• Tartalom

263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.26.

A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) szerinti kéményseprő-ipari szerv és kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó)]

g) a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére vagy – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető használata,”

(miatti – az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb három munkanapon belül értesíti az első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.)

2. § Az R. 1. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az égéstermék-elvezető (1) bekezdés g) pontjában meghatározott jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül történő üzemeltetése nem minősül életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető szabálytalanságnak, ha az ingatlan tulajdonosa a szabálytalanság megállapításától – a 2. § (1) bekezdés szerinti esetben az ingatlantulajdonos tudomásszerzésétől – számított harminc napon belül megrendeli az égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó erről, valamint az ingatlanhasználónak az égéstermék-elvezető műszaki vizsgálat elvégzéséig történő üzemeltetéséből eredő balesetekért való felelősségéről a helyszínen írásban tájékoztatja az ingatlan használóját.
(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megteszi a Kstv. 3. § (2) bekezdése szerinti intézkedést, ha az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szabálytalanság mellett egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott egyéb szabálytalanságot is megállapít.”

3. § Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A tűzvédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti intézkedést az 1. § (1a) bekezdésben foglaltak esetében a megrendelési kötelezettségre előírt határidő elteltét követően teszi meg.”

4. § Az R. 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az állam tulajdonát képező, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlanok címadatait az ingatlanok vagyonkezelője a kéményseprő-ipari ellátási területekre vonatkozóan megyei bontásban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5. napjáig elektronikusan, szerkeszthető formában átadja a kéményseprő-ipari szervnek, illetve a Kstv. 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltatónak.”

5. § Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. § (12) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a Módr. hatálybalépését követő harminc napon belül kell teljesíteni.”

6. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdésében a „Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tilalmáról” szövegrész helyébe a „Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tilalmáról, valamint az 1. § (1a) bekezdés szerinti megrendelési kötelezettségéről”,

b) 2. § (2) bekezdésében az „A tűzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe az „A tűzvédelmi hatóság – a (2a) bekezdés szerinti kivétellel – a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés h) pontjában a „nem megfelelően rögzített,” szövegrész.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére