• Tartalom

2/2017. (III. 10.) BM rendelet

2/2017. (III. 10.) BM rendelet

az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar–szlovák államhatáron 2011–2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmány jóváhagyásáról

2017.03.18.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar–szlovák államhatáron 2011–2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentést (a továbbiakban: Zárójelentés), valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határleírás) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójelentést az 1. melléklet, a Kiegészítő határleírást a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2017. (III. 10.) BM rendelethez


Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének
Magyar–Szlovák Közös Bizottsága

ZÁRÓJELENTÉS
a magyar–szlovák államhatáron 2011–2016. években végrehajtott
9. határfelmérési és megjelölési munkákról

2016

I.
BEVEZETÉS

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottságát (a továbbiakban: Közös Határbizottság) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozásáról szóló 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt Szerződés és Zárójegyzőkönyv (a továbbiakban: Szerződés), valamint a Szlovák Köztársaságnak – a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság szétválása után – a Szerződésben való jogutódlása alapján, a Szerződő Felek Kormányai a Szerződésből adódó feladataik teljesítése céljából hozták létre.
A Közös Határbizottság a Radavában, 2011. március 21–25. között megtartott huszonötödik ülésszakán a Szerződéssel és a Közös Határbizottság Szabályzatával összhangban döntött a magyar–szlovák államhatáron 2011–2016. években végrehajtandó 9. határfelmérési és megjelölési munkák megkezdéséről, valamint az egyes évekre vonatkozóan meghatározta a munkák ütemtervét. Ezt követően megszervezte a terepmunkák végrehajtását, felülvizsgálta és jóváhagyta az elvégzett munkákat, valamint elkészítette az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokat tartalmazó okmányokat.
A 9. határfelmérési és megjelölési munkák végrehajtása a Műszaki utasítás a határmunkák elvégzésére a magyar–szlovák államhatáron 2001. (a továbbiakban: Műszaki utasítás) alapján történt meg.
A Közös Határbizottság szlovák küldöttségét 2010. október 21. óta a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumából Peter Šlahor okleveles mérnök vezeti.
A Közös Határbizottság magyar küldöttségét 2010. október 18. és 2016. március 29. között Vájlok László alezredes vezette, 2016. március 29-től dr. Hajnal Gábor őrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányságtól vezeti.
A magyar–szlovák államhatáron a 2011–2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkák és jelen Zárójelentés kidolgozása idején az egyes küldöttségek személyi összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Közös Határbizottság a 2011–2016. években az ülésszakokon és közös ellenőrző szemléken az alábbi főbb kérdésekkel foglalkozott, illetve a következők szerint intézkedett:
– a huszonötödik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Radava, 2011. március 21–25.) döntött a 9. határfelmérési és megjelölési munkákról és meghatározta azok tervét a 2011–2014. évekre, a magyar–osztrák–szlovák „Triplex” közös határpontról és határjelről szóló új jegyzőkönyv aláírásával lezárta a hármashatárjelről szóló dokumentációs eljárást;
– a tizenhatodik közös ellenőrző szemlén (2011. június 1–3.) megszemlélte a Hernád határfolyót a szlovákiai Kechnec község külterületén és elvi döntést hozott a határjelek számának csökkentéséről;
– a tizenhetedik közös ellenőrző szemlén (2012. június 4–5.) megszemlélte a magyar–szlovák–osztrák „Triplex” hármashatárjelet, valamint az V. határszakaszon megépült és tervezett új közúti hidak térségét;
– a huszonhatodik ülésszakon (Magyarország, Salgóbánya, 2012. június 4–8.) értékelte a 2011. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, szabályokat dolgozott ki a határjelek számának az államhatár közvetett megjelölésű szakaszain történő csökkentésével kapcsolatosan, módosította a Műszaki utasítást az új technológiájú mérési módszerek és a part menti homokpadoknak az államhatár vonala meghatározására gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében és lezárta a Hernád határfolyó mederváltozásával kapcsolatos vitát;
– a tizennyolcadik közös ellenőrző szemlén (2013. június 17-18.) döntött a X. és XIII. határszakasz határjelei számának csökkentéséről és megtekintette a Miskolc–Kassa gyorsforgalmi út építését a XV. határszakaszon;
– a huszonhetedik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Betlér, 2013. június 17–21.) értékelte a 2012. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, kiegészítette a Műszaki utasítást a közúti és a vasúti hidakon az államhatár vonalát jelző táblákra vonatkozó rendelkezésekkel, jóváhagyta a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszok határjelei számának csökkentésére vonatkozó tervet;
– a tizenkilencedik közös ellenőrző szemlén (2014. június 11.) megtekintette a VI.–VIII. határszakaszokon, Kalonda és Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) közötti, az államhatár vonala mentén tervezett nógrádi turisztikai tanösvényt;
– a huszonnyolcadik ülésszakon (Magyarország, Salgóbánya, 2014. június 9–13.) értékelte a 2013. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, döntött a Tisza határfolyó (XX. határszakasz) felméréséről;
– a huszadik közös ellenőrző szemlén (2015. június 22.) megtekintette a X., XII. és XV. határszakaszokon a Bánréve–Sajószentkirály (Krá®), Aggtelek–Gömörhosszúszó (Dlhá Ves) és Tornyosnémeti–Migléc (MilhosĄ) települések közötti, az államhatáron átvezető utakat;
– a huszonkilencedik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Betlér, 2015. június 22–26.) értékelte a 2014. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, jóváhagyta a Tisza határfolyó (XX. határszakasz) felmérésének eredményeit, ezzel együtt az államhatár új vonalát;
– a huszonegyedik közös ellenőrző szemlén (2016. június 13.) megtekintette az államhatár változásával érintett területeket a IV. és VIII. határszakaszon;
– a harmincadik ülésszakon (Magyarország, Miskolc, 2016. június 13–16.) lezárta a 9. határfelmérési és megjelölési munkákat, elfogadta jelen zárójelentést és a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határleírás 2016).
A Közös Határbizottság ülésszakairól és közös ellenőrző szemléiről magyar és szlovák nyelven jegyzőkönyvek készültek.

II.
A HATÁRMUNKÁK SZERVEZÉSE

A Közös Határbizottság a határmunkák elvégzésére két közös mérőcsoportot hozott létre. Az 1. számú közös mérőcsoport szlovák földmérő vezetőből, segédszemélyzetből és magyar földmérő vezetőből, míg a 2. számú közös mérőcsoport magyar földmérő vezetőből, segédszemélyzetből és szlovák földmérő vezetőből állt.
A közös mérőcsoportok munkáját a Közös Határbizottság tanácsadó-szakértő testületeként a közös műszaki szakértői csoport munkatalálkozókon ellenőrizte és véleményezte.
A közös mérőcsoportok a 2011–2015. években végezték el a terepi munkákat, munkájuk eredményeinek feldolgozása 2016. évben fejeződött be.
A közös mérőcsoportok az alábbi munkákat végezték el:

a 2011. évben:
– az 1. számú közös mérőcsoport a II., III., IV. és V. határszakaszon elvégezte az államhatár megjelölésének helyszínelését,
– a 2. számú közös mérőcsoport elvégezte az I., II., III. és V. határszakaszon az illetékességébe tartozó határjelek felújítását valamint a II., III., V. és XIX. határszakaszon lecserélte az államhatár vonalát jelző táblákat a közúti és vasúti határhidakon;

a 2012. évben:
– az 1. számú közös mérőcsoport elvégezte a II., III., IV. és V. határszakaszon az illetékességébe tartozó határjelek felújítását, és a Letkés–Ipolyszalka (Salka) közúti hídon határtáblával megjelölte az államhatár vonalát a III. határszakaszon;
– a 2. számú közös mérőcsoport a XI. és a XII. határszakaszokon elvégezte a határjelek felújítását és ezzel egyidejűleg végrehajtotta a határjelek számának csökkentését XI.8–XI.18 számú határjelek között;

a 2013. évben:
– az 1. számú közös mérőcsoport elvégezte a VI., VII., VIII. és X. határszakaszon a határjelek felújítását,
– a 2. számú közös mérőcsoport elvégezte a XIII., XIV., XV., XVI. és XVII. határszakaszon a határjelek felújítását és ezzel egyidejűleg végrehajtotta a határjelek számának csökkentését a XIII.3–XIII.7 számú határjelek között;

a 2014. évben:
– az 1. számú közös mérőcsoport elvégezte a IX. határszakaszon a határjelek felújítását, valamint megkezdte a határjelek számának csökkentését és a határjelek felújítását a XVIII., XIX. és XX. határszakaszon,
– a 2. számú közös mérőcsoport elvégezte a határjelek számának csökkentését és a határjelek felújítását a XVIII., XIX. és XX. határszakaszon, valamint végrehajtotta a határjelek számának csökkentését a XI.4–XI.5 számú határjelek között,
– az 1. és 2. számú közös mérőcsoport közösen elvégezte a Tisza határfolyó újfelmérését;

a 2015. évben:
– az 1. számú közös mérőcsoport a XVIII. és XIX. határszakaszon befejezte a határjelek felújítását és a határjelek számának csökkentését;

a 2016. évben:
– az 1. számú közös mérőcsoport a XVI. határszakaszon befejezte a határjelek felújítását és a határjelek számának csökkentését.

A Közös Határbizottság megállapodása alapján – figyelembe véve az azonos teherviselés és a gazdasági hatékonyság elvét – a közös határutak, határárkok, valamint a kisebb határvizek mentén mindkét államterületen az egyik közös mérőcsoport végezte el a határmunkákat. Az alább felsorolt nagyobb határvizek mentén a közös mérőcsoportok saját államterületükön végezték el a felújítási munkákat:
– Duna (II. határszakasz),
– Ipoly (III. és V. határszakasz),
– Hernád (XVI. határszakasz),
– Ronyva (XVIII.–XIX.1, XIX.3–XIX.8, XIX.14/1–XIX.14/6 számú határjelek között),
– Bodrog (XIX.14/6–XIX.18 számú határjelek között),
– Felsőberecki-csatorna–Nagy-Karcsa–Kis-Karcsa (XIX.22–XIX.69 számú határjelek között),
– Holt-Tisza–Tisza (XIX.96–Tisza hármashatárjel között).

III.
A HATÁRMUNKÁK VÉGREHAJTÁSA

A 9. határfelmérési és megjelölési munkák során elvégzett határmunkákról készített jegyzőkönyvek szerint a 2011–2016. években az alábbi fontosabb terepmunkák valósultak meg:
– 113 enyhén sérült határjel kijavítása,
– 79 erősen sérült határjel újjal történő pótlása,
– 29 hiányzó határjel pótlása,
– 2287 kidőlt, ferde, kiálló vagy megsüllyedt határjel megfelelő helyzetbe állítása,
– 43 határjel pontos helyre történő visszaállítása,
– 13 veszélyeztetett határjel biztonságos helyre történő áthelyezése,
– 78 határjel helyzetének geodéziai felülvizsgálata vagy újbóli meghatározása,
– 8 határjel áthelyezése az államhatár megjelölésének közvetettről közvetlenre történő változása miatt,
– 30 határjel típusának megváltoztatása,
– 26 hiányzó, vagy sérült földalatti jel újjal történő pótlása,
– 6213 határjel fehér és piros festékkel történő lefestése, valamint a feliratok fekete színnel történő felfestése,
– 10 új határjelnek új helyre történő elhelyezése,
– 122 határjel átszámozása,
– 625 határjel megszüntetése,
– 9 geodéziai pont átminősítése határjellé,
– 642 jelző-védő rúd karbantartása.

IV.
A HATÁROKMÁNYOK ÉS A KOORDINÁTAJEGYZÉK AKTUALIZÁLÁSA

A 9. határfelmérési és megjelölési munkák során elvégzett munkákról a közös mérőcsoportok határszakaszonként elkészítették a határmunkák jegyzőkönyvét, valamint az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokról a kitűzési vázlatokat. A határmunkák jegyzőkönyvei a Közös Határbizottság ülésszakairól készült jegyzőkönyvek mellékleteit képezik.
A kitűzési és mérési vázlatok a Közös Határbizottság jóváhagyását követően – a határmunkák jegyzőkönyveitől elválasztva – külön kerültek archiválásra Budapesten a Földmérési és Távérzékelési Intézetben, illetve Pozsonyban a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában.
A közös mérőcsoportok a határmunkákról összesen 28 jegyzőkönyvet, az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokról 1 mérési és 12 kitűzési vázlatot készítettek. A végrehajtott munkákról készített összesítő kimutatás jelen Zárójelentés 2. számú mellékletét képezi.
A Közös Határbizottság a határvonal részletes leírását a Kiegészítő határleírás 2016 határokmánnyal aktualizálta, a változásokat a határtérképeken piros színnel jelölte meg.
A Tisza határfolyó 2014. évi újfelmérése és a meghatározott új határvonal dokumentálása miatt kidolgozta a XX. határszakasz XX.1., XX.2. és XX.3. számú határtérképeinek új térképszelvényeit.
A 9. határfelmérési és megjelölési munkák során az államhatár megjelölésében bekövetkezett változások miatt a I.–XX. határszakasz koordinátajegyzékének aktualizálásra is sor került. A digitális koordinátajegyzék aktualizálása után összeállították az államhatárra vonatkozó, jelen Zárójelentés 3. számú mellékletét képező „Az államhatár statisztikai adatai – 2016.” című táblázatot.

V.
A KÖZÖS HATÁRBIZOTTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Közös Határbizottság megállapította, hogy a 9. határfelmérési és megjelölési munkákat a Szerződés és a Műszaki utasítás rendelkezéseinek, valamint a Közös Határbizottság döntéseinek megfelelően végezték el az alábbiak rögzítése mellett:
a) A magyar állam hivatalos elnevezése az Alkotmányt felváltó Alaptörvény szerint Magyar Köztársaságról Magyarországra változott 2012. január elsejétől. A magyar fél ezért kezdeményezte az előkészítés alatt álló új szerződés mellékletét képező, az államhatár változásait dokumentáló határokmányok helyesbítését, valamint a határjeleken az „MO” felségjelzést „M” felségjelzésre cserélését. A 9. határfelmérési munkák végére valamennyi határjelen a módosítást végrehajtották és az okmányok helyesbítése is megtörtént.
b) Tekintettel arra, hogy az államhatárról szóló új szerződés aláírása 2016. január 25-én Amszterdamban megtörtént és jelenleg a hatályba lépéshez szükséges belső állami jogi eljárások folynak, a Közös Határbizottság szükségesnek látja a magyar–szlovák államhatár újfelméréséhez, az új határokmányok készítéséhez új műszaki utasítás kidolgozását.
c) A Tisza határfolyó 2014. évi újfelmérése megállapította, hogy a határfolyó középvonalának változásai természetes úton következtek be. A változások mértéke nem vonja maga után telkek, építmények, műszaki vagy egyéb berendezések állami hovatartozásának változását [a Szerződés 3. cikk (4) bekezdése], így a Szerződés 3. cikk (1) bekezdése alapján az államhatár vonala alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz. Az államhatár vonala a Tisza határfolyó 2014. évben újonnan meghatározott középvonala, ezért nincs szükség az államhatár vonalának változásáról szóló külön szerződés megkötésére.
A Közös Határbizottság a 2011–2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkák eredményei alapján megállapította, hogy a magyar–szlovák államhatár megjelölése összhangban áll a Szerződéssel, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki határokmányokkal és egyéb műszaki okmányokkal. A határmunkák végrehajtása és a kapcsolódó dokumentáció kidolgozása a Műszaki utasítás előírásainak megfelelően történt.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen Zárójelentést a két fél illetékes hatóságainak jóvá kell hagyni. Jóváhagyás után ezen okmányt az eredeti határokmányokhoz kell csatolni.

Ezen Zárójelentés két-két eredeti példányban, mindkettő magyar és szlovák nyelven készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Mellékletek száma: 3

Miskolc, 2016. június 16.

 

Dr. Hajnal Gábor őrnagy

Peter Šlahor okleveles mérnök

    az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének     az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének
    Magyar–Szlovák Közös Bizottsága magyar küldöttségének    Magyar–Szlovák Közös Bizottsága szlovák küldöttségének

 

elnöke

elnöke

(Aláírások)1. számú melléklet a 2016. június 16-án kelt Zárójelentéshez: A Közös Határbizottság tagjai és szakértői a magyar–szlovák államhatáron 2011–2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkák időtartama alatt

2. számú melléklet a 2016. június 16-án kelt Zárójelentéshez: Összesítő kimutatás a 2011–2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkálatokról

3. számú melléklet a 2016. június 16-án kelt Zárójelentéshez: Az államhatár statisztikai adatai 2016

2. melléklet a 2/2017. (III. 10.) BM rendelethez

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról 2016
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére