• Tartalom

25/2017. (VIII. 17.) ORFK utasítás

25/2017. (VIII. 17.) ORFK utasítás

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) a Készenléti Rendőrségre;
b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
c) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
d)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: együttműködő szerv).

2. Értelmező rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) ESN rendszer: az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás 2. § a) pontja szerinti Európai Biztonságos Hálózat;
b) Europol Információs Rendszer: az Europol központi bűnügyi és bűnüldözési adatbázisa;
c) nem teljes jogú végponti felhasználó: kizárólag olvasási és választervezet-készítési jogosultsággal rendelkező felhasználó;
d) postafiók: az együttműködő szerv megjelenési formája a SIENA rendszerben;
e) SIENA rendszer: az ESN rendszer biztonságos információcserét elősegítő hálózati alkalmazása.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Az ESN rendszer felhasználásával kapcsolatos személyi követelmények

3. Az együttműködő szerv vezetője az irányítása alá tartozó szerv állományából olyan létszámú végponti felhasználót köteles kijelölni – szükség esetén pótlásukról gondoskodni –, amellyel biztosítható az együttműködő szerv által használt postafiók rendszeres ellenőrzése.

4. Az együttműködő szerv vezetője a postafiók rendszeres ellenőrzésének biztosítása érdekében köteles gondoskodni a végponti felhasználók közötti beosztás elkészítéséről. A végponti felhasználó akadályoztatása vagy távolléte esetén a helyettesítésre kijelölt végponti felhasználó rendszeresen ellenőrzi az együttműködő szerv postafiókját.

5. A végponti felhasználók munkaköri leírásában rögzíteni kell az ESN rendszer használatára, a postafiók rendszeres ellenőrzésére, a fordítások elkészítésére vonatkozó kötelezettségét.

4. A NEBEK feladatai

6. A NEBEK igazgatója felelős a végponti felhasználók folyamatos képzéséért és a végponti felhasználók naprakész nyilvántartásának a vezetéséért.

7. A végponti felhasználók nyilvántartása tartalmazza a végponti felhasználó:
a) nevét;
b) rendfokozatát;
c) szolgálati helyét;
d) telefonszámát;
e) e-mail-címét;
f) hozzáférési jogosultságának szintjét.

8. A NEBEK-en belül működő Europol Magyar Összekötő Iroda (a továbbiakban: EMÖI) felügyeli a SIENA rendszerben a postafiókjába (postafióknév: „LBHU”), valamint hivatali munkaidőben a NEBEK postafiókjába (postafióknév: „ENU”) érkezett üzeneteket, és hivatali munkaidőben intézkedik – szükség esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv bevonásával – a külföldi megkeresés teljesítésére.

9. Az EMÖI hivatali munkaidőben a magyar nem teljes jogú végponti felhasználók által a SIENA rendszeren keresztül külföldre küldendő megkeresések és válaszok vázlatát ellenőrzi, véglegesíti és továbbítja a címzett(ek)nek, illetve szükség esetén hiánypótlásra visszaküldi az együttműködő szervnek.

10. A NEBEK felügyeli a SIENA rendszerben a postafiókjába (postafióknév: „ENU”) érkezett üzeneteket, és sürgős esetben hivatali munkaidőn túl intézkedik – szükség esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv bevonásával – a külföldi megkeresés teljesítésére.

11. A NEBEK sürgős esetben hivatali munkaidőn kívül a magyar nem teljes jogú végponti felhasználók által a SIENA rendszeren keresztül külföldre küldendő megkeresések és válaszok vázlatát ellenőrzi, véglegesíti és továbbítja a címzett(ek)nek, illetve szükség esetén azt hiánypótlásra visszaküldi az együttműködő szervnek.

12. A NEBEK a megkeresés véglegesítéséről és továbbításáról értesíti a megkereső együttműködő szervet.

13. Az együttműködő szerv azon hozzáférési jogosultságát, amely alapján hozzáférhet a SIENA rendszeren továbbított üzenetekhez, a NEBEK igazgatója határozza meg.

5. A hazai megkeresések elintézésével kapcsolatos kötelezettségek

14. Az együttműködő szerv által folytatott eljárás előadója – ha nem kijelölt végponti felhasználó – magyar nyelven elkészíti a megkeresést, amelyet továbbít az együttműködő szerv kijelölt végponti felhasználójának.

15. A végponti felhasználó az eljárás előadója által készített megkeresés alapján ellenőrzést végez az Europol Információs Rendszerben, amelynek eredményét belefoglalja az általa elkészítendő üzenetbe. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az eljárás előadóját.

16. A nem teljes jogosultsággal rendelkező végponti felhasználó megkeresés vázlatot készít, ehhez csatolja a magyar nyelvű megkeresést, amelyeket
a) hivatali munkaidőben az EMÖI postafiókjába továbbít;
b) sürgős esetben hivatali munkaidőn túl a NEBEK postafiókjába továbbít, amelyről telefonon értesíti a NEBEK ügyeletét.

17. A teljes jogosultsággal rendelkező végponti felhasználó elkészíti a megkeresést és azt közvetlenül továbbítja a címzett(ek)nek.

18. A végponti felhasználó a megkeresést vagy annak vázlatát angol nyelven készíti el.

6. A végponti felhasználók külföldi megkeresések elintézésével kapcsolatos feladatai

19. Külföldről érkező megkeresés esetén készítendő választervezetet a nem teljes jogosultsággal rendelkező végponti felhasználó
a) hivatali munkaidőben az EMÖI postafiókjába továbbítja;
b) sürgős esetben hivatali munkaidőn túl a NEBEK postafiókjába továbbítja, amelyről telefonon értesíti a NEBEK ügyeletét.

20. Külföldről érkező megkeresés esetén a teljes jogosultsággal rendelkező végponti felhasználó elkészíti a megkeresésre a választ és közvetlenül továbbítja a címzett(ek)nek.

21. A végponti felhasználó a választ vagy a választervezetet elsősorban angol nyelven vagy megfelelő nyelvtudása esetén a megkeresés nyelvén készíti el.

22. Azon nem magyar nyelvű üzenet esetén, amelynek további felhasználása a hazai eljárásban szükséges, a végponti felhasználó jelentés formájában elkészíti annak a magyar nyelvű fordítását, amelyhez csatolja az eredeti üzenetet is. A jelentést a melléklettel együtt az együttműködő szerv iktatja.

23. A SIENA rendszeren kívüli iktatástól el lehet tekinteni, ha az üzenet az alkalmazáson belül megválaszolható, illetve továbbítható, és az üzenet sem papíralapú, sem más formátumú adathordozón nem jelenik meg.

24. Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás 8. §-ában meghatározott esetben a végponti felhasználónak az Europol megfelelő szervezeti eleme felé jeleznie kell, hogy az adatot elemzési céllal bocsátja az Europol részére.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
1

Az 1. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 139. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére