• Tartalom
Oldalmenü

264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.12.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet1.) 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Rendelet1. 3. §-a a következő (1f) és (1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1f) Határon túli költségvetési támogatás esetén a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát, továbbá a támogató rendelkezése szerint, értékhatártól függetlenül a számlák és egyéb számviteli bizonylatok másolatát, vagy a támogató által meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló egyéb dokumentumok másolatát.
(1g) Határon túli költségvetési támogatás esetén az Ávr. 93. § (3) bekezdése szerinti összesítő a kedvezményezett székhelye szerinti szabályozási környezet követelményeinek megfelelő és a pénzügyi teljesítést az összes körülmény figyelembevételével hitelt érdemlően igazoló számviteli bizonylatok sorszámát (ha van ilyen), típusát, a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, a megfizetett adókat is tartalmazó, illetve az a nélküli összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát vagy (adószám hiányában) más azonosítóját, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását tartalmazza.”

3. § A Rendelet1. a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 3. § (1a), (1f) és (1g) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet2.) a 32/A. §-t követően a következő V/B. fejezettel egészül ki:

„V/B. FEJEZET
JOGSZABÁLY ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK”

5. § A Rendelet2. 10/B. alcíme címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„10/B. A normatív támogatások általános szabályai”

6. § A Rendelet2. 32/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32/B. § (1) Az Alap terhére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó természetes személyek az e fejezetben meghatározottak szerinti, jogszabály alapján közvetlenül nyújtható támogatásban (a továbbiakban: normatív támogatás) részesülhetnek.
(2) Normatív támogatás igénybevételére az Alapkezelő legalább évente a honlapján felhívást tesz közzé.
(3) A normatív támogatásra irányuló kérelmet a felhívásban megállapított határnapig lehetséges benyújtani.
(4) A normatív támogatásról a Bizottság az Alapkezelő javaslata alapján, annak elfogadásával dönt. Az Alapkezelő a támogatási döntés alapján támogatói okiratot bocsát ki. A normatív támogatás szempontjából támogatói okiratnak minősül a döntési lista alapján a kedvezményezettnek megküldött hivatalos értesítés is, ha abból a támogatásra vonatkozó döntés, a támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.
(5) A normatív támogatásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátására a támogató lebonyolító szervet vehet igénybe.
(6) A normatív támogatás folyósítására – az adott állam sajátosságait figyelembe véve – lebonyolító szerv vagy az e célból kötött megállapodás alapján magyarországi székhelyű, az adott államban fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmény közreműködésével kerül sor.
(7) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a támogatási döntést a lebonyolító szerv közli a támogatási kérelem benyújtójával. Az értesítésben közölni kell a támogatási döntést, a kedvezményezett megnevezését, a támogatás célját, a támogatás összegét és annak folyósítására vonatkozó tájékoztatást.

7. § A Rendelet2. a 32/B. §-t követően a következő 10/C. alcímmel egészül ki:

„10/C. Az oktatás-nevelési támogatások és a hallgatói támogatások”

8. § A Rendelet2. 32/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32/C. § (1) Az Alap terhére a Szátv.14. §-a szerinti oktatási támogatásként
a) nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást (a továbbiakban együtt: oktatás-nevelési támogatás) és
b) a felsőoktatásban tanulók részére hallgatói támogatást (a továbbiakban: hallgatói támogatás)
kell nyújtani.
(2) Oktatás-nevelési támogatásra jogosult
a) az az óvodáskorú gyermek, aki a felhívásban szereplő tanév kezdetétől az adott államban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben részesül,
b) az az általános iskolai tanuló és a tizennyolcadik életévét be nem töltött vagy a tizennyolcadik életévét a felhívásban szereplő tanév végéig betöltő középiskolai tanuló, aki
ba) az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja vagy – ha az állandó lakóhelyén, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat – fakultatív oktatásban vesz részt, és
bb) a régiós felhívásban meghatározottnál többet igazolatlanul nem hiányzott,
c) az a középiskolai tanuló, aki a tanév megkezdéséig a felhívásban szereplő tizennyolcadik életévét betöltötte, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesül, ha a régiós felhívásban meghatározottnál többet igazolatlanul nem hiányzott,
d) az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személy, aki nem akkreditált oktatási intézményben folytat magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesül és
e) az a kiskorú személy, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben, ha a régiós felhívásban meghatározottnál többet igazolatlanul nem hiányzott.
(3) Hallgatói támogatásra jogosult az a nappali tagozatos hallgató, aki tanulmányait az adott államban működő felsőoktatási intézményben, részben vagy egészben magyar nyelven folytatja.
(4) Az oktatás-nevelési támogatás és a hallgatói támogatás egy főre jutó éves összegét évente a Bizottság állapítja meg.”

9. § A Rendelet2. a 32/C. §-t követően a következő 10/D. alcímmel egészül ki:

„10/D. A szociális támogatások”

10. § A Rendelet2. 32/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32/D. § (1) Az Alap terhére a Szátv. hatálya alá tartozó természetes személyek az e § szerint szociális támogatásban részesülhetnek.
(2) A szociális támogatás kedvezményezettje lehet a Szátv. szerinti szomszédos államban
a) lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik a tevékenységének ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és a szomszédos államban működő
aa) egészségügyi intézménnyel,
ab) közművelődési intézménnyel, művészeti oktatási intézménnyel,
ac) közoktatási intézménnyel, ennél alacsonyabb fokozatú általános köznevelési intézménnyel, illetve magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási-nevelési intézménnyel vagy
ad) magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiummal
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll (ideértve az intézmények alapfeladatainak ellátását segítő munkát végző természetes személyt is),
b) lakóhellyel rendelkező szülő vagy egyéb törvényes képviselő, akinek gyermeke az adott szomszédos államban magyar nyelvű óvodai csoportba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmény 1–4. osztályába jár, annak működési formájától függetlenül.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás a felhívásban foglalt feltételeknek igazoltan megfelelő személy részére, az általa benyújtott kérelem alapján – a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig – nyújtható.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szociális támogatás a felhívásban foglalt feltételeknek igazoltan megfelelő gyermek étkeztetésének támogatása céljából, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője (gyámja, gondnoka stb.) kérelme alapján – a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig – nyújtható. Egy gyermek részére csak egy törvényes képviselői kérelem alapján nyújtható étkeztetési támogatás.”

11. § A Rendelet2. a 32/D. §-t követően a következő V/C. fejezettel egészül ki:

„V/C. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK”

12. § A Rendelet2. 32/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32/E. § Az oktatási-nevelési céllal összefüggésben, a Bgatv. 1. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti kedvezményezett részére nyújtott, beruházási célt szolgáló támogatásokra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (1)–(3) és (3a) bekezdését, 76. § (1) bekezdését, 82. §-át, 87. §-át, 92. § (1) bekezdését, 93. § (1)–(3) és (5) bekezdését, valamint 98. §-át kell alkalmazni.”

13. § A Rendelet2. a következő 37. §-sal egészül ki:

37. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 32/B–32/D. §-t a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. § A Rendelet2.

a) 8. § (2) bekezdésében az „a 30. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg,

b) 18. § a) pontjában a „Bgatv.” szövegrész helyébe a „Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.)” szöveg,

c) 32/A. § (1) bekezdésében a „nem pályázat útján nyújtott támogatásról – a 10/B. alcím szerinti támogatások kivételével –” szövegrész helyébe a „pályázati rendszeren kívül, kérelemre nyújtott támogatásról” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 13. napjával.