• Tartalom
Oldalmenü

2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

2020.05.06.

A Kormány a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) új telephelyének megvalósítása érdekében

1. egyetért azzal, hogy a Múzeum elhelyezésére alkalmas helyszín kialakítására az egykori Északi Járműjavító Diesel-csarnokot is beleértendő területének kulturális célú hasznosításával kerüljön sor (a továbbiakban: Beruházás);

2.1 a Beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszernek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a–f), i–k), m–o) pontjai szerinti előkészítési fázisaira összesen legfeljebb 2 800 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. december 31. napjáig kell megvalósítani;

3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 2 800 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal

a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Múzeum valósítsa meg, és felkéri a kormányzati felelőst, hogy részére a 4. pont alapján átcsoportosított forrás terhére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújtson;

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez szükséges, a Beruházás Előkészítési Alap terhére nem finanszírozható feladatok érdekében:

a) 300 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címen,

b)2 500 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról 2019-ben a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében, azzal, hogy a biztosított forrás terhére teljesíthető kifizetések határideje 2020. június 30.;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont esetében a felmerülés ütemében

a b) alpont esetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

8.3

9.4

1

A 2. pont az 1751/2019. (XII. 19.) Korm. határozat a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. pont b) alpont az 1751/2019. (XII. 19.) Korm. határozat b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. pontot az 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat 14. pontja visszavonta.

4

A 9. pontot az 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat 14. pontja visszavonta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás