• Tartalom

22/2017. (IX. 7.) BM rendelet

22/2017. (IX. 7.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról1

2017.09.08.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Fertőző betegség halmozódása vagy járvány esetén a bv. intézet orvosa haladéktalanul értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal). Járvány vagy járványveszély fennállását a bv. intézet orvosának értesítése alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal állapítja meg, a járványügyi vizsgálatok eredménye alapján.”

2. § Az R.

a) 2. §-ában a „bv. szervek” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási szervek (a továbbiakban: bv. szervek)” szöveg,

b) 8. § (1)–(3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában, 9. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, 9. § (5) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (1)–(3) bekezdésében a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal” szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében az „Az OTH” szövegrészek helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,

d) 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe” szöveg, a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékes intézetét” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt” szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében az „az ügyben eljáró Szolgálatot” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt” szöveg,

f) 12. § (1), (2) és (4) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg

lép.

3. § (1) Hatályát veszti az R. 2. §-ában az „A fogva tartottak elhelyezésére és ellátására vonatkozóan a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet előírásait is figyelembe kell venni.” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 8. § (3) bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) útján” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére