• Tartalom

195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.07.25.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ad) alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (4) bekezdés c) pontjában az „érdekeltségi egység szerint számított legalább egyharmada” szövegrész helyébe a „10%-a” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az R1. 7. § (3) bekezdés j) pontja.

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vízvédelmi hatóság a kivizsgálás során helyszíni szemlét tart, és a 6. számú mellékletnek megfelelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely a (9) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntések mellékletét képezi.”

4. § Az R2.

a) 19. § (2) bekezdésében a „vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatóság”,

b) 19. § (14) bekezdése nyitó szövegrészében az „a kötelezettséget megállapító” szövegrész helyébe az „a (9) bekezdés b)–d) pontja és a (11) bekezdés szerinti kötelezettséget megállapító”,

c) 19. § (15) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés b)–d) pontjai és a (11) bekezdés szerinti”,

d) 23. § (2) bekezdésében a „kezdeményezheti” szövegrész helyébe a „kezdeményezi”, az „a környezetvédelmi hatósággal, a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatósággal és kezdeményezheti a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal”

szöveg lép.

3. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: R3.) a vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § Az e rendelet szerinti feladatok ellátását végző költségvetési szervek felmerülő kiadásaikat maguk fedezik, de a környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhárítás befejezése után a költségeknek a környezethasználóra való áthárításáról
a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a vízvédelmi hatóság,
b) az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a környezetvédelmi hatóság
intézkedik.”

6. § Az R3. a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

7. § Az R3.

a) 6. § (4) bekezdésében a „vízügyi hatóság határozata” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóság határozata”,

b) 6. § (5) bekezdésében a „vízügyi hatóság szakhatósági közreműködésével” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóság szakhatósági közreműködésével”,

c) 10. § (2) bekezdésében a „vízügyi hatóság” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóság”

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R3.-nak az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 20. §-a.

4. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

9. § A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi vízügyi igazgatóság gondoskodik)

b) az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szakmai végrehajtásának felügyeletéről, továbbá”

5. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(A katasztrófavédelmi igazgatóság)

l) végrehajtja a Kvt.-ben és a vízvédelmet érintő jogszabályokban – kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben – meghatározott feladatokat.”

11. § Az R4.

a) 4. § e) pontjában a „közreműködik” szövegrész helyébe az „ellátja”, a „feladatokban” szövegrész helyébe a „feladatokat”,

b) 5. § c) pontjában a „közreműködik” szövegrész helyébe az „ellátja”, a „feladatokban” szövegrész helyébe a „feladatokat”,

c) 6. § j) pontjában az „ellátja” szövegrész helyébe a „közreműködik”, a „feladatokat” szövegrész helyébe a „feladatokban”,

d) 8. § i) pontjában az „ellátja” szövegrész helyébe a „közreműködik” a „feladatokat” szövegrész helyébe a „feladatokban”

szöveg lép.

6. Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési önkormányzatoknak a tárgyév december 31-én fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet követő év április 30. napjáig.
(2) Több települést kiszolgáló térségi rendszer esetén a 2. mellékletben szereplő szennyvíztisztító telepre vonatkozó fejlesztési adatokat az agglomerációs központ települési önkormányzatának jegyzője (a továbbiakban: agglomerációs központ jegyzője) szolgáltatja.
(3) Ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, a 2. melléklet szerinti adatokat településrészenként kell megadni.
(4) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a megkapott adatokat összegzi, és a tárgyévet követő év szeptember 1-ig továbbítja az OVF részére.”

13. § Az R5. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § E rendeletnek az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 6. §-át és 2. mellékletét első alkalommal a 2017. évről történő adatszolgáltatás során kell alkalmazni.”

14. § (1) Az R5. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

15. § Az R5.

a) 3. § (1) bekezdésében a „Korm. rendelet 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet 1. mellékletében”,

b) 3. § (4) bekezdésében a „Korm. rendelet 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet 1. mellékletében”,

c) 4. § (1) bekezdésében az „egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval” szövegrész helyébe az „egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény)”,

d) 5. § (1) bekezdésében a „Korm. rendelet 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet 1. mellékletében”,

e) 2. és 3. mellékletének címében az „egyedi szennyvízkezelő berendezésekről” szövegrész helyébe az „egyedi szennyvíztisztító létesítményekről”,

f) 3. mellékletének 4. és 5. sorában az „egyedi szennyvízkezelő berendezés” szövegrész helyébe az „egyedi szennyvíztisztító létesítmény”,

g) 3. mellékletének 7. sorában az „Egyedi szennyvízkezelő berendezések” szövegrész helyébe az „Egyedi szennyvíztisztító létesítmények”

szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

17. § E rendelet

a) 10–11. §-a a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 14–15. §-a a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1. Az R5. 1. melléklet 5.6. pont b) alpontja utolsó francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„– az összes fennmaradó települési szennyvíz és az egyedi szennyvíztisztító berendezésből származó szennyvíziszap függetlenül attól, hogy összegyűjtésre kerül, vagy nem, de az agglomerációban keletkezik, és amely nem foglalja magában az olyan ipari szennyvíz okozta terhelést, amelynek tisztítása külön történik, és a tisztított szennyvizet más szennyvízzel történő keveredés nélkül bocsátják a befogadóba.”
2. Az R5. 1. melléklet 5.7. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összehasonlító gazdasági szempontok:)
d) a gazdaságossági számítást a teljes életciklus-szemlélet érvényesítésével kell elvégezni a következőképpen:
da) a fenntarthatóságot, a megfizethetőséget és a költséghatékonyságot eredményező döntések céljából az életciklus-szemléletet a döntés-előkészítés folyamán érvényesíteni kell;
db) a költséghatékonyság helyes megítéléséhez az adott beruházás teljes élettartama alatt felmerülő összes költséget dinamikus szemléletben kell figyelembe venni;
dc) az üzemköltségek előrejelzése és a költségelemek élettartamon belüli változásának figyelembevételével kell a költségelemeket meghatározni;
dd) a közvetlen életciklusköltség dinamikus költségelemzését ellenőrizhető módon kell meghatározni;
de) az üzemi tapasztalatokról, a környezetre gyakorolt hatások elemzéséről és a tervezett költségek utóellenőrzése érdekében 5 éves üzemeltetést követően a tervezett és a tényadatok összehasonlító értékelését kell küldeni a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak.”

2. melléklet a 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt szennyvíztárolókról és az egyedi szennyvíztisztító létesítményekről

Tárgyév:

Sorszám

1.

A település megnevezése

2.

Település KSH-kódja

3.

Településrész megnevezése

4.

Szennyvízelvezetési agglomeráció központi települése

A településen üzemelő, a szennyvíz tisztítását, elhelyezését szolgáló létesítmény(ek)

 

A településen meglévő közintézményi vagy szállodai, illetve turisztikai létesítmények szennyvizeinek
tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k)

5.

egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)

6.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)

7.

egyedi zárt szennyvíztároló (db)

8.

összes darabszám

9.

egyedi szennyvíztisztító berendezés (fő)

10.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (fő)

11.

egyedi zárt szennyvíztároló (fő)

12.

összes ellátott lakosszám

 

Az 5–7. sor közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő
egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k)

13.

egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)

14.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)

15.

egyedi zárt szennyvíztároló (db)

16.

összes darabszám

17.

egyedi szennyvíztisztító berendezés (fő)

18.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (fő)

19.

egyedi zárt szennyvíztároló (fő)

20.

összes ellátott lakosszám

A lefolytatott éves ellenőrzések száma

21.

egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)

22.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)

23.

egyedi zárt szennyvíztároló (db)

24.

összes ellenőrzés száma

 

A településen üzemel-e jegyzői (építésügyi vagy vízügyi) hatáskörbe tartozó lakossági szennyvizek tisztítására,
elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvíztisztító berendezés, oldómedencés létesítmény,
egyedi zárt szennyvíztároló?

25.

egyedi szennyvíztisztító berendezés

darabszáma

26.

ellátott ingatlan száma (db)

27.

ellátott lakosszám (fő)

28.

ellátott ingatlanok helye
(hrsz. vagy EOV)

29.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény

darabszáma

30.

ellátott ingatlan száma (db)

31.

ellátott lakosszám (fő)

32.

ellátott ingatlanok helye
(hrsz. vagy EOV)

 

33.

egyedi zárt szennyvíztároló

darabszáma

34.

ellátott ingatlan száma (db)

35.

ellátott lakosszám (fő)

36.

 

ellátott ingatlanok helye
(hrsz. vagy EOV)

 

37.

összes darabszám

38.

összes ellátott lakosszám

 

A 17–25. sorok közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő
egyedi szennyvíztisztító berendezés, oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló

39.

egyedi szennyvíztisztító berendezés

darabszáma

40.

ellátott ingatlan száma (db)

41.

ellátott lakosszám (fő)

42.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény

darabszáma

43.

ellátott ingatlan száma (db)

44.

ellátott lakosszám (fő)

45.

egyedi zárt szennyvíztároló

darabszáma

46.

ellátott ingatlan száma (db)

47.

ellátott lakosszám (fő)

48.

összes darabszám

49.

összes ellátott lakosszám

A lefolytatott éves ellenőrzések száma

50.

egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)

51.

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)

52.

egyedi zárt szennyvíztároló (db)

53.

összes ellenőrzés száma

A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés (igen/nem)

54.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében

55.

Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében

56.

Települési szennyvíztisztító telep tekintetében

57.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében

58.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében

59.

Tervez-e az önkormányzat intézkedést a szennyvízgyűjtő rendszerre történő rákötések teljesítésére?

A tárgyévi FOLYAMATBAN LÉVŐ/ TERVEZETT új rendszer adatai

60.

Meglévő szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozás vagy újonnan létrehozott, több településből álló szennyvízelvezetési agglomeráció esetén a szennyvízelvezetési agglomeráció megnevezése

61.

Az 1. sorban megnevezett településre vonatkozó szennyezőanyag-terhelés, melynek kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték)

Az előkészítő intézkedések (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás, pályáztatás) befejezésének
(várható) időpontja (év, hónap)

62.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében

63.

Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében

64.

Települési szennyvíztisztító telep tekintetében

65.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében

66.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében

 

A kivitelezés kezdő (várható) időpontja (év, hónap)

67.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében

68.

Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében

69.

Települési szennyvíztisztító telep tekintetében

70.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében

71.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében

 

A kivitelezés befejezésének (várható) időpontja (év, hónap)

72.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében

73.

Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében

74.

Településen lévő szennyvíztisztító telep tekintetében

75.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében

76.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében

77.

A csatornarendszerre történő rákötés tekintetében

A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron összesen (nettó ezer Ft)

78.

A beruházás teljes bekerülési költsége

79.

Szennyvízgyűjtő rendszer összesen

80.

ebből:

önkormányzati forrásból

81.

állami forrásból

82.

víziközmű-társulati forrásból

83.

hitelből

84.

egyéb forrásból

85.

egyéb forrás megnevezése

86.

Szennyvízszállító vezeték összesen

87.

ebből:

önkormányzati forrásból

88.

állami forrásból

89.

víziközmű-társulati forrásból

90.

hitelből

91.

egyéb forrásból

92.

egyéb forrás megnevezése

93.

Településen lévő szennyvíztisztító telep összesen

94.

ebből:

önkormányzati forrásból

95.

állami forrásból

96.

víziközmű-társulati forrásból

97.

hitelből

98.

egyéb forrásból

99.

egyéb forrás megnevezése

100.

Szennyvíziszap-kezelés összesen

101.

ebből:

önkormányzati forrásból

102.

állami forrásból

103.

víziközmű-társulati forrásból

104.

hitelből

105.

egyéb forrásból

106.

egyéb forrás megnevezése

107.

Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében összesen

108.

ebből:

önkormányzati forrásból

109.

állami forrásból

110.

víziközmű-társulati forrásból

111.

hitelből

112.

egyéb forrásból

113.

egyéb forrás megnevezése

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére