• Tartalom

23/2017. (IX. 11.) BM rendelet

23/2017. (IX. 11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról1

2017.09.26.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) égéstermék-elvezető
aa) átalakítása: olyan műszaki, építészeti beavatkozás, amely az égéstermék-elvezető eredeti állapotát megváltoztatja;
ab) eredeti állapota: a létesítés vagy átalakítás esetén az átalakítás időpontjában hatályos műszaki előírások alapján történt jogszerű használatbavételkor meglévő műszaki-biztonsági jellemzők összessége;
ac) felújítása: olyan műszaki-technológiai beavatkozás, amely az eredeti állapot visszaállítását eredményezi, és amelynek következtében az égéstermék-elvezető műszaki előírásoknak megfelelő működésére vonatkozó biztonsági jellemzők az eredeti állapothoz képest nem változnak;
ad) javítása: olyan kis mértékű, legfeljebb az égéstermék-elvezető egyméteres szakaszát érintő műszaki-technológiai – kivéve az égéstermék-elvezető tömörségét érintő – beavatkozás, amely az eredeti állapot visszaállítását eredményezi, és amelynek következtében az égéstermék-elvezető műszaki előírásoknak megfelelő működésére vonatkozó biztonsági jellemzők az eredeti állapothoz képest nem változnak;
ae) tartozéka: az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja;”

2. § Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Meglévő égéstermék-elvezető
a) átalakítása esetén az égéstermék-elvezetőnek az átalakítást követő használatbavétele időpontjában,
b) felújítása, javítása vagy ismételt használatbavétele esetén az égéstermék-elvezetőnek a létesítésekor, azt követő átalakítása esetén az utolsó átalakításakor
hatályos műszaki követelményeknek kell megfelelnie.
(3) Tüzelőberendezés cseréje esetén, ha ehhez
a) nem szükséges az égéstermék-elvezető átalakítása, az égéstermék-elvezetőnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti, vagy
b) szükséges az égéstermék-elvezető átalakítása, az égéstermék-elvezetőnek a (2) bekezdés a) pontja szerinti
használatbavételekor a hatályos műszaki követelményeknek kell megfelelnie.”

3. § Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó tevékenysége során észlelt és a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumban rögzített szabálytalanság megszüntetése esetén az égéstermék-elvezető megfelelőségének igazolására a Kstv. 2. § (5) bekezdés f) pontja szerinti műszaki vizsgálatot a 7. § (1) és (7) bekezdése szerinti esetekben kell megrendelni. Egyéb esetben a szabálytalanság megszüntetését a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az égéstermék-elvezető 3. § szerinti következő időszakos ellenőrzése során állapítja meg, kivéve a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket, amikor az ingatlan használójának a Kstv. 2. § (4) bekezdése szerinti sormunkát az égéstermék-elvezető ismételt üzemeltetése előtt meg kell rendelnie.”

4. § Az R. 7. § (6) bekezdésében az „a létesítésekor vagy legutóbbi átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje esetén az átalakítás, felújítás, tüzelőberendezés cseréjének időpontjában hatályos műszaki előírások alapján kell megállapítani a 6. § szerint” szövegrész helyébe az „a 6. § szerinti időpontban hatályos műszaki előírásoknak megfelelően kell megállapítani” szöveg lép.

5. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „felújítását” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2017. (IX. 11.) BM rendelethez

1.    Az R. 2. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 1/g sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása:

1.

Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!)

„1/g

a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendeli meg, és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz”

2.    Az R. 2. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 3/d pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása

3.

Nem megfelelő az összekötő elem)

„3/d

rögzítése”

3.    Hatályát veszti az R. 2. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 1/h sorában a „nem megfelelően rögzített,” szövegrész.

2. melléklet a 23/2017. (IX. 11.) BM rendelethez

1.    Az R. 4. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 1/g sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása:

1.

Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!)

„1/g

a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendeli meg, és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz”

2.    Az R. 4. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 3/d pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása

3.

Nem megfelelő az összekötő elem)

„3/d

rögzítése”

3.    Hatályát veszti az R. 4. mellékletében a Hibajegyzék című táblázat 1/h sorában a „nem megfelelően rögzített,” szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére