• Tartalom
Oldalmenü

198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Határon túli költségvetési támogatás
a) határon túli természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet,
b) – ha a létesítő okiratában megjelölt hatóköre, illetve cél szerinti tevékenysége részben vagy egészben a határon túli magyarok szellemi, kulturális, illetve anyagi támogatására irányul – Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, valamint
c) a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák megvalósítását összefogó szervezet
[a)–c) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett] részére nyújtható.”

2. § A Rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Támogatási szerződés köthető arra is, hogy az (1) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett a kapott támogatást más, e rendelet hatálya alá tartozó vagy – ha a támogatott tevékenység megvalósítására teljes egészében e rendelet szabályai szerint, határon túl kerül sor – Magyarországon bejegyzett személy vagy szervezet (a továbbiakban: végső kedvezményezett) részére továbbadja. A továbbadásra és a támogatás végső kedvezményezettnél történő felhasználására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Ávr. és e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
a) a kedvezményezett ebben az esetben arra vállal a támogatási szerződésben kötelezettséget, hogy a támogatási szerződésben meghatározott céllal a végső kedvezményezett számára – a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéssel – támogatást nyújt, majd annak felhasználásáról a végső kedvezményezettet az Áht., az Ávr. és e rendelet szabályai szerint beszámoltatja,
b) a kedvezményezett támogató felé történő beszámolási kötelezettsége a támogatás továbbadására és a végső kedvezményezett beszámoltatására vonatkozik.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 12. napjával.