• Tartalom

26/2017. (X. 20.) BM rendelet

26/2017. (X. 20.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról1

2017.10.21.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2017. (X. 20.) BM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a. sorral egészül ki:

 

( A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„19a

372128

 

 

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató

Egy összegben vagy részletekben közszolgáltatási szerződés alapján.

–”

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25a. sorral egészül ki:

 

( A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„25a

371995

 

 

 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

Az előirányzatból a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara részesülhet támogatásban az egyes feladatainak ellátása érdekében.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatási szerződés alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

A támogatási szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

–”

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25b. sorral egészül ki:

 

( A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„25b

372084

 

 

 

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása

Az előirányzatból támogatás nyújtható
a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány működésének támogatása érdekében.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatási szerződés alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

A támogatási szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

–”

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:

 

( A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„32a

370140

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt
a minimálbér-emelés és garantált bérminimum-emelés gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásainak enyhítésére.

A minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és azok leányvállalatai, valamint a miniszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és azok leányvállalatai részére a BM irányítása alá tartozó központi költségvetési szerveken keresztül.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, a BM irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek esetén előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatási szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

–”

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat J:42 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A

J)

(42

359851)

„Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-átcsoportosítással”

6. A Rendelet 1. mellékele tében foglalt táblázat G:47 és H:47 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

G

H)

(47

355939)

„Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján – határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,
b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és
az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.
A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja,az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak
a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelősségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv,
a belügyminiszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag
a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére