• Tartalom

218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról1

2017.09.01.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41., 52. és 53. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. és 54. pontjában, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott szakhatóság állásfoglalásában a megkeresésben foglaltakkal kapcsolatban nyilváníthat véleményt, egyéb körülményről nem nyilatkozhat.”

(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34/B. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez (8. számú melléklet) mellékelni kell:]

b) nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatósághoz történt bejelentés igazolását, valamint”

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti hatóság]

d) eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban,
e) ellátja a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozással összefüggő tervek, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának elbírálását, továbbá
f) ellátja
fa) a földgázellátásról szóló törvény szerint a fogyasztói vezeték üzembe helyezésének földgázelosztó általi,
fb) a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozás üzembe helyezésének hálózati engedélyes általi, valamint
fc) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezésének víziközmű-szolgáltató általi
megtagadása esetén az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat.”

(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)

m) a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának vezetésével, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásának vezetésével”

(kapcsolatos eljárásokban.)

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

1.     A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

4.

Minden eljárásban.

A helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása kérdésében, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi jegyző

megyei jegyző, fővárosban a főjegyző

2. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 782. és 783. ponttal egészül ki:
„782. Vízszerelési tevékenység bejelentése
783. Villanyszerelési tevékenység bejelentése”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére