• Tartalom

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

2023.01.01.

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő) nyilvántartást vezet.

(5)1 A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon vármegyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a villanyszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 19.9. pont e) vagy h) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,

e) a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a villanyszerelőt, ha az elhalálozott.

(3) A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 23. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez2

A villanyszerelői nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma
2X11169M.docx

I. Tevékenység megnevezése: Villanyszerelés

II. Bejelentő

1.

Neve/Cégneve:

2.

Ha a bejelentő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:

3.

Ha a bejelentő gazdasági társaság vagy egyéni cég, akkor a nyilvántartási száma:

4.

Székhelye:

5.

Születési hely, idő (év, hó, nap):

6.

Anyja neve:

7.

Lakcíme (vármegye, irányítószám, helység, utca, házszám):

8.

Értesítési címe:

9.

Telefonszáma: Elektronikus levélcíme:

10.

Díjfizető neve:

11.

Számlázási címe:

12.

A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:

III. Nyilatkozatok

1.


Hozzájárulok/nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon a hatósági nyilvántartásba bejelentett székhelyemet, telefonszámomat, faxszámomat és elektronikus elérhetőségemet közzétegyék.

(a választott aláhúzandó)


2.


A felelősségbiztosítás fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára vállalom.


3.


Nyilatkozom, hogy az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelek.


4.


Gazdasági társaság vagy egyéni cég bejelentő esetében:

Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy

az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló o

személyesen közreműködő tag o


IV. Végzettség, szakképesítés

1.

..............................................................................................................................................


Jogosítottja: ..................................................


...................................................... száma

...................................................... kelte


................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

2.

erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés

Jogosítottja: ....................................................


...................................................... száma

...................................................... kelte


.......................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

3.

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés

Jogosítottja: .......................................................


...................................................... száma


...................................................... kelte


................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

Egyéb erősáramú villamosipari képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok), jogosultság

4.

erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R)

Jogosítottja: ...................................................


...................................................... száma


...................................................... kelte


................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

5.

erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MV-VI)

Jogosítottja: ..............................................


...................................................... száma


...................................................... kelte


................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

6.

..............................................................................................................................................

Jogosítottja: ..................................................


...................................................... száma


...................................................... kelte


................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

7.

..............................................................................................................................................

Jogosítottja: .........................................................


...................................................... száma


...................................................... kelte


................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

V. A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt, a bejelentéshez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása

1.

Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

2.

Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

3.

Felelősségbiztosítás igazolásaKelt: ...............................................................


...................................................

aláírás2. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez3

Végezhető tevékenység

Végzettség, szakképzettség, szakképesítés

Gyak. idő (év)

1.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során legfeljebb fázisonként 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése

1.1.
Az 1.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az 1.1.2. pont szerinti szakképesítések

1.1.1. villanyszerelő;
kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő;
villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető;
villamos távvezeték építő, üzemeltető;
kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő;
kisfeszültségű FAM kábelszerelő;
kisfeszültségű kábelszerelő;
kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő;
középfeszültségű FAM szerelő;
középfeszültségű kábelszerelő;
erősáramú elektrotechnikus;
kisfeszültségű speciális kábelszerelő;
kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő;
megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője

1.1.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés vagy villamos biztonsági felülvizsgáló

1.2.
Az 1.2.1. pontban felsorolt végzettség felelős műszaki vezetői jogosultsággal és az 1.2.2. pont szerinti szakképesítések

1.2.1.
villamosipari technikus vagy erősáramú elektrotechnikus és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R)

1.2.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés vagy villamos biztonsági felülvizsgáló

2.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése teljesítmény és feszültségszint korlátozása nélkül

2.1.
A 2.1.1. pontban felsorolt valamelyik végzettség felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a 2.1.2. pont szerinti szakképesítések

2.1.1.
erősáramú villamosmérnök alapszak (BSc) és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MV-VI)
vagy
erősáramú villamosmérnök mesterszak (MSc) és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MV-VI)

2.1.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés vagy
villamos biztonsági felülvizsgáló

1

A 2. § (5) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 260. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. melléklet a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 260. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére