• Tartalom
Oldalmenü

2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról

2018.04.06.

1. A Kormány – a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, a szükségletalapú megközelítés és a közösségi alapú szolgáltatások megerősítése érdekében – egyetért a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézménynek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába történő átadásával, és férőhelyeinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított kiváltásával.

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény férőhelyeinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által megvalósítandó kiváltásához szükséges legfeljebb 1 891 400 000 forint összegű hazai forrás biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. és 2019. évben a felmerülés ütemében

3. A Kormány – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer jogszabályoknak és szakmai elvárásoknak megfelelő működésének biztosítása érdekében – egyetért az ellenőrzések megerősítésével, ennek keretében az emberi erőforrások minisztere ellenőrzési jogkörének biztosításával, melynek érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon

a) az új ellenőrzési jogkör kialakítása keretében a 2018. évben

aa) az eljáró kormánytisztviselők bérének fedezetére, valamint a hozzá kapcsolódó dologi kiadáshoz szükséges 11 havi forrás biztosításáról 86 292 985 forint összegben, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára, valamint a szakértői költségek biztosításáról 15 000 000 forint összegben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 1. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára,

ab) a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges 12 havi forrás 9 525 000 forint összegben történő biztosításáról a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára, továbbá

ac) az egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról 7 000 000 forint összegben a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. évi költségvetés végrehajtása során

b) az ellenőrzési jogkör folyamatos ellátásához szükséges

ba) 12 havi bérfedezet, valamint a hozzá kapcsolódó dologi kiadás beépülő jelleggel történő biztosításáról 94 137 801 forint összegben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára, szakértői költségek biztosításáról 15 000 000 forint összegben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 1. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára, továbbá

bb) beépülő jelleggel a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges 12 havi forrás 9 525 000 forint összegben a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

4. A Kormány jóváhagyja, hogy a 3. pontban szereplő feladat ellátásához szükséges beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

5.1 A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 922 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 8. A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

6.2 A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon az 5. pont szerinti forrás visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 8. A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: felmerülés ütemében

7.3 A Kormány az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2019. évre vonatkozóan a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával összefüggésben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport terhére vállalható éven túli kötelezettségvállalás felső korlátját 969 400 000 forintban állapítja meg.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1. melléklet a 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz4

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353784

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

922 000 000

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353762

 

 

 

8

 

 

 

 

 

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-922 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353784

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

922 000 000

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353762

 

 

 

8

 

 

 

 

 

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

-922 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

922 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922 000 000

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 5. pontot az 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

2

A 6. pontot az 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

3

A 7. pontot az 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

4

Az 1. mellékletet az 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás