törvény 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére