• Tartalom
Oldalmenü

268/2017. (IX. 12.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.13.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hazai kedvezményezett előlegelszámolása alatt a 46. § (1) bekezdése szerinti kifizetési igénylésnek az adott hazai kedvezményezettre eső hazai társfinanszírozásra vonatkozó része értendő.
(1b) Az 1. § a), b) és d) pontja szerinti együttműködési programok esetében az előlegelszámolás elfogadottnak minősül, ha a hazai irányító hatóság a kifizetési igénylés hazai társfinanszírozásra vonatkozó részét a 46. § (3) bekezdése szerint jóváhagyta.
(1c) Az 1. § c), e) és f) pontja szerinti együttműködési programok esetében az előlegelszámolás akkor minősül elfogadottnak, ha az uniós támogatás a hazai kedvezményezett részére átutalásra került, erről a hazai kedvezményezett bankszámlakivonat másolatának megküldésével tájékoztatta a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet, valamint a fenti tájékoztatás alapján a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az előlegelszámolás tényét rögzítette az IMIR 2014–2020 rendszerben.”

(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett köteles visszafizetni)

a) a hazai társfinanszírozást, ha a hazai társfinanszírozás kifizetésétől számított egy éven belül – TA kedvezményezett esetén két éven belül – nem nyújt be előlegelszámolást,”

2. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A hazai kedvezményezett az uniós támogatásnak a fizetési számláján történő jóváírásáról a bankszámlakivonata másolatának megküldésével tájékoztatja a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet a jóváírást követő tizenöt napon belül.”

3. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az irányító hatóság – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a TA kedvezményezettel a TA költségvetés szerinti keretre TA támogatási szerződést köt a TA projekt típusától függő tartalommal.
(3) Az irányító hatóság megbízásából a közös titkárság köti meg a (2) bekezdés szerinti TA támogatási szerződést a külföldi TA kedvezményezettekkel.”

4. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a következő 73/A. §-sal egészül ki:

73/A. § E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2017. (IX. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által
a) módosított 3. § (1) bekezdés 6. pontját a Módr. hatálybalépése előtt megkötött támogatási szerződésekre,
b) módosított 3. § (1) bekezdés 32a. pontját, beiktatott 7. § (1a)–(1c) bekezdését és 9. § (5a) bekezdését, valamint megállapított 7. § (2) bekezdés a) pontját a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”

a) 3. § (1) bekezdés 32a. pontjában a „támogatás kifizetési” szövegrész helyébe a „pénzügyi átutalási” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg,

d) 9. § (4) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában a „vezető kedvezményezettel aláírt” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 14. napjával.