• Tartalom

2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás

2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás

Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának egységes végrehajtása, illetve a közrend és közbiztonság védelmével kapcsolatos rendőri feladatokra történő felkészülés érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

1. Ezen utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervére (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: rendőr-főkapitányságok), valamint
e) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.

2. Ezen utasítás alkalmazásában:
a) altörzs: a Robotzsaru NOVA Törzsmodul rendszerben (a továbbiakban: Törzsmodul) valamely törzs alárendeltségében létrehozott törzs;
b) kiemelt rendezvény: olyan rendezvény, melyet valamely norma vagy a rendőr-főkapitányságok vezetői a rendelkezésre álló információk alapján annak minősítenek;
c) nemzeti rendezvény: Magyarország nemzeti ünnepei (március 15., augusztus 20., október 23.) és a kiemelt fontosságú események alkalmából megrendezett ünnepi rendezvények.

2. Részletes rendelkezések

3. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes intézkedik:
a) a biztosítási feladatok koordinálása érdekében az országos törzs (a továbbiakban: OT) legalább részleges működtetésére;
b) a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló Tárcaközi Koordináló Munkacsoport által működtetett Operatív Törzs (a továbbiakban: TKM OT) működése esetén a TKM OT-be vezénylésre kerülő személyek szervezeti elemenkénti meghatározására;
c) a nemzeti rendezvényekkel összefüggésben a helyszínen szolgálati feladatot ellátó állomány öltözetének meghatározására a nemzeti rendezvények kezdete előtti második munkanapig;
d) a KR és a rendőr-főkapitányságok által a nemzeti rendezvények alkalmával létrehozott csapatszolgálati törzsek részére a működés kezdési időpontjának meghatározására a nemzeti rendezvények kezdete előtti második munkanapig, valamint
e) a beérkezett jelentések és a rendezvények rendőri biztosításának ellenőrzése során szerzett tapasztalatok alapján a nemzeti rendezvényt követő tizedik munkanapig összefoglaló jelentés felterjesztésére az országos rendőrfőkapitánynak.

4. A műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes intézkedik:
a) az előzetesen egyeztetett igények alapján a nemzeti rendezvények helyszíneinek átvizsgálása érdekében tűzszerész járőr vezénylésére;
b) a nemzeti rendezvény idején a KR csapatszolgálati törzs működése megkezdésének időpontjától a KR csapatszolgálati törzs működésének befejezéséig
ba) a megerősített tűzszerész ügyelet biztosítására,
bb) a mozgó vezetési pont céljára alkalmazható, valamint egyéb speciális jármű kezelőszemélyzettel történő
laktanyai készültségben tartására;
c) a nemzeti rendezvény idején a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálattól egy helikopter készültségben tartására hajózó- és kezelőszemélyzettel a KR Légirendészeti Parancsnokság Ferihegyi bázisán, leghamarabb a KR csapatszolgálati törzs működése megkezdésének időpontjától;
d) a rendőr-főkapitányságok, valamint az RRI által előzetesen igényelt megerősítő erők és eszközök vezénylésére;
e)2 a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes utasítása alapján a fővárosba átrendelt ideiglenes vármegyei csapatszolgálati századok, mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek állománya, valamint járműveik és technikai eszközeik elhelyezésére, valamint
f) a nemzeti rendezvényt megelőző hetedik munkanapon a Törzsmodulban a törzs létrehozására.

5. A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes intézkedik:
a)3 a nemzeti rendezvények előkészítésének, lebonyolításának időszakaiban az együttműködés megszervezésére a Nemzeti Információs Központtal;
b) a nemzeti rendezvényekre a megfelelő bűnügyi állomány kijelölésére és felkészítésére az esetleges tömegkezelési feladatok operatív biztosítására;
c) a nemzeti rendezvények alkalmával az elemző-értékelő, illetve adatpontosító feladatok végrehajtásának megszervezésére;
d) a nemzeti rendezvények rendjének megbontására készülő személyekkel, csoportokkal kapcsolatos adatgyűjtés végrehajtására, továbbá a társszervektől érkező esetleges információk ellenőriztetésére, valamint
e) a nemzeti rendezvények alatt működtetett OT-be egy fő vezénylésére.

6. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes intézkedik:
a)4 a 3. pont a) alpontja alapján létrehozott OT, valamint a KR és a vármegyei (fővárosi) csapatszolgálati törzsek együttműködését biztosító informatikai rendszerek folyamatos működésére;
b) az OT és a TKM OT számára a rendőrség rendszerébe integrált térfigyelő rendszerek által biztosított szolgáltatások biztosítására;
c) a Nemzeti Távközlési Gerinc és az Egységes Digitális Rádió-távközlő rendszer kormányzati szolgáltatója felé a szolgáltatások folyamatos biztosítására, igény esetén mobil EDR bázisállomás megrendelésére, telepítésére, valamint
d) az OT-be és a TKM OT-be informatikai szakember delegálására.

7. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője intézkedik:
a) a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatos rendőrségi kommunikáció megszervezésére;
b) a lakosság esetleges rendőri intézkedésekről, útlezárásokról, forgalomelterelésekről történő folyamatos tájékoztatására, valamint
c) a TKM OT működése esetén a TKM OT kijelölt kommunikátoraival történő folyamatos kapcsolattartás megszervezésére.

8. A rendőr-főkapitányságok vezetői intézkednek:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény bejelentésének elbírálásával kapcsolatos eljárási szabályok betartatására;
b) a bejelentés nélkül kialakuló, a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények rendőri biztosítására, megfelelő létszámú tartalékállománnyal és rendbiztossal;
c) a nemzeti rendezvények rendőri biztosításába beosztott állomány részletes eligazítására és ellenőrzésére;
d) a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatos rendőri tevékenységek előkészítésére és végrehajtására, valamint a fontosabb középületek, közlekedési útvonalak visszatérő rendőri ellenőrzésére;
e)5 a nemzeti rendezvények rendőri biztosításának zökkenőmentes végrehajtása érdekében a nemzeti rendezvényeken a vármegyei (fővárosi) csapatszolgálati törzs legalább részleges működtetésére;
f) a kiemelt rendezvények helyszínén dokumentációs csoport működtetésére a jogsértő cselekményeket elkövető személyek magatartásának és a rendőri intézkedések végrehajtásának rögzítése érdekében;
g) a nemzeti rendezvényt megelőzően bejelentett rendezvények soron kívüli rögzítésére a Robotzsaru NEO jelentő rendszerek rendőri esemény- és rendezvénytárban, a rögzítést követően pedig a rendezvény adatainak naprakészen tartására;
h) a csapatszolgálati törzseken keresztül a nemzeti rendezvények biztosításában feladatot ellátó katasztrófavédelmi szervekkel, mentőszolgálatokkal, polgárőr egyesületekkel, rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel, vagyonvédelmi vállalkozásokkal, közlekedési vállalatokkal történő folyamatos kapcsolattartás megszervezésére, valamint
i)6 a vármegyei (fővárosi) csapatszolgálati törzs elérhetőségi adatainak a megküldésére az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője, valamint a szomszédos rendőr-főkapitányság vezetője részére az alábbi adattartalommal:
ia)7 nemzeti rendezvények vármegyei (fővárosi) rendőri biztosításának parancsnoka,
ib) a csapatszolgálati törzs vezetője, elérhetősége (telefon, mobiltelefon, fax, e-mail, EDR).
9.8 A vármegyei (fővárosi) csapatszolgálati törzsek vezetői intézkednek:
a) a nemzeti rendezvényt megelőzően hét munkanappal a Törzsmodulban a törzs – altörzsek működtetése esetén az altörzsek – létrehozására, valamint a létrehozott törzsekbe a Robotzsaru NEO jelentő rendszerek rendőri esemény- és rendezvénytárban rögzített rendezvények beemelésére, beemelést követően pedig a nemzeti rendezvények adatainak naprakész állapotban tartására;
b) az OT felé a Törzsmodulon keresztül, illetve a torzs@orfk.police.hu e-mail címre jelentés felterjesztésére az alábbi esetekben:
ba) a készenlét elérésekor, majd ezt követően az OT utasítása szerint, de legalább 4 óránként,
bb) a rendezvényekkel összefüggésben foganatosított rendőri intézkedésekről haladéktalanul,
bc) a tevékenység befejezését követően a lezáráshoz szükséges adatok továbbításával;
c) a Törzsmodulban a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatos lezárások rögzítésére, valamint
d)9 a Törzsmodulban a vármegyei (fővárosi) csapatszolgálati törzs működése során történt intézkedések rögzítésére.

10. A védett személyek részvételével megrendezésre kerülő nemzeti rendezvények esetében:
a) a rendőri biztosítás helyszínen tartózkodó parancsnoka – a védett személy rendezvény helyszínén való tartózkodásáig – a védett személy biztonságáért felelős szerv vezetője vagy az általa kijelölt, a személyvédelmi feladatokat ellátó parancsnok utasítása szerint köteles eljárni;
b) az érintett rendőri szervek vezetői a biztosítási tervek egy példányát a nemzeti rendezvényt megelőző második munkanap 8 óráig kötelesek felterjeszteni a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek, a védett személy biztosításával összefüggésben készített biztosítási terveket a műveleti országos rendőrfőkapitány- helyettesnek.

11. A műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint a rendőr-főkapitányság vezetője a rendőri feladatok végrehajtásáról összefoglaló jelentést készít, és azt a nemzeti rendezvényt követő negyedik munkanap 10 óráig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére megküldi, illetve felterjeszti. Az összefoglaló jelentés tartalmazza:
a) a rendőri biztosítással kapcsolatos tapasztalatokat, különös tekintettel a védett vezetők részvételével lebonyolított nemzeti rendezvényekre;
b) a nemzeti rendezvényeken történt rendbontásokat, más rendkívüli eseményeket, valamint a foganatosított rendőri intézkedéseket.

3. Záró rendelkezések

12. Ez az utasítás 2017. február 1-jén lép hatályba.

13.10
1

Az. 1. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az. 5. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A. 8. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A. 8. pont i) alpont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A. 8. pont i) alpont ia) pontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A. 9. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A. 9. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 132. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére