• Tartalom

23/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

23/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról1

2018.01.01.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, utalással a 76. § (3) bekezdésére – figyelemmel az Országos Bírói Tanács és a Kúria elnökének véleményére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – a következő utasítást adom ki:

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási szabályzat) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A gazdálkodási szabályzat 6. mellékletének 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az érdekképviseleti szervekkel együttműködve meghatározza a – cafetéria-juttatásáról szóló szabályok szerint – cafetéria-juttatás éves összegét és a választható juttatásokat, illetve azok mértékét.”

4. § A gazdálkodási szabályzat 45. § (1) bekezdésében az „A 100 000 forintot el nem érő” szövegrész helyébe az „Az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értéket el nem érő” szöveg lép.

5. § Ez az utasítás 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 23/2017. (XII. 29.) OBH utasításhoz

Adatszolgáltatási kötelezettségek

Határideje

Tárgya

Címzettje

Alapja

Havi rendszerességgel

Tárgyhónapot követő hónap 5. napja

Tárgyhónapban beérkezett, de tárgyhónapban a Forrás SQL rendszerben nem rögzített számlákról adatszolgáltatás

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

Tárgyhónapot követő hónap 5. napja

Tartozásállomány alakulása

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 10. napja

Jelentés zárlati adatokról, üres álláshelyekről, tartósan távol lévőkről

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

Tárgyhónapot követő hónap 20. napja

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

NAV

2003. évi XCII. tv.

A költségvetési év január 10. napja, ezt követően a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napja.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási terve (csak abban az esetben, amennyiben teljesítményarányos keret lenyitás szükséges)

OBH és MÁK

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 20. napja

Deviza adatszolgáltatás Intézmény vonatkozásában

OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 25. napja

I–XI. havi időközi költségvetési jelentés
teljes főkönyvi kivonattal

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyhónapot követő hónap 25. napja

Deviza adatszolgáltatás Fejezet vonatkozásában

MÁK

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Negyedéves rendszerességgel

Tárgynegyedévet követő hónap 15. napja

Negyedéves adatszolgáltatás a kezelt vagyon hasznosításáról

MNV Zrt. és OBH

254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap 20. napja

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

NAV

2003. évi XCII. tv.

Tárgynegyedévet követő hónap 20. napja

I–III. negyedévi időközi mérlegjelentés,
teljes főkönyvi kivonattal

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgynegyedévet követő hónap 20. napja

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés (2237)

KSH

288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet

Éves rendszerességgel

Tárgyévet megelőző év november hónap 30. napja

Elemi (intézményi) költségvetés

MÁK és OBH

Áht., 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
január 31. napja

Ítélőtábla és törvényszék adatszolgáltatása a bíróságok gépjárműparkjáról

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

Tárgyévet követő év
január 31. napja

Az ítélőtáblai és törvényszéki informatikai eszközállomány és eszközigények felmérése, illetve tájékoztatás az összesített tapasztalatokról

OBH

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

Tárgyévet követő év
január 31. napja

Törvényszéki adatszolgáltatás a bírósági épületekben található vendégszobákról

OBH

5/2013. (VI. 25.)
OBH utasítás

Tárgyév január hónap 31. napja

Adatszolgáltatás az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről

NAV

1995. évi CXVII. tv.

A költségvetési évet követő év február hónap
5. napja

XII. havi Időközi költségvetési jelentés
teljes főkönyvi kivonattal

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgynegyedévet követő év február hónap 5. napja

IV. negyedévi időközi mérlegjelentés
(gyorsjelentés)
teljes főkönyvi kivonattal

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg

IV. negyedévi időközi mérlegjelentés (éves jelentés)
teljes főkönyvi kivonattal

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év február hónap 25. napja

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

NAV

2003. évi XCII. tv.

Következő költségvetési év február hónap 28. napja

Éves intézményi költségvetési beszámoló
teljes főkönyvi kivonattal

MÁK és OBH

4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év március hónap 1. napja

Hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás

Környezetvédelmi hatóság (ügyfélkapun keresztül)

309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év március hónap 14. napja

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi szabadidős szálláshelyekről (1965)

KSH

288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év március hónap 31. napja

Adatszolgáltatás azon kisadózó vállalkozásokról, amelyek részére tárgyévben a kifizetés az egymillió forintot meghaladta

NAV

2012. évi CXLVII. törvény

Tárgyévet követő év március hónap 31. napja

Éves jelentés a beruházások összetételéről (1933)

KSH

288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év március hónap 31. napja

Éves beruházásstatisztikai jelentés (2240)

KSH

288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év
május hónap 31. napja

A megfigyelésbe bevont szervezetek esetében jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról (1799)

KSH

288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet

Tárgyévet követő év május hónap 31. napja

Az állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról szóló vagyonkataszteri jelentés

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet

A havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettségen felül

Haladéktalanul

Vagyonkezelői jogviszony megszűnéséről Vagyonelem értékbecsléséről

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet

Intézkedés meghozatalát követő 5 munkanapon belül

Költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, -átcsoportosításokról

MÁK és OBH

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

A változástól számított
8 napon belül

A vagyon kezelőjének, haszonélvezőjének, használójának törzsadataiban bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet

Nyugdíjbiztosítási igazgatóság megkeresésére, legkésőbb 15 napon belül

Eseti adatszolgáltatások

ONYF

1997. évi LXXXI. tv.

Folyamatosan, 30 napon belül

A 254/2007. (X. 4.)
Korm. rend. szerinti tételesen nyilvántartott vagyonelem kapcsán bekövetkezett változásról

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet

30 napon belül

Vagyonkezelői jogviszony létesítéséről

MNV Zrt.

254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet

2. melléklet a 23/2017. (XII. 29.) OBH utasításhoz

A bírák cafetéria-juttatásának szabályai
I.
Általános rendelkezések
1. § Nem jogosult a cafetéria-juttatások igénybevételére a bíró azon időtartam vonatkozásában, amelyben illetményre vagy átlagilletményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét folyamatos időtartama meghaladja a harminc napot.
II.
A cafetéria-juttatás elemei
2. § (1) A cafetéria-juttatás elemei a Bjt. 183. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésben foglaltakra, a szabályzatban meghatározott feltételekkel – a kedvezményesen adózó részt meg nem haladó összegben
a) az adóévben – kizárólag a munkavállaló részére bankszámlára utalással juttatott pénzösszeg – éves keretösszege nettó 100 ezer forint, ha a munkavállaló jogviszonya egész évben fennáll;
b) az adóévben – a munkáltató által meghatározott típusú – Széchenyi Pihenőkártya
ba) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható támogatás, amelynél a több juttatótól származó támogatást össze kell számítani,
bb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható támogatás, amelynél a több juttatótól származó támogatást össze kell számítani,
bc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható támogatás, amelynél a több juttatótól származó támogatást össze kell számítani.
(2) A bíró az éves bruttó keretösszeg mértékén belül adómentes cafetéria-elemet is választhat:
a) az Szja. tv. 1. számú melléklet 8.28. pont a) alpontja szerint az adóévben legfeljebb 200 ezer forint értékben a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet igénybevételére szolgáló utalvány formában nyújtott munkáltatói támogatásként;
b) az Szja. tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontja szerint az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben, kulturális szolgáltatásra szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, továbbá könyvtári beiratkozási díj kiegyenlítésére szolgáló utalvány formában nyújtott munkáltatói támogatásként.
(3) A bíró az éves bruttó keretösszegen belül egyes meghatározott juttatásként adózó cafetéria-elemként választhat Erzsébet-utalványt.
III.
A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg
3. § (1) A bírót megillető cafetéria-juttatás éves összegét az OBH elnöke határozza meg az érdek-képviseleti szervekkel együttműködve a tárgyév január 5. napjáig.
(2) A cafetéria-juttatás éves összegéből kerülnek levonásra az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek az adójogszabályokban előírtaknak megfelelően.
IV.
A cafetéria-juttatások felhasználása
4. § (1) A bíró elektronikus úton vagy írásban a Bjt. 183. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás keretösszegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozatot elektronikusan a bíróságok informatikai rendszerén keresztül lehet megtenni. Ahol a rendszer nem elérhető, a Gazdasági Hivatalnál írásban lehet nyilatkozni.
(2) Az a bíró, akinek jogosultsága év közben keletkezik, az első munkában töltött napját követő tizenöt napon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszegen belül az általa választott juttatási elemekről és azok mértékéről.
(3) Amennyiben a bíró az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot hiányosan vagy nem megfelelő módon teszi meg, akkor a javított, illetve pótolt nyilatkozat leadásáig cafetéria-juttatásban nem részesülhet. Ha a nyilatkozatot önhibáján kívül álló okból (pl. rendes szabadság, betegszabadság, táppénz, illetve egyéb más akadályoztatás miatt) az előírt határidőig nem tudja megtenni, akkor azt az ok megszűnését követő öt napon belül pótolhatja.
(4) A bíró az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozatának módosítását akkor kezdeményezheti, ha a nyilatkozata szerinti juttatást vagy szolgáltatást neki fel nem róható okból nem tudja igénybe venni. A módosítást kezdeményező nyilatkozat az akadály felmerülésétől számított tizenötödik napig tehető meg. A módosítás jóváhagyására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.
5. § (1) Az éves keretösszeg egy naptári évben a szabályzatban meghatározott juttatási formák igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keretösszeg nem vihető át a következő évre.
(2) Az éves keretösszeg a bíró által – figyelemmel a részmunkaidőre is – az adott munkáltatónál az adóévben töltött napokkal arányos összeg, mely összeget a munkáltatói jogkör gyakorlója állapít meg:
a) határozott időre foglalkoztatott,
b) részmunkaidőben foglalkoztatott vagy
c) azon bírák esetén, akiknek a szolgálati jogviszonya, illetve jogosultsága év közben keletkezik vagy szűnik meg.
6. § A cafetéria-juttatások választható elemeinek részletes tartalmát, az igénybe vehető összegek számításának módját, továbbá a szükséges nyilatkozatok formáját külön Tájékoztató tartalmazza, amelyet az érintettek közvetlenül kapnak meg.
V.
Eljárás a szolgálati jogviszony vagy jogosultság megszűnése esetén
7. § (1) A 2. §-ban meghatározott esetben, illetve, ha a bíró szolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybevett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon
a) vissza kell fizetni, vagy
b) az 1. számú függelék szerinti előzetes írásbeli nyilatkozata alapján a szolgálati jogviszonyban álló illetményéből le kell vonni, vagy
c) a szolgálati jogviszonyban álló választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés).
Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a szolgálati jogviszonyban álló halála miatt szűnik meg.
(2) Amennyiben a bíró szolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg és a juttatási keretösszeg felhasználható mértékénél kevesebbet vett igénybe, úgy részére a különbözetet az általa adott kiegészítő nyilatkozat alapján kell biztosítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései az irányadók abban az esetben is, ha a szolgálati jogviszonyban álló jogosultsága – a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével – módosul vagy év közben megszűnik.
(4) Ha a bírót a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a bíró a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás mértékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell.
8. melléklet 1. függelék
Nyilatkozat a cafetéria-tartozás illetményből történő levonásához
NYILATKOZAT
a cafetéria-tartozás illetményből történő levonásához
Név:     
Születési név:     
Születési hely és idő:     
Anyja neve:     
Adóazonosító jel:     
Hozzájárulok, hogy a fennálló szolgálati jogviszonyom, illetve jogosultságom megszűnése esetén időarányos cafetéria-keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások nettó összege (cafetéria-tartozás) az illetményemből levonásra kerüljön.
Kelt: ………………, 20…… ………………… hónap …… nap
……………………………………
bíró
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére