• Tartalom

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről

2023.12.27.

Az 1–22. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 8. pontjában,

a 23. § tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 24–27. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 6., 8., 11. és 22. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a 27. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya rádióberendezés tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára, forgalmazására és üzembe helyezésére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a rádióamatőr szolgálatról szóló NMHH rendeletben meghatározott rádióamatőrök által használt rádióberendezésre, kivéve, ha az kereskedelmi forgalomban megvásárolható;

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tengerészeti felszerelésre;

c)1 a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] hatálya alá tartozó, kizárólag légi használatra tervezett, az alábbi kategóriákba tartozó légiközlekedési berendezésekre:

ca) légijárművek, a pilóta nélküli légijárművek kivételével, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések;

cb) pilóta nélküli légijárművek, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések, amelyek tervezését az (EU) 2018/1139 rendelet 56. cikk (1) bekezdésével összhangban tanúsították, és amelyeket kizárólag a Nemzetközi Távközlési Egyesület Nemzetközi Rádiószabályzatával védett légiforgalmi célú felhasználásra felosztott frekvenciákon való működésre terveztek;

d) kizárólag kutató- és fejlesztési létesítményekben kutatási és fejlesztési célra használt egyedileg készített értékelő készletre;

e) a rendvédelmet, a honvédelmet, a nemzetbiztonságot – beleértve az állam gazdasági jólétével kapcsolatos nemzetbiztonsági tevékenységeket – érintő tevékenységek során alkalmazott, vagy az állam bűnmegelőzéshez és bűnüldözéshez kapcsolódó tevékenysége során használt rádióberendezésekre.

(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a rádióamatőrök általi összeszerelésre és használatra szánt rádiós készletek, a rádióamatőrök által és számukra átalakított rádióberendezések, valamint a rádióamatőrök által készített, a rádióamatőr-tevékenység keretében tudományos és kísérleti célokat szolgáló rádióberendezések nem tekintendők kereskedelmi forgalomban lévő rádióberendezésnek akkor sem, ha azok kereskedelmi forgalomban megvásárolhatók.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. CE megfelelőségi jelölés: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a rádióberendezés megfelel a jelölés elhelyezéséről rendelkező uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó követelményeknek;

2. elektromágneses zavar: az elektromágneses összeférhetőségről szóló NMHH rendeletben meghatározott elektromágneses zavar;

3.2 forgalomból történő kivonás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 23. pontja szerinti forgalomból történő kivonás;

4.3 gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 13. pontja szerinti gazdasági szereplő;

5. harmonizált szabvány: az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pont c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

6. megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja a rádióberendezéssel kapcsolatos, e rendeletben foglalt alapvető követelmények teljesülését;

7. megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket – ideértve a kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és az ellenőrzést – végző szervezet;

8. műszaki leírás: a rádióberendezés által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

9. rádióberendezés-osztály: hasonlónak tekintendő rádióberendezés-kategóriák és azon rádióinterfészek azonosítására szolgáló osztály, amelyekhez a rádióberendezéseket tervezték;

10.4 rádióberendezés-végfelhasználó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 21. pontja szerinti végfelhasználó;

11.5 távértékesítés: a rádióberendezés-végfelhasználók részére történő forgalmazásnak az a formája, amikor a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával kötik meg az adásvételi szerződést, ideértve a távollévők között kötött szerződést is;

12.6 távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz;

13.7 további alapvető követelmény: a 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott alapvető követelmények;

14.8 töltőberendezés: a rádióberendezés működését biztosító, villamosenergia-tároló rendszer külső forrásból történő feltöltésére szolgáló berendezés, ide nem értve a töltéshez használt kábeleket;

15.9 uniós harmonizációs jogszabály: minden, a termékek forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogi aktus;

16.10 üzembe helyezés: a rádióberendezésnek a rádióberendezés-végfelhasználó általi első használata az Európai Unióban;

17.11 visszahívás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 22. pontja szerinti visszahívás.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb rádióberendezésekkel kapcsolatos fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF), valamint a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Pfgr.) szerint kell értelmezni.

3. Alapvető követelmények

3. § (1) A rádióberendezést a környezet- és természetvédelmi jogszabályokban, így különösen az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló kormányrendeletben, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben szereplő szabályozással összhangban úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa

a) az emberek és háziállatok egészségének és biztonságának, valamint a tulajdonnak a védelmét, ideértve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló NGM rendeletben meghatározott biztonsági követelményeket is azzal, hogy az ott meghatározott feszültséghatárt nem kell figyelembe venni;

b) az elektromágneses összeférhetőségről szóló NMHH rendeletben meghatározott alapvető követelmények teljesítését és

c) a káros zavarás elkerülése mellett a rádióspektrum eredményes és hatékony használatát.

(2)12

(3)13 A 6. melléklet szerinti uniós jogi aktusokban meghatározott egyes rádióberendezés-osztályokba tartozó rádióberendezések kialakítása során az e bekezdésben felsorolt további alapvető követelményeket a 6. mellékletben foglalt táblázattal összhangban kell alkalmazni. A rádióberendezés

a)14 együttműködik meghatározott tartozékokkal, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti rádióberendezések töltésére szolgáló töltőberendezéseket;

b) együttműködik az elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül más rádióberendezésekkel;

c) csatlakoztatható az Európai Unió területén a megfelelő típusú interfészekhez;

d) nem okoz kárt az elektronikus hírközlő hálózatban vagy annak működésében, és nem használja olyan módon az elektronikus hírközlő hálózat erőforrásait, amivel a szolgáltatás minőségének elfogadhatatlan romlását idézné elő;

e) az előfizető és a felhasználó személyes adatainak és magánéletének védelmét biztosító funkciókkal rendelkezik;

f) támogatja a csalás elleni védelmet biztosító egyes funkciókat;

g) támogatja a segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférést biztosító egyes funkciókat;

h)15 támogatja azokat a funkciókat, amelyek megkönnyítik a fogyatékkal élő személyek számára a használatát; vagy

i) támogatja azokat a funkciókat, amelyek biztosítják, hogy a rádióberendezésbe csak akkor lehet szoftvert betölteni, ha a rádióberendezés és a szoftver együttesének megfelelőségét e rendelet szerint igazolták.

(4)16 A 7. melléklet 1.1. pontjában meghatározott rádióberendezés-osztályokba tartozó rádióberendezést úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a 7. melléklet 1.2. és 1.3. pontjában meghatározott, a töltésre alkalmazandó előírásoknak.

4. Rádióberendezések forgalmazása, üzembe helyezése, üzemeltetése

4. § (1) A rádióberendezés akkor forgalmazható, ha a berendezés megfelel e rendeletnek.

(2) Rádióberendezést akkor lehet üzembe helyezni vagy üzemeltetni, ha megfelelő telepítés, karbantartás és rendeltetés szerinti használat mellett megfelel e rendeletnek, valamint teljesíti a frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályok előírásait.

(3)17 Ha a gazdasági szereplő a 3. § (4) bekezdése szerinti rádióberendezést töltőberendezéssel együtt kínálja megvételre, gondoskodnia kell arról, hogy a rádióberendezés-végfelhasználó a rádióberendezést töltőberendezés nélkül is megvásárolhassa.

(4)18 A gazdasági szereplő a 3. § (4) bekezdése szerinti rádióberendezésnek a rádióberendezés-végfelhasználó részére történő forgalmazása során, a 7. melléklet 3. pontjában meghatározott piktogram alkalmazásával grafikus formában is megjeleníti az arra vonatkozó információt, hogy a rádióberendezéshez tartozik-e töltőberendezés. A piktogramot a csomagolásra kell nyomtatni, vagy matricaként a csomagoláson kell elhelyezni. Ha a rádióberendezést a rádióberendezés-végfelhasználó részére forgalmazzák, a piktogramot jól látható és olvasható módon kell elhelyezni, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében kell megjeleníteni.

5. § Vásárok, kiállítások és bemutatók alkalmával ki lehet állítani olyan rádióberendezést is, amely nem felel meg e rendeletnek, ha a kiállító jól látható felirattal egyértelműen jelzi, hogy ez a rádióberendezés nem forgalmazható, nem helyezhető üzembe mindaddig, amíg nem felel meg e rendeletnek. Rádióberendezés bemutatására, kipróbálására csak a Pfgr. előírásainak megfelelően, akkor kerülhet sor, ha a kiállító megtette a szükséges intézkedéseket a káros zavarás és az elektromágneses zavar elkerülésére, valamint a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapvető követelmények teljesítése érdekében.

6. § (1) Első osztályba azok a rádióberendezések tartoznak, amelyek korlátozás nélkül forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.

(2) Második osztályba azok a rádióberendezések tartoznak,

a) amelyek üzembe helyezése vagy üzemben tartása az Eht. 55. § (6) bekezdése szerint korlátozott vagy tiltott, vagy

b) amelyek forgalomba hozatala vagy forgalmazása a 15. alcím szerinti korlátozás alá esik.

(3)19 Ha felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktus előírja egyes rádióberendezés-osztályokba tartozó rádióberendezésekre vonatkozóan, hogy a rádióberendezések, valamint azok rendeltetésszerű használatát lehetővé tevő szoftverek gyártói a 11. alcím szerinti megfelelőségértékelési eljárások alkalmazásával vizsgálják meg, hogy a rádióberendezések és a szoftverek általuk meghatározott együttese teljesíti-e a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeket, akkor az alapvető követelményeket teljesítő rádióberendezés és szoftver együtteséről a gyártó az 5. melléklet „A” címe szerinti tartalmi elemeket magába foglaló megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és azt az uniós jogi aktusban meghatározott formában és módon az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Unió tagállamainak megküldi.

5. A gyártó kötelezettségei

7. § (1) A rádióberendezés forgalomba hozatala előtt a gyártó felelős annak biztosításáért, hogy

a) a rádióberendezés tervezése és gyártása a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményekkel összhangban történt, valamint

b) a rádióberendezést úgy alakította ki, hogy az Európai Unió legalább egy tagállamában üzemeltetni lehessen.

(2) A gyártó elkészíti az 1. vagy 2. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 11. alcím szerinti megfelelőségértékelési eljárást. Ha a rádióberendezés megfelel e rendeletnek, a gyártó elkészíti az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltünteti a CE megfelelőségi jelölést.

(3) A gyártó a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárás alkalmazása esetén az EU típusvizsgálati tanúsítvány mellékleteket és kiegészítéseket is tartalmazó példányát a rádióberendezés forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi.

(4) A gyártó biztosítja a rádióberendezés sorozatgyártása során az e rendeletnek való megfelelőség fenntartását szolgáló eljárások működését, amely során figyelembe kell venni a rádióberendezés tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok vagy más műszaki leírások változásait, amelyek alapján a rádióberendezés megfelelőségét megállapították.

(5)20 Amennyiben a rádióberendezés jelentette kockázatra tekintettel szükséges, a gyártó a rádióberendezés-végfelhasználó egészsége és biztonsága érdekében elvégzi a forgalmazott rádióberendezés mintadarabjainak vizsgálatát.

(6) A gyártó kivizsgálja a rádióberendezés megfelelőségével kapcsolatos panaszokat. A panaszokról, valamint az e rendeletnek nem megfelelő rádióberendezésekről és a nem megfelelő rádióberendezések visszahívásáról nyilvántartást vezet, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen intézkedésről. Természetes személy panaszos esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez szükséges az érintett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti – hozzájárulása.

(7) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott rádióberendezésen fel legyen tüntetve a rádióberendezés azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-, modell-, sorozatszám vagy más azonosításra alkalmas információ, vagy ha a rádióberendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor a rádióberendezés csomagolása vagy a kísérő dokumentáció tartalmazza az előírt információkat.

(8) A gyártó magyar nyelven feltünteti a rádióberendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a rádióberendezés csomagolásán vagy a rádióberendezés kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai úton történő kapcsolatfelvételt lehetővé tevő címét.

(9)21 A gyártó gondoskodik arról, hogy a rádióberendezéshez mellékelve legyen angol és magyar nyelven a használati és kezelési útmutató, valamint a biztonsági tájékoztató. A használati és kezelési útmutató tartalmazza azokat az információkat, amelyekre a rádióberendezés üzemeltetéséhez szükség van. Ezen információk közé tartozik – ha az adott rádióberendezés esetében értelmezhető – a tartozékok és alkatrészek, többek között azon szoftverek leírása, amelyek a rádióberendezés üzemeltetését lehetővé teszik. A használati és kezelési útmutatónak, biztonsági tájékoztatónak, valamint az esetleges címkézésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

(10) A rendeltetés szerinti használat érdekében rádióhullámokat kibocsátó rádióberendezés esetében a (9) bekezdés szerinti dokumentumokban a következő információkat is fel kell tüntetni:

a) azt a frekvenciasávot, amelyen a rádióberendezés működik és

b) a maximális kimenő vagy kisugárzott teljesítményt abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban, amelyben a rádióberendezés üzemel.

(10a)22 A 3. § (4) bekezdése szerinti rádióberendezés esetén a (9) bekezdés szerinti használati és kezelési útmutatóban fel kell tüntetni a rádióberendezés töltésével és a kompatibilis töltőberendezésekkel kapcsolatos műszaki előírásokat.

(10b)23 A (10a) bekezdés szerinti információkat a gyártó a 7. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint a címkén is feltünteti. A címkének nyomtatott formában szerepelnie kell a használati és kezelési útmutatóban. Emellett nyomtatott formában vagy matricaként el kell helyezni a csomagoláson, csomagolás hiányában pedig matricaként a rádióberendezésen. Ha a rádióberendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, a címkét a rádióberendezést kísérő külön dokumentumként ki is lehet nyomtatni. A címkét a rádióberendezés-végfelhasználó részére történő forgalmazás során jól látható és olvasható módon kell elhelyezni, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében kell megjeleníteni.

(11) Ha a rádióberendezés üzembe helyezésével kapcsolatban az Európai Unió valamely tagállamában vagy földrajzi területén korlátozások állnak fenn, vagy a frekvenciahasználat engedélyhez kötött, a csomagoláson megfelelően jelölni kell az ilyen tagállamokat vagy földrajzi területeket. Az üzembe helyezési korlátozásokkal és a szükséges engedélyekkel kapcsolatos információkat a használati és kezelési útmutatónak tartalmaznia kell.

(12) A gyártó gondoskodik arról, hogy a rádióberendezéshez mellékelve legyen az 5. melléklet A címe szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozat vagy az 5. melléklet B címe szerinti egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya. Amennyiben a rádióberendezéshez egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozatot mellékel a gyártó, az tartalmazza azon internetes oldal címét, amelyen az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető.

(13)24 Ha a gyártó tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy az általa forgalomba hozott rádióberendezés nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozza a rádióberendezés megfelelőségének biztosításához szükséges korrekciós intézkedéseket, vagy kivonja a forgalomból vagy visszahívja a rádióberendezést. Ha a rádióberendezés hiányosságai az alapvető követelmények teljesülését veszélyeztető kockázatot (a továbbiakban: kockázat) jelentenek, a gyártó erről azonnal értesíti a piacfelügyeleti tevékenysége körében eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság), részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(14) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzése vagy eljárása során kiadott felhívásra magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a rádióberendezés e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A gyártó a piacfelügyeleti hatósággal együttműködik minden olyan intézkedés meghozatala során, amelyet az általa forgalomba hozott rádióberendezés jelentette kockázat kiküszöbölése érdekében tesznek.

6. A meghatalmazott képviselő

8. § (1) A gyártó írásban meghatalmazott képviselőt bízhat meg.

(2) A megbízás nem terjedhet ki a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítésére és a 7. § (2) bekezdésében szereplő műszaki dokumentáció elkészítésére.

(3)25 A meghatalmazott képviselő a megbízásban meghatározott feladatokat láthatja el. A megbízás az (EU) 2019/1020 rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségek, ezen belül különösen az alábbi kötelezettségek teljesítésére terjed ki:

a) a meghatalmazott képviselő a 7. § (3) bekezdésének megfelelően a rádióberendezés forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, a 3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárás alkalmazása esetén az EU típusvizsgálati tanúsítvány mellékleteket és kiegészítéseket is tartalmazó példányát és a műszaki dokumentációt,

b) a meghatalmazott képviselő a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a rádióberendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt,

c) a meghatalmazott képviselő együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal a megbízása körébe tartozó rádióberendezés jelentette kockázat kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

7. Az importőr kötelezettségei

9. § (1) Az importőr kizárólag e rendeletnek megfelelő rádióberendezést hozhat fogalomba.

(2) A rádióberendezés forgalomba hozatalát megelőzően az importőr ellenőrzi, hogy a gyártó:

a) elvégezte-e a 11. alcím szerinti megfelelőségértékelési eljárást,

b) a rádióberendezést úgy alakította-e ki, hogy az Európai Unió legalább egy tagállamában üzemeltetni lehessen,

c) elkészítette-e a műszaki dokumentációt,

d) a rádióberendezésen feltüntette-e a CE megfelelőségi jelölést,

e)26 mellékelte-e hozzá a 7. § (9)–(12) bekezdése szerinti dokumentációt, és

f) teljesítette-e a 7. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(3) Az elvégzett ellenőrzések eredményét az importőr írásban rögzíti és felhívásra a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja.

(4) Ha az importőr tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy a rádióberendezés nem felel meg a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek, azt nem hozhatja forgalomba, amíg ezen követelmények nem teljesülnek. Ha a rádióberendezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(5)27 Ha az importőr tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy az általa forgalomba hozott rádióberendezés nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozza a rádióberendezés megfelelőségének biztosításához szükséges korrekciós intézkedéseket, vagy kivonja a forgalomból vagy visszahívja a rádióberendezést. Ha a rádióberendezés kockázatot jelent, az importőr erről azonnal értesíti a piacfelügyeleti hatóságot, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(6) Az importőr a rádióberendezés forgalomba hozatalát követő 10 évig megőrzi az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátható legyen.

(7) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a rádióberendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására az importőr együttműködik a forgalomba hozott rádióberendezés által jelentett kockázat kiküszöbölése érdekében.

(8) Ha az importőr saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy rádióberendezést, vagy olyan módon módosít egy már forgalomba hozott rádióberendezést, hogy a módosítás befolyásolja a rádióberendezés e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak minősül és a gyártóra előírt kötelezettségek terhelik.

(9) Az importőr a rádióberendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a kísérő dokumentáción magyar nyelven feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai úton történő kapcsolatfelvételt szolgáló címét.

(10)28 Az importőr gondoskodik arról, hogy a rádióberendezéshez angol és magyar nyelven mellékelve legyen a használati és kezelési útmutató, valamint a biztonsági tájékoztató.

(10a)29 Az importőr, ha a 3. § (4) bekezdése szerinti rádióberendezést rádióberendezés-végfelhasználó részére forgalmazza, gondoskodik arról, hogy a 7. melléklet 4. pontja szerinti címke legyen elhelyezve a rádióberendezésen vagy ahhoz mellékelve, és annak elhelyezése vagy megjelenítése megfeleljen a 7. § (10b) bekezdése szerinti előírásoknak.

(11) Az importőr biztosítja, hogy a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelést.

(12)30 Amennyiben a rádióberendezés jelentette kockázatra tekintettel szükséges, az importőr a rádióberendezés-végfelhasználó egészsége és biztonsága érdekében elvégzi a forgalmazott rádióberendezés mintadarabjainak vizsgálatát és nem megfelelőség észlelése esetén az (5) bekezdés szerint jár el.

(13) Az importőr kivizsgálja a rádióberendezés megfelelőségével kapcsolatos panaszokat. A panaszokról, valamint az e rendeletnek nem megfelelő rádióberendezésekről és a nem megfelelő rádióberendezések visszahívásáról nyilvántartást vezet, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen intézkedésről. Természetes személy panaszos esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez szükséges az érintett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti – hozzájárulása.

8. A forgalmazók kötelezettségei

10. § (1) A rádióberendezés forgalomba hozatalát megelőzően a forgalmazó ellenőrzi, hogy a gyártó

a) a rádióberendezésen feltüntette-e a CE megfelelőségi jelölést,

b)31 mellékelte-e hozzá a 7. § (9)–(12) bekezdése szerinti dokumentációt, az angol és magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, valamint biztonsági tájékoztatót, továbbá megfelelt-e a 7. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti követelményeknek, és

c) az importőr teljesítette-e a 9. § (9) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(1a)32 A forgalmazó, ha a 3. § (4) bekezdése szerinti rádióberendezést rádióberendezés-végfelhasználó részére forgalmazza, gondoskodik arról, hogy a 7. melléklet 4. pontja szerinti címke legyen elhelyezve a rádióberendezésen vagy ahhoz mellékelve, és annak elhelyezése vagy megjelenítése megfeleljen a 7. § (10b) bekezdése szerinti előírásoknak.

(2) Ha a forgalmazó tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy a rádióberendezés nem felel meg a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek, nem forgalmazhatja a rádióberendezést mindaddig, amíg ezen követelmények nem teljesülnek. Ha a rádióberendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(3) A forgalmazó biztosítja, hogy a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelést.

(4)33 Ha a forgalmazó tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy az általa forgalmazott rádióberendezés nem felel meg e rendeletnek, meghozza a szükséges korrekciós intézkedéseket a rádióberendezés megfelelőségének biztosítására, vagy kivonja a forgalomból, vagy visszahívja a rádióberendezést. Ha a rádióberendezés kockázatot jelent, a forgalmazó erről azonnal értesíti a piacfelügyeleti hatóságot, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(5) A forgalmazó a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátja a rádióberendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására a forgalmazó együttműködik a rádióberendezés által jelentett kockázat kiküszöbölése érdekében.

(6) Ha a forgalmazó, saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy rádióberendezést, vagy olyan módon módosít egy már forgalomba hozott rádióberendezést, hogy a módosítás befolyásolja a rádióberendezés e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak minősül, és a gyártóra előírt kötelezettségek terhelik.

9. A gazdasági szereplő azonosítása

11. § (1) A gazdasági szereplő a piacfelügyeleti hatóság felhívására tájékoztatást ad a hatóságnak minden olyan más gazdasági szereplőről,

a) amely rádióberendezést szállított neki,

b) amelynek a rádióberendezést szállítják.

(2) A gazdasági szereplő az (1) bekezdésben meghatározott információkat a részére történt szállítást, illetve az általa történt szállítást követően 10 évig megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátja.

10. A rádióberendezés megfelelőségének vélelmezése

12. § Azt a rádióberendezést, amely megfelel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással rendelkező harmonizált szabványnak, vagy egyes részeinek, úgy kell tekinteni, hogy az teljesíti a 3. §-ban meghatározott alapvető követelmények azon részét, amelyre a szabvány vagy annak része vonatkozik.

11. A megfelelőségértékelési eljárás

13. § (1) A rádióberendezés alapvető követelményeknek való megfelelését megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása biztosítja, amelynek elvégzéséért a gyártó a felelős. A megfelelőségértékelési eljárás során a rádióberendezést minden, a gyártó által rendeltetésszerűnek tekintett felhasználás során fellépő körülmény között vizsgálni kell. A 3. § (1) bekezdésben foglalt alapvető követelmények vonatkozásában emellett figyelembe kell venni azokat a felhasználásokat is, amelyeket a gyártó a tőle elvárható gondossággal előre láthat. Ha a rádióberendezés többféle konfigurációban is működhet, a megfelelőségértékelési eljárást minden lehetséges konfigurációban le kell folytatni.

(2)34 A megfelelőségértékelés a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglalt alapvető követelmények vonatkozásában a gyártó választása szerint történhet az 1. mellékletben szereplő belső gyártásellenőrzési eljárás alkalmazásával, vagy a 2. mellékletben meghatározott EU típusvizsgálattal és az azt követő belső gyártásellenőrzési eljárással, vagy a 3. melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosításon alapuló megfelelőségértékelési eljárással.

(3) Ha a gyártó az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozásokkal rendelkező harmonizált szabványok segítségével vizsgálja, hogy a rádióberendezés megfelel-e a 3. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeknek, a következő eljárások valamelyikét választhatja:

a) az 1. mellékletben meghatározott belső gyártásellenőrzés;

b) a 2. mellékletben meghatározott EU-típusvizsgálat, és azt követő belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelés;

c) a 3. melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosításon alapuló megfelelőség.

(4)35 Ha a gyártó nem vagy csak részben az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozásokkal rendelkező harmonizált szabványok segítségével vizsgálja, hogy a rádióberendezés megfelel-e a 3. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeknek, vagy amennyiben ilyen harmonizált szabványok nem léteznek, a rádióberendezést ezen alapvető követelmények tekintetében a következő megfelelőségértékelési eljárások valamelyikének kell alávetni:

a) a 2. mellékletben meghatározott EU-típusvizsgálat és azt követő belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelés;

b) a 3. melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosításon alapuló megfelelőség.

12. A CE megfelelőségi jelölés

14. § (1)36 Ha a rádióberendezés megfelelőségét a 11. alcím szerinti megfelelőségértékelési eljárás alapján a gyártó megállapította, CE megfelelőségi jelöléssel látja el azt. A CE megfelelőségi jelölésre vonatkozó előírásokat a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 30. cikke határozza meg.

(2) A CE megfelelőségi jelölést a rádióberendezésen vagy az arra rögzített adattáblán kell feltüntetni, kivéve, ha a rádióberendezés jellege miatt ez nem lehetséges. A CE megfelelőségi jelölést jól olvashatóan és olyan módon kell feltüntetni, hogy azt ne lehessen eltávolítani. A CE megfelelőségi jelölés magasságának legalább 5 mm-nek kell lennie, kivéve, ha a rádióberendezés jellege ezt nem teszi lehetővé. A CE megfelelőségi jelölésnek azonban ebben az esetben is jól olvashatónak kell maradnia. A CE megfelelőségi jelölést a csomagoláson is jól olvashatóan fel kell feltüntetni.

(3) A CE megfelelőségi jelölésen túlmenően fel kell tüntetni a rádióberendezésen a megfelelőségértékelő szervezet azonosító számát, amennyiben a 3. mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárást alkalmazták. A megfelelőségértékelő szervezet azonosító száma ugyanolyan méretű kell, hogy legyen, mint a CE megfelelőségi jelölés. A megfelelőségértékelő szervezet azonosító számát a megfelelőségértékelő szervezet, annak utasításai alapján a gyártó, vagy annak meghatalmazott képviselője helyezi el.

(4) A CE megfelelőségi jelölést a rádióberendezés forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.

13. EU-megfelelőségi nyilatkozat

15. § (1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban a gyártó saját felelősségére kijelenti, hogy a rádióberendezés megfelel a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat az 5. melléklet A címe szerinti szerkezetben tartalmazza az ott meghatározott elemeket. A gyártó gondoskodik az EU-megfelelőségi nyilatkozat folyamatos naprakészen tartásáról.

(3) Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven kell elkészíteni.

(4) Az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat az 5. melléklet B címe szerinti szerkezetben tartalmazza az ott meghatározott elemeket. A gyártó gondoskodik az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat folyamatos naprakészen tartásáról.

(5) Az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven kell elkészíteni.

(6) Az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell jelölni annak az internetes oldalnak a címét, amelyen a (2) bekezdés szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozat magyar nyelvű szövege elérhető.

(7) Ha a rádióberendezésre több uniós jogi aktus is előírja az EU-megfelelőségi nyilatkozat készítését, akkor egy egységes EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készíteni, amely az érintett uniós jogi aktusokban előírt valamennyi vonatkozó követelménynek megfelel.

14. A műszaki dokumentáció

16. § (1) A műszaki dokumentáció az összes olyan módszer lényeges adatait és részleteit – de legalább a 4. mellékletben meghatározott elemeket – tartalmazza, amelyeket a gyártó a rádióberendezés 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelése érdekében alkalmazott.

(2) A műszaki dokumentációt a gyártó a rádióberendezés forgalomba hozatala előtt összeállítja, és azt folyamatosan naprakészen tartja.

(3) Az EU-típusvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos műszaki dokumentáció nyelve, a gyártó és a megfelelőségértékelő szervezet közötti kommunikáció nyelve, a megfelelőségértékelő szervezet székhelye szerinti tagállam valamely hivatalos nyelve, vagy bármely, e szervezet számára elfogadható más nyelv.

(4) Amennyiben a műszaki dokumentáció nem felel meg az (1)–(3) bekezdésekben foglaltaknak, a piacfelügyeleti hatóság felhívja a gyártót vagy az importőrt, hogy az általa meghatározott határidőn belül egy, a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott szervezettel saját költségére végeztessen vizsgálatot, amely során ellenőrzik, hogy a rádióberendezés megfelel-e a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek.

15. Ellenőrzés és felügyelet

17. § (1)37 Ha a piacfelügyeleti hatóságnak olyan adat, tény, információ jut tudomására, amely alapján feltételezi, hogy a rádióberendezés egyes tulajdonságai veszélyeztetik a 3. §-ban foglalt alapvető követelmények teljesülését, akkor a rádióberendezésen elvégzi az ellenőrzést az e rendeletben megállapított valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében. Az érintett gazdasági szereplők e célból együttműködnek a piacfelügyeleti hatósággal.

(2)38 Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a rádióberendezés nem felel meg e rendeletnek, haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy az (EU) 2019/1020 rendelet 16. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően tegyen korrekciós intézkedéseket a jogsértés megszüntetésére és az alapvető követelményeknek való megfelelés biztosítására.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhívásról a megfelelőségértékelő szervezetet is tájékoztatni kell, ha a rádióberendezés megfelelőségének értékelésében közreműködött.

(4) A (2) bekezdés szerinti felhívás teljesítésére az eset összes körülményeinek mérlegelésével megfelelő határidőt kell biztosítani.

(5) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a rádióberendezést más tagállamban is forgalmazzák, a piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményéről és a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről egyidejűleg értesíti az Európai Bizottságot és az Európai Unió többi tagállamát. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy a gazdasági szereplőt milyen intézkedés meghozatalára hívták fel.

(6)39 A gazdasági szereplő köteles megtenni a szükséges korrekciós intézkedéseket az általa forgalmazott rádióberendezés tekintetében.

(7)40 Ha az érintett gazdasági szereplő a (2) bekezdésben foglalt felhívást a (4) bekezdés szerinti határidőben nem teljesíti, a piacfelügyeleti hatóság az Eht.-ban, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával, hatósági határozatában minden szükséges átmeneti intézkedést meghoz a rádióberendezés betiltására, korlátozására, forgalomból történő kivonására vagy visszahívására. A piacfelügyeleti hatóság a véglegessé vált és végrehajtható átmeneti intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és az Európai Unió többi tagállamát.

(8) A piacfelügyeleti hatóság a (7) bekezdés szerinti tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az e rendeletnek nem megfelelő rádióberendezés azonosításához szükséges adatokat, a rádióberendezés származási helyét, a feltárt jogsértést és a felmerülő kockázatot, az alkalmazott jogkövetkezményeket, valamint az érintett gazdasági szereplő eljárás során kifejtett álláspontját. A piacfelügyeleti hatóság a tájékoztatásban jelzi, ha a megfelelés hiánya az alábbiakban felsoroltak valamelyike miatt következett be:

a) a rádióberendezés nem teljesíti a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeket, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, hivatkozott harmonizált szabványok hiányosak vagy hibásak.

(9) Ha a (7) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő három hónapon belül a piacfelügyeleti hatóság által meghozott átmeneti intézkedések ellen az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió valamely tagállama nem emel kifogást, az adott intézkedést elfogadottnak kell tekinteni és az átmeneti intézkedés végrehajtásáról az Európai Bizottságot tájékoztatni kell.

(10) Ha a (7) bekezdés szerinti átmeneti intézkedés ellen az Európai Bizottság vagy az Európai Unió valamely tagállama kifogást emel, akkor az Európai Bizottság erre vonatkozó határozata alapján a piacfelügyeleti hatóság az átmeneti intézkedést visszavonja.

(11)41 Ha valamely más tagállam illetékes piacfelügyeleti hatósága a (7) bekezdés szerinti átmeneti intézkedésről küld értesítést és az átmeneti intézkedést a (9) bekezdés alapján elfogadottnak kell tekinteni, a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik az értesítésben szereplő, a (EU) 2019/1020 rendelet 16. cikke szerinti korlátozó intézkedés haladéktalan meghozataláról.

18. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 17. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzést követően megállapítja, hogy a rádióberendezés ugyan megfelel e rendeletnek, azonban mégis veszélyezteti a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztonsági követelmények teljesítését, felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett rádióberendezés ne jelentsen kockázatot, vonja ki a rádióberendezést a forgalomból, vagy hívja vissza.

(2)42 A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő korrekciós intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett rádióberendezés tekintetében.

(3)43 A piacfelügyeleti hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és az Európai Unió többi tagállamát. A tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett rádióberendezés azonosításához szükséges adatokat, a rádióberendezés származási helyét, az értékesítési láncot, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott korrekciós intézkedések jellegét és időtartamát.

(4) Ha az Európai Bizottság az (1) bekezdés szerinti intézkedést indokolatlannak ítéli, az erről szóló határozat alapján a piacfelügyeleti hatóság az intézkedést visszavonja.

19. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 17. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése nyomán azt állapítja meg, hogy:

a) a rádióberendezésen a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése sérti a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében vagy a 14. §-ban foglaltakat;

b) a rádióberendezésen a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel;

c) a rádióberendezésen a megfelelőségértékelő szervezet azonosító számának feltüntetése – a 3. mellékletben előírt megfelelőségértékelési eljárás esetén – sérti a 14. §-ban foglaltakat vagy az nincs feltüntetve;

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem állították ki;

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül állították ki;

f) a 7. § (2) bekezdés szerinti műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

g) a gyártó a 7. § (7) vagy (8) bekezdésében, vagy az importőr a 9. § (9) bekezdésében említett információt egyáltalán nem, valótlanul vagy hiányosan tüntette fel;

h) a rádióberendezéshez nem mellékelték a 7. § (9)–(11) bekezdés szerinti információkat, vagy az EU-megfelelőségi nyilatkozatot;

i)44 a gazdasági szereplő a 11. § szerinti követelményeket nem teljesíti;

j) a gyártó a nyilvántartásba vételre kötelezett rádióberendezések típusainak nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket megsértette,

k)45 a 4. § (4) bekezdése szerinti piktogramot vagy a 7. § (10b) bekezdése szerinti címkét nem e rendelet szerinti formában vagy tartalommal készítették el;

l)46 a 3. § (4) bekezdése szerinti rádióberendezéshez nem mellékelték a 7. § (10b) bekezdése szerinti címkét;

m)47 a piktogramot vagy a címkét nem a 4. § (4) bekezdésének, illetve a 7. § (10b) bekezdésének megfelelően helyezték el vagy tüntették fel; vagy

n)48 a gazdasági szereplő a 4. § (3) bekezdése szerinti követelményeket nem teljesíti.

de egyéb jogsértés nem valósult meg, a 18. § (2) bekezdésre tekintet nélkül felhívja az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére.

(2) Amennyiben a gazdasági szereplő az (1) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, a piacfelügyeleti hatóság az Eht.-ban, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával intézkedik e rendeletnek nem megfelelő rádióberendezés forgalmazásának betiltására, korlátozására, forgalomból történő kivonására vagy visszahívására.

16. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

21. § Az e rendelet hatálya alá tartozó, a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet követelményei szerint legyártott és 2017. június 12-ig forgalomba hozott rádióberendezések továbbra is forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.

21/A. §49 Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet és a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról szóló 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Módr.) 7–10. §-a, 11. § (2) bekezdése és 12. § (2) bekezdése által megállapított rendelkezéseket, valamint a Módr. 15. § d) pont da) alpontjával megállapított „valamint (4) bekezdésében” szövegrészt a 7. melléklet 1.1.1–1.1.12. pontjában meghatározott rádióberendezés-osztályba tartozó rádióberendezésre 2024. december 28. napjától, a 7. melléklet 1.1.13. pontjában meghatározott rádióberendezés-osztályba tartozó rádióberendezésre 2026. április 28. napjától kell alkalmazni.

22. § Ez a rendelet

a)50 a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az azt módosító (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 138. cikkének, (EU) 2022/2380 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint (EU) 2023/1717 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és

b) a rádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról szóló, 2000. április 6-i 2000/299/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

23. §51 Ez a rendelet

a) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet

c)52 a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenti irányelv 3. cikke (3) bekezdésének g) pontjában hivatkozott alapvető követelményeknek a mobilkészülékekről érkező segélyhívások esetén a hívó helymeghatározása céljából történő alkalmazására tekintettel való kiegészítéséről szóló, 2018. december 12-i (EU) 2019/320 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d)53 a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az említett irányelv 3. cikke (3) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett alapvető követelmények alkalmazása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2021. október 29-i (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

24. §54

25. §55

26. §56

27. §57

1. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez

A MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

1. A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az e melléklet 2., 3. és 4. pontjában megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és saját felelősségére kijelenti, hogy a szóban forgó rádióberendezés megfelel e rendeletnek.

2. Műszaki dokumentáció

A gyártó a 14. alcímben foglaltaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt.

3. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a legyártott rádióberendezés a gyártási eljárásnak és a gyártási eljárás felügyeletének köszönhetően megfeleljen a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek.

4. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó, vagy erre vonatkozó megbízás esetén a meghatalmazott képviselő az e rendeletnek megfelelő minden rádióberendezésen elhelyezi a CE megfelelőségi jelölést a 12. alcímben foglaltaknak megfelelően.

4.2. A gyártó, vagy erre vonatkozó megbízás esetén a meghatalmazott képviselő a rádióberendezés mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki dokumentációval együtt a rádióberendezés forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a piacfelügyeleti hatóságok számára történő bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a rádióberendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

5. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró, meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásában.

2. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez


B MODUL: EU-TÍPUSVIZSGÁLAT

1. Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amelynek során a megfelelőségértékelő szervezet megvizsgálja a rádióberendezés műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a termék műszaki konstrukciója megfelel a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek.

2. Az EU-típusvizsgálatot a rádióberendezés műszaki tervezése megfelelőségének értékelése révén a 3. pont szerinti műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyítékok vizsgálatával, mintadarab (tervezési minta) vizsgálata nélkül kell végezni.

3. A gyártó az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen megfelelőségértékelő szervezethez nyújtja be, amelyet a gyártó választ meg.
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más megfelelőségértékelő szervezethez nem nyújtották be;
c) műszaki dokumentáció;
A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a rádióberendezés megfelel-e e rendeletnek, és tartalmaznia kell a kockázat megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentációban meg kell határozni az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismertetni kell a rádióberendezés terveit, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció tartalmazza a 4. mellékletben meghatározott elemeket.
d) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték.
E bizonyítéknak utalnia kell minden olyan vonatkozó dokumentumra, amelyet felhasználtak, különösen, ha a releváns harmonizált szabványokat nem alkalmazták, vagy nem teljes mértékben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

4. A megfelelőségértékelő szervezet a rádióberendezés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékokat.

5. A megfelelőségértékelő szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban végzett tevékenységek eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységről szóló törvény szerinti kijelölő hatósággal (a továbbiakban: kijelölő hatóság) szembeni, a 8. pontban meghatározott kötelezettségeinek sérelme nélkül a megfelelőségértékelő szervezet e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6. Amennyiben a típus megfelel e rendelet érintett rádióberendezésre alkalmazandó követelményeinek, a megfelelőségértékelő szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, az alapvető követelmények vizsgálatnak alávetett szempontjait, érvényességének (esetleges) feltételeit és az értékelt típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak és mellékleteinek minden olyan releváns információt tartalmazniuk kell, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a gyártott rádióberendezés megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.
Amennyiben a típus nem felel meg e rendeletnek, a megfelelőségértékelő szervezet visszautasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

7. A megfelelőségértékelő szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg e rendeletnek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja erről a gyártót.
A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző megfelelőségértékelő szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a rádióberendezés e rendeletnek való megfelelőségét vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8. Mindegyik megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja kijelölő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – kijelölő hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések listáját.
Minden megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja a többi megfelelőségértékelő szervezetet az ilyen, általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és kiegészítésekről.
Minden megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja a tagállamokat az általa kiadott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozással közzétett harmonizált szabványok nem kerültek alkalmazásra, vagy azokat nem teljes mértékben alkalmazták. A tagállamok, az Európai Bizottság és a többi megfelelőségértékelő szervezet – kérésre – megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a tagállamok és az Európai Bizottság megkaphatják a műszaki dokumentáció és a megfelelőségértékelő szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A megfelelőségértékelő szervezet a rádióberendezés vizsgálatát követő tíz éven keresztül vagy az adott tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt.

9. A gyártó a rádióberendezés forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a piacfelügyeleti hatóság felhívására az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pont szerinti kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízásában.

C MODUL: TÍPUSMEGFELELŐSÉG A BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ALAPJÁN

1. A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és a 3. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó rádióberendezés megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz e rendeletnek.

2. Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak felügyelete biztosítsa, hogy a gyártott rádióberendezések megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és e rendeletnek.

3. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
3.1. A gyártó a 12. alcímben foglaltaknak megfelelően minden olyan rádióberendezésen elhelyezi a CE megfelelőségi jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz e rendeletnek.
3.2. A gyártó a rádióberendezés minden típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a rádióberendezés forgalomba hozatala után tíz évig megőriz és felhívásra a piacfelügyeleti hatóság számára hozzáférhetővé tesz. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni azt a rádióberendezés-típust, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

4. Meghatalmazott képviselő
A gyártó 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró, meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben e kötelezettségek szerepelnek a megbízásban.

3. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez

H MODUL: A TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG

1. A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját felelősségére kijelenti, hogy a szóban forgó rádióberendezés megfelel e rendeletnek.

2. Gyártás

A gyártó a 3. pontnak megfelelő, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet a rádióberendezés tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó egy általa választott megfelelőségértékelő szervezethez kérelmet nyújt be, hogy a rádióberendezés tekintetében alkalmazott minőségbiztosítási rendszerét értékeltesse.

A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) a műszaki dokumentáció, a gyártásra szánt rádióberendezések mindegyik típusára vonatkozóan. A műszaki dokumentációnak adott esetben tartalmaznia kell a 4. mellékletben meghatározott elemeket;

c) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció; valamint

d) egy írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más megfelelőségértékelő szervezethez nem nyújtották be.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a rádióberendezés megfelel e rendeletnek.

A gyártó által alkalmazott összes tényezőt, követelményt és rendelkezést rendszeres és rendezett módon dokumentálni kell írásban rögzített elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazzák, az e rendeletben rádióberendezésekre vonatkozó szabályozásnak teljesítésére használt módszerek;

c) azok a tervezésellenőrzési és tervezésértékelési technikák, folyamatok és módszeres intézkedések, amelyeket az e rendelet hatálya alá tartozó rádióberendezés-típus tervezése során alkalmaznak;

d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, folyamatok és módszeres intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;

e) a gyártás előtt, közben és után elvégzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;

f) a minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, a személyzet képesítéséről szóló jelentések;

g) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének felügyeletére szolgáló eszközök.

3.3. A megfelelőségértékelő szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek.

A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a megfelelőségértékelő szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy olyan tagnak kell lennie, aki tapasztalattal rendelkezik a rádióberendezések érintett területének és a rádióberendezések érintett technológiájának értékelése terén, és ismeri e rendelet követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett látogatás is. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont b) alpontja szerinti műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó megfelelően rögzítette-e a rádióberendezésre alkalmazandó követelményeket és ennek alapján el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat annak érdekében, hogy a rádióberendezés a vonatkozó szabályozásnak megfeleljen.

A gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét értesíteni kell a határozatról.

Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással alátámasztott határozatot.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből fakadó kötelezettségeket, és gondoskodik a rendszer megfelelő és hatékony működéséről.

3.5. A gyártó a minőségbiztosítási rendszer bármilyen tervezett módosításáról tájékoztatja azt a megfelelőségértékelő szervezetet, amely jóváhagyta a minőségbiztosítási rendszert.

A megfelelőségértékelő szervezet értékeli a javasolt módosításokat és eldönti, hogy a minőségbiztosítási rendszer a módosításokkal együtt a továbbiakban is megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A megfelelőségértékelő szervezet értesíti a gyártót határozatáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással ellátott határozatot.

4. Felügyelet a megfelelőségértékelő szervezet felelősségi körében

4.1. A felügyelet célja annak megállapítása, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a megfelelőségértékelő szervezet értékelés céljából belépjen a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és a raktározás helyszíneire, és biztosítja számára a szükséges információkat, különösen a következőket:

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b) a minőségbiztosítási rendszer tervezési részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az elemzések, számítások, vizsgálatok, eredményei;

c) a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, így különösen az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, a személyzet képesítéséről szóló jelentések.

4.3. A megfelelőségértékelő szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az ellenőrzésről jelentést ír, amelyet át kell adnia a gyártónak.

4.4. A megfelelőségértékelő szervezet váratlan látogatást is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások során a megfelelőségértékelő szervezet szükség esetén a minőségbiztosítási rendszer helyes működésének igazolására megvizsgálhatja vagy megvizsgáltathatja a rádióberendezéseket. A megfelelőségértékelő szervezet erről a látogatásról, és ha vizsgálatokra került sor, azokról is, jelentést ír, amelyet elküld a gyártónak.

5. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó a 11. alcímben foglaltaknak megfelelően minden olyan rádióberendezésen elhelyezi a CE megfelelőségijelölést és – a 3.1. pontban említett megfelelőségértékelő szervezet felelősségére – a megfelelőségértékelő szervezet azonosító számát, amely eleget tesz a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek.

5.2. A gyártó a rádióberendezés minden típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a rádióberendezés forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a piacfelügyeleti hatóság számára történő bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban azonosítani kell azt a rádióberendezés-típust, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. A gyártó a rádióberendezés forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz éven keresztül megőrzi a piacfelügyeleti hatóság részére történő rendelkezésre bocsátás céljából:

a) a 3.1. pont szerinti műszaki dokumentációt;

b) a 3.1. pont szerinti minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt;

c) a 3.5. pont szerinti módosítást, jóváhagyott formájában;

d) a megfelelőségértékelő szervezettől kapott, a 3.5., 4.3. és 4.4. pont szerinti határozatokat és jelentéseket.

7. Minden megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja kijelölő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi kijelölő hatósága számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak listáját.

Minden megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja a többi megfelelőségértékelő szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa elutasított, felfüggesztett, visszavont vagy más módon korlátozott jóváhagyásairól, valamint kérésre a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásairól.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a megbízásában.

4. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez


A MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

A műszaki dokumentációnak legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:
a) a rádióberendezés általános leírása; többek között:
aa) a külső jegyeket, jelöléseket és a belső elrendezést mutató fényképek vagy ábrák,
ab) az alapvető követelményeknek való megfelelést befolyásoló szoftver- és firmware verziók,
ac) a felhasználóknak szóló tájékoztató és üzembehelyezési utasítások;
b) az alkatrészek, alegységek, kapcsolási körök és hasonló releváns elemek összeállítási terve, gyártási rajzai és diagramjai;
c) a rajzok és diagramok megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, beleértve a rádióberendezés működésének ismertetését;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok listája, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket a 3. §-ban meghatározott alapvető követelmények teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya;
f) a 2. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárás alkalmazása esetén az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya és mellékletei, az érintett megfelelőségértékelő szervezet által kiállított formában;
g) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei és egyéb hasonló releváns elemek;
h) a vizsgálati jelentések;
i) a 7. § (10) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés és az információk csomagoláson való feltüntetésének vagy fel nem tüntetésének ismertetése.

5. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalma
A
(XXXX. SZ.) * EU-megfelelőségi Nyilatkozat

1. Rádióberendezés (termék-, típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám):

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki:

4. A nyilatkozat tárgya (a rádióberendezés azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; adott esetben színes képet is tartalmazhat, amennyiben ez a rádióberendezés azonosításához szükséges):

5. A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

a 2014/53/EU irányelv,

adott esetben egyéb uniós harmonizációs jogszabály.

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek. A hivatkozásokat az azonosító számok és a megfelelő verzió feltüntetésével kell megadni, adott esetben a kiállítás dátumával együtt:

7. Ha a megfelelőségértékelési eljárásban megfelelőségértékelő szervezet vett részt: A(z) … (nevű, számú) … megfelelőségértékelő szervezet elvégezte a(z) … (a beavatkozás ismertetése) …, és a következő EU-típusvizsgálati tanúsítványt adta ki:

8. Adott esetben azon tartozékok és alkatrészek leírása, ideértve a szoftvereket is, amelyek lehetővé teszik a rádióberendezés rendeltetésszerű használatát, és az EU-megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartoznak:

9. További információk:

A nyilatkozatot a következő gyártó nevében és megbízásából írták alá: … (a kiállítás helye és dátuma): (név, beosztás) (aláírás):

B

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 7. § (10) bekezdés szerinti egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő:

[A gyártó neve] igazolja, hogy a [a rádióberendezés típusa] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

____________________

* A gyártótól függ, hogy megszámozza-e az EU-megfelelőségi nyilatkozatot

6. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez58

Uniós jogi aktusok, amelyekben meghatározott egyes rádióberendezés-osztályokra a 3. § (3) bekezdése szerinti további alapvető követelmény alkalmazandó

1. Bizottsági határozatok

A

B

C

D

1

Bizottsági határozat

Rádióberendezés-osztály

Az alkalmazandó további alapvető követelmény a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseivel összhangban

Hazai frekvenciahasználati szabály kihirdetve

2

2000/637/EK

Belvízi mozgószolgálati rendszerek rádióberendezése

3. § (3) bekezdés g) pont

NFFF

3

2001/148/EK

Lavina vészjeladó berendezés

3. § (3) bekezdés g) pont

NFFF

4

2005/53/EK

AIS-ben részt vevő, nem-SOLAS hajón, helyhez kötött állomáson és helyhez kötött földi állomáson használt rádióberendezés

3. § (3) bekezdés g) pont

NFFF

5

2005/631/EK

Cospas-Sarsat rendszerrel 406 MHz-en való működésre szánt, és a 2013/638/EU bizottsági határozat hatálya alá nem tartozó helymeghatározó jeladó

3. § (3) bekezdés g) pont

NFFF

6

2013/638/EU

GMDSS-ben részt vevő, nem-SOLAS hajón használt, a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá nem tartozó rádióberendezés

3. § (3) bekezdés g) pont

NFFF

2. Felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktusok

A

B

1

Felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktus

Az alkalmazandó további alapvető követelmény
a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseivel összhangban

2

(EU) 2019/320 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

3. § (3) bekezdés g) pont

3

(EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

3. § (3) bekezdés d), e), f) pont

7. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez59

Egyes rádióberendezés-osztályokra a töltés tekintetében alkalmazandó előírások

1. A töltésre alkalmazandó előírások

1.1. Az 1.2. és 1.3. pontban meghatározott követelményeket a következő rádióberendezés-osztályokra kell alkalmazni:

1.1.1. kézi mobiltelefonok;

1.1.2. táblagépek;

1.1.3. digitális kamerák;

1.1.4. fejhallgatók;

1.1.5. mikrofonos fejhallgatók;

1.1.6. kézi videojáték-konzolok;

1.1.7. hordozható hangszórók;

1.1.8. e-könyv olvasók;

1.1.9. billentyűzetek;

1.1.10. egerek;

1.1.11. hordozható navigációs rendszerek;

1.1.12. fülhallgatók;

1.1.13. laptopok.

1.2. Az 1.1. pont szerinti rádióberendezés-osztályokba tartozó rádióberendezésnek, ha alkalmas a vezetékes töltésre, meg kell felelnie a következő előírásoknak:

1.2.1. rendelkeznie kell az MSZ EN IEC 62680-1-3:2023 „Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1–3. rész. Általános alkatrészek. USB-C® típusú kábelek és csatlakozók előírása (IEC 62680-1-3:2022)” elnevezésű szabványban leírt USB-C típusú aljzattal, és az említett aljzatnak mindenkor hozzáférhetőnek és működőképesnek kell lennie;

1.2.2. alkalmasnak kell lennie az MSZ EN IEC 62680-1-3:2023 „Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1–3. rész. Általános alkatrészek. USB-C® típusú kábelek és csatlakozók előírása (IEC 62680-1-3:2022)” elnevezésű szabványnak megfelelő kábellel történő töltésre.

1.3. Az 1.1. pont szerinti rádióberendezés-osztályokba tartozó rádióberendezésnek, ha alkalmas az 5 voltnál magasabb feszültséget, 3 ampernél nagyobb áramerősséget vagy 15 wattnál nagyobb teljesítményt igénylő vezetékes töltésre, meg kell felelnie a következő előírásoknak:

1.3.1. rendelkeznie kell az MSZ EN IEC 62680-1-2:2023 „Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1–2. rész. Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel előírása (IEC 62680-1-2:2022)” elnevezésű szabványban leírt USB-teljesítményátviteli funkciókkal;

1.3.2. biztosítania kell, hogy bármely további töltési protokoll alkalmazása esetén az 1.3.1. pont szerinti USB-teljesítményátvitel teljeskörűen működőképes legyen, függetlenül a használt töltőberendezéstől.

2. A töltésre és a kompatibilis töltőberendezésre vonatkozó információk és jelölések feltüntetése

2.1. A 3. § (4) bekezdése szerinti rádióberendezések esetében a 7. § (9)–(10b) bekezdésében meghatározott követelményekkel összhangban fel kell tüntetni a következő információkat:

2.1.1. az adott rádióberendezéssel együtt használható vezetékes töltőberendezések energiaigényének leírását, beleértve a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimális teljesítményt és a rádióberendezés maximális töltési sebességgel történő töltéséhez szükséges maximális teljesítményt wattban kifejezve, az alábbi szöveg megjelenítésével:

„a töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimum [xx] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [yy] watt között kell lennie”, valamint

2.1.2. az 1.3. pont szerinti rádióberendezések esetén a töltésre vonatkozó további előírásokat, ezen belül:

2.1.2.1. az „USB-PD gyorstöltés” szöveg megjelenítését annak megjelölésére, hogy a rádióberendezés támogatja az USB-teljesítményátviteli töltési protokollt, valamint

2.1.2.2. az adott rádióberendezés által támogatott minden egyéb töltési protokoll nevének szöveges megjelenítését.

2.2. A 2.1. pont szerinti információk QR-kódok vagy hasonló elektronikus megoldások révén is rendelkezésre bocsáthatók.

2.3. A 2.1.1. pont szerinti wattszámnak a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimális teljesítményt, illetve a rádióberendezés maximális töltési sebességének eléréséhez szükséges maximális teljesítményt kell kifejeznie.

3. Piktogram annak jelzésére, hogy a rádióberendezéshez tartozik-e töltőberendezés

3.1. A piktogramnak a következő ábráknak kell megfelelnie:

Ha a rádióberendezéshez tartozik töltőberendezés:
3X10257A
Ha a rádióberendezéshez nem tartozik töltőberendezés:
3X10257B

3.2. A piktogramok kinézetre különbözőek lehetnek – így különösen különböző színűek, kitöltött vagy körvonalas rajzolatúak, különböző vonalvastagságúak –, feltéve, hogy jól láthatóak és olvashatóak maradnak.

Ha a piktogram méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani a 3.1. pontban szereplő rajzokon megadott arányokat. A 3.1. pont szerinti „a” méretnek legalább 7 mm-nek kell lennie, tekintet nélkül az adott változatra.

4. A címke tartalma és formátuma

4.1. A címkének a következő ábrának kell megfelelnie:

3X10258

4.2. Az „XX” betűk helyén a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimális teljesítményt jelző számot kell feltüntetni, amely azt a minimális teljesítményt határozza meg, amelyet a töltőberendezésnek szolgáltatnia kell a rádióberendezés feltöltéséhez. Az „YY” betűk helyén a rádióberendezés maximális töltési sebességének eléréséhez szükséges maximális teljesítményt jelző számot kell feltüntetni, amely azt a teljesítményt határozza meg, amelyet a töltőberendezésnek legalább szolgáltatnia kell e maximális töltési sebesség eléréséhez. Az „USB PD” (USB Power Delivery) rövidítést akkor kell feltüntetni, ha a rádióberendezés támogatja ezt a töltési kommunikációs protokollt. Az „USB PD” olyan protokoll, amely az akkumulátor élettartamának lerövidítése nélkül biztosítja, hogy az áram a lehető leggyorsabban eljusson a töltőberendezésből a rádióberendezésbe.

4.3. A címkék kinézetre különbözőek lehetnek – így különösen különböző színűek, kitöltött vagy körvonalas rajzolatúak, különböző vonalvastagságúak –, feltéve, hogy jól láthatóak és olvashatóak maradnak.

Ha a címke méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani a 4.1. pontban szereplő rajzon megadott arányokat. A 4.1. pont szerinti „a” méretnek legalább 7 mm-nek kell lennie, tekintet nélkül az adott változatra.
1

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 4. pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 10. pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés 11. pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés 12. pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés 13. pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (1) bekezdés 14. pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (1) bekezdés 15. pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (1) bekezdés 16. pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 2. § (1) bekezdés 17. pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § (2) bekezdését az 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 3. § (3) bekezdése az 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított, a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § a) pont aa) alpontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (3) bekezdés h) pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § a) pont ac) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (4) bekezdését a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 7. §-a iktatta be.

17

A 4. § (3) bekezdését a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 8. §-a iktatta be.

18

A 4. § (4) bekezdését a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 8. §-a iktatta be.

19

A 6. § (3) bekezdése az 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

20

A 7. § (5) bekezdése a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (9) bekezdése a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § b) pont bb) alpontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (10a) bekezdését a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 9. §-a iktatta be.

23

A 7. § (10b) bekezdését a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 9. §-a iktatta be.

24

A 7. § (13) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § (2) bekezdés e) pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § c) pont ca) alpontja szerint módosított szöveg.

27

A 9. § (5) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 9. § (10) bekezdése a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § c) pont cb) alpontja szerint módosított szöveg.

29

A 9. § (10a) bekezdését a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 10. §-a iktatta be.

30

A 9. § (12) bekezdése a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § c) pont cc) alpontja szerint módosított szöveg.

31

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. § (1a) bekezdését a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 10. § (4) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 13. § (2) bekezdése a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § d) pont da) alpontja szerint módosított szöveg.

35

A 13. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § d) pont db) alpontja szerint módosított szöveg.

36

A 14. § (1) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 17. § (1) bekezdése a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 17. § (2) bekezdés az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

39

A 17. § (6) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 17. § (7) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

41

A 17. § (11) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 18. § (2) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 18. § (3) bekezdése az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 4. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 19. § (1) bekezdés i) pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 19. § (1) bekezdés k) pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

46

A 19. § (1) bekezdés l) pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

47

A 19. § (1) bekezdés m) pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

48

A 19. § (1) bekezdés n) pontját a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 21/A. §-t a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 13. §-a iktatta be.

50

A 22. § a) pontja a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

51

A 23–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

52

A 23. § c) pontját az 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

53

A 23. § d) pontját az 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

54

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 6/2023. (XII. 19.) NMHH rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére