• Tartalom

20/2017. (VIII. 17.) BM rendelet

20/2017. (VIII. 17.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról1

2017.08.18.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2017. (VIII. 17.) BM rendelethez

1.     A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„6

284756

 

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható
1. a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel partnerségi megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által megvalósított projektek lebonyolításához, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti európai uniós forrásból támogatott projektek lebonyolításához – beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához – szükséges kiadások megelőlegezésére, a szükséges önrész vagy önkéntes hozzájárulás finanszírozására, valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek finanszírozására,

2. a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére,

3. az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem számolható tételek finanszírozására.

a) BM Igazgatása

-

-

A forrás biztosítása előirányzat átcsoportosí-tással történik.

-

-

-

-

-

b) a miniszterrel partnerségi megállapodást kötött szervezet,
c) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel egy összegben, illetve részletekben, vagy előirányzat-
átcsoportosí- tással történik.

A Kedvezményezett a projektet kiíró támogató fél által jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított legfeljebb
30 napon belül köteles az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához szükséges kiadások megelőlegezésére kapott támogatást visszafizetni a Támogató részére.

A b) pont szerinti esetben a támogatási szerződés-
ben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-”

2.     A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:10. mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A

B

C

D

E

F)

(10

256501

 

 

Víz, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás)

„Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.
Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.”

3.     A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:24. mezőjében az 5. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.”
4.     A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

31

283601

 

 

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

Az előirányzat a 27–29. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

a) BM Igazgatása

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

-

-

-

-

-

b) Ellenőrzési Hatóság

Jogszabály alapján vagy kérelemre.

 

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

Fizetési felszólítás alapján.

-

-

-

-”

5.     A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„41

342695

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével – így különösen hazai és nemzetközi

rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot-projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy egyedi támogatások nyújtására kerül felhasználásra, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.)
Korm. határozatban, és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.

a) BM Igazgatása

-

-

A forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítás útján történik.

-

-

-

-

-

b) központi költségvetési szerv,
c) társadalmi szervezetek,
d) gazdasági társaságok,
e) alapítvány,
f) köztestület,

g) polgári jogi társaság,

h) helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek,

i) települési kisebbségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szervek,

j) bevett egyház,

k) települési önkormányzati szövetség,

l) helyi önkormányzatok társulása és az általuk irányított költségvetési szervek,

m) nemzetközi szervezetek.

Az előirányzat
terhére, kérelemre, illetve pályázatra költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:41 mező b) pontja szerinti esetben az előirányzat terhére a feladat-
megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat átcsoportosí-tással történik
a támogatás, forrás biztosítása előirányzat-
átcsoportosí-
tásról szóló megállapodás megkötése, illetve előirányzat-
átcsoportosí-
tásról szóló egyoldalú jognyilatkozat alapján.
A G:41 mező
c)–m) pontja szerinti esetekben egy összegben, illetve részletekben történő
közvetlen kifizetés.

Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet.

-

A G:41
mező
c)m) pontja szerinti esetben a támogatási szerző-désben
az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerinti biztosíték
köthető ki.

-

-

-”

6.     A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44–46. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„44

342651

 

 

Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra
a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására
az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU rendeletében és 515/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint használható fel.

a) BM Igazgatása

-

-

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

-

-

-

-

-

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormány-
zati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

I. A támogatás támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy
a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé
a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet
a támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység vagy
a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy
a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy
a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.
4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projekt-kiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani
a támogatási kérelmet, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn
a közvetlen kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban
az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszköz-
beszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást
a projekt céljaival összhangban működteti.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

-

A támogatási szerző-
désben
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

45

342662

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra
a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és
a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint

a) BM Igazgatása

-

 

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

-

 

-

-

-

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f) köz-
alapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormány-
zati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi
szervezet és
o) gazdasági társaság.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

I. A támogatás támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani
azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy
a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé
a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet
a költségvetési támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

-

A támogatási szerző-
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani
azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység vagy
a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy
a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.

3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy
a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt
a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlet-
támogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel
a támogatás biztosítására nyílt projekt-
kiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani
a támogatási kérelmet, ha kizárólag
a támogatást igénylő jogosultsága és
a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn
a közvetlen kijelölés feltételei.

II. Beruházási célú projektek esetében
a felhívásban meghatáro-
zottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban
az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén
a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva

 

a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszköz-
beszerzés esetén
5 évig,
c) infrastruk-
turális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén 10 évig
a megvalósított beruházást
a projekt céljaival összhangban működteti.

46

342673

 

 

Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat a 31–32. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel
az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete alapján.

a) BM Igazgatása

-

-

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

-

-

-

-

-

b) audit hatóság

Az előirányzatból támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

-

-

-

-

-”

7.     A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„50

359639

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

1. Azok a fejezetet irányító szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügy-miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának, és az elszámolás szabályszerűségé-nek az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezett-jei által

benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezett-jei által

benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

2. Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést, vagy szolgáltatási szerződést, vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

3. A Kormány döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.

1. A fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha
a köz-ponti költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szerv által benyújtott kérelem és
az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

2. Az 1–2. pontba nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében
a Kormány döntésének megfelelően.

Igen

1. Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a fejezetet irányító szervekkel, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekkel, ha
a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szervvel kötött támogatási szerződés vagy
a részükre kiállított támogatói okirat alapján.
2. A Belügy-minisztérium

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalatai esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,
a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgál-tatási szerződés/, egyéb polgári

jogi szerződés alapján.

3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben, illetve részletekben a Kormány döntése alapján.

-

-

-

-

-”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére