• Tartalom

21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet

21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről1

2017.08.01.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium) és a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK) tartós külszolgálatra történő kihelyezés érdekében pályázatot benyújtó személyre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az EU ÁK-ra szakdiplomata munkakörben történő kihelyezés érdekében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 36. § (3) bekezdése alapján a szaktárca által kiírt pályázatra pályázatot benyújtó személyre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) kijelölés: hivatali érdekből, kivételesen, pályázat mellőzésével történő tartós külszolgálatra való kihelyezés;

b) pótpályázat: a pályázat és a rendkívüli pályázat eredménytelensége okán kiírt pályázat;

c) rendkívüli pályázat: előre nem tervezett, az év közben megüresedő és betöltendő álláshelyekre kiírt pályázat.

3. § (1) A pótpályázatokra e rendelet rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályázatot a pályázat, illetve a rendkívüli pályázat eredménytelenségének megállapításától számított öt munkanapon belül kell kiírni.

(2) A rendkívüli pályázatra e rendelet rendelkezéseit a 8. § (1) bekezdése kivételével kell alkalmazni.

2. Pályáztatás módja, pályázók köre

4. § (1) Az EU ÁK-n a diplomata, valamint az adminisztratív és technikai munkaköröket – a Külszoltv. 41. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – pályázat útján kell betölteni.

(2) A pályáztatásra az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által – a (3) bekezdésben és a Külszoltv. 10. § (1a) bekezdésében meghatározott kivétellel – a minisztériumon belüli belső pályázat (a továbbiakban: zárt körű pályázat) kiírása útján kerül sor.

(3) A pótpályázat, valamint az adminisztratív és technikai munkakörök betöltésére szóló pályázat nyílt pályázatként is kiírható.

5. § (1) A zárt körű pályázatra pályázatot nyújthat be:

a) a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, valamint munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló,

b) az a) pont szerinti személyek olyan házastársa, közjegyző által vezetett Élettársi Kapcsolatok Elektronikus Nyilvántartásába vett élettársa vagy bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs), aki az a) pont szerinti személlyel egyidejűleg az EU ÁK-n tartós külszolgálatot kíván teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti házastárs a pályázatot abban az esetben is benyújthatja, ha

a) a minisztériummal nem áll kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve

b) az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy már külszolgálatát tölti, feltéve, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában e személy külszolgálatának időtartamából még legalább egy év van hátra.

(3) Nyílt pályázatra valamennyi központi államigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló foglalkoztatott, továbbá technikai munkakörre bárki nyújthat be pályázatot [az (1)–(3) bekezdés szerinti személyek a továbbiakban együtt: pályázó].

3. Pályázati feltételek

6. § (1) A pályázónak meg kell felelnie a Külszoltv. 16. § (1) bekezdés a)–b), d) és g) pontja szerinti, továbbá az alábbi követelményeknek és feltételeknek:

a) diplomata munkakör esetén:

aa) a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben az európai uniós feladatkört ellátókra I. besorolási osztályban meghatározott képesítési követelmények,

ab) első külszolgálat esetén legalább egy év, a foglalkoztató központi államigazgatási szerv állományában eltöltött idő, amelybe nem számít bele a bármilyen jogcímen engedélyezett fizetés nélküli szabadság időtartama;

b) gazdasági főigazgató, gazdasági felelős, gazdasági ügyintéző munkakör esetén:

ba) középfokú szakirányú végzettség, gazdasági főigazgató esetében felsőfokú szakirányú végzettség vagy felsőfokú végzettség és középfokú szakirányú végzettség,

bb) egy komplex felsőfokú (C1) és egy komplex középfokú (B2) állami – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – nyelvvizsga, amelyekből az egyik minden esetben angol nyelvből szükséges;

c) rejtjelező, kommunikációs munkatárs, rendszergazda munkakör esetén:

ca) középfokú (rendszergazda munkakörben felsőfokú) szakirányú végzettség,

cb) angol komplex középfokú (B2) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga, továbbá

cc) rejtjelezői munkakör betöltéséhez gépi rejtjelezés esetén legalább kétéves, kézi rejtjelezés esetén legalább egyéves kormányzati szolgálati jogviszony;

d) titkárnő, TÜK-kezelő esetén:

da) középfokú szakirányú végzettség,

db) angol komplex középfokú (B2) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga;

e) gépkocsivezető esetén:

ea) hivatásos gépjárművezetői engedély,

eb) gépjárművezetői munkakörben szerzett ötéves szakmai gyakorlat,

ec) angol szóbeli alapfokú (B1) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga;

f) hivatalsegéd, gondnok, szakács esetén:

fa) középfokú szakmai képesítés,

fb) „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély,

fc) a külképviseleten hasznosítható valamely szakmában (így különösen szakács, felszolgáló, villanyszerelő, autószerelő, kazánfűtő) gyakorlati jártasság,

fd) angol szóbeli alapfokú (B1) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga;

g) takarító esetén:

ga) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú végzettség,

gb) angol szóbeli alapfokú (B1) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga.

(2) Összevont munkakörök esetén a pályázónak mindegyik munkakör betöltéséhez szükséges valamennyi feltételt teljesítenie kell.

7. § (1) Az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pályázó esetében a 6. §-ban foglaltakon felül további pályázati feltétel, hogy rendelkezzen – a pályázatban kiírt munkakörnek megfelelően – a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének feltételeivel.

(2) Az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó sikeres pályázata esetén külszolgálatának ideje nem terjedhet túl a kihelyezett házastárs külszolgálatának időtartamán.

(3) Pótpályázat esetén a 6. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a jogviszony időtartamára, valamint a 6. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott nyelvismeretre vonatkozó követelménytől enyhébb követelmény is meghatározható.

4. A pályázat kiírása

8. § (1) A pályázatot a tervezhető váltás esedékessége előtti naptári évben november 30-ig kell kiírni.

(2) A pályázati kiírást a minisztériumban az EU ÁK személyügyi feladatait ellátó szervezeti egység készíti el és teszi közzé.

(3) A pályázati kiírásban meg kell határozni:

a) a meghirdetett külképviseleti munkakört – összevont munkakör esetén az összevont munkakört –,

b) a pályázóval szemben jogszabály, illetve a miniszter által támasztott szakmai és egyéb feltételeket,

c) a pályázat benyújtásának határidejét és a benyújtás módját, és

d) tájékoztatást kell adnia a külszolgálatra való kihelyezés jogszabályi feltételeiről.

(4) A munkaköri leírást a pályázati kiírás mellékleteként közzé kell tenni.

9. § A zárt pályázat a minisztérium belső honlapján, a 4. § (3) bekezdése szerinti nyílt pályázat a minisztérium belső honlapján és a központi államigazgatási szervek belső honlapján, illetve a Külszoltv. 10. § (1a) bekezdése szerinti nyílt pályáztatás, valamint a technikai munkakör nyílt pályáztatása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti pályázati eljárás keretében kerül közzétételre.

5. A pályázat benyújtása, érvényessége

10. § (1) A pályázónak a pályázatot az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapon, önéletrajz csatolásával a minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) Házastársak egyidejű pályázata és a már külszolgálaton lévő személy házastársának pályázata esetén a pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázat mely személy, mely munkakörre és mikor benyújtott pályázatához, illetve mely személy külszolgálatához kapcsolódik.

(3) Az EU ÁK-n külszolgálatot teljesítő pályázó pályázati adatlapján szerepelnie kell a külképviselet-vezető véleményének és aláírásának is.

11. § (1) Egy pályázó – több munkakörre kiírt pályázat esetén – egyidejűleg legfeljebb három munkakörre nyújthat be pályázatot, amelyek között a sorrendet megjelöli.

(2) A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati adatlap benyújtását megelőzően tájékozódott a fogadó ország és az EU ÁK jellemző életkörülményeiről, a biztonsági feltételekről, a lakásviszonyokról és az iskoláztatási feltételekről. Az előbbiek megismerésében az EU ÁK köteles megfelelő tájékoztatást, segítséget nyújtani a pályázónak.

12. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a) határidőn túl érkezik, vagy

b) a pályázó nem felel meg az e rendeletben és a pályázati kiírásban előírt feltételeknek.

(2) A miniszter az érvénytelen pályázatokról az érvénytelenség okának megjelölésével értesíti az érintett pályázókat.

6. A pályázatok elbírálása

13. § (1) A diplomata, valamint adminisztratív és technikai munkakörre érvényes pályázatot benyújtók tekintetében a minisztérium – a külképviselet-vezető és az érintett szervezeti egységek részvételével – a végzettség, nyelvismeret és szakmai életút alapján sorrendet állít fel, melynek alapján javaslatot tesz a miniszter számára a pályázat nyertesére.

(2) Ha a pályázat nyertese az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg, a minisztérium interjút tart a miniszter számára történő javaslattétel érdekében.

14. § (1) A miniszter a javaslat megtételétől számított 30 napon belül dönt a pályázatokról.

(2) Megfelelő pályázó hiányában, vagy ha a miniszter a nyertes személyére vonatkozó javaslatot nem fogadja el, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és – a szolgálati érdek szem előtt tartásával – pótpályázat kiírásáról dönt, vagy az álláshelyet kijelöléssel tölti be.

15. § A pályázat elbírálása során előnyben részesülhet az a pályázó, aki:

a) diplomata munkakörre kiírt pályázat esetén a 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott időtartamnál hosszabb jogviszonyban töltött idővel rendelkezik a foglalkoztatónál,

b) diplomata munkakörre kiírt pályázat esetén a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó tudományos fokozattal rendelkezik,

c) bármely munkakörre kiírt pályázat esetén uniós intézménynél szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,

d) bármely munkakörre kiírt pályázat esetén francia nyelvtudással rendelkezik.

7. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2017. (VII. 18.) MvM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTÓS KÜLSZOLGÁLATHOZ

A pályázó tölti ki
(Az adatlap pontosan és hiánytalanul, lehetőleg számítógépen vagy nyomtatott nagybetűkkel töltendő ki.)

 


A) A pályázó adatai


B) Házastárs/élettárs adatai

Név:

 

 

Születési hely, idő:

 

 

Magyar mellett más állampolgársággal rendelkezik-e?

 

 

Családi állapota:

 

 

Jelenlegi diplomáciai rangja:

 

 

Nyelvvizsgái (típusa, szintje):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi tartós külszolgálata(i), betöltött munkaköre(i) – munkaszerződés is (állomáshely, mettől meddig):

 

 

Házastárs által megpályázott munkakör, a pályázat benyújtásának időpontja:

 

 

Érvényes gépjárművezetői engedélye (kategória):

 

 

Külszolgálatra vele utazó gyermekei
(név, születési idő – év, hó, nap):

 

 

Megpályázott munkakörök:


1.

 


2.

 


3.

 


A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 2016. évi LXXIII. törvényben foglaltakat ismerem. A benyújtott pályázathoz tartozó munkaköri leírást megismertem és azt elfogadom, a munkakör betöltéséhez szükséges feltételekkel tisztában vagyok. Tájékozódtam a fogadó ország és az EU ÁK jellemző életkörülményeiről, a biztonsági feltételekről, a lakásviszonyokról, valamint az iskoláztatási feltételekről. A kötelező nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és az orvosi alkalmassági vizsgálatnak családommal együtt alávetem magam.

Kijelentem, hogy a pályázatban általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és (2) bekezdés a) pontjai szerint ezennel írásbeli hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy személyes adataimat a Miniszterelnökség a jogszabályban előírt módon kezelje.

Kelt: ……………………………

pályázó aláírása házastárs/élettárs aláírása

1

A rendeletet a 7/2021. (IX. 8.) IM rendelet 16. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére