• Tartalom

22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet

22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet

a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről

2021.07.16.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a)1 forgalmazó: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 10. pontjában meghatározott személy,

b) forgalomba hozatal: mérőműszernek az Európai Gazdasági Térségben első alkalommal, ellenszolgáltatás fejében vagy térítésmentesen történő rendelkezésre bocsátása;

c)2 gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott személy,

d) hitelesítés: a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényben és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás;

e) meghatalmazott képviselő: az Európai Unión belül letelepedett vagy ott székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a gyártó írásos meghatalmazása alapján e rendelet szerint meghatározott feladatokban a gyártó nevében eljár;

f) WIM: az angol Weigh-in-Motion fogalom betűszava, amely a mozgásban lévő járművek dinamikus tengelyterhelésének mérésére utal;

g) WIM érzékelő: az útburkolatba süllyesztett érzékelő, amely a 15 km/h sebességnél gyorsabban közlekedő jármű kerék- vagy tengelyterheléséről információt szolgáltat;

h) WIM eszköz: olyan a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használt mérésére szolgáló automatikus működésű mérőeszköz, amely a WIM érzékelőből, WIM műszerből és egyéb kiegészítő eszközökből áll, és képes a mozgásban levő közúti jármű tengelyterheléseinek és össztömegének megállapítására;

i) WIM műszer: a WIM érzékelők jeleit dolgozza fel, és azokból előállítja a tengelyterhelés-értékeket.

2. Alapvető követelmények

2. § A hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használt mérésre alkalmazott WIM eszköz akkor hozható forgalomba, helyezhető üzembe vagy üzemeltethető, ha megfelel az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.

3. Típusvizsgálati eljárás

3. § A WIM eszköz gyártója, forgalmazója (a továbbiakban együtt: kérelmező), a WIM eszköz 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelősége tanúsítása érdekében típusvizsgálati eljárást kezdeményez.

4. § (1) A típusvizsgálat olyan eljárás, amely során a Kormány által rendeletben kijelölt mérésügyi hatóság (a továbbiakban: mérésügyi hatóság) megvizsgálja és igazolja, hogy a típusvizsgálatra átadott vagy bemutatott WIM eszköz típus (a továbbiakban: típusminta) megfelel-e az 1. mellékletben foglalt követelményeknek.

(2) A típusvizsgálati eljárásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és székhelyét; ha van meghatalmazott képviselő, annak nevét és lakcímét vagy székhelyét,

b) a WIM eszköz, illetve részegységeinek gyártmányát, típusát vagy – ha van ilyen – a kereskedelmi megnevezését, amennyiben van, az uniós országbeli típusvizsgálati bizonyítványt és mérési jegyzőkönyvet,

c) a WIM eszközre vonatkozó tervdokumentációt.

(3)3

(4) A kérelmező a típusvizsgálati eljárás lefolytatásához ingyenesen típusmintát bocsát a mérésügyi hatóság rendelkezésére. A típusminta több típusváltozatot is reprezentálhat, ha a változatok megfelelőségéről a típusminta vizsgálatával meg lehet győződni.

5. § (1) A WIM eszköz típusvizsgálata történhet

a) a mérésügyi hatóság laboratóriumában,

b) a hatóság részvételével más laboratóriumban vagy

c) a gyártás vagy az üzembe helyezés helyszínén.

(2)4

6. § (1) A mérésügyi hatóság a tervdokumentációt megvizsgálja, és megállapítja, hogy a típusminta a tervdokumentációval egyezően került-e legyártásra.

(2)5

(3) Ha a típusminta az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek és a tervdokumentációnak megfelel, a mérésügyi hatóság a típus megfelelőségéről hitelesítési engedélyt állít ki. Ha a típusminta a követelményeknek vagy a tervdokumentációnak nem felel meg, a mérésügyi hatóság a kérelmet elutasítja.

(4) A hitelesítési engedély tartalmazza a típusvizsgálat eredményét, érvényességének feltételeit, a típusminta azonosításához szükséges adatokat és a WIM eszköz működési leírását, a hitelesítés feltételeit, valamint a tanúsító jelek elhelyezésének módját.

(5) A WIM eszköz minden olyan változtatása esetén, amely annak méréstechnikai jellemzőit módosítja, a kérelmezőnek a módosított tervdokumentáció megküldésével hitelesítési engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a mérésügyi hatósághoz. A mérésügyi hatóság a változtatást megvizsgálja, és megfelelőség esetén módosítja a hitelesítési engedélyt, vagy tájékoztatja a kérelmezőt új típusvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességéről.

(6) A hitelesítési engedély a kiadásától számított 10 évig hatályos.

7. § A mérésügyi hatóság a hitelesítési engedélyt visszavonja, ha a WIM eszköz típus az engedélyezési okiratban foglaltaktól eltér.

4. Hitelesítés

8. § (1)–(3)6

(4) A hitelesítés során a mérésügyi hatóság megvizsgálja és tanúsítja, hogy az eljárásával ellenőrzött WIM eszköz megfelel a hitelesítési engedély szerinti típusmintának és az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.

(5)–(7)7

5.8

9. §

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

11. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. § E rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan WIM eszköznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

1. melléklet a 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelethez

Alapvető méréstechnikai követelmények
    1.    Tömegegységek
Mérésre a következő tömegegységek használhatók:
– kg, tonna,
    2.    Pontossági osztályok
2.1    Járműössztömeg:
    Gépjárműössztömeg-meghatározáshoz a WIM eszközöket az alábbi 7 kategóriába lehet besorolni:
    0,2 0,5 1 2 5 7 10
2.2    Tengely és tengelycsoport terhelése:
    Tengely és amennyiben szükséges, tengelycsoport terhelésének meghatározásához a WIM eszközöket az alábbi 7 kategóriába lehet besorolni:
    A B C D E F G
2.3    A pontossági osztályok közötti kapcsolat:
    Az 1. táblázat határozza meg, hogy egy adott tengely- és tengelycsoport-terhelés pontossági osztályhoz milyen járműössztömeg pontossági osztály tartozhat.
1. táblázat

Pontossági osztály tengely és tengelycsoport terhelésére

Pontossági osztály járműössztömegre

0,2

0,5

1

2

5

7

10

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

D

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

G

 

 

 

 

    3.    Osztásérték
A mérések elvétől és a teherfelvevők kombinációjától függetlenül minden, a kijelzőn megjelenített és kinyomtatott mérési eredmény osztásértékének meg kell egyeznie egymással.
A 2. táblázat mutatja, hogy egy adott járműössztömeg pontossági osztályhoz milyen osztásérték és minimális osztásértékszám tartozik.
2. táblázat

Pontossági osztály
járműössztömegre

Osztásérték
(d [kg])

Osztásértékek minimális száma

0,2

≤ 5

500

0,5

≤ 10

1

≤ 20

2

≤ 50

50

5

≤100

7

≤ 140

10

≤ 200

Alsó méréshatár minimális értéke
Az alsó méréshatár nem lehet kisebb, mint a 3. táblázatban osztásértékben kifejezett értékek
3. táblázat

Pontossági osztály járműössztömegre

Alsó méréshatár osztásértékben kifejezve

0,2; 0,5; 1

50 d

2; 5; 7; 10

10 d

    4.    Megengedett hibák
4.1    Metrológiai vizsgálat
4.1.1    Járműössztömeg
    A megengedett legnagyobb hiba járműössztömeg meghatározásakor az alábbi két érték közül a nagyobb:
a)    a 4. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b)    1 d × a jármű tengelyeinek száma hitelesítéskor
    2 d × a jármű tengelyeinek száma ellenőrzéskor
4. táblázat

Pontossági osztály
járműössztömegre

A jármű össztömegének hibahatára az össztömeg százalékában
(relatív hiba)

Hitelesítéskor

ellenőrzéskor

0,2

±0,10%

±0,20%

0,5

±0,25%

±0,50%

1

±0,50%

±1,00%

2

±1,00%

±2,00%

5

±2,50%

±5,00%

7

±3,50%

±7,00%

10

±5,00%

±10,00%

4.1.2    Tengely és tengelycsoport terhelése
    A megengedett legnagyobb hiba tengely és tengelycsoport terhelésének meghatározásakor:
a)    kéttengelyes merev referencia-jármű esetén a 4.1.2.1 pont szerint,
b)    minden más referencia-jármű esetén a 4.1.2.2 pont szerint
kerül megállapításra.
4.1.2.1    A megengedett legnagyobb hiba kéttengelyes merev referencia-jármű esetén
    Kéttengelyes merev referencia-jármű esetén a kijelzés és a referencia tengelyterhelés közötti eltérés nem haladhatja meg az alábbi értékek közül a nagyobbat:
a)    az 5. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b)    1 d hitelesítéskor
    2 d ellenőrzéskor
5. táblázat

Pontossági osztály tengely és tengelycsoport terhelésére

A jármű tengely-, illetve tengelycsoport-terhelésének hibahatára a tengely-, illetve
tengelycsoport-terhelés százalékában
(relatív hiba)

hitelesítéskor

ellenőrzéskor

A

±0,25%

±0,50%

B

±0,50%

±1,00%

C

±0,75%

±1,50%

D

±1,00%

±2,00%

E

±2,00%

±4,00%

F

±4,00%

±8,00%

G

±10,00%

±20,00%

4.1.2.2    A megengedett legnagyobb hiba minden egyéb referencia-jármű esetén (a kéttengelyes merev referencia-jármű kivételével)
    A kéttengelyes merev referencia-jármű kivételével minden egyéb referencia-jármű esetén a kijelzés és a referencia tengely-, illetve tengelycsoport-terhelés közötti eltérés nem haladhatja meg az alábbi értékek közül a nagyobbat:
a)    a 6. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b)    1 d × a tengelycsoportban lévő tengelyek száma hitelesítéskor
    2 d × a tengelycsoportban lévő tengelyek száma ellenőrzéskor
6. táblázat

Pontossági osztály tengely és tengelycsoport terhelésére

A jármű tengely-, illetve tengelycsoport-terhelésének hibahatára a tengely-, illetve
tengelycsoport-terhelés százalékában
(relatív hiba)

hitelesítéskor

ellenőrzéskor

A

±0,50%

±1,00%

B

±1,00%

±2,00%

C

±1,50%

±3,00%

D

±2,00%

±4,00%

E

±4,00%

±8,00%

F

±8,00%

±16,00%

G

±11,00%

±22,00%

Tervezés és kivitelezés
    5.    Általános követelmények
5.1    A WIM eszköz a terhelésérzékelőn kívül az alábbi részekből áll:
a)    a járművek megkülönböztetésére alkalmas részből,
b)    berendezésből a járművek egyértelmű azonosításához,
c)    berendezésből a járművek sebességmérésére,
d)    adatátviteli interfészből és
e)    adattároló eszközből,
    amelyek egész egységként érzékelik és a méréshez egyértelműen hozzárendelik (azonosítják) a haladó járművet, mérik az áthaladás sebességét, a tengelyek terhelését, a tengelyek távolságát, esetleg a jármű további paramétereit, amelyekre külön előírás vonatkozik, és kiszámítják a jármű teljes tömegének értékét. Az azonosított gépjárművekhez rendelt mérési adatok tárolásra kerülnek.
    A WIM eszköz az előbb felsoroltakon túl – a kialakítás függvényében – tartalmazhat:
a)    kijelzőberendezést,
b)    nyomtatót és
c)    egyéb kisegítő berendezéseket.
5.1.1    A WIM eszközt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a lehető legtöbb, legkülönbözőbb jármű mérésére, amelyek a napi közúti forgalomban használatosak.
5.1.2    A WIM eszköz kialakításának olyannak kell lennie, hogy az üzemeltetés helyszínén az adott éghajlati viszonyok és alkalmazási körülmények között a hitelesítés érvényességi ideje alatt megőrizze a méréstechnikai jellemzőit.
5.1.3    Külső zavarok esetén a WIM eszköznek nem szabad jelentős (egy osztásnál nagyobb) hibát mutatnia, vagy automatikusan észlelni és jelezni kell ezt.
5.1.4    A WIM eszköz rendelkezzen külső eszközök csatlakoztatására alkalmas interfésszel. Az interfészre csatlakoztatott eszköz a WIM eszköz méréstechnikai jellemzőit nem befolyásolhatja.
5.1.5    A WIM mérőrendszer konstrukciója zárja ki a visszaélésszerű használat lehetőségét, a véletlen hibás használat lehetőségét pedig minimalizálja.
5.1.6    A mérésügyi paramétereket befolyásoló változtatás, beállítás a fizikai vagy szoftveres lezárás egyértelműen észrevehető megsértése vagy megváltoztatása nélkül ne legyen végrehajtható.
5.1.7    A WIM eszközt úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a meghatározott kötelező ellenőrzések könnyű és egyszerű végrehajtását.
5.1.8    A WIM eszköznek folyamatosan ellenőriznie kell a mérési folyamat, a kijelzőszerkezet, valamint a teljes adattárolás és adattovábbítás helyes működését. Hiba esetén szükséges azt naplózni és jelezni. Jelentős hiba észlelésekor a WIM eszköznek jelzést kell adnia, amelynek addig kell tartania, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz, vagy a hiba meg nem szűnik. Mérést befolyásoló hiba esetén a mérési adatok mellett jelezni kell, hogy az adatok nem hitelesek.
5.2    A járművek megkülönböztetése
    A WIM eszköz legyen képes a közúti forgalomban részt vevő gépjárművek és járműszerelvények érzékelésére, és annak megállapítására, hogy mikor történt meg a teljes jármű lemérése. Egyértelműen érzékelnie kell a gépjárművek és járműszerelvények mérőponthoz történő érkezését és onnan történő távozását.
5.3    A járművek azonosítása
    A WIM eszköz legyen alkalmas az áthaladó gépjárművek és járműszerelvények egyértelmű azonosítására
(pl. rendszámfelismerő rendszer).
    Ennek az azonosításnak teljesítenie kell a biztonság, integritás és autentikusság követelményét.
5.4    A járművek sebességének mérése
    A WIM eszköznek rendelkeznie kell sebességmérő funkcióval, amelynek segítségével meghatározható a mért gépjárművek és járműszerelvények tengelyeinek távolsága, valamint megállapítható, hogy a mérés a hitelesítés szempontjából megfelelő sebességtartományban történt-e. A WIM eszköznek nem szabad kijeleznie, regisztrálnia, nyomtatnia vagy továbbítania a tömeg vagy a tengely, illetve a tengelycsoport terhelési értékeit olyan járműnél, amely a működési sebességek specifikált tartományán túl haladt át
a WIM eszközön, anélkül, hogy egyértelmű figyelmeztető jelentést mellékelne, hogy ezek az eredmények nem hitelesek.
5.5    Kijelzőberendezés (ha van)
    A kijelzőberendezés a gépjárművek és járműszerelvények mérése és azonosítása során kapott és származtatott eredmények megjelenítésére szolgáló berendezés. Ha a mérési adatok közül valamelyik nem hiteles, az adatot egyértelmű külön jelzéssel kell ellátni. A kijelzőberendezés használható a WIM eszköz állapotának és különböző rendszerüzeneteinek a megjelenítésére is. Amennyiben a WIM eszköz nem rendelkezik kijelzőberendezéssel, úgy rendelkezésre kell álljon olyan csatlakozási pont, amelyen keresztül a mérési adatok helyszíni vizsgálat során lekérdezhetőek.
5.6    Nyomtatóberendezés (ha van)
    A nyomtatóberendezés a gépjárművek és járműszerelvények mérése és azonosítása során kapott és származtatott eredmények papíralapú megjelenítésére szolgáló berendezés.
5.6.1    Adatok nyomtatása a szokásos működésnél
    A nyomtatott eredményeknek pontosnak, megfelelően azonosítottnak és egyértelműnek kell lenniük.
5.6.2    Adatok nyomtatása, ha a mérési eredmények közül valamelyik nem hiteles
    Az adatot egyértelmű külön jelzéssel kell ellátni, jelezve azt, hogy az érték nem hiteles.
    A nyomtatott eredménynek jól láthatónak, olvashatónak kell lennie. Az adatokat rendezetten kell megjeleníteni. A kinyomtatott adatoknak (értékeknek, mértékegységeknek) meg kell egyezniük a mért és letárolt adatokkal és mértékegységekkel.
5.6.3    Ezt kiegészítik a WIM eszköz egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatok (pl. gyártó, típus, gyári szám, telepítés helye), valamint a mérési adatoktól egyértelműen elkülönítve megjeleníthető egyéb kiegészítő információk.
5.7    Tároló eszközök
5.7.1    Tárolt adatok kezelése
    A tárolóberendezésnek tárolnia kell a mérés során keletkezett minden adatot.
5.7.2    Adattárolás
    Az adatok a WIM eszköz adattárolójában menthetőek (pl. félvezetős tároló, merevlemez) vagy külső háttértárban a későbbi műveletekhez (kijelzés, nyomtatás, adatátvitel, összegzések stb.). A mentett adatokat megfelelő védelemmel kell ellátni a szándékos vagy véletlen változtatások ellen az átvitel vagy mentés során, és tartalmazniuk kell az összes lényeges információt, amelyek fontosak a mérések rekonstruálásához.
5.7.3    A mentett adatok biztosítására az alábbi követelmények vonatkoznak:
a)    a külső memóriaegység azonosítási és biztonsági paramétereinek biztosítaniuk kell az integritást és az autentikusságot,
b)    a mérési adatok elmentésére szolgáló cserélhető memória egységet nem kell leplombálni abban az esetben, ha az elmentett adatok biztosítva vannak speciális ellenőrző összeg képzésével vagy kódkulccsal,
c)    ha a memória megtelik, az adatok átírása új adatokkal csak kódkulcs segítségével történhet, amely kizárólag az arra jogosult személyeknek áll rendelkezésére.
5.8    Mérési eredmények
5.8.1    A WIM eszköz az alábbi adatokat kezeli kötelezően:
a)    a tengelyek terhelésének mért értékei, beleértve a mértékegységet,
b)    a mért jármű sebessége, beleértve a mértékegységet,
c)    a tengelytávolságok mért értékei, beleértve a mértékegységet és
d)    a mérés elvégzésének időpontja (dátum, óra, perc és másodperc).
5.8.2    A WIM eszköz az alábbi adatokat kezelheti az 5.7.1 pontban leírtakon kívül a megoldástól függően:
a)    a tengelycsoport terhelésének mért értékei, beleértve a mértékegységet,
b)    jármű hosszának mért értéke, beleértve a mértékegységet,
c)    tengelyképlet,
d)    az össztömeg számított értéke, beleértve a mértékegységet,
e)    a tengelyek száma és
f)    egyéb adatok.
    Ha a mérési eredmények közül valamelyik nem hiteles, úgy azt a WIM eszköz informatív jelleggel jelzi, egyértelmű külön jelzéssel, hogy az érték nem hiteles.
5.8.3    Egyezőség a mért, kijelzett, letárolt, továbbküldött és a nyomtatott adatok között
    Egy adott mérésnél nem lehet semmilyen eltérés a felsoroltak között. Az adat hitelességének elvesztését mindegyik esetben jelezni kell.
5.8.4    Adatmegjelenítés méréstartományon kívül eső esetekben
    A WIM eszköz a méréstartományon kívül eső mérési eredményeket úgy jeleníti meg, hogy az adatot egyértelmű figyelmeztetés kíséri a nem megfelelő mérési státuszról (a mérési eredmény hitelességének elvesztése).
Feliratok
    6.    Adattábla
A WIM eszközt az alábbi jelölésekkel, feliratokkal rendelkező adattáblával kell ellátnia:
a)    a gyártó azonosítója,
b)    az importőr azonosítója (amennyiben alkalmazható),
c)    a mérőeszköz típusa,
d)    a mérőeszköz gyártási száma (amennyiben alkalmazható, minden teherfelvevőn feltüntetve),
e)    mérési irány (amennyiben alkalmazható),
f)    osztásérték statikus mérés esetén (amennyiben alkalmazható)    kg vagy t,
g)    pontossági osztály gépjárműössztömegre:    0,2 0,5 1 2 5 7 10,
h)    pontossági osztály tengelyterhelésre (amennyiben alkalmazható): A B C D E F G,
i)    mérés felső határa:    Max = … kg vagy t,
j)    mérés alsó határa:    Min = … kg vagy t,
k)    osztásérték:    d = … kg vagy t,
l)    maximális működési sebesség    vmax = … km/h,
m)    minimális működési sebesség    vmin = … km/h,
n)    tengelyek maximális száma a járművön (amennyiben alkalmazható) Amax,
o)    hitelesítési engedély száma,
p)    az áramforrás feszültsége V-ban,
q)    áramforrás frekvenciája Hz-ben,
r)    üzemi környezeti hőmérséklet tartománya (amennyiben eltér a –20 °C +40 °C-ig tartománytól, °C-ban) és
s)    szoftver azonosítása (amennyiben alkalmazható).
Hitelesítési feltételek
    7.    Általános szempontok
7.1    A hitelesítéshez és a referencia ellenőrző műszer kalibrálásához, amennyiben lehetséges, célszerű
M1 pontossági osztályú hitelesített etalonsúlyokat használni. A referencia ellenőrző műszer hibahatára és az etalon hibahatára közötti legalább 3:1 aránynak kell lennie.
7.2    Referencia-ellenőrző műszer
7.2.1    A vizsgáló referencia-jármű tömegének és tengelyterhelésének megállapítására a hitelesített mérleg, illetve tengelyterhelés-mérő egyaránt használható.
7.2.2    Kalibrált mérleg, illetve tengelyterhelés-mérő esetén a kalibrálás során nyert hiba adatokat korrekcióba kell venni és a kalibrálás eredő bizonytalansága nem lehet nagyobb, mint a hitelesítendő WIM eszközre a 4.1.1 pont szerint megengedett hiba 1/3 része.
7.2.3    Hitelesített referenciamérleg, illetve tengelyterhelés-mérő alkalmazása esetén annak üzemi hibahatára nem lehet nagyobb, mint a WIM eszközre a 4.1.1 pont szerint megengedett hiba
1/3 része.
7.2.4    A 7.2.1 pontnál tengelyterhelés-mérő, illetve tengelyterhelés-mérő mérőtalp használata esetén a bizonytalanság, illetve a hibahatár számításánál figyelembe kell venni a tengelyterhelés-mérő, illetve tengelyterhelést-mérő mérőtalp pár osztásértékéből adódó bizonytalanságot az össztömeg számításakor.
7.2.5    Ha tengelyterhelés-mérő a használt referencia-ellenőrző műszer, úgy a hitelesítés elvégzése előtt meg kell győződni arról, hogy a tengelyterhelés-mérőkre vonatkozó hitelesítési előírásban meghatározott telepítési előírásokat betartották-e.
7.2.6    Hitelesítés során az üres referencia-járművet a terhelt állapotban történő mérésekhez (amennyiben lehetséges) a 7.1 pont szerinti etalonsúlyokkal kell megterhelni.
7.2.7    Forgalomból kivett („idegen”) járművek esetén csak egy mérést kell alkalmazni, ez lehet
a WIM eszközön történő áthaladás előtt vagy az után.
7.3    A referencia-járművekre vonatkozó követelmények
7.3.1    Minimum három referencia-járművet kell használni a vizsgálatok elvégzéséhez:
Egy 2 tengelyes tehergépkocsit, valamint az alábbi járműtípusok közül legalább kettőt:
a)    3 vagy 4 tengelyes tehergépkocsi
b)    4 vagy több tengelyes nyerges szerelvény
c)    2-3 tengelyes jármű 2-3 tengelyes pótkocsival
A járműveken a rakományt úgy kell rögzíteni, hogy az menet közben ne mozdulhasson el.
7.3.2    A referencia-járműveket úgy kell megválasztani, hogy arra terhelésként a 7.1 pont szerinti etalonsúlyok felhelyezhetőek legyenek.
7.4    Hitelesítés menete
7.4.1    A hitelesítést célszerű 5–30 °C közti hőmérsékleti viszonyok között, lehetőség szerint nem csapadékos időjárásban végezni az esetleges balesetek elkerülése érdekében (vmax mérés). A hitelesítést olyan környezeti feltételek között kell végezni, hogy a hőmérséklet változása ne haladja meg óránként az 5 °C-ot.
7.4.1.1    Minden terhelés nélküli és megterhelt referencia-járműnek legalább ötször kell áthaladni a WIM eszköz teherfelvevőjén az alábbi sebességekkel:
a)    az adott helyszínen szokásos maximális működési sebességhez (vmax-hoz) közeli,
b)    minimális működési sebességhez (vmin-hez) közeli,
c)    működési sebesség tartomány középsebességéhez közeli
(minden referencia-járműnek összesen 30 áthaladást kell elvégezni).
7.4.1.2    Öt áthaladásból adott sebességgel a járművet háromszor kell átvezetni a teherfelvevő közepe felett, és egyszer a teherfelvevő bal és egyszer a jobb oldalán.
7.4.1.3    Amennyiben a referencia-járműveket a forgalomból veszik ki, úgy minimálisan 70 darab járművet kell lemérni, ahol a járművek típusa a 7.3.1 pont a), b), c) pontjai közül, legalább két különböző fajtájú jármű kerülhet kiválasztásra. A kéttengelyes referencia-jármű mérését – összesen legalább 30 áthaladással – nem lehet a forgalomból kivett járművek mérésével pótolni.
7.5    A jelen pontban előírt, a hitelesítéshez szükséges eszközök biztosítása a hitelesítést kérelmező feladata.
1

Az 1. § a) pontja a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § c) pontja a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (2) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 29. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (2) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 29. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § (1)–(3) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 29. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 8. § (5)–(7) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 29. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. alcímet (9. §) az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 29. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére