• Tartalom

2017. évi CXCIII. törvény

2017. évi CXCIII. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról1

2018.01.01.

1. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

1. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz tv. ) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény szerinti belföldi gyermek természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, valamint lakcímét közli az állami adóhatósággal. A gyermek részére az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv adatszolgáltatása alapján az adóigazolványt hivatalból adja ki.”

2. § (1) A Szaz tv. 37. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:]

a) az állami adóhatóságnak az adóalanyok nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, állampolgárságának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről;”

(2) A Szaz tv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek – az (1) bekezdés a) pontja szerinti állami adóhatóság és az (1) bekezdés g) pontja szerinti központi ügyfél-regisztrációs szerv kivételével – az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.”

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

3. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136/B. §-ában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szöveg lép.

3. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

4. § A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) E törvény alapján meghatározott feltételekkel a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermeket és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermeket önálló életkezdéséhez életkezdési támogatás illeti meg.
(2) E törvény személyi hatálya a 2. §-ban meghatározott személyekre, a gyámhatóságra, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatra, az állami adó- és vámhatóságra, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervre, tárgyi hatálya a Start-számlára és az életkezdési letéti számlára terjed ki.
(3) Az államháztartás terhére történő utalások igénybevételéhez szolgáltatott adatok helyességének vizsgálatára a kiutaló jogosult.”

5. § (1) A Fétám tv. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a Fétám tv. 2. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„3. belföldi gyermek: Magyarország területén élő magyar állampolgár a 18. életévének betöltése napjáig;
3a. külföldi gyermek: Magyarország területén kívül élő
a) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett magyar állampolgár 18. életévének betöltése napjáig,
b) olyan nem magyar állampolgárságú személy a 18. életéve betöltésének napjáig, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a lakóhelye szerinti szomszédos állam állampolgárságától való megfosztással jár;
(a 3. és a 3a. pont a továbbiakban együtt: gyermek)”

(2) A Fétám tv. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„6. életkezdési letéti számla: a kiutaló által a gyermek nevén vezetett nyilvántartási számla;“

(3) A Fétám tv. 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a Fétám tv. 2. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„8. belföldi szülő: a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülője vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselője,
8a. külföldi szülő: külföldi gyermek szülője vagy más törvényes képviselője;
(a 8. és a 8a. pont a továbbiakban együtt: szülő)”

6. § A Fétám tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Start-számla
a) a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermeket és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermeket életkezdési támogatásként megillető utalási összegek, valamint e gyermek javára történő befizetések,
b) a 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermek javára történő befizetések
kezelésére a (3)–(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyitható és vezethető.
(2) A gyermek egyidejűleg csak egy Start-számlával rendelkezhet. A Start-számla megnyitásának kezdeményezésekor a kincstár jogosult a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálni, hogy a gyermek rendelkezik-e Start-számlával.
(3) A számlavezető e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítése – így különösen az életkezdési letéti számlán lévő követelés áthelyezése, a támogatás igénylése – céljából jogosult a Start-számla megnyitására, továbbá a gyermek, a szülő és a hozzátartozó természetes személyazonosító adatainak, adóazonosító jelének és a Start-számlára történő befizetésekkel, az azon jóváírt támogatásokkal összefüggő adatok kezelésére
a) a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén;
b) a Start-számla követelés 7. § (3) bekezdése szerint történő áthelyezés esetén.
(4) Start-számla megnyitásának feltétele
a) a Start-számla megnyitásának kezdeményezése a számlavezetőnél
aa) a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermek és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek esetében a szülő vagy a hozzátartozó,
ab) a 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermek esetében – a Start-számla megnyitását követő 30 napon belül – legalább 25 ezer forint befizetésével a szülő vagy a hozzátartozó
által;
b) nyilatkozat megtétele a belföldi szülő esetén a családi pótlékra való jogosultság fennállásáról, a belföldi gyermek hozzátartozója esetén a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról, valamint arról, hogy a belföldi szülő a belföldi gyermek után jogosult a családi pótlékra;
c) nyilatkozat megtétele külföldi szülő esetén a külföldi gyermekkel fennálló szülői kapcsolatról, külföldi gyermek hozzátartozója esetén a külföldi gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról;
d) a 2006. január 1-je előtt született belföldi gyermekek esetén a belföldi gyermek nevének és adóazonosító jelének közlése;
e) a 2005. december 31-ét követően született belföldi gyermek esetében a d) pont szerinti adatok vagy a belföldi gyermek természetes személyazonosító adatainak közlése;
f) a külföldi gyermek esetében a gyermek természetes személyazonosító adatainak és – ha az ismert – magyarországi adóazonosító jelének közlése;
g) hozzátartozó által nyitott Start-számla esetén a szülő természetes személyazonosító adatainak közlése;
h) a 6. § (2) bekezdése szerinti esetben felhatalmazás megadása a számlavezető részére a támogatás igénylésére;
i) a szülő vagy – a szülő egyetértő nyilatkozatával – 16. életévének betöltését követően a gyermek által nyilatkozatban kötelezettség vállalása arra, hogy a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkező változásokat, ideértve a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a születési helyet, a születési időt és az anyja születési családi és utónevét, a külföldi gyermek örökbefogadását, magyar állampolgárságáról való lemondását, a jogosultság bármely okból történő megszűnését és a gyermek halálát is, a számlavezetőhöz bejelenti azzal, hogy a hozzátartozó által nyitott számla esetén a szülő vagy – a szülő egyetértésével – a 16. életévét betöltött gyermek a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést megelőzően bármikor pótolhatja.
(5) A 2006. január 1. előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. előtt született külföldi gyermek javára megnyitott Start-számlát a számlavezető megszünteti, ha a számla megnyitását követő 30 napon belül a Start-számlára nem történik meg legalább 25 ezer forint befizetése.
(6) Amennyiben a kiutaló észleli, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel több Start-számla is létrejött, jelzéssel él a későbbi időpontban létrejött számla számlavezetőjéhez, melyben megjelöli a gyermek elsőként létrejött Start-számláját. A megkeresett számlavezető köteles 30 napon belül az általa nyilvántartott követeléseket a 7. § (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával a korábbi időpontban létrejött számlára áthelyezni. E szabályt abban az esetben is alkalmazni kell, ha a kiutaló vezeti a gyermek bármely Start-számláját.
(7) A számlavezetőre, a számlavezető által végzett szolgáltatásokra a tőkepiacról szóló törvény, illetőleg a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) Az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés kezelésére Start-számla nyitható.
(9) A hozzátartozó kizárólag a Start-számla megnyitásakor jogosult az általa elhelyezett pénzösszeg és a gyermek javára az életkezdési letéti számlán elhelyezett életkezdési támogatás hozamokkal növelt összegének befektetésére megbízást adni.
(10) Amennyiben a Start-számlát a gyermek hozzátartozója nyitja, a számlavezető értesíti a szülőt a számla megnyitásával kapcsolatos minden rendelkezésére álló információról.
(11) A „Start-számla” elnevezést, e fogalom jelzős alakját, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő számlavezető használhatja az életkezdési támogatás kezelésére az e törvény szerinti feltételek és befektetési szabályok szerint.
(12) A (4) bekezdés i) pontjában meghatározott adatokat a számlavezető a gyermek részére megnyitott Start-számla vezetése és az azzal összefüggő feladatai ellátása érdekében kezelheti.”

7. § A Fétám tv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az utalási összeg
a) a gyermek születésének évében vagy a gyermek e törvény hatálya alá kerülésének évében (első utalási összeg), továbbá
b) a belföldi gyermek születésének évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a belföldi gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint a Magyarországon nevelésbe vett gyermek esetében
jár.”

8. § A Fétám tv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítéséhez a 2005. december 31. napja után született és a naptári hónapban nyilvántartásba vett belföldi gyermekekre vonatkozóan az adóazonosító jelének megállapítása céljából a belföldi gyermek természetes személyazonosító adatairól, állampolgárságáról és lakcíméről havonta, a naptári hónap utolsó napját követő 5 munkanapon belül elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást követő 5 napon belül a belföldi gyermek adóazonosító jelét elektronikus úton átadja a kiutaló részére, továbbá kiállítja az adóigazolványt, és a belföldi gyermek lakóhelyére postai úton megküldi, valamint a kiutaló részére 10 napon belül elektronikus úton továbbítja az e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat a fiatal felnőtt 23. életévének betöltése napjáig.
(3) Azon 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekek részére, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti anyasági támogatást állapítanak meg, a kiutaló életkezdési letéti számlát nyit, amennyiben a külföldi szülő az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelemben ehhez hozzájárul.
(4) A 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekekre vonatkozóan az életkezdési letéti számla megnyitása a (3) bekezdés szerinti eljáráson kívül is kezdeményezhető a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjénél vagy a kiutalónál benyújtott kérelem útján. A kérelemhez csatolni kell a külföldi gyermek és a külföldi szülő személyazonosító igazolványának hiteles másolatát. A 2. § 3a. pont b) alpontjában meghatározott személy esetén a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján a nevére kiadott „Magyar igazolvány”, a magyar nyelvre fordított külföldi anyakönyvi kivonat hiteles másolatát is csatolni kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti fiatalok életkezdési támogatással kapcsolatos eljárásban a kincstár jár el.
(6) A (4) bekezdés szerint kezdeményezett eljárás során az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítéséhez a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek esetében a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselője az adott naptári hónapban bejelentett jogosultak személyes adatait és azok változásait, valamint a benyújtott kérelmeket a jogosultságot igazoló személyi dokumentumok másolati példányának a csatolásával a kiutaló számára továbbítja, amely ezt követően haladéktalanul a külföldi gyermek adóazonosító jelének megállapítása céljából elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a gyermek természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről, állampolgárságáról, az adóigazolvány kiállítására vonatkozó kérelemről, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – az adóigazolvány postázási címéről.
(7) Az állami adó- és vámhatóság a (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően 5 napon belül a külföldi gyermek adóazonosító jelét elektronikus úton átadja a kiutaló részére, valamint a kiutaló részére 5 napon belül elektronikus úton továbbítja az e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat a fiatal felnőtt 23. életévének betöltése napjáig. Az állami adó- és vámhatóság külföldi gyermek részére adóigazolványt csak külön kérelem alapján állít ki.
(8) A külföldi szülő vagy külföldi gyermek hozzátartozója kötelezettséget vállal a meglévő életkezdési támogatási letéti számla esetében a külföldi gyermek adataiban bekövetkezett változások kiutaló felé történő 30 napon belüli bejelentésére.
(9) Ha örökbefogadás miatt a belföldi gyermek természetes személyazonosító adatai megváltoznak, a gyámhatóság az örökbefogadás évét követő év június 30-ig adatot szolgáltat a kiutaló részére az örökbefogadás tényéről, a belföldi gyermek eredeti és az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adatairól, és – ha az ismert – adóazonosító jeléről. A külföldön élő gyermekekre vonatkozóan a 3. § (4) bekezdés i) pontja és a (8) bekezdés szerinti nyilatkozat tekintendő adatszolgáltatásnak.
(10) A kiutaló megállapítja a 7. § (11) bekezdése szerint a számlavezető által a kiutalónak átutalt összeget vagy a 7. § (12) bekezdése szerint a számla megszűnéskor irányadó egyenlegét akkor, ha a (9) bekezdés vagy a 3. § (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a Start-számla, életkezdési letéti számla megszüntetésére örökbefogadás miatt került sor.
(11) A kiutaló az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adataival azonosított gyermek javára vezetett
a) életkezdési letéti számla esetén a (10) bekezdés szerinti összeg és az életkezdési letéti számla aktuális egyenlege közti pozitív különbözetet jóváírja az életkezdési letéti számlán, vagy
b) Start-számla esetén a (10) bekezdés szerinti összeg és a kiutaló által a számlavezetőnél vezetett Start-számlára a (15) bekezdés vagy a Start-számlára történő átvezetésre e törvény 2012. október 1-je előtt hatályos rendelkezései szerint átutalt összeg közti pozitív különbözetet átutalja a Start-számlán történő jóváírás céljából, amely jóváírást a számlavezető 8 munkanapon belül köteles elvégezni.
(12) A gyermek az örökbefogadást megelőzően fennálló természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét a kiutaló a (11) bekezdés szerinti eljárás befejezéséig kezeli.
(13) A kiutaló
a) a (2) és a (7) bekezdés szerint kapott adatok alapján a beérkezést követő 8 munkanapon belül életkezdési letéti számlát nyit, amelyen az első utalási összeget a gyermek születésének napjától, valamint a belföldi gyermek jogosultsága esetén – ha Start-számlával nem rendelkezik – a második utalási összeget a hetedik életéve betöltésének napjától, és a harmadik utalási összeget a tizennegyedik életéve betöltésének napjától – a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás alapján, visszamenőlegesen – nyilvántartja mindaddig, amíg a szülő, vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján – 16. életévének betöltését követően – a gyermek azt Start-számlára nem helyezi, vagy ameddig a (18) bekezdés szerinti jogosultsággal a jogosult nem él,
b) amennyiben a gyermek nem születéskor kerül e törvény hatálya alá, az első utalási összeget a gyermek születési évének megfelelő összeggel utólag veszi nyilvántartásba azzal, hogy második és harmadik utalási összegre a gyermek visszamenőleg nem jogosult,
c) a számla megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást ad a szülőnek az életkezdési támogatással, illetve a Start-számlával kapcsolatos tudnivalókról, amely tájékoztatást a külföldi gyermek esetén elektronikus úton is megteheti,
d) évente tájékoztatja a külföldi szülőt a külföldi gyermek életkezdési letéti számláján vagy Start-számláján jóváírt állami támogatás mértékéről,
e) nem küld értesítést a szülőnek, ha az (1), valamint a (3)–(4) és (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor jelezték számára, hogy az értesítés nem küldhető,
f) a Start-számlával rendelkező gyermek halála esetén az (1), (6) és (8) bekezdés alapján kapott adatokat 5 munkanapon belül továbbítja a számlavezetőhöz,
g) a Start-számlával rendelkező gyermek adóazonosító jelének az e) pontban meghatározottak szerinti és a gyermek külföldre távozásán kívüli okból történő passzívvá válásáról az (1), (6) és (8) bekezdés alapján kapott adatokat 5 munkanapon belül továbbítja a számlavezetőhöz,
h) nyilvántartást vezet
ha) a számlavezetők adatairól (név, székhely),
hb) a megnyitott Start-számlák adatairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról.
(14) A számlavezető
a) tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza, hogy a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás megkötéséhez szükséges
aa) a belföldi szülő nyilatkozata arról, hogy a családi pótlékra jogosult,
ab) a hozzátartozó nyilatkozata a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatáról és a belföldi szülő családi pótlékra való jogosultságának fennállásáról,
ac) a szülő egyetértő nyilatkozata, amennyiben a megállapodást – 16. életévének betöltését követően – a gyermek köti meg,
ad) a 2006. január 1-jét megelőzően született belföldi gyermek adóazonosító jelének közlése az adóigazolvány bemutatásával,
ae) felhatalmazás a számlavezető részére a 3. § (4) bekezdése szerinti adatkezeléshez és a támogatás igényléséhez,
af) a Start-számlára a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő befizetéshez a befizető felhatalmazása a számlavezető részére, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizető nevét és levelezési címét vagy bankszámlaszámát nyilvántartsa, vagy
ag) a szülő vagy – a szülő egyetértő nyilatkozatával 16. életévének betöltését követően – a gyermek nyilatkozata, hogy kötelezettséget vállal a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkező változások közlésére – ideértve a külföldi gyermek örökbefogadását, magyar állampolgárságáról való lemondását, a jogosultság bármely okból történő megszűnését és halálát is – azzal, hogy a hozzátartozó által nyitott számla esetén a szülő vagy – a szülő egyetértésével – a 16. életévét betöltött gyermek a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést megelőzően bármikor pótolhatja;
b) a Start-számla megnyitását megelőzően, de legkésőbb a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás aláírásakor írásban adott tájékoztatás keretében – a tudomásulvétel igazolásával – ismerteti a befektetési lehetőségeket, a Start-számlával kapcsolatos tudnivalókat, ideértve különösen
ba) a Start-számla megnyitásának feltételeit,
bb) az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés áthelyezéséhez a befektetési forma elfogadásának szükségességét;
c) a szülő vagy a szülő egyetértő nyilatkozatával – 16. életévének betöltését követően – a gyermek döntése szerint – a befektetésre vonatkozó választást is figyelembe véve – a Start-számlát haladéktalanul megnyitja;
d) a kiutalóval kötött szerződésben szabályozott módon a Start-számla megnyitásáról, valamint az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés áthelyezéséhez, illetőleg a 7. § (3) bekezdése alapján történő Start-számla áthelyezéshez szükséges egyéb adatokról a kiutalót havonta a naptári hónap utolsó napját követő 20. munkanapon értesíti;
e) nyilvántartja
ea) az a) pont af) alpont szerinti adatokat,
eb) a települési önkormányzat(ok) befizetéseit,
ec) az ea) alpontban foglalt rendelkezéstől függetlenül is, a 6. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján a szülő, illetőleg a gyermek lakóhelyét, levelezési címét.
(15) Az életkezdési letéti számlán nyilvántartott összeget a kiutaló a Start-számlára annak megnyitásától számított 8 munkanapon belül vezeti át.
(16) Ha a belföldi gyermek Start-számlával rendelkezik, a második és a harmadik utalási összeget – a belföldi gyermek hetedik vagy tizennegyedik születésnapjától az utalást megelőző napig felszámított, a jóváírás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékének három százalékponttal növelt kamat, negatív éves fogyasztói árindex esetén háromszázalékos kamat alapján – a kiutaló a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás beérkezését követő 30 napon belül – felróható késedelem esetén az utalás összege után napi 3,5 ezrelék késedelmi kamattal növelten – utalja a számlavezetőhöz. A kiutaló részére az adatszolgáltatás 9/B. §-ban meghatározott időpontot követően történő megküldése, valamint az adatszolgáltatás hibás adattartalma következtében bekövetkező 30 napon túli utalás esetén késedelmi kamat az adatszolgáltatót terheli.
(17) A (16) bekezdés szerinti esetben, ha a támogatás jóváírására okot adó körülmény felmerülése időpontjában a megelőző évre vonatkozó éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértéke nem ismert, a támogatás mértékének megállapítása a jóváírás évét kettővel megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat alapján történik.
(18) A Start-számlán, a 7. § (6) bekezdése szerint a Start-számlából létrejött számlán vagy ezek hiányában az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés kifizetését – a számla megszüntetésével –
a) a fiatal felnőtt 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől,
b) a gyermek vagy a fiatal felnőtt halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki határozat – feltéve, ha az a nemzetközi magánjog szabályai szerint Magyarországon joghatást fejt ki – jogerőre emelkedését követően
kérheti.
(19) A fiatal felnőtt az életkezdési letéti számlán lévő összeg átvételére 23. életévének betöltése napjáig jogosult. A kiutaló
a) a fiatal felnőtt 19. életévének betöltése után 90 napon belül postai úton írásbeli értesítést küld az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetésével kapcsolatban azon fiatal felnőtt számára, aki a 18. életévének betöltése után 1 évig nem kérte annak kifizetését;
b) a fiatal felnőtt 22. életévének betöltése után 90 napon belül postai úton írásbeli értesítést küld az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetésével kapcsolatban azon fiatal felnőtt számára, aki a 18. életévének betöltése után 4 évig nem kérte annak kifizetését;
c) visszautalja az életkezdési letéti számlán lévő összeget az állam számára, amennyiben a fiatal felnőtt a 23. életévének betöltéséig nem kezdeményezi az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetését;
d) megszünteti az életkezdési letéti számlát a c) pont szerinti visszautalás esetében.
(20) A számlavezető az életkezdési támogatás összegét a magyarországi lakcímmel rendelkező jogosult rendelkezése szerint átutalással vagy készpénzben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező jogosult számára pedig átutalással fizeti ki, melynek megtörténtéről a kiutalót tájékoztatja. A számlavezető egyéb díjat, költséget nem számíthat fel.
(21) Amennyiben a fiatal felnőtt, illetve annak örököse a kifizetés napját megelőzően történt befizetés alapján jogosult lenne a kifizetést követően további támogatásra, akkor a kifizetéskor nyilatkoznia kell a számlavezetőnél a támogatás utólagos rendezése vonatkozásában, amely esetben lehetősége van az arról való lemondásra is.”

9. § (1) A Fétám tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig – kiegészíthető
a) természetes személy által történő befizetéssel;
b) magyarországi települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel
azzal, hogy az önkormányzati rendelet az életkezdési támogatás felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által befizetett összeg vagy összegek mértékéig tartalmazhat.”

(2) A Fétám tv. 6. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság igazolására alkalmas, az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal kiállított okiratot]

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódóan a gyámhivatal a naptári évet követő év február első munkanapján a kiutalóhoz”

[juttatja el.]

(3) A Fétám tv. 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A kiutaló esetében az (5) bekezdésben meghatározott számlavezető általi írásbeli megkeresésnek minősül az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal kiállított bármely államigazgatási szerv által megküldött okirat is.”

(4) A Fétám tv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kiutaló a területi gyermekvédelmi szakszolgálat adatszolgáltatásában szereplőket – a nyilvántartása alapján – Start-számla vagy életkezdési letéti számla szerint elkülönítetten tartja nyilván. A kiutaló a Start-számlával rendelkezők esetében a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra jogosultak adatait a naptári évet követő év február 25-éig elektronikusan megküldi a számlavezető részére.”

10. § (1) A Fétám tv. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiutaló Start-számlával nem rendelkező gyermek esetében
a) az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés után
aa) évenként február 1-jei fordulónappal,
ab) a nyilvántartott követelés Start-számlára történő áthelyezése esetén az utalást megelőző napon,
ac) a gyermek magyar állampolgárságáról való lemondásának napján,
ad) a gyermek adóazonosító jelének passzívvá válása napján,
ae) a gyermek halála esetén az elhalálozás napján,
af) a gyermek jogosultságának bármely okból történő megszűnésének napján
a jóváírás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat, negatív éves fogyasztói árindex esetén nullaszázalékos kamat alapján a nyilvántartott követelés utolsó fordulónapjától számított időszakban meghatározott átlagos állománya után számított támogatást,
b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a naptári évet követő év február első munkanapjáig megküldött – a nevelés naptári évben fennálló időtartamára vonatkozó adatszolgáltatást is tartalmazó – értesítés alapján a jogosultság időszakával arányosan az igénylés kézhezvételétől, de legkorábban a benyújtási határidő lejártától számított 30 naptári napon belül évi 12 ezer forint támogatást
c) a tárgyévben legalább hat hónapig Magyarországon nevelésbe vett és az adatszolgáltatás napján is nevelés alatt álló, 2005. december 31-ét követően született gyermek javára a kiutaló a területi gyermekvédelmi szakszolgálat adatszolgáltatása alapján (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatáson felül további 12 ezer forint támogatást
ír jóvá.”

(2) A Fétám tv. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés alapján történő áthelyezés esetén
a) a kincstár az áthelyezés kezdeményezőjének az új Start-számla megnyitására vonatkozó szándéknyilatkozata és a (2a) bekezdés szerinti befektetési lehetőség alapján az áthelyezéshez szükséges adatokat tartalmazó ígérvényt ad;
b) a korábbi számlavezető az ígérvény alapján a nála vezetett Start-számlát megszünteti, és annak állományát az ígérvény átvételét követő 15 napon belül – felróható késedelem esetén napi 3,5 ezrelék késedelmi kamattal növelten – a kincstárhoz áthelyezi;
c) a kincstár a Start-számla megnyitásáról a kiutalót 10 napon belül tájékoztatja.”

(3) A Fétám tv. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az életkezdési támogatást, illetőleg a gyermek halála esetén az örököst megillető összeget a fiatal felnőtt, illetőleg az örökös kérelmére]

b) a számlavezető – kivéve a (10) bekezdésben szabályozott esetet – a támogatásnak a 6. § (4) bekezdése szerinti kiutalását követő 8 munkanapon belül készpénzben vagy a kérelemben megjelölt folyószámlára utalással, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező jogosult esetében kizárólag átutalással fizeti ki.”

(4) A Fétám tv. 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A kiutaló a (8) bekezdésben említetteket megillető összeget az örökös kérelmének és a jogerős magyar nyelvű öröklési bizonyítvány vagy a magyar nyelvű hagyatéki határozat – feltéve, ha az a nemzetközi magánjog szabályai szerint Magyarországon joghatást fejt ki – eredeti vagy hiteles másolati példányának kézhezvételétől, valamint az örökös személyazonosságának igazolását követő 8 munkanapon belül
a) fizeti ki, ha a kifizetés évére a gyermeket támogatás nem illeti meg;
b) a gyermeket a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifizetés évében megillető támogatás nélkül fizeti ki, ha a kérelmező írásban hozzájárul annak a (8) bekezdés a) pontjában említett időpontot követő utólagos kifizetéséhez vagy nyilatkozik, hogy arra nem tart igényt.”

(5) A Fétám tv. 7. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A kiutaló a gyermek, illetve fiatal felnőtt elhalálozásától számított 5. évet követő 30 napon belül visszautalja az életkezdési letéti számlán lévő összeget az állam számára és az életkezdési letéti számlát lezárja, amennyiben a (8) bekezdés szerinti kifizetést az örökösök nem kezdeményezték. Az életkezdési letéti számla lezárását követően a (8) bekezdésben említetteket megillető összeg nem fizethető ki.”

(6) A Fétám tv. 7. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A számlavezető a gyermek adóazonosító jelének az 5. § (13) bekezdés g) pontja szerinti passzívvá válásának vagy a jogosultság bármely egyéb okból történő megszűnésének napját követő 365 napon belül a számlát lezárja és az állami támogatásból származó számlaegyenleget átutalja a kiutaló számlájára, továbbá a természetes személy általi befizetésből származó számlaegyenleget kifizeti vagy átutalja a befizető személy részére, valamint az önkormányzati befizetésből származó számlaegyenleget visszautalja a beutaló önkormányzat részére.
(12) A kiutaló a gyermek adóazonosító jelének az 5. § (13) bekezdés g) pontja szerinti passzívvá válásának vagy a jogosultság bármely egyéb okból történő megszűnésének napját követő 365 napon belül a számlát lezárja.”

11. § A Fétám tv. A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott, illetőleg a Start-számla követelés kezelése alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) A jogutód nélküli megszűnési (végelszámolási, felszámolási) eljárás alatt lévő kincstáron kívüli számlavezető közvetlen adatszolgáltatása alapján a kincstár haladéktalanul Start-értékpapírszámlát nyit a jogutód nélküli megszűnési (végelszámolási, felszámolási) eljárás alatt lévő kincstáron kívüli számlavezetőnél nyilvántartott Start-számla tulajdonosok részére a Start-számla követelés áthelyezése céljából, melyről a kincstár tájékoztatja a Start-számla tulajdonosokat. A jogutód nélküli megszűnési (végelszámolási, felszámolási) eljárás alatt lévő kincstáron kívüli számlavezetőnél vezetett Start-számla követelés a kincstár által nyitott Start-értékpapírszámlán történő jóváírást követően a 7. § (2a) bekezdés szerinti állampapírban kerül befektetésre és nyilvántartásra.
(2) Az áthelyezést megelőzően a befektetési jegyet értékesíteni kell, bankbetét esetén a lekötést meg kell szüntetni, és a Start-számla követelést pénzeszköz és kincstár által forgalmazható állampapír formájában kell a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni.”

12. § A Fétám tv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiutaló, az állami adó- vámhatóság, a gyámhatóság, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a családtámogatási igazgatási eljárás során az igényelbíráló szerv és a Start-számlát kezelő számlavezető – az adózás rendjéről szóló törvény elévülésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe véve – jogosult az életkezdési támogatással összefüggő személyes adatok, ideértve a 2. § 3a. pont b) alpontjában meghatározott személy nevére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány” sorszámára vonatkozó adatot, a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelésére.”

13. § A Fétám tv. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy az 5. § (4) bekezdés szerinti kérelmek egységes tartalmi követelményeit rendeletben határozza meg.”

14. § A Fétám tv. a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § E törvénynek a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2017. évi CXCIII. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a 2006. január 1-től e törvény hatálya alá került belföldi gyermek adatszolgáltatás időpontjában nyilvántartott adatai vonatkozásában is teljesíti 2018. március 31-ig.

15. § A Fétám tv.

a) 4. § (4) bekezdésében a „gyermek” szövegrész helyébe a „belföldi gyermek” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (4) bekezdésében és 9/B. §-ában a „nevelésbe vett” szövegrész helyébe a „Magyarországon nevelésbe vett” szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a „március 1-jéig” szövegrész helyébe a „március első munkanapjáig” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében a „számát” szövegrész helyébe a „nyilvántartási számát” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében és 9/B. §-ában a „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre” szövegrész helyébe a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre” szöveg,

f) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „c) pontja” szövegrész helyébe a „c) pontja és az 5. § (21) bekezdése” szöveg,

g) A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott, illetőleg a Start-számla követelés kezelése alcíme címében és a 8. § (1) bekezdésében az „A kincstári letéti Start-számlán” szövegrész helyébe az „Az életkezdési letéti számlán” szöveg,

h) 7. § (6) bekezdésében a „kincstári letéti Start-számlán” szövegrész helyébe az „életkezdési letéti számlán” szöveg,

i) 7. § (8) bekezdés a) pontjában a „címre vagy számlára utalja” szövegrész helyébe a „módon kifizeti” szöveg,

j) 8. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „5. § (7)” szövegrész helyébe az „5. § (18)” szöveg,

k) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a kincstári letéti Start-számlán” szövegrész helyébe az „az életkezdési letéti számlán” szöveg,

l) 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „a kincstári letéti Start-számláról” szövegrész helyébe az „az életkezdési letéti számláról ” szöveg,

m) 9/B. §-ában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a Fétám tv.

4. Záró rendelkezés

17. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére