• Tartalom

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

2021.09.01.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendeletet kell alkalmazni a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez és a bejegyzés megújításához szükséges kötelező közbeszerzési szakmai képzésekre (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés).

(2)2 A közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: képző szervezet) jogosult.

2. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése

2. § (1)3 A közbeszerzési szakmai képzéseket a képző szervezet kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter ismeri el. Az elismerés célja annak ellenőrzése, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe történő bejegyzéséhez és a névjegyzékbe vétel megújításához figyelembe vehető képzések az e rendeletben meghatározott, magas szintű követelményeknek megfeleljenek.

(2) Elismerhető képzések a közbeszerzési, valamint a közbeszerzések tárgyával, szereplőivel, az eljárás lefolytatásával, a közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, különösen a jogi, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi képzések, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.

(2a)4 Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság esetében kizárólag azon képzések ismerhetőek el, melyek az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) működésével, annak használatával, illetve a közbeszerzési eljárások EKR általi lebonyolításával kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati ismeretanyagot közvetítenek, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.

(2b)5 A képző szervezetek az 1. melléklet szerinti adatok megadásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél.

(2c)6 A képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A regisztráció során kötelező legalább az alábbi adatok bekérése:

a) név,

b) születési név,

c) születés helye és ideje,

d) anyja neve,

e)7 lajstromszám (amennyiben releváns),

f)8 elektronikus levelezési cím és

g)9 ha rendelkezésre áll, az EKR felhasználónév.

A képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételeit a képző szervezet határozza meg. A jelenléti ívnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvételt a képzés teljes időtartamára vonatkozóan igazolja, és tartalmazza a továbbképzési tanulmányi pontszámban részesülő résztvevő nevét, EKR felhasználónevét, valamint amennyiben az releváns, a lajstromszámát.

(2d)10 A közbeszerzésekért felelős miniszter a képző szervezetek által a (2c) bekezdés alapján megküldött regisztrációs adatlapok és jelenléti ívek alapulvételével vezeti az EKR-ben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 195. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást, és összesíti a képzéseken részt vevők részvétele alapján megszerzett tanulmányi pontjait. A közbeszerzésekért felelős miniszter a képzésekről szóló regisztrációs adatlap és jelenléti ív megküldését követően huszonegy napon belül nyilvántartásba veszi a tanulmányi pontokat. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a róla nyilvántartott adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14. §-a szerinti jogosultságok illetik meg.

(2e)11

(3)12 A képző szervezetek az egyes elismertetni kívánt képzést megelőző legkésőbb tíz napon belül az alábbi dokumentumok benyújtásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél:

a) kérelem, a képzés rövid bemutatásával, megjelölve annak célját, a részvétel feltételeit és a képzés időtartamát (óraszámát);

b) a képzés szakmai tartalmának, tematikájának részletes bemutatása;

c) oktatók 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai tapasztalatát alátámasztó önéletrajza;

d)13

(4)14 Az elismerés iránti kérelemről a közbeszerzésekért felelős miniszter huszonegy napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint döntést hoz. A hiányosan benyújtott dokumentumok pótlására a közbeszerzésekért felelős miniszter egy alkalommal, nyolc napos határidőt biztosít a kérelmező számára.

(5)15 A képzés elvégzésének a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerinti figyelembevételéhez nem kell külön elismertetni a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget.

3. A közbeszerzési szakmai képzés követelményei

3. § (1) A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással, magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek.

(2) Az elismerés feltétele, hogy a közbeszerzési szakmai képzésnek a mindenkor hatályos közbeszerzési jogi, polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokhoz kell igazodnia.

(3) Közbeszerzési szakmai képzésként az olyan képzés ismerhető el, amely

a) a közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít, és

b) amelynek oktatói felsőfokú végzettségű, közbeszerzésekhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személyek.

4. Továbbképzési tanulmányi pontrendszer

4. § (1) A közbeszerzési szakmai képzések 2. § szerinti elismerése során a közbeszerzésekért felelős miniszter minden képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére tekintettel.

(2)16 A képzés elismerési kérelem benyújtásához kapcsolódó tájékoztatást, valamint az elismerés szempontrendszerét a közbeszerzésekért felelős miniszter minden év január 31. napjáig a honlapján közzéteszi.

(3)17 A megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok a képzés napjától vagy a képzés utolsó napjától számított két évig használhatóak fel.

(4)18 A képzéseken részt vevők a tanulmányi pontok megszerzésére abban az esetben jogosultak, ha legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában az EKR-ben felhasználóként regisztrációval rendelkeznek. Ha a résztvevő EKR felhasználóneve a regisztráció időpontjában még nem állt rendelkezésre, a résztvevő köteles azt a képző szervezet rendelkezésére bocsátani a képzés megkezdésének időpontjáig.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. § A 4. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a miniszter első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül teszi közzé.

7. §19 E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított 2. § (2a)–(2d) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését20 követően lebonyolított képzések esetében kell alkalmazni.

8. §21 (1) Azok a személyek, akik e § hatálybalépését22 megelőzően e rendelet szerint nyilvántartott tanulmányi pontokat szereztek, amelyeket a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe történő bejegyzéshez, illetve annak megújításához még nem használtak fel, kötelesek 2021. október 1-jéig az EKR-ben felhasználóként regisztrálni, amennyiben még nem rendelkeznek EKR felhasználói regisztrációval.

(2) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2c) és 4. § (4) bekezdését azon közbeszerzési szakmai képzések tekintetében kell alkalmazni, amelyekre a résztvevők regisztrációja e rendelkezések hatálybalépését23 követően kezdődött meg.

1. melléklet a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez24

A képzés elismerési kérelem minimális tartalma

1. A képző intézmény neve, elérhetőségei, képviselője

2. A képzési program neve, célja, időpontja, helyszíne és maximális csoportlétszáma helyszínenként megadva

3. A képzési program során megszerezhető kompetenciák

4. A programba való bekapcsolódás feltételei

5. A programban való részvétellel kapcsolatos információk

6. A képzés formájára vonatkozó információk

7. A tervezett képzési idő és a képzés tematikájának, valamint a képzés azon részének bemutatása, amely a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

9. A képzésen történő részvételt igazoló jelenléti ív vezetésének módja, a képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételei

10. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

11. A képzési programban részt vevő oktatók névsora

12. Mellékletek

a) A képzésben részt vevő oktatók szakmai önéletrajza

b) A képzési program ütemezése vagy napirendje, a tananyagegységek szakmai tartalmának ismertetése

1

Az 1. § (1) bekezdése a 315/2017. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 315/2017. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2a) bekezdését a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2b) bekezdését újonnan a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (2c) bekezdését a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2c) bekezdés e) pontja az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (2c) bekezdés f) pontja az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (2c) bekezdés g) pontját az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (2d) bekezdését a 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (2e) bekezdését a 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a.

12

A 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (3) bekezdés d) pontját a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 2. § (4) bekezdése a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (5) bekezdése a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (2) bekezdése a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (3) bekezdését a 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A 4. § (4) bekezdését újonnan az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés időpontja 2019. április 1.

22

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 1.

23

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 1.

24

Az 1. mellékletet a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére