• Tartalom
Oldalmenü

24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról1

2017.04.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3–23. §3

a)4

c)–e)5

szerint módosul.

25. §6

26. § (1)7

a)–k)8

l)9

m)10

(2)–(5)11

3. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 26. § (1) bekezdés l) pontja az e rendelet kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 24. § b) pontja és a 2. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez12

2. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Közreműködő szervezet)

(Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program)

kincstár

3–5. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez13

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 24. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 24. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26. § (1) bekezdés a)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 26. § (1) bekezdés l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 26. § (1) bekezdés m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.