• Tartalom

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

2021.05.04.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, a Duna folyam – Rákóczi híd – Soroksári út – Helsinki út – Csepeli átjáró – Gubacsi híd – Budapest belterület 209928 helyrajzi számú – Budapest belterület 209951/5 helyrajzi számú – Budapest belterület 209951/6 helyrajzi számú – Budapest belterület 209960/2 helyrajzi számú – Budapest belterület 209961/8 helyrajzi számú – Budapest belterület 209967 helyrajzi számú – Budapest belterület 209976 helyrajzi számú – Budapest belterület 209980 helyrajzi számú – Budapest belterület 209979 helyrajzi számú – Weiss Manfréd út – Budapest belterület 210020/1 helyrajzi számú ingatlanok által határolt területen tervezett kollégiumi, sport, rekreációs és egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló komplex városfejlesztés összehangolt előkészítése szükséges a Kormány részére bemutatott tartalommal, és támogatja annak ütemezett megvalósítását;

2. egyetért

a) a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] 2. pont a) alpontja szerinti Budapesti Xtrém Szabadidő Park,

b) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerinti Dunai Evezős Központ,

c) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont c) és d) alpontja szerinti Budapesti Atlétikai Stadion, szabadtéri edzőpályák, fedett pályás atlétikai edzőcsarnok, valamint az ezek összeköttetését biztosító gyalogos és kerékpáros hidak,

d) az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pont f) alpontja szerinti új Budapesti Velodrom,

e) a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág – a Kvassay Jenő út – a Soroksári út – a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozatban rögzített Új Duna-híd által határolt területen, több ütemben megvalósuló, mintegy 8500 férőhelyes kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat, továbbá a műemléki védelem alatt álló Nagyvásárcsarnok épületegyüttesének felújítását és integrálását is magába foglaló új városnegyed (a továbbiakban: Budapest Diákváros) és

f) az 1. pontban lehatárolt térség feltárásához, külső és belső kapcsolatrendszeréhez, megközelítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi infrastrukturális fejlesztés

megvalósítására irányuló beruházások előkészítésével, az 1. pontban meghatározott térség összetett városfejlesztéséhez szükséges jogszabályok előkészítésével és megalkotásával, a településrendezési és várostervezési eszközök, valamint az egyes létesítmények megvalósításához szükséges engedélyes, valamint kiviteli tervek teljes körű elkészítésével a részére az előterjesztésben bemutatott tartalomra figyelemmel;

3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti kiemelt kormányzati célhoz kapcsolódóan a H6 és H7 HÉV vonalak fejlesztése a fejlődő térség jelenlegi és távlati forgalmi igényeit is alapul véve, mennyiségben, minőségben és gyorsaságban a mainál magasabb szinten kiszolgálni képes, a 2. pontban meghatározott beruházások és egyéb urbanisztikai fejlesztések számára is kellően nagy kapacitástartalékkal rendelkező módon valósuljon meg, továbbá a Duna-part közterületi megújítása érdekében – a Petőfi híd és a Rákóczi híd közé eső HÉV vágányok megfelelő vezetésével – elő kell, hogy segítse a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája térségének és közvetlen környezetének kiemelt kulturális intézményekhez méltó kialakítását és a területnek a Duna-parttal való korlátozásmentes fizikai és gyalogos közlekedési kapcsolatát, ezért felhívja a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy ezek a kritériumok kötelező elemként kerüljenek érvényesítésre a fővárosi HÉV vonalakra vonatkozó egységes fejlesztési stratégia és program előkészítése során;

Felelős: közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: a fővárosi HÉV vonalakra vonatkozó egységes fejlesztési stratégia és program előkészítése során folyamatosan

4.1 a 2. pont e) alpont kivételével a 2. pontban meghatározott beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki, és felhívja a kormánybiztost, hogy felkérés alapján Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes kerületi önkormányzatok közreműködésével a 2. pont e) alpont kivételével gondoskodjon a 2. pont szerinti feladatok elvégzéséről, a szükséges tervpályázatok és közbeszerzési eljárások lefolytatásáról;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos

5.2 felhívja a kormánybiztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével, valamint felkérés alapján Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes kerületi önkormányzatok közreműködésével gondoskodjon az 1. pontban lehatárolt térségnek – kivéve a Budapest Diákváros területének – a mestertervét, valamint a telepítési, tájolási, urbanisztikai és közlekedési viszonyokat, a kötelező és opcionális funkciókat is tisztázó helyszínrajzokat készítő építésziroda kiválasztásához szükséges nemzetközi tervpályázati eljárás lefolytatásáról, a legjobbnak ítélt pályaművet készítő pályázóval történő szerződés megkötéséről, a végleges helyszínrajzok elkészítéséről, valamint a kidolgozott mestertervről és a helyszínrajzokról készítsen jelentést a Kormány részére;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a tervpályázat kiírása tekintetében 2018. június 30.

a jelentés elkészítése tekintetében 2019. július 31.

6. felhívja a kormánybiztost és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy az 1. pontban meghatározott kiemelt kormányzati cél megvalósítása érdekében – felkérés alapján Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes kerületi önkormányzatok közreműködésével – készítsen egységes városfejlesztési tanulmányt az 1. pontban lehatárolt térség város- és közlekedésfejlesztési összefüggéseiről, összehangolt fejlesztési szükségleteiről és lehetőségeiről, a felmerülő stratégiai kérdésekről, és annak lényegi tartalmát jelentésben mutassák be a Kormány részére;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. június 30.

7. az 1. pontban lehatárolt térséget érintő városfejlesztési, magasépítési és közlekedésfejlesztési beruházások összhangjának megteremtése érdekében felhívja a Kormány tagjait, valamint a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy az illetékességi és feladatkörükbe tartozó, az 1. pont szerinti térség fejlesztését közvetve vagy közvetlenül érintő kormányzati feladatok, intézkedések, fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása során, azok tartalmáról és körülményeiről előzetesen tájékoztassák a kormánybiztost, illetve az ezekkel kapcsolatban a Kormány számára készített összes döntés-előkészítő dokumentumban, előterjesztésben vagy jelentésben kifejezetten jelenítsék meg a kormánybiztos véleményét, továbbá a megvalósításért felelős szervezetek, kormányzati szereplők kötelezően és folyamatosan tájékoztassák a kormánybiztost az egyes projektek előrehaladásáról;

Felelős: érintett miniszterek

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: az érintett projektek előkészítése és megvalósítása során folyamatosan

8. felhívja a kormánybiztost, hogy a Petőfi híd és a Rákóczi híd közötti Duna-part közterületi megújítása érdekében – beleértve a H7 HÉV vonal vágányainak 3. pont szerinti kiváltásával felszabaduló terület közösségi célú funkcionális hasznosítását, valamint a terület csatlakozó vízfelületi és közlekedési kapcsolatainak kidolgozását, figyelembe véve a város és folyópart kapcsolatának erősítését, illetve a Budapesti Atlétikai Stadion északi feltárását – felkérés alapján Budapest Főváros Önkormányzatának és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának közreműködésével gondoskodjon építészeti tervpályázat lefolytatásáról;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. december 31.

9. a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdés m) pontjában foglalt előkészítési fázisra – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegével együtt – a 2. pont a) alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 281 000 000 forint, a 2. pont b) alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 292 000 000 forint és a 2. pont c) alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 2 427 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. december 31-ig kell megvalósítani;

10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím 68. Kemény Ferenc Program jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pont a)–c) alpontja szerinti beruházások megvalósítása érdekében – gondoskodjon 3 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 68. Kemény Ferenc Program jogcímcsoport javára, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal

a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 15. pont a) alpontjában meghatározott jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

11a.3 egyetért azzal, hogy – a 9. és 11. ponttól eltérően – a 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés f), j), k), l) és m) pontjában foglalt előkészítési fázisokra – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegével együtt –

a) a 2. pont b) alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 275 789 899 forint,

b) a 2. pont c) alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 2 724 210 101 forint

forrás kerüljön felhasználásra;

12. egyetért azzal, hogy a 9. pontban meghatározott előkészítési fázist a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) valósítsa meg;

13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon a 2. pontban meghatározott beruházások előkészítésével összefüggő feladatok – a Beruházás Előkészítési Alap terhére nem támogatott előkészítési fázisok tekintetében, a 9. pontban biztosított forráson felül történő – finanszírozása érdekében, a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegével együtt

a)4 a 2018. évben 4 249 000 000 forint, a 2019. évben 12 230 000 000 forint, a 2020. évben 10 258 000 000 forint, a 2021. évben 6 876 000 000 forint és a 2022. évben 1 270 000 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 5. Kemény Ferenc Program jogcím javára a KKBK Nonprofit Zrt. részére felhasználható módon.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2018. és 2019. évi forrás tekintetében a felmerülés ütemében

a 2020., a 2021. és a 2022. évi források tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

b) a 2018. évben 1 400 000 000 forint, a 2019. évben 1 400 000 000 forint, 2020. évben 358 000 000 forint és 2021. évben 100 000 000 forint pótlólagos forrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára, a KKBK Nonprofit Zrt. által, a KKBK Nonprofit Zrt. működési támogatásával egységesen felhasználható módon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2018. évi forrás tekintetében 2018. február 15. és 2018. augusztus 15.

a 2019., a 2020. és a 2021. évi források tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

14. egyetért azzal, hogy az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 9. pontjában biztosított forrás fel nem használt része a 2. pont szerinti beruházások előkészítéséhez kerüljön felhasználásra;

15. felhívja a kormánybiztost, hogy

a)5 készítsen jelentést a Kormány számára a 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében, a 11a. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2019. január 30.

b)6 az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az előkészítés folytatásának kérdéséről;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2019. január 30.

16. felhívja a kormánybiztost, hogy a 2. pontban meghatározott beruházások megvalósítása érdekében – a 15. pont b) alpontjában foglaltakon túl – készítsen előterjesztést a Kormány részére a kivitelezés, a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok és költségek, valamint az üzemeltetésre vonatkozó koncepció bemutatása céljából;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2. pontban meghatározott egyes beruházásokra vonatkozó előkészítési és tervezési feladat lezárulását követően azonnal

17.7 felhívja a kormánybiztost, hogy – a 15. és a 16. pont figyelembevételével – készítsen jelentést és számoljon be a Kormány részére minden költségvetési évben egyszer a 2. pontban meghatározott beruházások előkészítésének előrehaladásáról, valamint – a 11a. pont figyelembevételével – a 9. pont és a 13. pont szerinti források felhasználásáról.

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2022-ig évente december 31-ig

1

A 4. pont az 1226/2021. (V. 4.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. pont az 1226/2021. (V. 4.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 11a. pontot az 1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

4

A 13. pont a) alpontja az 1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

5

A 15. pont a) alpontja az 1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 15. pont b) alpontja az 1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 17. pont az 1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat 4. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére