• Tartalom

246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet

246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 27. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:

„(3c) A 44/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatók között a NEAK javaslatára az egészségbiztosításért felelős miniszter a 28/A. számú mellékletben foglalt összes meddőségkezelési TVK 10 százalékának megfelelő többlet TVK-t határozhat meg a következő finanszírozási évre.
(3d) A NEAK a (3c) bekezdés szerinti javaslatát az annak elkészítését megelőző 12 hónap meddőségkezelési ellátásait követő élveszülési események alapján határozza meg. A NEAK a javaslatot a tárgyév decemberében küldi meg az egészségbiztosításért felelős miniszter részére.”

2. § A Kr. a következő 44/B. §-sal egészül ki:

44/B. § (1) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatók erre a célra elkülönített TVK-ját a 28/A. számú melléklet tartalmazza, amely csak a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített beavatkozásokra fordítható és számolható el.
(2) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató a 14703 OENO kódú „Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir.”, a 92722 OENO kódú „Embryotransfer” és a 97723 OENO kódú „Stimulatio ovarii medicamentosa p.fertilisationem” elnevezésű eljárások esetében „027 Mesterséges megtermékenyítési eljárások” elnevezéssel intézményi regisztrációs listát vezet, azzal, hogy a regisztrációs kötelezettség csak a beavatkozás-sorozat első beavatkozására terjed ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók – ha a meddőségkezelési ellátás eredményeképpen igazolható módon közfinanszírozott ellátás keretében élveszülési esemény következett be – szülési eseményenként a 14M 673A HBCs értékének megfelelő fix díjban részesülnek.”

3. § A Kr. a következő 76/P. §-sal egészül ki:

76/P. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.8.) megállapított 44/B. § (2) bekezdésben foglaltakat a Módr.8. hatálybalépését követően történő meddőségi kezelésre irányuló jelentkezések esetében kell alkalmazni.
(2) A Módr.8.-cal megállapított 44/B. § (3) bekezdése szerinti fix díjra való jogosultságot a NEAK első ízben a 2017 szeptemberében végzett meddőségkezelési eljárások tekintetében állapítja meg a teljesítményjelentések alapján.”

4. § A Kr.

a) 27/B. § (3) bekezdésében az „egynapos sebészeti ellátásba” szövegrész helyébe az „egynapos sebészeti ellátásba vagy meddőségkezelési ellátásba” szöveg,

b) 28. § (1b) bekezdésében a „27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt” szövegrész helyébe a „27. § (7) bekezdése, továbbá a 44/B. § szerinti meddőségkezelési ellátások TVK-ja terhére elszámolt teljesítményt” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2017. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére