• Tartalom

20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet

20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.07.07.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosítása

1. § A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló
22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása

2. § (1) A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a közlekedési hatóság a KR.-ben foglaltak szerint a vasúti járművezetőt soron kívüli időszakos vizsga letételére kötelezi, vagy a vasúti társaság az ER.-ben foglaltak szerint a vasúti járművezető soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményezi, ennek megtörténtéig a vasúti járművezető e munkakörben történő foglalkoztatását a vasúti társaság felfüggeszti.”

(2) Az R2. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a közlekedési hatóság a 9. § (3) bekezdés b) pontja alapján a vasúti járművezetői engedélyt visszavonja, erről a tanúsítványt kiállítót és a foglalkoztató vasúti társaságot értesíti, a tanúsítványt a kiállító, valamint a foglalkoztató vasúti társaság visszavonja, és intézkedik ennek a 17. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokban történő átvezetéséről.”

3. § Az R2. 22. § (1) bekezdés a) pontjában a „18. cikk (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „18. cikk (1) és (2) bekezdésének” szöveg lép.

3. A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

4–6. §2

4. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének,
a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

7. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következő 16. és 17. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„16. kiegészítő alapképzés: a sikertelen alapvizsgát követően a rendeletben meghatározott vizsgával záruló képzés, amelyre az alapképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni;
17. részalapvizsga: az alapképzésen belüli közbenső vizsga.”

8. § Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az alapképzésben a képzésben részt vevő – ha nem kapott a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint mentesítést vagy felmentést – köteles részt venni, és a képzési idő – modulrendszerű képzéseknél modulonként – 10%-át meghaladó hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a képzésben részt vevő igazoltan nem pótolja, vagy annak mértéke meghaladja a képzési idő – a modulrendszerű képzéseknél a képzési modul óraszámának – 30%-át, a képzést nem folytathatja, és vizsgát csak az alapképzés megismétlése után tehet.”

9. § Az R4. 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az alapvizsga lehet alapképzést követő alapvizsga és részalapvizsga. A részalapvizsgával kapcsolatos szabályokat a vizsgaszabályzat tartalmazza.”

10. § Az R4. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a képzésben részt vevő a javítóvizsgán (vizsgákon) nem felelt meg, e vizsgákról igazolatlanul távol maradt, vagy a (4) bekezdésben meghatározott időszakon belül nem jelentkezett vizsgára, további alapvizsgára csak akkor bocsátható, ha az alapképzésnek abból a részéből (elméleti képzési rész, gyakorlati képzési rész), amelyből sikertelen vizsgát tett, ismételten az alapképzés képzési idejének – a modulrendszerű képzéseknél a képzési modul óraszámának – legalább 50%-át elérő kiegészítő alapképzésben részt vesz. A kiegészítő alapképzésben való részvétel alól mentesítés nem adható. A kiegészítő alapképzést a sikertelen alapvizsgát követő három hónapon belül meg kell kezdeni.”

11. § Az R4. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2. mellékletben meghatározott óraszámú oktatás legfeljebb 80%-a a vasúti vizsgaközpont által minősített komplex elektronikus tanulásmenedzsment rendszerben, vasútszakmai oktató jelenléte nélkül is megtartható.”

12. § Az R4. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a bíróság a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalóként a foglalkozása körében elkövetett bűncselekménye miatt 2 évet meghaladó időtartamú letöltendő szabadságvesztésre ítélte, vagy foglalkozástól, valamint a vasúti jármű vezetésétől 2 évet meghaladó időtartamra eltiltotta, a munkavállalónak alapképzésben kell részt vennie, és új alapvizsgát kell tennie. Ebben az esetben alapképzés alól mentesség nem adható. Új hatósági igazolás csak a sikeres vizsgát követően állítható ki.”

13. § Az R4. 37. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet hatálybalépését követően a 3. melléklet „VI. Elővárosi vasúti pályahálózat” cím „1. Elővárosi vasúti pályahálózat” és a „2. Elővárosi vasúti járművezető alapképzések” táblázatban szereplő alapvizsgákat a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört ellátó munkavállalónak legkésőbb 2018. december 31-ig kell megszereznie, amennyiben az érvényes alapvizsgáját érinti a módosítás.”

14. § (1) Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

15. § Az R4.

a) 2. § 8. pontjában a „vizsgaközpont által kijelölt vizsgáztató” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont által vizsgáztatásra kijelölt hatósági személy” szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében a „című képzés során” szövegrész helyébe a „című, továbbá a 3. melléklet „VI. Elővárosi vasúti pályahálózat” cím „2. Elővárosi vasúti járművezetői alapképzések” táblázat 10. sor „Munkamódszer átadás” című képzések során” szöveg,

c) 13. § (5) bekezdésében a „közlekedésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,

d) 19. § (1) bekezdésében a „vagy járművezetéstől” szövegrész helyébe a „vagy – vasúti járművezető esetén – vasúti járművezetéstől” szöveg,

e) 31. § (1) bekezdésében a „vagy járművezetéstől” szövegrész helyébe a „vagy – vasúti járművezető esetén – vasúti járművezetéstől” szöveg,

f) 33. § (1) bekezdésében az „50” szövegrész helyébe a „15” szöveg,

g) 35/A. § (3) bekezdésében, a 35/B. § (4) bekezdésében, valamint a 35/C. § (3) bekezdésében az „elővizsga egy évig érvényes” szövegrész helyébe az „elővizsga az azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig érvényes” szöveg,

h) 35/C. § (2) bekezdésében a „résztvevők száma a 30 főt” szövegrész helyébe a „résztvevők száma a hatóság engedélye nélkül a 30 főt” szöveg,

i) 3. melléklet II. rész címében az „Elővárosi, helyi” szövegrész helyébe a „Helyi” szöveg,

j) 3. melléklet III. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Középfokú” szövegrész helyébe az „Alapfokú” szöveg,

k) 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 6. pontjában a „térségi, elővárosi, helyi” szövegrész helyébe a „térségi, helyi” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R4.

a) 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázat 23., 27. és 31. sora,

b) 3. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázat,

c) 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 1. Általános szakmai ismeretek modulok című táblázat B:2 mezőjében az „elővárosi,” szövegrész,

d) 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 2. pont 2.1. Kategória modulok című táblázat 4. sora,

e) 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 2. pont 2.1. Kategória modulok című táblázat C oszlop 1–3. és 5–17. sorában az „elővárosi,” szövegrész,

f) 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 3. pont 3.1. Infrastruktúra modulok című táblázat 5. és 6. sora,

g) 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 3. pont 3.1. Infrastruktúra modulok című táblázat C:4, C:7, C:8 mezőjében az „elővárosi,” szövegrész,

h) 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 4. Vezetési gyakorlat modulok című táblázat 5. és 6. sora.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és a 7–16. § a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

18. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 20/2017. (VI. 22.) NFM rendelethez


Az R1. 1. melléklet 2. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonságirányítási rendszer alapelemei:)
l) a vasúti járművezetők ellenőrzésére hivatott rendszer, amelyben biztosítják és ellenőrzik, hogy az általuk alkalmazott vagy szerződtetett vasúti járművezetők engedélyei és tanúsítványai érvényesek legyenek; a rendszer tartalmazza továbbá azokat a megteendő intézkedéseket, amelyek alkalmazására akkor kerül sor, ha az ellenőrzés eredményei megkérdőjelezik egy vasúti járművezetőnek az állásra és az engedély vagy tanúsítvány érvényességének meghosszabbítására való alkalmasságát.”

2. melléklet a 20/2017. (VI. 22.) NFM rendelethez


1. Az R4. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 5/A. sorral egészül ki:

„5/A.

Forgalmi technológiai szakelőadó”

(Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.)


2. Az R4. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 31/A. sorral egészül ki:

„31/A.

Vontatási telepi rendező

A tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása vontatási telepen.”


3. Az R4. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 40–55. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„40.

TEB vezetőmérnök

A vasúti pálya - felső-vezeték, biztosító-berendezés, távközlő-berendezés - műszaki állapotának vasúti pályán történő előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések, felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.”

41.

TEB szakaszmérnök

42.

Technológiai rendszerszakértő

43.

Távközlőmester
(beosztott távközlőmester)

44.

Területi távközlő diszpécser

45.

Erősáramú mester (erősáramú beosztott mester)

46.

Erősáramú művezető

47.

Elektrikus, Elektrikus diszpécser

48.

Felsővezeték szerelő

49.

Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 kV feszültség közelében)

50.

Biztosítóberendezési vonalellenőr

51.

Blokkmester
(beosztott blokkmester)

52.

Biztosítóberendezési művezető

53.

Biztosító berendezési műszerész

54.

Biztosítóberendezési lakatos

55.

Területi biztosítóberendezési diszpécser


4. Az R4. 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázat a következő 26/A. sorral egészül ki:

„26/A.

Felsővezeték szerelő

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy végleges javítása, szakfelügyelete adása.”

3. melléklet a 20/2017. (VI. 22.) NFM rendelethez


1. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.

Általános forgalmi

- Betöltött
18. életév
- Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő -, és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi (forgalmi szolgáltattevők részére)
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Vontatási telepi rendező
-Váltókezelő
- Térközőr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi
(pálya szakszolgálat)
- Egyszerűsített forgalmi
(biztosítóberendezési szakszolgálat)
- Egyszerűsített forgalmi
(erősáramú szakszolgálat)
- Egyszerűsített forgalmi
(távközlő szakszolgálat)
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi
(személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatás)
- Árufuvarozási forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi
(gépészeti szolgáltatás)
- Mozdonyfelvigyázó
- Villamos-fűtési lakatos
- Keskeny nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő (Gyermekvasúti vonatkísérő)

- 1/A., 4., 5., 6., 7., 7/A., 8., 9., 9/A., 9/B.,. 9/C., 10., 10/A., 10/B., 10/C., 11., 12., 13., 15., 15/A.,16., 17., 18., 19. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi üzemmérnök
- Forgalmi technológus
- Forgalmi technológiai szakelőadó
- Különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója
- Állomáskezelő”


2. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 1/A. sorral egészül ki:

„1/A.

Általános forgalmi (forgalmi szolgálat-tevők részére)

- Betöltött
18. életév
- Középiskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő -, és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

Váltókezelő
Térközőr, Jelzőőr

8., 9., 9/A. sorszám alatt felsorolt munkakörök”


3. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

7K09260_2

„2.

Önállósító forgalmi

Általános forgalmi vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Gyakorlati ismeretek (160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés)

Kiegészítő témakörök:

- Pályavasúti berendezés

ismeretek

(biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi

- Általános forgalmi (forgalmi szolgálattevők részére)

- Önállósító forgalmi (forgalmi szolgálattevők részére)

- Vonat fel- és átvevő

- Vonali tolatásvezető

- Tolatásvezető

- Kocsirendező

- Vontatási telepi rendező

- Váltókezelő

- Térközőr

- Jelzőőr

- Biztosítóberendezési forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi
(pálya szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi

(biztosítóberendezési szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi
(erősáramú szakszolgálat)

- Egyszerűsített forgalmi
(távközlő szakszolgálat)

- Vasúti munkavezető

- Vezető jegyvizsgáló

- Jegyvizsgáló

- Egyszerűsített forgalmi

(személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatás)

- Árufuvarozási forgalmi

- Egyszerűsített forgalmi (gépészeti szolgáltatás)

- Mozdonyfelvigyázó

- Keskeny nyomtávolságú

pályahálózaton

vonatkísérő

(Gyermekvasúti

vonatkísérő)

- Villamos-fűtési lakatos

- 1., 1/A., 2/A., 4., 5., 6., 7., 7/A., 8., 9., 9/A., 9/B., 9/C., 10., 10/A., 10/B., 10/C., 11., 12., 13., 15., 15/A., 16., 17., 18., 19. sorszám alatt

felsorolt munkakörök,

amennyiben a képzésben

való részvétel feltételei teljesülnek

- Forgalmi csomóponti vezető

- Forgalmi koordinátor

- Állomásfőnök I-III.

- Térfőnök

- Hálózati fő-

üzemirányító

- Tervező főirányító

- Területi fő-üzemirányító

- Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító

- Forgalmi vonalirányító

- KÖFI irányító

- KÖFE irányító

- Forgalmi szolgálattevő

- Külső forgalmi

szolgálattevő

- Naplózó forgalmi

szolgálattevő

- MEFI irányító

- MERÁFI irányító

- Ügyeletes tiszt (forgalmi)

- Gyermekvasúti forgalmi állomásfőnök”


4. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 2/A. sorral egészül ki:

„2/A.

Önállósító forgalmi (forgalmi szolgálat-tevők részére)

Általános forgalmi vizsga (forgalmi szolgálattevők részére)

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek (160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés)
Kiegészítő témakörök:
– Pályavasúti berendezés ismeretek (biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi (forgalmi szolgálattevők részére)
- Váltókezelő
- Térközőr, Jelzőőr

- 1/A., 8., 9., 9/A. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Forgalmi szolgálattevő
- Külső forgalmi szolgálattevő
- Naplózó forgalmi szolgálattevő
- KÖFI irányító”


5. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5.

Vonali tolatásvezető

- Betöltött
18. életév
- Középfokú végzettség
- 320 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és gurítódombi berendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Tolatásvezető
- Kocsirendező

- 6., 7. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Vonali tolatásvezető

6.

Tolatásvezető

- Betöltött
18. életév
- Középfokú végzettség
- 320 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, biztosítóberendezés és gurítódombi berendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Kocsirendező

- 7. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Kocsimester (forgalmi)
- Tolatásvezető
- Gurításvezető”


6. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8.

Váltókezelő

- Betöltött
18. életév
- Középfokú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

---

- Váltókezelő
- Vezető váltókezelő
- Gyermekvasúti vezető váltókezelő

9.

Térközőr

- Betöltött
18. életév
- Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlés, biztosítóberendezés)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 9/A sorszám alatt felsorolt munkakör
- Térközőr
- Útsorompókezelő
- Vonatjelentő-őr”


7. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 9/A–9/C. sorral egészül ki:

7K09260_6

„9/A.

Jelzőőr

- Betöltött
18. életév

- Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlés, biztosítóberendezés)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

9/B.

Biztosító-berendezési forgalmi

- Betöltött
18. életév

- Alapfokú iskolai végzettség

- Biztosító-berendezési műszerész, biztosító-berendezési lakatos részére szakterület-
nek megfelelő szakirányú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek

(távközlő berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 9/A. sorszám alatt felsorolt munkakör

- Biztosítóberendezési műszerész

- Biztosítóberendezési lakatos

9/C.

Erősáramú forgalmi

- Betöltött
18. életév

- Alapfokú iskolai végzettség

- Felsővezeték szerelő részére szakterület-
nek megfelelő szakirányú végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (biztosítóberendezés ismeretek és távközlő berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli,

szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 9/A sorszám alatt felsorolt munkakör

- Felsővezeték szerelő

- Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 kV feszültség közelében)”


8. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.

Egyszerűsített forgalmi
(pálya szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév
- Középiskolai végzettség
- Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek, biztosítóberendezés berendezés)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr
- Vasúti munkavezető

- 9/A., és 11. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Vezetőmérnök (pályás)
- Szakaszmérnök (pályás)
- Főpályamester
- Pályamester
- Vonalkezelő
- Technikus (pályás)
- Diszpécser (pályás)”


9. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 10/A–10/C. sorral egészül ki:

7K09260_8

„10/A.

Egyszerűsített forgalmi

(biztosító-berendezési szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

- Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr,

- Biztosítóberendezési forgalmi

- 9/A., 9/B. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Biztosítóberendezési Vezetőmérnök

- Biztosítóberendezési szakaszmérnök

- Technológiai rendszerszakértő (biztosítóberendezési)

- Biztosítóberendezési vonalellenőr

- Blokkmester (beosztott blokkmester)

- Területi biztosítóberendezési diszpécser

- Biztosítóberendezési művezető

- Technikus (biztosítóberendezési)

10/B.

Egyszerűsített forgalmi

(erősáramú szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

- Szakterület-
nek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek, biztosítóberen-
dezés berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Erősáramú forgalmi

- 9/A., 9/C. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Erősáramú vezetőmérnök

- Erősáramú szakaszmérnök

- Technológiai rendszerszakértő (erősáramú)

- Erősáramú mester (erősáramú beosztott mester)

- Erősáramú művezető

- Elektrikus, elektrikus diszpécser

- Technikus (erősáramú)

10/C.

Egyszerűsített forgalmi

(távközlő szakszolgálat)

- Betöltött
18. életév

- Középiskolai végzettség

Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

– Tűzvédelmi ismeretek

– Egészségügyi ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Munkavédelmi ismeretek

– Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek, biztosítóberen-
dezés berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

Jelzőőr

- 9/A., sorszám alatt felsorolt munkakörök,

- Távközlő vezetőmérnök

- Távközlő szakaszmérnök

- Technológiai rendszerszakértő (távközlő)

- Távközlőmester (beosztott távközlőmester)

- Területi távközlő diszpécser

- Technikus (távközlő)”


10. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.

Egyszerűsített forgalmi
(személy-
szállítási és árufuvarozási szolgáltatás)

- Betöltött
18. életév
- Középiskolai végzettség
- Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

-    Személyszállítási főirányító
-    Személyszállítási üzemeltetési vezető
-    Személyszállítási technológus,
-    Árutovábbítási üzemirányító
-    Területi vontatási szolgáltatási központvezető
-    Vontatási szolgáltatási telephelyvezető
-    Területi vontatási vezető
-    Vontatási-telepvezető
-    Vontatási technológus
-    Vontatási reszortos
-    Vontatási (gépészeti) vonalellenőr
-    Vontatási vezetőmérnök
-    Területi vontatási főirányító
-    Hálózati árufuvarozási vontatási főirányító, irányító
-    Árutovábbítási vontatási irányító”


11. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 15/A. sorral egészül ki:

7K09260_10

„15/A.

Árufuvarozási
forgalmi

- Betöltött
18.

életév

- Középiskolai

végzettség.

A vasúti közlekedés

biztonságával összefüggő

témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Írásbeli

1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Raktárnok

- Árufuvarozási főnök

- Állomási operatív

koordinátor (árufuvarozás)”


12. Az R4. 3. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat a következő 7/A. sorral egészül ki:

„7/A.

Vontatási telepi rendező

Betöltött 18. életév
Alapfokú iskolai végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1

fő vizsgabiztos

--

Vontatási telepi rendező”


13. Az R4. 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések című rész 4. Vezetési gyakorlat modulok című táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.

Országos jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás, építés és tolatás (Infrastruktúra
és kategória
megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

-

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 320*, ebből 120 tolatás, Közúti-vasúti kétéltű járműnél 50 óra”
14. Az R4. 3. melléklete a következő VI. résszel egészül ki:

„VI. Elővárosi vasúti pályahálózat
A táblázatok tartalmazzák a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mozdonyvezetői engedélyhez és a tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat. Az egyes képzések időtartamát a képzési programban kell meghatározni.

1. Elővárosi vasúti pályahálózat

7K09260_13

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és
a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenysége, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 18. életév, kivéve elővárosi vasúti járművezető képzés esetén, ahol 20. életév

- Középfokú végzettség, kivéve vasúti munkavezető, vonalgondozó, előmunkás képzés esetén, ahol alapfokú iskolai végzettség

- A magyar nyelv ismerete.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek

2. Jelzési és forgalmi ismeretek,

3. Vasúti pályákra vonatkozó alapismeretek
4. Vasúti járművekkel kapcsolatos alapismeretek

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek

2. Jelzési és forgalmi ismeretek,

3. Vasúti pályákra vonatkozó alapismeretek
4. Vasúti járművekkel kapcsolatos alapismeretek

1 fő vizsgabiztos

-    

-    Jegyvizsgáló

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

2.

Általános forgalmi

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

1 fő vizsgabiztos

-    Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

-    1. sorszám alatt meghatározott munkakörök

-    Váltókezelő

-    Térközőr

-    Vonatjelentő-őr

-    Szükség vonatjelentő-őr

-    Vezető jegyvizsgáló

-    Naplózó

-    Jelzőőr

3.

Önállósító forgalmi

- Általános forgalmi

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalomirányítási szakmai gyakorlat

Kiegészítő témakörök:

- Biztosítóberendezési ismeretek

Elméleti, gyakorlati:

Írásbeli és gyakorlati vizsga.

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalomirányítási gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

-    Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

-    Általános forgalmi

-    Egyszerűsített forgalmi (távközlő-, erősáramú-, biztosító-berendezési, pályafenntartási szakterület)

-    Infrastruktúra ismeret, elővárosi pályahálózaton, személyszállítás

-    Infrastruktúra ismeret elővárosi pályahálózaton, nem személyszállítás

-    1, 2, 4. sorszám alatt meghatározott munkakörök, amennyiben a képzés bemeneti feltételei teljesülnek

-    Forgalmi szolgálattevő, jelenlétes forgalmi szolgálattevő

-    Üzemegységi diszpécser

-    Központi Forgalomirányító (KÖFI)

-    Forgalmi csoportvezető

-    Forgalmi üzemvezető

-    Vonatvezető

4.

Egyszerű-
sített forgalmi (távközlő-, erősáramú-, biztosító-
berendezési, pályafenn-
tartási szakterület)

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Szakterületnek megfelelő végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek,

1 fő vizsgabiztos

-    Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

-    1. sorszám alatt meghatározott munkakörök

-    Biztosítóberendezési művezető

-    Biztosítóberendezési műszerész

-    Biztosítóberendezési lakatos

-    Pályamester

-    Pályás szakszolgálat, készenlétes

-    Pályás szakszolgálat, művezető

-    Pályás szakszolgálat technikus

-    Energia diszpécser

-    Energia operátor

-    Elektrikus

-    Felsővezeték szerelő

-    Távközlő műszerész

-    Szolgálatvezető

-    Üzemvezető


2. Elővárosi vasúti járművezető alapképzések

Az elővárosi vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, amely az Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti (Kategória, Típusismeret) és Vasúti pályahálózat ismereti (Infrastruktúra ismeret, Vonalismeret), valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.
A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál, a képzési programban meghatározott gyakorlati időket modulonként külön-külön kell teljesíteni. A vezetési modul képzési programban meghatározott felügyelet alatti utazásának teljesítésébe beleszámít a Kategória és Típusismereti modulnál teljesített felügyelet alatti utazása.
A képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, amely legalább 2 x 8 óra (8 óra nappali és 8 óra éjszakai körülmények között) a szükséges munkabiztonsági oktatás után.

7K09260_14

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenysége, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

1.

Infrastruktúra ismeret, elővárosi pályahálózaton, személyszállítás

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Általános forgalmi

-    Jegyvizsgáló

-    Vezető jegyvizsgáló

-    Naplózó

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Jelzőőr

-    Váltókezelő

-    Térközőr

-    Vonatjelentő-őr

-    Szükség vonatjelentő-őr

2.

Infrastruktúra ismeret, elővárosi pályahálózaton, nem személyszállítás

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Elméleti:

Írásbeli, és szóbeli

1. Jelzési és forgalmi ismeretek

2. Forgalombiztonsági ismeretek

3. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Általános forgalmi

-    Jegyvizsgáló

-    Vezető jegyvizsgáló

-    Naplózó

-    Vasúti munkavezető

-    Vonalgondozó

-    Előmunkás

-    Jelzőőr

-    Váltókezelő

-    Térközőr

-    Vonatjelentő-őr

-    Szükség vonatjelentő-őr

-    Vonatvezető

3.

Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

 

 

4.

Dízelmozdony kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Karbantartó (építő)
vasúti jármű
(vágánygépkocsi, saját géperejű vasúti munkagép) kategória

 

5.

Közúti-vasúti kétéltű jármű kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

 

 

 

 

6.

Karbantartó (építő)
vasúti jármű
(vágánygép-kocsi, saját géperejű vasúti munkagép) kategória

- Általános szakmai ismeretek (elővárosi pályahálózat)

- Betöltött 20. életév

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

8. Vezetéstechnikai gyakorlat

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

 

 

 

 

7.

Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)

- A típusnak megfelelő kategória vizsga

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat megkezdéséhez:

- A kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Gyakorlati:
1. Üzemeltetési és vezetési gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

 

 

 

 

8.

Vonalismeret (Vonal megjelöléssel)

- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. A vonalra érvényes Vonali Végrehajtási Utasítás anyaga

2. A vonal megismerése járművezetés, vagy vezetőálláson való utazás során

Szóbeli:
1. A vonalra érvényes Vonali Végrehajtási Utasítás anyaga

1 fő vizsgabiztos

 

 

9.

Vezetési gyakorlat (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

 

 

10.

Munkamódszer-
átadás

- Vezetési gyakorlat vizsga

Az alapvizsgának megfelelő járművön és infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett végzett járművezetés

-

-

 

 


3. Elővárosi vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői engedély (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések*:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul

4. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések*:
a) Kategória modul
b) Típusismereti modul
c) Infrastruktúra modul
d) Vonalismereti modul
* (Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.)

5. Betölthető munkakörök
5.1. A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői igazolvánnyal és tanúsítvánnyal.
5.2. A betölthető munkakörök felsorolása:
a) Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,
b) Pilóta,
c) Forgalmi üzemvezető,
d) Forgalmi csoportvezető.”

4. melléklet a 20/2017. (VI. 22.) NFM rendelethez


1. Az R4. 5. melléklet I. Az alapképzéshez tartozó okmányok alcím 3. pont címének helyébe a következő cím lép:
„3. A gyakorlati képzés személyi naplója (vasúti járművezető vezetési gyakorlat illetve önállósító forgalmi képzés esetén)”

2. Az R4. 5. melléklet III. Az időszakos oktatáshoz tartozó okmányok alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Oktatási napló
Az oktatott anyagot szakterületenként részletesen, valamint a képzésben részt vevők (a továbbiakban: munkavállalók) névsorát az oktatás megkezdése előtt be kell írni. A munkavállalók – az oktatás befejezése után – aláírásukkal igazolják az oktatáson való részvételüket. Az utolsó aláírást követő sorban az oktató aláírásával záradékolja az oktatási naplót, és feltünteti a megjelentek létszámát, valamint kihúzással megjelöli a záradékolás sorát követő üresen maradt sort (sorokat). Az oktatási naplót a vasúti társaság 6 évig köteles megőrizni.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 8. napjával.

2

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére