• Tartalom

21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.02.10.

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 5/C–5/H. §-sal egészül ki:

5/C. § (1) Az elismerési és a honosítási eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell
a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) hiteles másolatát,
b) az Etv. IX. fejezete hatálya alá tartozó eljárások kivételével a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat (leckekönyv, ellenőrző könyv, tantárgyháló) hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d) ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette.
(2) Ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához, az eljáró hatóság az elismerési és a honosítási eljárás során az ügyfelet felhívhatja arra, hogy
a) mutassa be a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak, okleveleinek másolatát, illetve
b) nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető.
(3) Ha az oklevél vagy a bizonyítvány jogi hatálya vagy hitelessége kétséges, az eljáró hatóság előírja, hogy a kérelmező mutassa be az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott dokumentumok eredeti példányát. Ha a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okiratok fordításának pontossága kérdéses, az eljáró hatóság előírja, hogy az ügyfélnek a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott okiratok hiteles fordítását is be kell nyújtania.
(4) Az eljáró hatóság kivételes méltányosságból felmentheti az ügyfelet az (1) bekezdésben meghatározott okiratainak benyújtása alól, ha az ügyfél – a menedékjogról szóló törvény alapján – menekült, oltalmazott, menedékes vagy befogadott, és az ügyfél bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem állnak rendelkezésére.
5/D. § (1) Az Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez – az 5/C. §-ban foglaltaktól eltérően – az ügyfélnek mellékelnie kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) az adott szakma gyakorlásának megkezdésére jogosító, képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratainak, szakmai alkalmassági bizonyítványainak, okleveleinek hiteles másolatait és hiteles fordításait,
c) a szakmai tapasztalatáról szóló igazolást és ennek hiteles fordítását, amennyiben a szakmai tapasztalat igazolását az Etv. előírja, továbbá
d) az eljárási díj megfizetését tanúsító okiratot.
(2) A tagállam állampolgárával az Etv. 28. § (2) bekezdése alapján azonos megítélés alá eső ügyfélnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – kérelméhez csatolnia kell
a) a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát,
b) a kutatási célú tartózkodási engedély másolatát,
c) a bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmány másolatát.
(3) Az eljáró hatóság előírhatja, hogy az ügyfél a szükséges mértékben szolgáltasson információt tanulmányairól azzal a céllal, hogy meg lehessen állapítani, van-e lényeges eltérés az ügyfél képzése és az előírt hazai képzés között. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ezekkel az információkkal, az eljáró hatóság megkeresi a származási tagállam segítségnyújtó központját, illetékes hatóságát vagy más illetékes testületét.
(4) Ha a kérelem az Etv. VIII. Fejezetének hatálya alá tartozik, az ügyfélnek mellékelnie kell a szakmai tapasztalatát és annak időtartamát igazoló más tagállami igazolást is.
(5) Ha a kérelem az Etv. IX. Fejezetének hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság előírhatja, hogy az ügyfél mellékeljen olyan más tagállami igazolást, amely azt tanúsítja, hogy az ügyfél képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata az Etv. IX. Fejezetének hatálya alá tartozik.
5/E. § (1) Az Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az e §-ban meghatározott igazolások hiteles fordítása és hiteles másolata az eredeti igazolások kiállítását követő három hónapon belül használható fel.
(2) Az eljáró hatóság a szakma gyakorlásához előírt körülmény megfelelő igazolásaként fogadja el a származási tagállam illetékes hatósága által e körülményről kiállított igazolást, illetve – ha adott tagállamban az adott tényről ilyen hatósági igazolás nem állítható ki – a származási tagállamban arra feljogosított más hatóság vagy szakmai szervezet által hitelesként igazolt nyilatkozatot vagy – ha a származási tagállam jogrendje azt elismeri – esküt.
(3) Ha az eljáró hatóság az ügyfél számára egészségi állapotára vonatkozó igazolás benyújtását írja elő, ennek az ügyfél a származási tagállamban ezek igazolására szolgáló iratok benyújtásával is eleget tehet.
(4) Ha a származási tagállam nem írja elő a szakmát gyakorolni szándékozó személynek a (3) bekezdés szerinti követelmény teljesítését, az eljáró hatóság elfogadja a származási tagállam illetékes hatósága által kiállított, az ügyfél egészségi állapotára vonatkozó, a Magyarországon előírt tartalmú igazolást.
(5) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak büntetlen előéletű személy gyakorolhat, az ügyfél ezt a körülményt igazolja.
(6) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak megfelelő pénzügyi helyzet vagy megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezés igazolása esetén lehet gyakorolni, az eljáró hatóság ezek igazolásaként elfogadja a más tagállam biztosítóintézetének vagy hitelintézetének az igazolását is, ha az – felelősségbiztosítás esetén a fedezett kockázatok, a kockázatok fedezésére meghatározott összeg vagy annak felső határa, illetve a kockázatviselés esetleges korlátai alapján – a célja és a tartalma tekintetében megfelel a magyar jogszabályok által előírtaknak.
(7) Ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot valamely tagállamban állították ki, de a képzésre egészben vagy részben valamely más tagállamban került sor, az eljáró hatóság megkeresi a származási tagállam illetékes hatóságát, amennyiben megalapozott kétség merül fel abban a tekintetben, hogy a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény
a) elismert oktatási intézménynek minősül-e a származási tagállamban,
b) ugyanolyan képzést nyújt-e valamely más tagállamban, mint amilyet ez az oktatási intézmény a származási tagállamban nyújt,
c) által kiállított, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat ugyanazokat a szakmai jogosultságokat ruházza-e át, mint amelyeket a teljes egészében a származási tagállam területén folytatott képzés sikeres elvégzéséről kiállított okirat révén szerzett volna az ügyfél.
5/F. § (1) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében – az 5/C. § (1) bekezdésétől eltérően – nem hiteles fordítást is elfogad.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nem hiteles fordítás pontosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor az eljáró hatóság tizenöt napos határidő megállapításával felhívja az ügyfelet a fordítás pontosítására. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, vagy az újabb fordítás sem alkalmas arra, hogy a döntés alapjául szolgáljon, akkor az eljáró hatóság hiteles fordítás beszerzése iránt intézkedik, amelynek a költségeit az ügyfél viseli.
(3) Az Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az eljáró hatóság angol nyelvű okiratok esetén nem hiteles fordítást is elfogad.
5/G. § (1) Az elismerési és honosítási eljárásban a külföldön kiállított bizonyítvány vagy oklevél magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítése nélkül is bizonyító erővel rendelkezik. Ha a külföldi bizonyítvány vagy oklevél hitelessége vagy jogi hatálya nem állapítható meg, az eljáró hatóság előírja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet külföldi illetékes hatóság felülhitelesítse, illetve az ügyfél nyújtson be olyan, külföldi illetékes hatóság által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a bizonyítvány vagy az oklevél az ügyfelet külföldön szabályozott szakma gyakorlására jogosítja fel.
(2) Ha az ügyfél által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy az ügyfél az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok az eljáró hatóság megítélése szerint az ügyfél által nem, vagy nehezen szerezhetők be, az eljáró hatóság megkeresést intéz az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz. Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárások kivételével, ha olyan külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát kell megállapítani, amelyet valamely, a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek elismerő államban állítottak ki, az eljáró hatóság a megkeresést a Lisszaboni Egyezmény IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz intézi.
(3) Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárásokban az eljáró hatóság, illetve az előzetes ellenőrzést végző hatóság megalapozott kétség esetén az ügyfél képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának és más tanúsítványainak hitelességét illetően megkeresést intézhet a származási tagállam illetékes hatóságához. Az eljáró hatóság, illetve az előzetes ellenőrzést végző hatóság abban az esetben is megkeresheti a származási tagállam illetékes hatóságát, ha az kétséges, hogy az ügyfél képzése megfelel-e a minimális képzési követelményeknek.
5/H. § E rendelet alkalmazásában
1. hiteles fordítás:
a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
c) a magyar közjegyző által a közjegyzőkről szóló 1991. év XLI. törvény 138. §-a szerinti hitelesítési záradékkal ellátott fordítás, továbbá
d) az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint;
2. hiteles másolat:
a) az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat,
b) az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint, továbbá
c) a jogszabály által hitelesnek minősített másolat.”

2. § A Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) E rendeletnek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2017. (II. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5/C–5/H. § rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseivel együtt –

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. február 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére