• Tartalom

2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

2017.12.30.

A Kormány a Normafa Park program további sikeres folytatása érdekében újabb lépések megtételét látja szükségesnek, ezért a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) együttműködve a következőkről határoz:

1. A Kormány

1.1. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest XII. kerület, külterület 10503/9 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan közpark funkciójú részének – a telek megosztását követően – az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XII. kerület, belterület 9597/1 és 9597/5 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanokra történő cseréje érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1.2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budapest XII. kerület, külterület 10503/9 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon található felépítmények bontásával összefüggésben az Önkormányzatnál felmerülő költségek megtérítésére nyújtandó költségvetés-támogatás céljára biztosítson 150 000 000 forint összegű forrást a 2018. évi központi költségvetésben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

2. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a mintegy 23 m2-es, Budapest XII. kerület, Rőzse u. 22. címen található, belterület 9890/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, állami tulajdonban lévő földrészletnek a Fogaskerekű vasút Rőzse utcai megállójához szükséges lépcső céljára az Önkormányzat részére, útlejegyzés jogcímen történő ingyenes tulajdonba adása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány

3.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 55. Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 525 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 55. Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3.3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3.2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a Budapest Főváros Kormányhivatala által hozott kisajátítási és korlátozási kártalanítási határozatokból és az esetleges közigazgatási bírósági ítéletekből eredő – különösen a Fogaskerekű vasút és az új Eötvös út kialakításához kapcsolódó – fizetési kötelezettségekhez, pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján az Önkormányzat részére 525 700 000 forint támogatást nyújtson;

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3.3. pont szerinti támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a támogatói okirat kiadását követően azonnal

3.5. egyetért azzal, hogy ha a 3.3. pont szerinti költségvetési támogatás az érintett települési önkormányzat számára a 2017. évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a 2018. évben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címre e határozatot kell alkalmazni.

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon az alábbi célok megvalósításához szükséges forrás 2018. évi rendelkezésre állásáról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben:

4.1. az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztése (Normafa Kapuja), továbbá a kapcsolódó kert- és tereprendezés keretében új épület tervezéséhez és felépítéséhez, valamint a sípályákhoz szükséges üzemi területek kialakításához 2 095 000 000 forint,

4.2. az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztése (Normafa Kapuja) érdekében, a sípálya kialakításához kapcsolódóan a mesterséges hó előállításához szükséges víztározó megépítéséhez 600 000 000 forint,

4.3. az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztése (Normafa Kapuja), továbbá a kapcsolódó kert- és tereprendezés keretében a jelenleg meglévő, helyi védelem alatt álló épület felújításához 330 000 000 forint,

4.4. az Eötvös út 40. (Budapest XII. kerület, belterület 9139/6 helyrajzi szám) alatt álló ingatlanon található felépítmények bontása céljára 317 500 000 forint,

4.5. a Libegő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése céljára 80 000 000 forint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Libegő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez szükséges 3 800 000 000 forint támogatás 2019. évi rendelkezésre állásáról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezésekor

6. A Kormány

6.1. egyetért azzal, hogy a Normafa Park program keretében, az Önkormányzat a tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő területeken új, szabadidős és turisztikai programot – Lombkorona Sétányt és kiszolgáló létesítményeket – hozzon létre a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) támogatásával;

6.2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az MTÜ Zrt. részére a 6.1. pont szerinti célok megvalósításához szükséges 2 000 000 000 forint 2018. évi rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

7.1

1. melléklet a 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374539

 

55

 

 

 

 

 

Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

525 700 000,0

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-525 700 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

525 700 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525 700 000,0

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére