• Tartalom

257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.06.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti telkekre a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg. A hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló;
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 35%, az f) és g) pontban foglaltak megtartásával épület a telken bárhol elhelyezhető;
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,0 m2/m2;
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%;
e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter;
f) az előkert mérete 5 méter, az előkertben a csatlakozó rendezett terepszinttől mért 4,70 méter magasság feletti épületrész a teljes épület homlokzathosszának legfeljebb 1/2-én létesíthető, az épületrész az előkertbe legfeljebb 4,0 méterre nyúlhat be;
g) az oldalkert és a hátsókert mérete 15 méter.
(3) A (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása során a szintterületi mutató a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor hatályos Kerületi Építési Szabályzatban foglalt követelmények szerint számítandó. A (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása során az épületmagasság a Módr. hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint számítandó.”
5/A. § A Beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során az 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a vonatkozó településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés még nem történt meg.”
8. § E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 4/A. §-át és 5/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére