• Tartalom

24/2017. (XII. 22.) IM rendelet

24/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól

2018.01.02.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a polgári és közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazott, az eljárás anyagát rögzítő felvételekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) folyamatos felvétel: az adott eljárási cselekmény során történteket megszakítás nélkül rögzítő digitális kép- és hangfelvétel, amely hitelesítést követően jegyzőkönyvnek minősülő elektronikus közokirat,

b) hangfelvétel: az írásbeli jegyzőkönyv elkészítése céljából az adott eljárási cselekménnyel egyidejűleg – az eljáró bíróság által rögzített –, a jegyzőkönyvi tartalmat összefoglaló hanganyag.

3. § Ha a folyamatos felvétel a 4. és 5. §-ban meghatározott módon rögzítésre kerül, a bíróság azt – az adott eljárási cselekmény befejeződését követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül – elektronikus bélyegző alkalmazásával hitelesíti.

4. § (1) Az eljárási cselekmény helyszínén a folyamatos felvételt rögzítő berendezést vagy berendezéseket úgy kell elhelyezni, valamint az eljárási cselekményt úgy kell lefolytatni, hogy a folyamatos felvételen az eljárási cselekmény szempontjából jelentős valamennyi körülmény és nyilatkozat visszaidézhető módon észlelhető, valamint a nyilatkozatot tevő személye – az 5. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – azonosítható legyen.

(2) A folyamatos felvétel rögzítése során a képfelvételen folyamatosan fel kell tüntetni a készítés pontos idejét.

(3) A folyamatos felvétel rögzítése során olyan berendezés is alkalmazható, amelyet az eljárási cselekmény foganatosításakor a bíróság nevében eljáró személy közvetlenül vagy közvetve irányíthat. Az irányítható berendezéssel biztosítható a meghallgatandó személy, továbbá azon személyek közvetlen figyelemmel kísérése, akiknek jelenlétét a meghallgatásra kerülő személyhez kapcsolódóan törvény lehetővé vagy kötelezővé teszi.

5. § (1) A felvételt rögzítő berendezés meghibásodásának észlelése esetén azonnal gondoskodni kell a hiba elhárításáról, vagy ha ez nem lehetséges, az eljárási cselekmény anyagát más módon kell rögzíteni.

(2) A felvételt rögzítő berendezés meghibásodása vagy a jogszabályi rendelkezéseknek meg nem felelő működtetése mellett végzett eljárási cselekményt a szükséges mértékben meg kell ismételni.

(3) Ha törvény a meghallgatandó személy védelme érdekében e személy azonosítását korlátozó intézkedést ír elő vagy tesz lehetővé – és e törvényi rendelkezés alkalmazása szükségessé teszi – a bíróság a folyamatos felvétel rögzítése során a kép- és hangfelvétel torzításával, illetve más alkalmas módon gondoskodik arról, hogy a személyazonosság megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságok a meghallgatandó személy vonatkozásában a folyamatos felvételen ne legyenek felismerhetőek.

6. § A polgári perrendtartásról szóló törvény alapján iratbetekintésre jogosult személy a folyamatos felvételt – annak hitelesítését követően – a bíróság e célra rendelt helyiségében, ügyfélfogadási időben tekintheti meg, illetve hallgathatja meg. A folyamatos felvétel lejátszásakor biztosítani kell, hogy a folyamatos felvételt arra nem jogosult személy ne ismerhesse meg, a tartalmát ne változtathassa vagy semmisíthesse meg, illetve ne másolhassa le.

7. § Az iratbetekintésre jogosult a folyamatos felvétellel kapcsolatos másolatkészítési jogát – annak hitelesítését követően –

a) a polgári perrendtartásról szóló törvénynek az elektronikus formátumban rendelkezésre álló irat továbbítására vonatkozó rendelkezései alapján, valamint

b) a bíróság kezelőirodájánál, az általa biztosított adathordozóra történő átjátszás útján készített másolat kiadásának kezdeményezésével

gyakorolhatja.

8. § (1) A bíróság a folyamatos felvételt az ügyirat részeként elektronikusan tárolja, és az ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltárba adásáig kezeli az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott iratkezelési szabályzat alapján.

(2) Ha az írásbeli jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készül, a bíróság a hangfelvételt az írásbeli jegyzőkönyv kijavítására, illetve kiegészítésére irányuló kérelem előterjesztésére – valamennyi jogosult tekintetében – nyitva álló határidő elteltét, illetve a határidőben előterjesztett esetleges kérelmek elintézését követően törli.

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. §1

1

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére