• Tartalom

1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozat

1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozat

helyi önkormányzat támogatásáról

2020.11.11.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város számára támogatás kerüljön biztosításra az alábbiak szerint;

2. a) az 1. pontban foglalt cél elérése érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 51. Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése címmel történő kiegészítését,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 6 540 000 000 forint összegű 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradvány felhasználását,

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. b) pont szerint biztosított összeg terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés alapján 6 540 000 000 forint visszatérítendő támogatást nyújtson Pécs Megyei Jogú Város részére a támogatási szerződés aláírását követően;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

4.1 felhívja a belügyminisztert, hogy a 3. pontban foglalt támogatási szerződésben a támogatás összegét és visszafizetésnek határidejét – a 2019. október 1-ig már visszafizetett 1 000 000 000 forint támogatásra figyelemmel – 5 540 000 000 forint összegre módosítsa az alábbi ütemezés szerint:

a) 2020. december 1-ig 740 000 000 forint,

b) 2021. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint,

c) 2022. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint,

d) 2023. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint,

e) 2024. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a támogatási szerződés módosítása tekintetében azonnal

5. felhívja a belügyminisztert arra, hogy a 3. pontban foglalt támogatási szerződést csak abban az esetben kösse meg Pécs Megyei Jogú Várossal, ha az önkormányzat a támogatási szerződésben kötelezi magát arra, hogy

a) Pécs Megyei Jogú Város és költségvetési szervei fizetési számláját 2018. január 1-jétől legalább a 2–3. pontban foglalt visszatérítendő támogatás visszafizetéséig a Magyar Államkincstárnál vezeti,

b) a Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő teljes vagyon – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyont kivéve – biztosítékként szolgáljon a 2–3. pontban foglalt visszatérítendő támogatásra annak összege erejéig, és a forgalomképes ingatlanok teljes állományára jelzálog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára,

c) hozzájárul ahhoz, hogy a 2–3. pontban foglalt visszatérítendő támogatás fedezeteként Pécs Megyei Jogú Város pénzfogalmi számláján túl a helyi adó alszámlájára is kiterjedjen a Magyar Államkincstár beszedési megbízása,

d) folytatja a 2017. évben megkezdett megtakarítási, saját bevétel növelési és strukturális átalakítási intézkedések vizsgálatát és végrehajtását a 2018. évben is,

e) tűrni köteles a Magyar Államkincstár megbízott munkatársainak a 2–3. pontban foglalt visszatérítendő támogatás felhasználása felett gyakorolt folyamatos előzetes kontrollját és utólagos ellenőrzését;

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél, valamint Pécs Megyei Jogú Város 2018. évi likviditásának biztosítása érdekében, továbbá amennyiben a 2–3. pontban foglalt visszatérítendő támogatásról szóló támogatási szerződés az 5. pontban foglalt feltételekkel megkötésre került, és az abban foglaltak végrehajtását Pécs Megyei Jogú Város határidőben teljesíti, gondoskodjon 3 000 000 000 forint visszatérítendő támogatás biztosításáról Pécs Megyei Jogú Város részére a 2018. év elején;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2018. január 31.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél, valamint Pécs Megyei Jogú Város 2018. évi finanszírozási helyzetének rendezése érdekében, továbbá amennyiben a 2–3. pontban foglalt visszatérítendő támogatásról szóló támogatási szerződés az 5. pontban foglalt feltételekkel megkötésre került, és az abban foglaltak végrehajtását Pécs Megyei Jogú Város határidőben teljesíti, gondoskodjon 3 000 000 000 forint visszatérítendő támogatás biztosításáról Pécs Megyei Jogú Város részére a 2018. év elején.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2018. február 28.

1. melléklet az 1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozathoz

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forint

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

51

 

 

 

 

 

Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

6 540 000 000

XIX.

 

 

 

 

 

Uniós Fejlesztések

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Környezet és Energia Operatív Program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 540 000 000

1

A 4. pont az 1784/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére