• Tartalom

231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.08.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. és 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodásokban foglaltak (a továbbiakban: Modern Városok Program) végrehajtását szolgáló, a Miniszterelnökség fejezetében e célra megállapított költségvetési előirányzatot terhelő forrásigényekre terjed ki azzal, hogy e rendeletnek az előirányzat felhasználására, kezelésére és működtetésére vonatkozó rendelkezései kizárólag az előirányzat terhére a Miniszterelnökség által nyújtott költségvetési támogatásokra (a továbbiakban: MVP támogatás) alkalmazandóak.”

2. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) MVP támogatás – a Kormány eltérő döntése hiányában – a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében megállapított, Modern Városok Program elnevezésű, e célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható.”

3. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha valamely projekt vagy projektelem állam által végrehajtható beruházás keretében hatékonyabban valósítható meg, vagy más fejezeti kezelésű előirányzatról hatékonyabban támogatható, a miniszter előterjesztése alapján a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése szerint dönt a projekt vagy projektelem megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról.”

4. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § E rendeletnek
a) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor és
b) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor
folyamatban levő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet 1.1. és 1.2. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.1. Az elszámolandó számlákról, számviteli bizonylatokról összesítőt kell benyújtani.
Az összesítő a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket tartalmazza az Ávr. 93. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Az összesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Az összesítőt a képviseletre jogosult személy aláírásával kell ellátni.
1.2. A pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell valamennyi számla és számviteli bizonylat, illetve a gazdasági eseményt és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával hitelesített másolatát.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére