• Tartalom

25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról1

2017.07.15.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) az 1/A. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Légtér kijelölése és a légtérszerkezet felülvizsgálata”

2. § Az R. 1/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés elkészítésének vezetésére alkalmasnak az a személy tekinthető, aki a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégezte.”

3. § Az R. „Légtér kijelölése és a légtérszerkezet felülvizsgálata” alcíme a következő 1/E–1/H. §-sal egészül ki:

1/E. § Ha a korlátozott légtér kijelölésére irányuló javaslat indoka a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó vagy veszélyes tevékenységet végző létesítmény vagy üzem katasztrófavédelmi szempontú védelme, az NLKM kikéri a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét a korlátozás szükségessége tekintetében. Az NLKM a döntési javaslat előkészítése során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét figyelembe veszi.
1/F. § (1) Az NLKM gondoskodik az e rendeletben meghatározott légterek működésének ötévente történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni azon feltételek fennállását, amelyek a légtér kijelölését indokolták, valamint azt, hogy a légtér e rendeletben meghatározottak szerint működik-e.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér
a) módosítását, felhívja a kérelmezőt a módosítás kezdeményezésére,
b) megszüntetését, egyeztetést folytat le a légtér kijelölését kezdeményezővel, amelynek eredménye alapján a légtér kijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtér kijelölés megszüntetésére vonatkozó tervet az 1/A. § szerint felterjeszti a közlekedésért felelős miniszternek.
1/G. § Azon légterek esetében, amelyek üzemeltetését e rendelet előírásai szerint a Budapest ATS Központ részére be kell jelenteni, a légiforgalom irányítására kijelölt szervezet tájékoztatja az NLKM-et, ha a légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemelt.
1/H. § Az 1/G. §-ban és a 3/A. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján az NLKM az 1/F. §-ban meghatározott felülvizsgálati eljárástól függetlenül felülvizsgálja az érintett légtér működését. Ennek során a felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint jár el.”

4. § Az R. a 3. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A forgalmi tájékoztató körzet
3/A. § (1) Forgalmi tájékoztató körzet (a továbbiakban: TIZ légtér) csak abban az esetben üzemelhet, ha abban repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (a továbbiakban: AFIS) nyújtanak.
(2) A légiközlekedési hatóság, ha megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően – kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül történik –
a) 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát felfüggeszti,
b) 1 évig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát visszavonja.
(3) Ha a TIZ légtér a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem üzemel, a légiközlekedési hatóság kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét.
(4) Ha a TIZ légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemel, a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az NLKM-et.”

5. § (1) Az R. 15. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha

az eseti légtér kijelölését)

ab) olyan légtérben tervezik, amelyben AFIS-t látnak el,”

(a kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét a közzétett repülési eljárások biztonságos végrehajthatóságáról az eseti légtér kijelölése esetén, valamint a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági elemzést a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.)

(2) Az R. 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Eseti légtér kijelölése iránti kérelem esetén, ha a kérelmezett eseti légtér átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000 láb AMSL magasságú légtérrésszel, a kérelemhez csatolni kell a repülőtér üzemben tartójának véleményét a repülőtér biztonságos működésének végrehajthatóságáról, valamint a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági felmérést a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.”

(3) Az R. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az eseti légtér felső határát – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint ha az ellenőrzött légtérben kijelölt eseti légtér alsó határa nem a földfelszín, akkor az eseti légtér alsó határát is úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.”

(4) Az R. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az eseti légtér kijelölése a pilóta nélküli légijárművek számára történik, a (6) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.”

6. § Az R. 15/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell a kérelemben megadott adatokat, valamint a (6) bekezdésben meghatározott közzététel során megjelenítendő tájékoztatás szövegét.”

7. § Az R. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az eseti légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg
a) az ellenőrzött légtérben kijelölt eseti légtér felső magasságát,
b) az eseti légtér alsó határát, ha az nem a földfelszín, és az eseti légteret olyan ellenőrzött légtérben jelölték ki, amelynek alsó határa nem a földfelszín.”

8. § Az R. „Az eseti légtér igénybevétele” alcíme a következő 16/B. §-sal egészül ki:

16/B. § Ha az eseti légteret vagy annak egy részét a 3. mellékletben meghatározott, a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légtérben jelölik ki, akkor az eseti légtér a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott légtérigénylő hozzájárulásával és a légiközlekedési hatóságnak a korlátozott légtér igénybevételére vonatkozó engedélyével vehető igénybe.”

9. § (1) Az R. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Drop Zone légtér kijelölése iránti kérelmet a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet, vagy ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet nyújthat be.”

(2) Az R. 18/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Drop Zone légtér oldalhatárainak megállapítása során az ejtőernyős ugrást végző személyek biztonságát kell figyelembe venni azzal, hogy törekedni kell a légtér minél kisebb méretére, és annak meghatározásához az ugráshoz használt légijármű emelkedése nem vehető figyelembe.”

(3) Az R. 18/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Drop Zone légtér igénybevétele esetére a repülőtér üzembentartója a repülőtér működésével kapcsolatos szabályokat a repülőtérrendben rögzíti.”

10. § Az R. 18/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a Drop Zone légtér olyan repülőtéren kerül kijelölésre, amelyen AFIS-t biztosítanak, az AFIS a Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat is ellátja.”

11. § (1) Az R. 18/E. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Drop Zone légtérben a G osztályú légtér szabályait kell alkalmazni az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott eltérésekkel.”

(2) A R. 18/E. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A működő Drop Zone légtérbe történő berepülés, illetve a Drop Zone légtér alatt való átrepülés előtt a légijármű vezetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a légtér közzétett frekvenciáján a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és kizárólag a szervezet hozzájárulása esetén repülhet be a légtérbe, illetve repülhet át a légtér alatt.”

12. § Az R. 24. § 12a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12a. Drop Zone légtér: meghatározott kiterjedésű, ejtőernyős ugrások vagy műrepülés – a 15/A. § (1) bekezdés b) pontjában felsoroltak kivételével – védelme céljából, elsődlegesen e tevékenységek végrehajtására igénybe vehető, bejelentett üzemidő szerint működő, repülőterek felett kijelölt légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak;”

13. § Az R.

a) 4. § (4) bekezdésében és 20. § (2) bekezdés d) pontjában az „5 NM (10 km)” szövegrész helyébe az „5 NM (9,3 km)” szöveg,

b) 15. § (5) bekezdésében a „3.2. és 3.6. pontjában” szövegrész helyébe a „3.2., 3.5. és 3.6. pontjában” szöveg,

c) 15. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 18/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „2,5 NM-re (5 km)” szövegrész helyébe a „2,5 NM-re (4,6 km)” szöveg,

d) 15/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „légi bemutatókhoz, ejtőernyős bemutatókhoz” szövegrész helyébe a „bemutatókhoz és versenyekhez, ejtőernyős bemutatókhoz és versenyekhez” szöveg,

e) 18/A. § (3) bekezdésében a „repülőtér üzemben tartója” szövegrész helyébe a „koordinációs feladatokat ellátó szervezet” szöveg,

f) 18/A. § (3) bekezdésében az „a gyakorló” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

g) 18/A. § (3) bekezdésében a „gyakorló műrepülést” szövegrész helyébe a „műrepülést” szöveg,

h) 18/C. § (1) bekezdésében a „repülőtér üzemben tartójának” szövegrész helyébe a „repülőtér üzemben tartójának vagy az általa megbízott szervezetnek” szöveg,

i) 18/E. § (8) bekezdésében az „a gyakorló ejtőernyős” szövegrész helyébe az „az ejtőernyős” szöveg, az „a gyakorló műrepülést” szövegrész helyébe az „a műrepülést” szöveg,

j) 18/F. § (1) bekezdés b) pontjában a „2,5 NM (5 km)” szövegrész helyébe a „2,5 NM (4,6 km)” szöveg,

k) 24. § 37. pontjában a „600 lábnál (200 m)” szövegrész helyébe a „600 lábnál (180 m)” szöveg,

l) 2. melléklet I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK pontjában a „3000 láb AGL” szövegrész helyébe a „3000 láb (900 m) AGL” szöveg,

m) 2. melléklet I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK pontjában a „2000 láb (600 M) AGL” szövegrész helyébe a „2000 láb (600 m) AGL” szöveg

lép.

14. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

15. § Hatályát veszti az R.

a) 18/E. § (2), (5) és (6) bekezdésében a „gyakorló” szövegrész,

b) 1. melléklet További szabályok, eltérések cím alatti szöveg 3. pontja,

c) 1. melléklet Megjegyzés, valamint eltérések az ICAO-előírásoktól cím és az az alatti szövegrész,

d) 3. mellékletben foglalt Korlátozott légterek című táblázat 5., 7., 9., 12., 13., 15–17., 19–21. sora,

e) 4. melléklet 3. pont 3.6. alpontjában a „kérelmező vagy a” szövegrész.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelethez

Az R. 1. melléklet További szabályok, eltérések cím alatti szöveg 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.”

2. melléklet a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelethez

1.    Az R. 2. melléklet I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK pontjában, a Közös felhasználású légterek című táblázaton belül foglalt Előzetes koordinációs légterek című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Előzetes koordinációs légterek

LHEPCA01

LIMA WEST

FL245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

465105N

0162126E

463352N

0180006E

460854N

0180425E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462930N

0163702E

464101N

0162522E

465105N

0162126E

LHEPCA02

LIMA SOUTH

FL 245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

470342N

0192349E

470241N

0200428E

465559N

0200729E

464943N

0203740E

463203N

0202335E

463728N

0194717E

470342N

0192349E

LHEPCA03

LIMA SOUTH-EAST

FL 245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

464943N

0203740E

463943N

0211234E

462319N

0210540E

462140N

0205519E

462648N

0195641E

463728N

0194717E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

LHEPCA04

LIMA EAST

FL 245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

481115N

0202525E

474559N

0213339E

472201N

0214313E

471210N

0213301E

470506N

0212808E

472943N

0201605E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

2.    Az R. 2. melléklet II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

A

B

C

1.

TIZ légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

Békéscsaba TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

465341N

0212325E

464613N

0212426E

463747N

0212055E

Országhatár

462849N

0211712E

462629N

0211307E

462529N

0205740E

463510N

0205309E

465233N

0210554E

465341N

0212325E

4.

Börgönd TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ2 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

471833N

0182354E

471842N

0183545E

465707N

0183721E

465448N

a0182729E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

5.

Börgönd TIZ2

7500’ (2300 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

472148N

0181621E

472147N

0183628E

470908N

0184432E

471301N

0181832E

6.

Börgönd TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ2 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

470908N

0184432E

470623N

0184817E

465611N

0185125E

465054N

0183452E

465115N

0182246E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

7.

Debrecen TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ2 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

8.

Debrecen TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

9.

Debrecen TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/5000’
(1500 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ2 légtérrel együtt működhet.

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

10.

Fertőszentmiklós TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

5 km (2,7 NM) sugarú kör a 473500N 0165040E középpont körül

11.

Nyíregyháza TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

10 km sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül

12.

Pécs-Pogány TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

454614N

0181508E

455106N

0182820E

461304N

0182154E

461402N

0181906E

460854N

0180424E

455347N

0175950E

454614N

0181508E

13.

Pér TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

474906N

0173651E

474449N

0173000E

473559N

0172918E

473559N

0173554E

472959N

0174154E

472959N

0180954E

473521N

0181527E

474419N

0181530E

Országhatár

474906N

0173651E

14.

Sármellék TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ2 légtérrel együtt működhet.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

15.

Sármellék TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ1 légtérrel együtt működhet.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

16.

Szeged TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

462300N

0200000E

462300N

0201300E

461500N

0201300E

461217N

0200526E

461500N

0200000E

462300N

0200000E

17.

Tököl TIZ

3500’ (1050 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

472257N

0185724E

472140N

0190505E

471556N

0185907E

472014N

0185339E

472257N

0185724E

 

A

B

C

1.

Műrepülő légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

LHSA1

6000’ (1850 m) AMSL/3000’
(900 m) AMSL

Csak műrepülés céljára.
A légteret munkanapokon
09.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között, pihenő- és munkaszüneti napokon
09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT) között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között lehet igénybe venni
a Repüléstájékoztató Központ hozzájárulásával. A légtér nem használható az LHD30 üzemideje alatt.

472633N

0184454E

472403N

0184854E

472703N

0184754E

472703N

0184624E

472633N

0184454E

 

A

B

C

1.

Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

LHSG1

2500’ (750 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
3500’ (1050 m) AMSL/2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473720N

0185425E

473302N

0185909E

473220N

0185858E

473500N

0185300E

473720N

0185425E

4.

LHSG2/S

3500’ (1050 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban siklórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473002N

0185812E

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

5.

LHSG2/V

3500’ (1050 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473002N

0185812E

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

6.

LHSG3

4500’ (1350 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/4500’
(1350 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473328N

0184606E

472636N

0185717E

472519N

0185531E

472516N

0185346E

473233N

0184156E

473328N

0184606E

7.

LHSG10

4500’ (1350 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/4500’
(1350 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474527N

0183705E

473722N

0184005E

474723N

0185152E

474750N

0184351E

Országhatár

474527N

0183705E

8.

LHSG20

2000’ (600 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
3000’ (900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473900N

0190300E

473800N

0192100E

473600N

0191030E

473700N

0190400E

473900N

0190300E

9.

LHSG20A

Koordinált légtér:
4000’ (1200 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

2 km sugarú kör
a 473704N 0190836E
középpont körül

10.

LHSG21

2500’ (750 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
5000’ (1500 m) AMSL/2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474100N

0190430E

473948N

0194515E

473800N

0192100E

473900N

0190300E

474100N

0190430E

11.

LHSG22

3000’ (900 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3000’
(900 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474636N

0190905E

474503N

0194053E

473948N

0194515E

474100N

0190430E

474636N

0190905E

12.

LHSG23

6500’ (2000 m) AMSL/GND
Koordinált légtér:
7500’ (2300 m) AMSL/6500’
(2000 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475547N

0193148E

474503N

0194053E

474636N

0190905E

475547N

0193148E

13.

LHSG24 (Hullám légtér)

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD)/GND

Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474946N

0185738E

474340N

0191445E

473900N

0190300E

474946N

0185738E

14.

LHSG25 (Hullám légtér)

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD)/GND

Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

480000N

0190800E

474340N

0191445E

474946N

0185738E

475300N

0185600E

480000N

0190800E

15.

LHSG30 (Hullám légtér)

FL285 (8700 m STD)/GND

(ICAO „G”) Szeptember 15. és május 15. között napkeltétől napnyugtáig, csak VFR repülések számára. Hullámrepülés céljára. Budapest ATS Központ engedélyével vehető igénybe.

475730N

0194200E

475700N

0200120E

475000N

0200700E

474430N

0194600E

474930N

0193830E

475730N

0194200E

 

A

B

C

1.

Drop Zone légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton

FL155 (4700 m STD)/GND

 

11,11 km (6 NM) sugarú kör
a 465119N 0180551E
középpont körül

4.

LHSDZLHDV/Dunaújváros

FL135 (4100 m STD)/GND

 

5 km (2,7 NM) sugarú kör a
465318N 0185438E
középpont körül

5.

LHSDZLHTL/Tököl

FL145 (4400 m STD)/3500’

Csak Tököl TIZ légtérrel együtt működhet.
LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel egyidejűleg nem működhet.

3,15 km (1,7 NM)
sugarú kör a
472037N 0185909E
középpont körül

6.

LHSDZLHNY/Nyíregyháza

FL155 (4700 m)/4000’
(1200 m) AMSL


Csak Nyíregyháza TIZ légtérrel együtt működhet.

10 km (5,4 NM) sugarú kör a 475856N
0214100E középpont körül

7.

LHSDZLHKV/Kaposújlak

FL165 (5050 m)/GND

 

463100N

0173400E

463100N

0174700E

461800N

0174700E

461800N

0173400E

463100N

0173400E

8.

LHSDZLHMP/Matkópuszta

FL145 (4400 m)/GND

 

5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N 0194102E középpont körül Kecskemét MCTR légtér átfedő részének kizárásával

9.

LHSDZLHKH/Kiskunfélegyháza

FL135 (4100 m STD)/GND

 

464600N

0194546E

464800N

0195100E

464558N

0195533E

464200N

0195600E

464600N

0194546E

10.

LHSDZLHBD/Börgönd

FL155 (4700 m STD)/GND

 

471037N

0182857E

470619N

0182317E

470145N

0182636E

470237N

0183147E

470840N

0183425E

471037N

0182857E

LHB24 Velencei tó, Dinnyés környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

11.

LHSDZLHGD/Gödöllő

FL145 (4400 m STD)/GND

LHSDZLHTL/Tököl légtérrel egyidejűleg nem működhet.

2 km (1 NM) sugarú kör a 473425N 0191957E középpont körül

12.

LHSDZLHKA/Kalocsa

FL135 (4100 m STD)/GND

 

463356N

0185419E

463435N

0185817E

463118N

0190123E

463000N

0185519E

463356N

0185419E

13.

LHSDZLHBC/Békéscsaba

FL155 (4700 m STD)/4000’
(1200 m)


Csak Békéscsaba TIZ légtérrel együtt működhet.

7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E középpont körül

14.

LHSDZLHHO/Hajdúszoboszló

FL145 (4400 m STD)/GND

 

472810N

0212450E

472228N

0211500E

472733N

0211500E

472942N

0211839E

472810N

0212450E

15.

LHSDZLHKI/Kiskőrös

3500’ (1050 m) AMSL/GND

 

463939N

0191442E

463914N

0191511E

463854N

0191434E

463919N

0191403E

463939N

0191442E

16.

LHSDZLHSZ/Szentes

FL115 (3500 m STD)/GND

 

2 km (1 NM) sugarú kör a 463642N
0201700E középpont körül

17.

LHSDZLHPR/Pér

FL125 (3800 m STD)/9500’
(2900 m STD) AMSL


Csak Pér TIZ légtérrel együtt működhet.

7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E középpont körül

18.

LHSDZLHMC/Miskolc

FL145 (4400 m STD)/GND

 

5 km (2,7 NM) sugarú kör
a 480754N 0204730E középpont körül az LHB32 Bükk környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

19.

LHSDZLHBK/Balatonkeresztúr
3 km (1,6 NM) sugarú kör
464144 0172340 középpont körül

FL145 (4400 m STD)/GND

 

3. melléklet a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt Veszélyes légterek című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

A

B

C

D

1.

Veszélyes légterek

2.

Légtér azonosítója

Neve/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Veszély/korlátozás

3.

LHD2A

Hajmáskér

FL 245 (7450 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

470903N

0175624E

470903N

0180054E

471003N

0180354E

471233N

0180654E

471503N

0180154E

471133N

0175554E

470903N

0175624E

4.

LHD2B

Várpalota

FL 300 (9150 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471623N

0181254E

471533N

0180324E

471233N

0180654E

471233N

0181454E

471503N

0181654E

471623N

0181254E

5.

LHD3

Tatárszentgyörgy

FL 300 (9150 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471200N

0191246E

471101N

0191132E

470924N

0191132E

470909N

0191145E

470427N

0192615E

470456N

0192701E

470735N

0192306E

471200N

0191246E

6.

LHD11

Dóc

7500’ (2300 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

462804N

0200554E

462704N

0200624E

462804N

0201024E

462924N

0200934E

462804N

0200554E

7.

LHD14

Hajdúhadház

FL 105 (3200 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474104N

0214053E

474004N

0214623E

474304N

0214553E

474304N

0214223E

474104N

0214053E

8.

LHD16

Izbég

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474233N

0190024E

474233N

0185654E

474033N

0185824E

474233N

0190024E

9.

LHD17

Győrszentiván

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474304N

0174554E

474103N

0174554E

474203N

0175154E

474343N

0174854E

474304N

0174554E

10.

LHD21

Szomód

FL 105 (3200 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474103N

0182154E

473803N

0182554E

474203N

0182624E

474233N

0182254E

474103N

0182154E

11.

LHD24

Sántos

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

462134N

0175055E

461804N

0174955E

461834N

0175225E

462034N

0175225E

462134N

0175055E

12.

LHD29

Püspökszilágy

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474533N

0192054E

474803N

0191454E

474703N

0191254E

474533N

0192054E

13.

LHD33

Állampuszta

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

464204N

0190124E

463904N

0190424E

464104N

0190954E

464434N

0190624E

464204N

0190124E

14.

LHD34

Márianosztra

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

475603N

0184954E

475302N

0184554E

475203N

0185154E

475303N

0185554E

475603N

0185354E

475603N

0184954E

15

LHD36A

Hajmáskér

FL 145 (4400 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

470743N

0174825E

470903N

0175624E

471103N

0180654E

471503N

0180154E

471633N

0175754E

471403N

0174654E

470743N

0174825E

16.

LHD36B

Várpalota

FL 145 (4400 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471003N

0180354E

470933N

0181924E

471933N

0181654E

471833N

0175954E

471003N

0180354E

17.

LHD37

Simontornya

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

464503N

0183224E

464203N

0183054E

464333N

0183354E

464503N

0183224E

18.

LHD50

Harka

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
473903N 0163355E
középpont körül

19.

LHD52

Kőszeg

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
472333N 0163455E
középpont körül

20.

LHD53

Nádasd

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
465903N 0163455E
középpont körül

21.

LHD55

Szügy

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
480403N 0191953E
középpont körül

4. melléklet a 25/2017. (VI. 30.) NFM rendelethez

Az R. 4. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az ESARR előírásoknak megfelelő repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettségek a következők:
4.1. Az EUROCONTROL – Institute of Air Navigation Services (Léginavigációs Szolgálatok Képzőintézete) képzése a következő képzési modulokkal:
Kötelező elemek:
Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF-SAM) és
Functional Hazard Assessment – Total System Approach (SAF-SAM1-FHA)
vagy
Introduction to Safety Assessment (SAF-SA1) és
Safety Assessment for Practitioners (SAF-SA2)
Ajánlott elemek:
Preliminary System Safety Assessment for ATM system designers (SAF-SAM2-PSSA),
System Safety Assessment for Implementation and Monitoring (SAF-SAM3-SSA)
4.2. Az EUROCONTROL által elfogadott, a 4.1. pontban meghatározott kötelező elemekkel azonos szintű egyéb repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzés.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére